Rozporządzenie wykonawcze 637/2014 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 637/2014 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.175.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 637/2014
z dnia 13 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/01 i (WE) nr 1234/07 1 , w szczególności jego art. 187 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1979/2006 2 otwarto i ustalono zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich.

(2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową zawarte na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 3 , zatwierdzone decyzją Rady 2014/116/UE 4 , przewiduje zwiększenie o 800 ton (waga netto po odsączeniu) przydziału dla Chińskiej Republiki Ludowej w ramach unijnych kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane z rodzaju Agaricus, objęte kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30.

(3) Podwyższenie kontyngentu taryfowego powinno zostać uwzględnione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1979/2006.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1979/2006.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1979/2006

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1979/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Wielkość, numery porządkowe i okresy stosowania kontyngentów taryfowych określonych w art. 1 ust. 1 w tonach (waga netto po odsączeniu)
Kraj pochodzeniaNumery porządkoweOd dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku
ChinyTradycyjni importerzy:

09.4157 Nowi importerzy: 09.4193

29 750
Inne państwa trzecieTradycyjni importerzy:

09.4158 Nowi importerzy: 09.4194

5 030"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91).
3 Dz.U. L 64 z 4.3.2014, s. 2.
4 Decyzja Rady 2014/116/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 64 z 4.3.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.