Rozporządzenie wykonawcze 292/2011 ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.79.7

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 292/2011
z dnia 23 marca 2011 r.
ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości objęte wnioskami o przyznanie świadectw dotyczącymi pozakwotowej izoglukozy złożonymi od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszonymi Komisji przekraczają limit określony w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 222/2011.

(2) W związku z tym zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 222/2011 należy ustalić współczynnik przydziału, który państwa członkowskie będą stosowały do ilości objętych każdym zgłoszonym wnioskiem o przyznanie świadectwa, odrzucić wnioski, które jeszcze nie zostały zgłoszone, oraz zamknąć okres składania wniosków.

(3) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby zaczęło obowiązywać przed wydaniem świadectw, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski o wydanie świadectw dla pozakwotowej izoglukozy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 222/2011 od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszone Komisji będą pomnożone przez współczynnik przydziału 51,126352 %. Niniejszym odrzuca się wnioski o wydanie świadectw złożone od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 25 marca 2011 r. oraz zamyka się okres składania wniosków o wydanie świadectw od dnia 28 marca 2011 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2011 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 60 z 5.3.2011, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.