Rozporządzenie wykonawcze 2023/1647 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.207.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1647
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki

(1) Środki antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL", "Chiny" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie") zostały pierwotnie wprowadzone w 2011 r. rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 425/2011 2  ("środki pierwotne"). Dochodzenie prowadzące do przyjęcia środków pierwotnych zwane jest "pierwotnym dochodzeniem".

(2) Środki pierwotne przyjęły formę stawki celnej ad valorem wynoszącej 4-12 %, nałożonej na przywóz towarów od konkretnie wskazanych eksporterów, z ogólnokrajową stawką cła rezydualnego w wysokości 12 %.

(3) W wyniku dochodzenia antydumpingowego Rada nałożyła także rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 451/2011 3  ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL.

(4) W dniu 4 lipca 2017 r., w następstwie przeglądu wygaśnięcia ("przegląd wygaśnięcia") zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/1037 ("rozporządzenie podstawowe"), rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1187 4  ("rozporządzenie w sprawie przeglądu wygaśnięcia") Komisja przedłużyła stosowanie środków ustalonych w toku pierwotnego dochodzenia o pięć lat.

(5) Stawki obowiązujących aktualnie ceł wyrównawczych wahają się od 4 % do 12 %.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(6) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu 5  środków wyrównawczych obowiązujących w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(7) Wniosek został złożony w dniu 31 marca 2022 r. przez pięciu producentów unijnych (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group i Sappi Europe SA) (zwanych dalej łącznie "wnioskodawcami") reprezentujących ponad 50 % ogólnej produkcji unijnej niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego.

(8) Wniosek o dokonanie przeglądu oparto na uzasadnieniu, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu Unii.

1.3. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(9) Po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody, aby wszcząć przegląd wygaśnięcia, 30 czerwca 2022 r. Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia dotyczący środków obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL na podstawie art. 18 rozporządzenia podstawowego. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6  ("zawiadomienie o wszczęciu"). Biorąc pod uwagę art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Komisja sporządziła memorandum w sprawie wystarczającego charakteru dowodów, zawierające wykonaną przez Komisję analizę wszystkich dowodów, którymi Komisja dysponuje i na podstawie których wszczęła dochodzenie. Memorandum umieszczono w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron.

(10) Przed wszczęciem przeglądu wygaśnięcia i zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja powiadomiła rząd Chin ("rząd ChRL") o wpłynięciu należycie udokumentowanego wniosku o dokonanie przeglądu oraz zaprosiła rząd ChRL do udziału w konsultacjach mających na celu wyjaśnienie sytuacji dotyczącej treści wniosku o dokonanie przeglądu oraz wypracowanie wspólnie uzgodnionego rozwiązania. Nie otrzymano jednak żadnej odpowiedzi od rządu ChRL.

1.4. Odrębne antydumpingowe dochodzenie przeglądowe

(11) W zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 czerwca 2022 r. 7  Komisja ogłosiła również wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. 8  w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu do Unii niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL.

1.5. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(12) Dochodzenie w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania objęło okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

1.6. Zainteresowane strony

(13) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała przemysł Unii, znanych producentów eksportujących oraz rząd Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(14) Równolegle, po wszczęciu postępowania, Komisja udostępniła online kwestionariusze producentom eksportującym, importerom niepowiązanym, użytkownikom i producentom unijnym. Komisja przesłała ponadto skarżącym kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych. Kwestionariusze udostępniono także importerom niepowiązanym i użytkownikom na tej samej stronie internetowej DG ds. Handlu 9 .

(15) Wszystkie strony wezwano do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Zainteresowane strony miały również możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o wysłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

1.7. Kontrola wyrywkowa

1.7.1. Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących w ChRL

(16) W zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej producentów eksportujących zgodnie z art. 27 rozporządzenia podstawowego.

(17) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich producentów eksportujących w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Nie zgłosił się żaden producent eksportujący.

(18) Poza tym Komisja zwróciła się do misji dyplomatycznej ChRL w Unii Europejskiej o wskazanie pozostałych producentów eksportujących, którzy byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi, jeżeli tacy producenci istnieją. Nie otrzymano jednak żadnej odpowiedzi.

(19) W związku z tym Komisja poinformowała władze ChRL, że przy badaniu kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania zamierza - wobec braku współpracy - skorzystać z dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego. Władze ChRL nie udzieliły odpowiedzi.

