Rozporządzenie wykonawcze 2024/1382 przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu gangui, prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1382

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1382
z dnia 23 maja 2024 r.
przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu "gangui", prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 5 i art. 13 ust. 5 i 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 2 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 586/2014 2  ustanawiające po raz pierwszy odstępstwo od art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do stosowania trawlerów typu "gangui" na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d'Azur) do dnia 6 czerwca 2017 r. Kilka razy przedłużano to odstępstwo, ostatnim razem rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2363 3  przyznano przedłużenie, które wygaśnie dnia 11 maja 2024 r.

(2) W dniu 27 października 2023 r. Komisja otrzymała od Francji wniosek o przedłużenie odstępstwa do dnia 11 maja 2026 r. Francja przedstawiła aktualne uzasadnienia naukowe i techniczne dotyczące przedłużenia odstępstwa, w tym sprawozdania za lata 2022 i 2023 z realizacji planu zarządzania przyjętego przez Francję w dniu 13 maja 2014 r. 4  zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, oszacowanie śladu "gangui" w 2022 r. z wykorzystaniem danych przekazywanych przez transpondery VMS ("dane VMS"), a także ocenę ryzyka związanego z wpływem rybołówstwa na środowisko.

(3) Podczas swojej 74. sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 13-17 listopada 2023 r., Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) 5  ocenił wniosek o przedłużenie odstępstwa, w tym dane potwierdzające i sprawozdania z realizacji. STECF stwierdził, że obowiązujące środki skutecznie ograniczają flotę stosującą sieci typu "gangui" i jej wpływ na środowisko. W tym względzie STECF zauważył, że połowy przy użyciu sieci typu "gangangui" spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006. Ponadto STECF stwierdził, że ponieważ liczba statków stosujących sieci typu "gangui" znacznie spadła od 2014 r. z 36 do 7 aktywnych statków w 2022 r., wpływ połowów zmniejszał się z czasem. STECF przyznał również, że nastąpi stopniowe zaprzestanie tego rodzaju połowów w ciągu najbliższych 10 lat ze względu na nieodnawianie licencji połowowych rybakom opuszczającym łowisko.

(4) Wniosek o przyznanie przedłużenia odstępstwa złożony przez Francję dotyczy działalności połowowej statków o łącznej długości mniejszej lub równej 12 m oraz o mocy silnika mniejszej lub równej 85 kW z użyciem dennych sieci ciągnionych, prowadzonej tradycyjnie na skupiskach trawy morskiej Posidonia oceanica, zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(5) Przedmiotowe połowy są prowadzone na mniej niż 33 % obszaru pokrytego skupiskami trawy morskiej Posidonia oceanica w granicach obszaru objętego francuskim planem zarządzania oraz mniej niż 10 % skupisk trawy morskiej Posidonia oceanica w wodach terytorialnych Francji, zgodnie z pułapami ustanowionymi na podstawie art. 4 ust. 5 akapit pierwszy pkt (ii) i (iii) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(6) Istnieją szczególne ograniczenia geograficzne ze względu na ograniczony rozmiar szelfu kontynentalnego, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(7) Przeprowadzona przez władze francuskie analiza ryzyka związanego z działalnością połowową na obszarze Natura 20°0 "Rade d'Hyeres" wykazała, że istnieje umiarkowane ryzyko naruszenia celów ochrony skupisk trawy morskiej Posidonia oceanica w związku z połowami przy użyciu sieci typu "gangui".

(8) Komisja zauważa, że działalność połowowa przy użyciu sieci typu "gangui" w skupiskach trawy morskiej Posidonia oceanica zmniejszyła się i że władze francuskie zakazały prowadzenia działalności połowowej w centrum parku narodowego "Port Cros" w celu ochrony skupisk trawy morskiej Posidonia oceanica. Ponadto STECF stwierdził, że udział działalności połowowej przy użyciu sieci typu "gangui" w skupiskach trawy morskiej Posidonia oceanica zmniejszył się z 21 % do 17,2 % w obszarze objętym planem zarządzania oraz z 7,6 % do 6,1 % na wodach terytorialnych Francji, znacznie poniżej limitów określonych w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(9) Przedmiotowe połowy nie mają znaczącego wpływu na środowisko morskie.

(10) Połowy prowadzone trawlerami stosującymi sieci typu "gangui" są ukierunkowane na różne gatunki odpowiadające niszy ekologicznej. Takiego składu tych połowów, w szczególności w odniesieniu do różnorodności złowionych gatunków, nie uzyskuje się przy użyciu żadnego innego narzędzia połowowego. Przedmiotowe połowy nie mogą zatem być prowadzone przy użyciu innych narzędzi połowowych.

(11) Wniosek ten obejmuje statki prowadzące udokumentowane połowy dłużej niż pięć lat, działające na podstawie francuskiego planu zarządzania zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(12) Przedłużenie odstępstwa, o które wystąpiła Francja, dotyczy ograniczonej liczby dziewięciu upoważnionych statków wskazanych w planie zarządzania, obejmujących łącznie 434 kW, z których tylko siedem było aktywnych w 2023 r. Stanowi to zmniejszenie nakładu połowowego o 75 % pod względem liczby upoważnionych statków w porównaniu z 2014 r., kiedy odstępstwo dotyczyło 36 upoważnionych statków określonych w przyjętym francuskim planie zarządzania. Statki te zostały wpisane do wykazu przekazanego Komisji zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(13) Ponadto plan zarządzania przyjęty przez Francję gwarantuje, że w przyszłości nie zwiększy się nakładu połowowego, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Upoważnienia do połowów będą wydawane jedynie dziewięciu wymienionym statkom o łącznym nakładzie połowowym 434 kW, które zostały już upoważnione do połowów przez Francję.

