Rozporządzenie wykonawcze 2024/1459 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w odniesieniu do wdrożenia interoperacyjnego interfejsu portalu Safety Gate dla dostawców internetowych platform handlowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1459

Akt oczekujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1459
z dnia 27 maja 2024 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w odniesieniu do wdrożenia interoperacyjnego interfejsu portalu Safety Gate dla dostawców internetowych platform handlowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG 1 , w szczególności jego art. 34 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2023/988 zobowiązuje Komisję do prowadzenia portalu Safety Gate, publicznego interfejsu systemu wczesnego ostrzegania Safety Gate.

(2) Informacje przekazywane na portalu Safety Gate mają zasadnicze znaczenie dla dostawców internetowych platform handlowych i umożliwiają im dopełnienie szeregu obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) 2023/988, w szczególności obowiązków określonych w art. 22 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) 2023/988. Ponadto dostawców internetowych platform handlowych zachęca się, aby przed umieszczeniem produktów na interfejsie sprawdzali je na portalu Safety Gate.

(3) Aby ułatwić dostawcom internetowych platform handlowych przestrzeganie przepisów oraz zgodnie z art. 34 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/988, Komisja opracowała interoperacyjny system interfejsu umożliwiający dostawcom internetowych platform handlowych połączenie ich interfejsów z portalem Safety Gate. Ten interoperacyjny interfejs powinien zostać udostępniony na portalu Safety Gate.

(4) Dostawcy internetowych platform handlowych powinni mieć możliwość uzyskania dostępu do interoperacyjnego systemu interfejsu po rejestracji na portalu Safety Gate zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/988.

(5) Dostawcy internetowych platform handlowych powinni mieć możliwość otrzymywania za pośrednictwem interfejsu interoperacyjnego wyłącznie informacji, które są publicznie dostępne i są już opublikowane na portalu Safety Gate. Powinni oni jednak mieć możliwość dostosowania, za pośrednictwem tego interfejsu, niektórych aspektów sposobu pobierania informacji, w tym częstotliwości otrzymywanych informacji.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozporządzenia w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów ustanowionego na mocy art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/988,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dostęp do interoperacyjnego systemu interfejsu portalu Safety Gate

Po rejestracji na portalu Safety Gate zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/988 dostawcy internetowych platform handlowych mogą połączyć swoje interfejsy z portalem Safety Gate z wykorzystaniem interfejsu interoperacyjnego.

Artykuł  2

Otrzymywanie informacji za pośrednictwem interfejsu interoperacyjnego portalu Safety Gate

Dostawcy internetowych platform handlowych, którzy połączyli swój interfejs z interfejsem interoperacyjnym portalu Safety Gate zgodnie z art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą pobierać informacje już udostępnione publicznie na portalu Safety Gate, zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/988.

Dostawcy internetowych platform handlowych mogą skonfigurować częstotliwość i treść informacji, które mogą pobierać, zgodnie z instrukcjami opublikowanymi przez Komisję na portalu Safety Gate.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.

1 Dz.U. L 135 z 23.5.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.