1.7.2. Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(20) W zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia Komisja ogłosiła, że wstępnie wybrała próbę producentów unijnych. Komisja wybrała próbę na podstawie reprezentatywności pod względem wielkości produkcji i sprzedaży produktu podobnego w UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Próba ta składała się z trzech producentów unijnych. Produkcja producentów unijnych objętych próbą odpowiadała w przybliżeniu 41 % całkowitej szacunkowej wielkości produkcji i 37 % szacunkowej wielkości sprzedaży produktu podobnego w Unii. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat wstępnego doboru próby. Nie otrzymano żadnych uwag na ten temat, w związku z czym wstępnie dobrana próba została zatwierdzona. Próba jest reprezentatywna dla przemysłu Unii.

1.7.3. Kontrola wyrywkowa importerów niepowiązanych

(21) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja zwróciła się do wszystkich znanych importerów niepowiązanych o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Żaden z importerów nie współpracował jednak z Komisją ani nie przedstawił wymaganych informacji.

1.8. Kwestionariusze i wizyty weryfikacyjne

(22) Komisja wysłała kwestionariusz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej ("rząd ChRL"). Nie otrzymano żadnej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(23) Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich trzech producentów unijnych objętych próbą. W dniu wszczęcia postępowania te same kwestionariusze udostępniono również w internecie na stronie internetowej DG ds. Handlu 10 . Ponadto Komisja wysłała wnioskodawcom kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych. Kwestionariusze udostępniono także importerom niepowiązanym i użytkownikom na tej samej stronie internetowej DG ds. Handlu 11 .

(24) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach otrzymano od wszystkich trzech producentów unijnych objętych próbą. Ponadto wnioskodawcy przekazali Komisji dane makroekonomiczne. Nie otrzymano odpowiedzi od żadnego z importerów niepowiązanych. Żaden z użytkowników nie dostarczył odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ani nie zgłosił się w trakcie dochodzenia.

(25) Komisja zweryfikowała wszystkie informacje uważane za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących unijnych przedsiębiorstw:

Producenci unijni

- Sappi Europe SA, Bruksela (Belgia) dla Sappi Gratkorn GmbH (Austria)

- Burgo Group S.p.A. (Włochy)

- Condat SAS (część grupy Lecta) (Francja)

1.9. Ujawnienie ustaleń

(26) W dniu 14 czerwca 2023 r. Komisja ujawniła istotne fakty i ustalenia, na podstawie których zamierza nałożyć cła wyrównawcze. Wszystkim stronom wyznaczono okres, w którym mogły zgłaszać uwagi dotyczące ujawnionych ustaleń.

2. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM, PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty przeglądem

(27) Produkt objęty przeglądem jest taki sam jak w pierwotnym dochodzeniu i w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia, mianowicie są to niektóre rodzaje cienkiego papieru powleczonego ("cienki papier powleczony"), tj. papieru lub tektury powleczonych jednostronnie lub obustronnie (z wyłączeniem papieru siarczanowego i tektury siarczanowej), w arkuszach lub zwojach, o gramaturze 70 g/m2 lub większej, lecz nieprzekraczającej 400 g/m2, i białości większej niż 84 (mierzonej zgodnie z ISO 2470-1).

(28) Produkt objęty przeglądem nie obejmuje:

- zwojów nadających się do stosowania w prasach zwojowych. Zwoje nadające się do stosowania w prasach zwojowych definiuje się jako zwoje, które zgodnie z testem standardowym ISO 3783:2006 dotyczącym określenia odporności na skubanie - metodą wyższej prędkości z zastosowaniem testera IGT (model elektryczny) - dają wynik mniejszy niż 30 N/m przy pomiarze w kierunku poprzecznym w stosunku do papieru (CD) oraz wynik mniejszy niż 50 N/m przy pomiarze zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (MD);

- wielowarstwowego papieru i wielowarstwowej tektury.

2.2. Produkt objęty postępowaniem

(29) Pochodzący z Chin produkt objęty dochodzeniem w ramach przeglądu wygaśnięcia jest obecnie oznaczony kodami CN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 oraz ex 4810 99 80 (kody TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 oraz 4810 99 80 20).

