Rozporządzenie wykonawcze 2024/1437 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia rodzaju Prunus L., pochodzących z Mołdawii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1437

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1437
z dnia 24 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia rodzaju Prunus L., pochodzących z Mołdawii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE 1 , w szczególności jego art. 42 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 2  ustanowiono - na podstawie wstępnej oceny ryzyka - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2) Po przeprowadzeniu wstępnej oceny w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2019 uwzględniono tymczasowo jako rośliny wysokiego ryzyka 34 rodzaje i jeden gatunek roślin przeznaczonych do sadzenia pochodzących z państw trzecich. Wykaz ten obejmuje rodzaj Prunus L.

(3) W dniu 4 marca 2020 r. Mołdawia przedłożyła Komisji wniosek o wywóz do Unii następujących roślin przeznaczonych do sadzenia rodzaju Prunus L.: roślin z odkrytymi korzeniami, szczepionych, wolnych od liści, przeznaczonych do sadzenia gatunków Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, i Prunus salicina,w wieku do 2 lat, o maksymalnej średnicy 17 mm u podstawy łodygi, oraz z odkrytymi korzeniami, wolnych od liści podkładek gatunków Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cera- sus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa, w wieku do 2 lat, a także hybryd tych gatunków, o maksymalnej średnicy 17 mm u podstawy łodygi, pochodzących z Mołdawii ("odnośne rośliny"). Wniosek ten został poparty odpowiednią dokumentacją techniczną.

(4) W dniu 1 lutego 2024 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przyjął opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z odnośnymi roślinami 3 . Urząd uznał gatunki Erwinia amylovora, Xanthomonas arboricola pv. pruni i Xiphinema rivesi (populacje pozaeuropejskie) za agrofagi istotne dla tych roślin, ocenił środki ograniczające ryzyko opisane w dokumentacji i oszacował prawdopodobieństwo, że odnośne rośliny są wolne od tych agrofagów.

(5) Gatunki Erwinia amylovora i Xanthomonas arboricola pv. pruni są wymienione zarówno jako agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, jak i jako regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii odpowiednio w załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 4 , natomiast gatunek Xiphinema rivesi (populacje pozaeuropejskie) jest wymieniony jako agrofag kwarantannowy dla Unii w załączniku II do tego rozporządzenia.

(6) Na podstawie opinii Urzędu zagrożenie fitosanitarne wynikające z wprowadzenia na terytorium Unii odnośnych roślin uznaje się za dopuszczalne, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie wymogi szczególne określone w załącznikach VII i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 pkt 1 tabela kolumna druga "Opis" pozycja "Prunus L." wprowadza się następujące zmiany:

"Prunus L., inne niż:

rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku Prunus domestica z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku, wolne od liści, szczepione na podkładkach gatunku Prunus cerasifera, pochodzące z Ukrainy;
w stanie spoczynku, wolne od liści, nieukorzenione sadzonki gatunków Prunus persica i Prunus dulcis, w wieku do 2 lat, pochodzące z Turcji;
rośliny z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku, wolne od liści, przeznaczone do sadzenia gatunków Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca i Prunus davidiana, w wieku do 2 lat, pochodzące z Turcji; oraz
rośliny z odkrytymi korzeniami, wolne od liści, przeznaczone do sadzenia gatunków Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa, w wieku do 2 lat, a także hybrydy tych gatunków, o maksymalnej średnicy 17 mm u podstawy łodygi, pochodzące z Mołdawii.".
1 Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).
3 Panel PLH EFSA (Panel ds. zdrowia roślin EFSA), 2024. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of plants of 12 selected Prunus species from Moldova (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do roślin należących do 12 wybranych gatunków Prunus pochodzących z Mołdawii); https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8647.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.