(14) Ponadto zgodnie z francuskim planem zarządzania upoważnienie do połowów przy użyciu sieci typu "gangui" zos- taje wycofane w momencie, gdy dany upoważniony statek zostaje zastąpiony lub gdy kapitan statku sprzedaje swój statek lub przechodzi na emeryturę. W związku z tym Komisja zauważa, że skutkiem tego przepisu jest stopniowe zaprzestanie tego rodzaju połowów, co prowadzi również do odpowiedniego zmniejszenia wpływu połowów na stada.

(15) Wnioskowane odstępstwo jest zgodne z wymogami art. 8 ust. 1 i części B sekcji I załącznika IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 6  w odniesieniu do rozmiarów oczek sieci dla narzędzi ciągnionych, ponieważ odnosi się do trawlerów prowadzących połowy sieciami o rozmiarze oczek nie mniejszym niż 40 mm, a w olinowaniu sieci typu "gangui" nie stosuje się oczka kwadratowego poniżej 40 mm.

(16) Przedmiotowa działalność połowowa nie koliduje z działaniami statków używających narzędzi połowowych innych niż włoki, niewody lub podobne sieci ciągnione zgodnie z art. 13 ust. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(17) Działalność trawlerów stosujących sieci typu "gangui" jest uregulowana we francuskim planie zarządzania w celu zapewnienia, aby połowy gatunków wymienionych w części A załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241 były minimalne, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 9 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(18) Trawlery stosujące sieci typu "gangui" nie prowadzą działań połowowych ukierunkowanych na głowonogi, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 9 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(19) Francuski plan zarządzania ustanawia plan monitorowania, jak przewidziano w art. 4 ust. 5 akapit piąty i art. 13 ust. 9 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Obejmuje on również środki dotyczące rejestrowania działalności połowowej, a tym samym spełnia warunki określone w art. 14 rozporządzenia Rady (UE) nr 1224/2009 7 .

(20) Wnioskowane przez Francję przedłużenie odstępstwa jest zatem zgodne z warunkami określonymi w art. 4 ust. 5 i art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i powinno zostać przyznane.

(21) Francja powinna przedstawić Komisji sprawozdanie we właściwym terminie oraz zgodnie z planem monitorowania określonym we francuskim planie zarządzania. Czas trwania przedłużenia odstępstwa powinien być ograniczony, aby umożliwić sprawne wdrożenie naprawczych środków zarządzania, w przypadku gdyby w sprawozdaniu przekazanym Komisji wykazano niewystarczający stan ochrony poławianych stad, oraz stworzyć ramy dla udoskonalenia naukowych podstaw zmian wprowadzanych do planu zarządzania.

(22) W dniu 4 marca 2024 r. Komisja otrzymała od Francji wniosek o ograniczenie przedłużenia odstępstwa, o które wnioskowano 27 października 2023 r., do jednego roku, ze zobowiązaniem do niewnioskowania o przedłużenie tego odstępstwa oraz do wprowadzenia w 2024 r. planu trwałego zaprzestania działalności trawlerów stosujących sieci typu "gangui" w ramach tych połowów.

(23) Ponieważ odstępstwo przyznane na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/2363 wygasa w dniu 11 maja 2024 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 12 maja 2024 r., aby zapewnić ciągłość obowiązywania przepisów prawa. Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(24) Takie stosowanie z mocą wsteczną nie narusza zasady pewności prawa ani ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ przedmiotowe połowy są stale objęte francuskim planem zarządzania.

(25) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Komisji dotyczącego zgodności działalności objętej tym odstępstwem z innymi przepisami UE, w szczególności z dyrektywą Rady 92/43/EWG 8 .

(26) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006

Art. 4. ust. 1 akapit pierwszy, art. 13 ust. 1 akapit pierwszy i art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają zastosowania na wodach terytorialnych Francji przyległych do wybrzeża regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur w odniesieniu do trawlerów stosujących sieci typu "gangui", które spełniają następujące wymogi:

a)
posiadają numery rejestracyjne wymienione we francuskim planie zarządzania przyjętym przez Francję zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006;
b)
prowadzą udokumentowaną działalność połowową od ponad pięciu lat i nie spowodują w przyszłości zwiększenia nakładu połowowego;
c)
posiadają upoważnienie do połowów i działają na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Francję zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.
Artykuł  2

Sprawozdawczość

Do dnia 31 marca 2025 r. Francja przekaże Komisji sprawozdanie sporządzone zgodnie z planem monitorowania ustanowionym w planie zarządzania, o którym mowa w art. 1 lit. c).

Artykuł  3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 maja 2024 r. do dnia 11 maja 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2024 r.

1 Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 586/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami oraz minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu "gangui" prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 10).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2363 z dnia 2 grudnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu "gangui" prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (Dz.U. L 312 z 5.12.2022, s. 95).
5 1_RepCovTempl_STR_IPSC.doc (europa.eu).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
8 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.