2.3. Produkt podobny

(30) W toku pierwotnego dochodzenia oraz poprzedniego przeglądu wygaśnięcia wykazano, a w przedmiotowym dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia potwierdzono, że takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

- produkt objęty postępowaniem w przypadku wywozu do Unii;

- produkt objęty przeglądem wytwarzany i sprzedawany przez producentów eksportujących na rynku krajowym ChRL;

- produkt objęty przeglądem wytwarzany i sprzedawany przez producentów eksportujących do pozostałych państw świata oraz

- produkt objęty przeglądem wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł Unii.

(31) Komisja stwierdziła, że wymienione produkty są zatem produktami podobnymi w rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI SUBSYDIOWANIA

(32) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego i jak stwierdzono w zawiadomieniu o wszczęciu Komisja zbadała, czy jest prawdopodobne, że wygaśnięcie obowiązujących ceł doprowadziłoby do kontynuacji subsydiowania.

3.1. Odmowa współpracy i wykorzystanie dostępnego stanu faktycznego zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia podstawowego

(33) Dnia 29 września 2022 r. Komisja przesłała kwestionariusz do rządu ChRL. Zwrócono się również do rządu ChRL o przesłanie kwestionariusza dla banków i innych instytucji finansowych, które zgodnie z wiedzą rządu ChRL udzielały pożyczek odnośnemu sektorowi lub producentom, dystrybutorom i innym dostawcom dostarczającym komponenty na potrzeby produkcji produktu objętego postępowaniem. Komisja nie otrzymała odpowiedzi ani od rządu ChRL, ani od żadnej z instytucji finansowych, którym rząd ChRL miał przekazać kwestionariusz na prośbę Komisji.

(34) Również żaden chiński producent cienkiego papieru powleczonego nie współpracował z Komisją w toku przedmiotowego dochodzenia.

(35) Notą werbalną z dnia 18 stycznia 2023 r. Komisja poinformowała władze chińskie o konsekwencjach odmowy współpracy i umożliwiła im wypowiedzenie się. Nie otrzymano żadnych uwag. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego Komisja uznała wykorzystanie dostępnych faktów za niezbędne do przeanalizowania kontynuacji praktyk subsydiowania ChRL w przemyśle papierniczym ogółem, a w szczególności w sektorze cienkiego papieru powleczonego.

(36) Na podstawie dostępnych faktów Komisja zauważyła, że art. 28 rozporządzenia podstawowego jest podobny do art. 12 ust. 7 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych 12 . Organ Apelacyjny przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 7 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych zezwala się na wykorzystanie stwierdzonych faktów wyłącznie do celów zastąpienia informacji, których może brakować, aby dokonać dokładnych ustaleń w zakresie subsydiowania lub szkody. W związku z powyższym Organ Apelacyjny wyjaśnił, że "musi istnieć związek między brakującymi »niezbędnymi informacjami« a poszczególnymi »dostępnymi faktami«, na których opiera się dokonanie ustaleń na podstawie art. 12 ust. 7". Z tego powodu "organ prowadzący dochodzenie musi wykorzystać te »dostępne fakty«, które »w wystarczającej mierze zastępują informacje, których zainteresowana strona nie przekazała«, aby móc dokonać dokładnych ustaleń". Organ Apelacyjny udzielił dalszych wyjaśnień, że termin "dostępne fakty" odnosi się do tych faktów, które są znane organowi prowadzącemu dochodzenie i znajdują się w jego pisemnej dokumentacji. Ponieważ ustalenia dokonywane na podstawie art. 12 ust. 7 mają być dokonane w oparciu o "dostępne fakty", "nie można ich dokonać na podstawie nieudokumentowanych założeń lub spekulacji". Co więcej, przy uzasadnianiu i ocenie, które dostępne fakty mogą w wystarczającej mierze zastąpić brakujące informacje, organ prowadzący dochodzenie musi "wziąć pod uwagę wszystkie stwierdzone fakty poparte dowodami". Organ Apelacyjny wyjaśnił, że ustalenie "uzasadnionych faktów zastępujących brakujące niezbędne" informacje "wiążą się z procesem uzasadnienia i oceny" ze strony organu prowadzącego dochodzenie. Gdy organ prowadzący dochodzenie musi wybrać spośród kilku dostępnych mu faktów, "wydaje się naturalne, że proces uzasadnienia i oceny obejmuje pewien stopień porównania", aby zapewnić możliwość dokonania dokładnego orzeczenia. Wymagana ocena "dostępnych faktów" i forma, jaką może ona przyjąć, zależą od szczególnych okoliczności danej sprawy, w tym od jej charakteru, jakości i ilości środków dowodowych oraz poszczególnych orzeczeń, których należy dokonać. Charakter oraz wymagany zakres wyjaśnienia i analizy będzie siłą rzeczy różnić się w poszczególnych orzeczeniach 13 .

