Rozporządzenie wykonawcze 632/2012 zmieniające po raz 174. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.182.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 632/2012
z dnia 12 lipca 2012 r.
zmieniające po raz 174. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida(1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) Dnia 2 lipca 2012 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu ośmiu nazwisk z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
______

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: w tytule "Osoby fizyczne" wykreśla się następujące wpisy:

a) "Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w 2001 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001."

b) "Nasr Fahmi Nasr Hassannein (alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001."

c) "Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Afganistanie w maju 2010 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001."

d) "Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w kwietniu 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001."

e) "Fahid Mohammed Ally Msalaam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Data urodzenia: 9.4.1976. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Nr paszportu: a) A260592 (paszport kenijski), b) A056086 (paszport kenijski), c) A435712 (paszport kenijski), d) A324812 (paszport kenijski), e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed Ally; Nazwisko matki: Fauzia Mbarak; b) potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie dnia 1.1.2009. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001."

f) "Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tytuł: szejk. Data urodzenia: 9.4.1960. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Nr paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty wydany 14.11.1996). Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie dnia 1.1.2009. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001."

g) "Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (alias a) lOnnauieB Taxnp AonynxannnoBun b) Yuldashev, Takhir). Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Namangan, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Dodatkowe informacje: a) były przywódca Islamskiego Ruchu Uzbekistanu; b) potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w sierpniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001."

h) "Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.