Rozporządzenie wykonawcze 2024/1435 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w odniesieniu do określenia wzoru zawiadomienia o odzyskaniu produktu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1435

Akt oczekujący
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1435
z dnia 24 maja 2024 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w odniesieniu do określenia wzoru zawiadomienia o odzyskaniu produktu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem ds. Rozporządzenia w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1) Zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/988, w przypadku gdy informacje dotyczące odzyskania produktu ze względów bezpieczeństwa przekazuje się konsumentom w formie pisemnej, muszą one mieć formę zawiadomienia o odzyskaniu produktu. Zgodnie z art. 35 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku gdy nie można skontaktować się bezpośrednio ze wszystkimi konsumentami, których to dotyczy, podmioty gospodarcze oraz dostawcy internetowych platform handlowych, zgodnie ze swoimi odpowiednimi obowiązkami, rozpowszechniają jasne i widoczne zawiadomienie o odzyskaniu produktu.

(2) Aby zagwarantować, że konsumenci będą reagować na odzyskania produktów ze względów bezpieczeństwa, zawiadomienie o odzyskaniu produktu powinno być jasne i przejrzyste oraz zawierać jasny opis danego ryzyka. W rozporządzeniu (UE) 2023/988 określono obowiązkowe informacje, jakie powinno zawierać zawiadomienie o odzyskaniu produktu.

(3) Aby ułatwić i promować spójne podejście i jednolite praktyki w całej UE w odniesieniu do zawiadomień o odzyskaniu produktu, należy ustanowić wzór zawiadomień o odzyskaniu produktu. Jednolity, ustandaryzowany wzór zawiadomienia o odzyskaniu produktu ze względów bezpieczeństwa powinien ułatwić konsumentom rozpoznanie i zrozumienie takich zawiadomień, a podmiotom gospodarczym i dostawcom internetowych platform handlowych - bardziej jednolite przestrzeganie wymogów określonych w art. 35 i 36 rozporządzenia (UE) 2023/988.

(4) Rozporządzenie (UE) 2023/988 zobowiązuje Komisję do określenia wzoru zawiadomienia o odzyskaniu produktu z uwzględnieniem rozwoju nauki i sytuacji rynkowej oraz do udostępnienia go w formacie umożliwiającym podmiotom gospodarczym łatwe tworzenie zawiadomień o odzyskaniu produktu. Najwłaściwszym z technicznego punktu widzenia rozwiązaniem umożliwiającym udostępnienie tego wzoru byłoby opublikowanie go przez Komisję na jej portalu internetowym.

(5) Art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/988 zawiera wymóg, aby zawiadomienia o odzyskaniu produktu można było tworzyć w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to na przykład, że gdy informacja o odzyskaniu produktu jest udostępniana w internecie, uwzględnia ona normy i najlepsze praktyki w zakresie dostępności stron internetowych. W szczególności, jeżeli ważne informacje o odzyskiwanym produkcie lub o identyfikacji produktów, których dotyczy odzyskanie, są zawarte w obrazie, istotne jest, aby informacje te zostały przedstawione w sposób umożliwiający ich odczyt maszynowy.

(6) Aby zapewnić podmiotom gospodarczym odpowiedni czas na dostosowanie ich wewnętrznych procesów w odniesieniu do zawiadomienia o odzyskaniu produktu, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym dniu co rozporządzenie (UE) 2023/988,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/988 w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wzór zawiadomienia o odzyskaniu produktu.

Wzór znajduje się w załączniku.

Komisja publikuje ten wzór na swoim portalu internetowym.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

1 Dz.U. L 135 z 23.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.