(37) W związku z powyższym Komisja wykorzystała na potrzeby swojej analizy wszystkie dostępne jej fakty, a w szczególności:

- wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego w sprawie środków antysubsydyjnych wobec przywozu cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chin;

- ustalenia z pierwotnego dochodzenia 14  i poprzedniego dochodzenia przeglądowego 15  przeprowadzonego przez Komisję w odniesieniu do tego samego produktu;

- ustalenia z dochodzeń antysubsydyjnych przeprowadzonych niedawno przez Komisję w odniesieniu do sektorów promowanych w ChRL, takich jak sektory opon pneumatycznych 16  ("dochodzenie w sprawie opon"), rowerów elektrycznych 17  ("dochodzenie w sprawie rowerów elektrycznych"), wyrobów ze stali powlekanej organicznie 18  ("dochodzenie w sprawie wyrobów ze stali powlekanej organicznie"), przewodów światłowodowych 19  ("dochodzenie w sprawie przewodów światłowodowych"), folii aluminiowej do dalszego przetwarzania 20  ("dochodzenie w sprawie folii aluminiowej"), materiałów z włókna szklanego 21  ("dochodzenie w sprawie materiałów z włókna szklanego") oraz przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych dotyczących produktów z włókien ciągłych szklanych 22  ("dochodzenie w sprawie produktów z włókien ciągłych szklanych") pochodzących z ChRL, w których zbadano różne programy subsydiowania mające znaczenie dla niniejszego dochodzenia przeglądowego.

3.2. Subsydia i programy subsydiowania zbadane w ramach przedmiotowego przeglądu wygaśnięcia

(38) Ze względu na brak współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów Komisja postanowiła zbadać na podstawie art. 28 rozporządzenia podstawowego, czy zachodzi kontynuacja subsydiowania, w opisany poniżej sposób. Najpierw Komisja zbadała, czy subsydia objęte środkami wyrównawczymi w pierwotnym dochodzeniu i poprzednim dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia w dalszym ciągu przynoszą korzyści sektorowi produkcji cienkiego papieru powleczonego w ChRL. Następnie Komisja przeanalizowała, czy sektor ten czerpał korzyści z tytułu subsydiów, które nie zostały objęte środkami wyrównawczymi w wyniku pierwotnego dochodzenia lub poprzedniego dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia ("dodatkowe subsydia" lub "nowe subsydia"), jak twierdzono we wniosku.

(39) W świetle poniższych ustaleń potwierdzających istnienie ciągłego subsydiowania w odniesieniu do większości subsydiów objętych środkami wyrównawczymi w pierwotnym dochodzeniu i poprzednim dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia oraz istnienie nowych dodatkowych subsydiów Komisja postanowiła, że nie ma potrzeby wszczynania dochodzenia dotyczącego wszystkich subsydiów, o których istnieniu przekonują wnioskodawcy. Zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego Komisja powinna faktycznie zbadać, czy istnieją dowody na kontynuację subsydiowania, bez względu na jego wysokość.

3.3. Subsydia objęte środkami wyrównawczymi w pierwotnym dochodzeniu i poprzednim dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia

3.3.1. Kredyty preferencyjne

(40) W pierwotnym dochodzeniu 23  Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do tego środka wynosiła 5,37 % w przypadku grupy APP 24  i 1,26 % w przypadku grupy Chenming 25 .

3.3.1.1. Interwencja rządu na rzecz sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego

(41) W pierwotnym dochodzeniu i poprzednim dochodzeniu przeglądowym Komisja w pierwszej kolejności zbadała, czy kredyty preferencyjne stanowią część wdrażania centralnego planowania rządu ChRL mającego promować rozwój przemysłu papierniczego.

