Rozporządzenie wykonawcze 299/2012 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.99.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 299/2012
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Przenośne wielofunkcyjne urządzenie elektroniczne w pojedynczej obudowie zasilane z baterii, o wymiarach w przybliżeniu 10 cm × 9,5 cm × 10,5 cm, wyposażone w:

- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej ekranu w przybliżeniu 9 cm (3,5 cala), formacie obrazu 4:3 oraz rozdzielczości 320 × 240 pikseli,

- głośniki,

- mikrofon,

- budzik,

- pamięć 2 GB,

- czytnik kart pamięci,

- interfejs USB,

- interfejs do anteny FM,

- przyciski sterujące.

Urządzenie może wykonywać następujące funkcje:

- odbiór radiofonii,

- zapis głosu,

- odtwarzanie dźwięku,

- odtwarzanie obrazów stałych i wideo,

- budzik.

(*) Zob. fotografia.

8527 13 99Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8527, 8527 13 i 8527 13 99.

Ponieważ urządzenie przeznaczone jest do wykonywania kilku funkcji objętych działem 85, należy je klasyfikować, na mocy uwagi 3 do sekcji XVI, jako będące tym urządzeniem, które wykonuje jego podstawową funkcję.

Ze względu na obiektywne cechy urządzenia, mianowicie konstrukcję i zamysł, jego zamierzonym zastosowaniem jest działanie jako radiobudzik. Funkcja odtwarzania dźwięku jest uważana za drugorzędną. Odtwarzanie obrazów stałych i wideo jest także uważane za funkcję drugorzędną, z uwagi na niewielki rozmiar i niską rozdzielczość ekranu.

Podstawową funkcją urządzenia jest więc funkcja odbiornika radiofonicznego, połączonego w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku oraz z zegarem.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 8527 13 99 jako pozostałe odbiorniki radiofonii nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, połączone z urządzeniem do zapisu lub odtwarzania dźwięku.

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.