Rozporządzenie wykonawcze 801/2014 określające harmonogram oraz inne warunki realizacji związane z mechanizmem przydziału zasobów na unijny program przesiedleń w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.219.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 801/2014
z dnia 24 lipca 2014 r.
określające harmonogram oraz inne warunki realizacji związane z mechanizmem przydziału zasobów na unijny program przesiedleń w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 8,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Azylu, Migracji i Integracji oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustanowionym artykułem 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Poza kwotami przydzielonymi zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 516/2014 państwa członkowskie otrzymują co dwa lata kwotę dodatkową na każdą przesiedloną osobę.

(2) Należy określić okresy, jakie mają być uwzględniane do celów obliczenia tej kwoty dodatkowej. Stosowne jest ustanowienie trzech okresów przesiedleń, z których na każdy można przydzielić państwu członkowskiemu kwotę dodatkową.

(3) Jeżeli w 2017 r. konieczne okaże się dokonanie w 2019 r. przeglądu wspólnych priorytetów Unii w zakresie przesiedleń, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 516/2014, trzeci okres przesiedlenia obejmujący lata 2018-2020 może zostać ograniczony do lat 2018-2019. Jeżeli tak się stanie, niniejsze rozporządzenie zostanie zmienione w celu wprowadzenia dodatkowego okresu przesiedleń na rok 2020.

(4) Aby umożliwić Komisji ustanowienie kwoty dodatkowej przydzielanej na potrzeby przesiedleń na dowolny z okresów przesiedleń, każde państwo członkowskie powinno przedstawić Komisji szacunkową liczbę osób planowaną do przesiedlenia w danym okresie. Szacunki te należy przekazywać za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych ustanowionego artykułem 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 802/2014 3 .

(5) Rozporządzenie (UE) nr 516/2014 stanowi, że kwoty dodatkowe na potrzeby przesiedleń powinny być przydzielane państwom członkowskim po raz pierwszy za pomocą indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających programy krajowe, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014. W związku z tym w odniesieniu do okresu przesiedleń obejmującego lata 2014 i 2015 programy krajowe przedkładane Komisji powinny zawierać szacunkową liczbę osób, jaką dane państwo członkowskie zamierza przesiedlić w tym okresie. W odniesieniu do pozostałych okresów przesiedleń każde państwo członkowskie powinno przedłożyć swoje szacunki do dnia 15 września roku poprzedzającego dany okres przesiedleń.

(6) Kwota dodatkowa na potrzeby przesiedleń przydzielana każdemu państwu członkowskiemu jest oparta o szacunkową liczbę osób, jaką to państwo planuje przesiedlić. Aby uznać dane osoby za kwalifikujące się do dodatkowej kwoty, osoby te powinny być osobami skutecznie przesiedlonymi od początku danego okresu przesiedleń i do sześciu miesięcy po zakończeniu tego okresu.

(7) W celu otrzymania płatności kwoty dodatkowej, która opiera się na kwocie ryczałtowej na każdą przesiedloną osobę, państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji liczbę osób kwalifikujących się do płatności. Państwa członkowskie powinny zachowywać dowody potwierdzające kwalifikowanie się tych osób do płatności.

(8) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 516/2014 i w związku z tym są również związane niniejszym rozporządzeniem.

(9) Dania nie jest związana rozporządzeniem (UE) nr 516/2014 ani niniejszym rozporządzeniem.

(10) W celu umożliwienia niezwłocznego stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i nieopóźniania zatwierdzania programów krajowych niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przydział kwoty dodatkowej na osoby przesiedlone

1. 
Aby uzyskać przydział kwoty dodatkowej na osoby przesiedlone, jak określono to w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 516/2014, każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szacunkową liczbę osób, jaką planuje ono przesiedlić w każdym z poniższych okresów:
a)
lata 2014 i 2015;
b)
lata 2016 i 2017;
c)
lata 2018, 2019 i 2020.
2. 
Szacunki te obejmują liczbę osób należących do jednej z priorytetowych kategorii i grup osób określonych w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 516/2014. Szacunki te przekazuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych ustanowionego artykułem 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 802/2014 w sposób następujący:
a)
szacunki dla lat 2014 i 2015, są uwzględniane w programie krajowym państwa członkowskiego, przedkładanym zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014;
b)
szacunki dla lat 2016 i 2017 przedkłada się do dnia 15 września 2015 r.;
c)
szacunki dla lat 2018-2020 przedkłada się do dnia 15 września 2017 r.
3. 
Komisja dokonuje analizy tych szacunków oraz możliwie jak najszybciej podejmuje decyzję w sprawie dodatkowych kwot, które mają zostać przydzielone każdemu państwu członkowskiemu, jak określono w art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 516/2014.
Artykuł  2

Kwalifikowanie się do kwoty dodatkowej na osoby przesiedlone i sprawozdawczość

1.  4
 Aby kwalifikować się do dodatkowej kwoty, zainteresowane osoby muszą być osobami skutecznie przesiedlonymi od początku danego okresu przesiedleń i do sześciu miesięcy po zakończeniu tego okresu. Jednak w odniesieniu do okresu przesiedleń, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c), zainteresowane osoby muszą być osobami skutecznie przesiedlonymi od początku tego okresu przesiedleń i do dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu.

Państwa członkowskie przechowują informacje niezbędne do właściwej identyfikacji osób przesiedlonych oraz daty ich przesiedlenia.

W odniesieniu do osób objętych jedną z priorytetowych kategorii i grup osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 516/2014, państwa członkowskie przechowują również dowody na to, że osoby te należą do odpowiedniej priorytetowej kategorii lub grupy osób.

2. 
Każde państwo członkowskie, któremu przydzielono kwotę dodatkową na potrzeby przesiedleń, wyszczególnia w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, liczbę przesiedlonych osób kwalifikujących się do kwoty dodatkowej, w tym liczbę osób objętych jedną z priorytetowych kategorii i grup osób określonych w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 516/2014. Każdą przesiedloną osobę można liczyć tylko raz.
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168.
2 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 802/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory dla programów krajowych oraz zasady i warunki elektronicznego systemu wymiany danych między Komisją a państwami członkowskimi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego).
4 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1020/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.225.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2020 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.