(42) Sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego, który stanowił przedmiot dochodzenia Komisji, jest częścią szerszej kategorii przemysłu papierniczego określanego również jako sektor produkcji papieru. Wnioskodawcy twierdzili, że rząd ChRL nadal subsydiuje swój przemysł papierniczy, i wskazali na szereg dokumentów dotyczących planów i polityki oraz przepisów, które stanowią postawę kontynuacji wsparcia tego sektora przez państwo.

(43) W toku pierwotnego dochodzenia i poprzednich dochodzeń przeglądowych Komisja ustaliła istnienie szczególnych planów polityki w odniesieniu do przemysłu papierniczego. W planach tych stwierdza się, że organy rządowe ściśle monitorują wyniki przemysłu papierniczego i wdrażają specjalne strategie (np. dekrety wykonawcze), aby osiągnąć cele zawarte w planach polityki. Ponadto w ramach dochodzenia ustalono również, że w szczególnych planach polityki przewidziano preferencyjne kredyty dla przemysłu papierniczego.

(44) W poprzednim dochodzeniu przeglądowym Komisja ustaliła także, że rynek finansowy w Chinach jest w dalszym ciągu zakłócany w wyniku interwencji rządu ChRL. W omawianym dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia podtrzymano ustalenia pierwotnego dochodzenia, które opierały się na rządowych planach realizowanych w tamtym czasie. Zarówno w 14. planie pięcioletnim 26  realizowanym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, jak i w poprzednich planach pięcioletnich, tj. 11., 12, i 13., stale wskazywano przemysł papierniczy jako "sektor promowany".

(45) W 13. planie pięcioletnim (2016-2020) potwierdzono kontynuację subsydiowania, ponieważ wyróżniono przemysł papierniczy jako "sektor promowany".

(46) 14. plan pięcioletni (2021-2025) 27  ma na celu przyspieszenie transformacji i modernizacji przedsiębiorstw w kluczowych sektorach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny i papierniczy, oraz udoskonalenie systemu ekologicznej produkcji.

(47) W ramach inicjatywy "Made in China 2025" chiński przemysł lekki, do którego należy przemysł papierniczy, kwalifikuje się do wsparcia na sfinansowanie jego modernizacji technologicznej, zakupu nowoczesnego sprzętu produkcyjnego i przyspieszenia zielonej transformacji tego przemysłu. Chińscy producenci cienkiego papieru powleczonego, np. grupa Chenming, wyraźnie odnoszą się w swoich sprawozdaniach finansowych 28  do realizacji celów określonych w planie "Made in China 2025".

(48) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła w odniesieniu do "decyzji Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej nr 40" 29  ("decyzja nr 40"), że akt ten jest zarządzeniem Rady Państwa, tj. najwyższego organu administracyjnego w ChRL, a więc jest prawnie wiążący dla innych organów publicznych i podmiotów gospodarczych. W decyzji klasyfikuje się sektory przemysłowe w podziale na "projekty promowane, ograniczane i likwidowane". Akt ten stanowi wiążący dokument z zakresu polityki przemysłowej, który pokazuje, w jaki sposób rząd ChRL prowadzi politykę wspierania grup przedsiębiorstw lub sektorów, takich jak przemysł papierniczy, zaklasyfikowanych jako "sektor promowany". Na podstawie wniosku wnioskodawcy Komisja potwierdziła, że decyzja nr 40 nadal obowiązywała w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym 30 .

(49) W odniesieniu do liczby sektorów wymienionych jako "promowane" należy zauważyć, że jest ich łącznie 26 i stanowią one jedynie część chińskiej gospodarki. Ponadto tylko niektóre rodzaje działalności w obrębie tych 26 sektorów otrzymały status "promowanych". Art. 17 decyzji nr 40 stanowi również, że "promowane projekty inwestycyjne" są objęte szczególnymi przywilejami i zachętami (wsparcie finansowe, zwolnienie z ceł przywozowych, zwolnienie z VAT oraz zwolnienie z podatku). W odniesieniu do projektów "ograniczanych" i "eliminowanych" decyzja nr 40 uprawnia organy państwowe do bezpośredniej interwencji w celu regulacji rynku. W szczególności w art. 18 i 19 zobowiązano właściwy organ do nakazania instytucjom finansowym zaprzestania udzielania kredytów; przepisy te nakazują również organowi administracji państwowej ds. cen podwyższenie ceny energii elektrycznej i nakazanie zakładom energetycznym, aby zaprzestały dostarczania energii elektrycznej na potrzeby takich "ograniczanych" i "likwidowanych" projektów. Z powyższego ustalenia jasno wynika, że decyzja nr 40 zawiera przepisy i instrukcje wiążące dla wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych w formie wytycznych dotyczących propagowania i wspierania promowanych sektorów, do których należy przemysł papierniczy 31 .

(50) W dochodzeniu przeglądowym Komisja ustaliła, że w szeregu dokumentów dotyczących polityki wyraźnie wskazuje się przemysł papierniczy jako sektor "promowany". Dotyczy to w szczególności 14. planu pięcioletniego dla przemysłu papierniczego. Plan ten wdraża się w ramach 14. pięcioletniego programu dla innowacji technologii przemysłowej opracowanego przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej. W programie tym mówi się również o promowaniu "przemysłowej restrukturyzacji i modernizacji [...] przemysłu papierniczego i związanych z nim sektorów". Podobnie wyżej wspomniana decyzja nr 40 przewiduje wsparcie na rzecz rozwoju i modernizacji przemysłu papierniczego. Plany te nie zawierają zatem jedynie ogólnych zachęt skierowanych do podmiotów, ale zobowiązują je do realizacji wyznaczonych przez politykę publiczną celów wspierania rozwoju sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego.

(51) Ponadto art. 34 ustawy o bankach komercyjnych z 2015 r., który ma zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych prowadzących działalność w Chinach, stanowi, że "banki komercyjne prowadzą swoją działalność kredytową stosownie do potrzeb krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zgodnie z polityką przemysłową państwa" 32 . Wskazuje to, że decyzje są podejmowane przez banki i inne instytucje finansowe zgodnie z wytycznymi rządu i celami publicznymi.

(52) Na koniec Komisja przypomniała o swoich ustaleniach dokonanych w toku pierwotnego dochodzenia i poprzedniego dochodzenia przeglądowego, dotyczących roli Krajowej Komisji Rozwoju i Reform ("NDRC"). NDRC jest agencją Rady Państwa koordynującą politykę makroekonomiczną i zarządzającą inwestycjami rządowymi. Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej, najwyższy rządowy organ administracyjny, opublikowała m.in. plan dotyczący produkcji papieru z 2007 r., do którego NDRC musi się stosować. Pierwotne dochodzenie wykazało również, że NDRC regularnie gromadzi szczegółowe informacje od przedsiębiorstw. Istnienie mechanizmu systematycznego gromadzenia danych dotyczących przedsiębiorstw do wykorzystania w planach i projektach rządowych pokazuje, że te plany i projekty należy uznać za istotny element państwowej polityki przemysłowej.

(53) Z powyższego wynika, że w decyzjach podejmowanych przez instytucje finansowe w odniesieniu do przemysłu papierniczego (a zatem obejmujących sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego) w dalszym ciągu uwzględnia się potrzebę osiągnięcia określonych celów odnośnych planów z zakresu polityki.

(54) Biorąc pod uwagę wymienione powyżej dokumenty i ich postanowienia, w odniesieniu do których nie było dowodów ani przesłanek wskazujących, że przestały one obowiązywać, Komisja powtórzyła wniosek wyciągnięty w ramach pierwotnego dochodzenia i poprzedniego dochodzenia przeglądowego, zgodnie z którym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym chiński sektor produkcji cienkiego papieru nadal stanowi kluczową gałąź przemysłu, do której rozwoju rząd ChRL aktywnie dąży i której rozwojem kieruje w ramach strategicznego celu politycznego.

3.3.1.2. Banki będące własnością państwa działające jako organy publiczne

(55) W toku pierwotnego dochodzenia i dochodzenia przeglądowego 33  Komisja stwierdziła, że rynek finansowy w Chinach jest zakłócany w wyniku interwencji rządowej, a stopy procentowe stosowane przez niekontrolowane przez rząd banki i inne instytucje finansowe są prawdopodobnie dostosowywane do stóp rządowych. W trakcie dochodzenia nie wyszły także na jaw żadne elementy zaprzeczające powyższemu ustaleniu; również w trakcie obecnego dochodzenia rząd ChRL nie przedstawił dowodów wskazujących na zmianę tej sytuacji.

(56) Ponadto, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu, w szeregu krajowych i regionalnych planów, zarówno ogólnych, jak i sektorowych, zachęca się organy rządowe na wszystkich szczeblach oraz państwowe instytucje finansowe do wspierania przemysłu papierniczego ogółem, a w szczególności sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego.

(57) Oprócz ustawy o bankowości komercyjnej art. 15 zasad ogólnych dotyczących kredytów, które są wdrażane przez Ludowy Bank Chin, stanowi, że [z]godnie z polityką państwa odpowiednie departamenty mogą subsydiować oprocentowanie pożyczek w celu promowania rozwoju określonych sektorów oraz promowania rozwoju gospodarczego pewnych obszarów 34 .

(58) Wsparcie rządu ChRL dla przemysłu papierniczego było i nadal jest skoncentrowane na finansowaniu jego transformacji energetycznej i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z działalności produkcyjnej. Nie jest zatem zaskoczeniem, że chińscy producenci cienkiego papieru powleczonego korzystają z kredytów preferencyjnych udzielanych przez chińskie banki będące własnością państwa.

(59) Na podstawie dostępnych informacji, o których mowa w motywie 37, Komisja ustaliła, że większość głównych banków w dalszym ciągu jest własnością państwa. Rząd ChRL jest akcjonariuszem większościowym w czterech największych bankach w ChRL: Chińskim Banku Przemysłowo-Handlowy (Industrial and Commercial Bank of China, "ICBC"), Banku Chińskim (Bank of China, "BOC"), Chińskim Banku Budownictwa (China Construction Bank, "CCB") i Chińskim Banku Rolnym (Agricultural Bank of China, "ABC"). W toku poprzednich dochodzeń 35  rząd ChRL twierdził, że posiada mniej niż 50 % udziałów w Bank of Communications. W tych samych dochodzeniach Komisja ustaliła jednak, że następujące banki są częściowo lub w całości własnością samego państwa lub osób prawnych będących w posiadaniu państwa: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co.,Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. i Zheshang Bank. Na tej samej podstawie Komisja dalej stwierdziła, że istnieją dowody na istnienie formalnych znamion kontroli rządu w bankach będących własnością państwa. Na przykład w przypadku EXIM, jego mandat z zakresu polityki publicznej ustanowiono w "Obwieszczeniu o utworzeniu Eksportowo-Importowego Banku Chińskiego" wydanym przez Radę Państwa Chińskiej Republiki Ludowej oraz w postanowieniach statutu EXIM. Państwo, jako jedyny udziałowiec EXIM, kontroluje EXIM poprzez powoływanie członków jego rady nadzorczej. Na posiedzeniach EXIM członkowie ci reprezentują interesy państwa, w tym realizują założenia w zakresie polityki. EXIM nie ma zarządu. Kadrę kierowniczą EXIM powołuje bezpośrednio państwo 36 . Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej banku 37  EXIM "wspiera chiński handel zagraniczny, inwestycje i międzynarodową współpracę gospodarczą" oraz "stawia sobie za cel zwiększanie wsparcia finansowego na rzecz kluczowych sektorów i słabych ogniw chińskiej gospodarki, aby zapewnić zrównoważony i zdrowy rozwój gospodarczy i społeczny".

(60) W toku przedmiotowego dochodzenia nie przedstawiono dowodów wskazujących na to, by kredyty były udzielane przedsiębiorstwom zgodnie z odpowiednimi ocenami ratingu kredytowego. Komisja nie dysponuje zatem żadną informacją zaprzeczającą poprzedniemu ustaleniu, zgodnie z którym banki będące własnością państwa wspierają promowane sektory lub wdrażają założenia polityki krajowej, jak wspomniano powyżej w motywach 58 i 59.

(61) Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że banki będące własnością państwa wdrażają szczegółowe cele polityki publicznej określone w powyższych ramach prawnych, sprawując władzę publiczną w odniesieniu do sektora produkcji papieru, działając tym samym w charakterze organów publicznych w rozumieniu art. 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego w związku z art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia podstawowego.

(62) Podsumowując, instytucje finansowe w Chinach funkcjonują w ogólnym otoczeniu prawnym, które wymaga od nich, by podczas podejmowania uchwał w kwestiach finansowych dostosowywały się do celów polityki przemysłowej rządu ChRL 38 .

(63) Ponadto, nawet gdyby banki będące własnością państwa nie zostały uznane za organy publiczne, Komisja stwierdziła, że uznano by również, iż rząd ChRL powierzył i wyznaczył tym bankom i innym bankom będącym własnością prywatną wykonywanie funkcji, które zazwyczaj są przyznane rządowi 39 , w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia podstawowego w świetle opisanych wcześniej w motywach 51 i 52 ram normatywnych. W każdym przypadku zachowanie tych instytucji zostanie zatem przypisane rządowi ChRL. Z tych samych względów kredyty udzielane przez inne instytucje finansowe przedsiębiorstwom działającym w sektorze produkcji papieru przypisano by rządowi ChRL.

3.3.1.3. Korzyść

(64) Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów Komisja nie posiadała żadnych informacji dotyczących konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogła obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(65) W toku pierwotnego dochodzenia i dochodzenia przeglądowego Komisja ustaliła, że w przemyśle papierniczym korzystano z kredytów preferencyjnych. Komisja ustaliła, że kwotę korzyści stanowi różnica między kwotą, jaką przedsiębiorstwo płaci od kredytu rządowego, a kwotą, jaką firma zapłaciłaby za porównywalny kredyt komercyjny, jaki mogłaby faktycznie uzyskać na rynku. Wartość ta została następnie odniesiona do łącznej kwoty obrotów współpracujących producentów eksportujących. Stopa subsydiowania ad valorem ustalona w ramach tego środka wynosi 5,37 % w przypadku grupy APP i 1,26 % w przypadku grupy Chenming.

(66) W toku prowadzonego dochodzenia na podstawie dostępnych informacji Komisja ustaliła, że nie istnieją żadne przesłanki świadczące o zaprzestaniu udzielania producentom cienkiego papieru powleczonego kredytów preferencyjnych w ChRL.

(67) Komisja zauważa, że wnioskodawcy w ich wniosku i później przekazanych informacjach przedstawili przykłady kolejnych kredytów otrzymanych przez producentów eksportujących, w tym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, w szczególności:

- Grupa APP skorzystała ze wsparcia w formie preferencyjnego finansowania przyznanego przez chińskie banki. W maju 2018 r. Gold East Paper (Jiangsu) opublikowało "IFC-Singuang One Belt and One Road Asset Supported Special Plan" ("Specjalny plan wsparcia aktywów IFC-Singuang - jeden pas, jeden szlak"). Powiązane z nim należności są wykorzystywane jako aktywa podstawowe. Na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunku chińskiego "Krajowego specjalnego planu zabezpieczeń finansowych aktywów - jeden pas, jeden szlak" zdeponowano środki pieniężne o wartości księgowej 114 608 963 RMB 40 . Na koniec 2019 r. i 2020 r. środki te wynosiły odpowiednio 2 659 400 562 RMB i 86 455 882 RMB 41 . Środki te odpowiadają 0,01 %, 26 % i 0,01 % rocznego obrotu Gold East Paper w wysokości 9,1 mld RMB w 2018 r., 10 mld RMB w 2019 r. i 9,1 mld RMB w 2020 r.

- Jak wynika ze sprawozdań rocznych, w 2018 r. Jiangxi Chenming Paper Co., Ltd., spółka zależna grupy Chen- ming, rozpoczęła współpracę z China Zheshang Bank w zakresie rynkowej i prawnej relacji długu do akcji, aby obniżyć swój wskaźnik dźwigni, zoptymalizować strukturę kapitałową i zwiększyć ogólną siłę kapitałową. W wyniku tych działań kapitał Jinagxi Chenming wzrósł o 500 mln RMB 42 . W 2020 r. grupa Chenming otrzymała krótkoterminową pożyczkę od banku Guangdong Nanyue o wartości 1 232 mln RMB 43 .

- Banki prywatne również udostępniły linie kredytowe producentom cienkiego papieru powleczonego w okresie badanym. Na przykład w latach 2018, 2019 i 2020 grupa Chenming uzyskała kredyty bankowe w wysokości odpowiednio 81 750 mln RMB, 82 720 mln RMB i 83 165 mln RMB 44 .

(68) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie posiadała żadnych informacji dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa, na podstawie których mogłaby ustalić, czy kredytów wskazanych przez wnioskodawców udzielono na zwykłych warunkach rynkowych. Na podstawie dostępnych informacji Komisja ustaliła jednak, że chińscy producenci eksportujący nadal korzystali z kredytów preferencyjnych. Istotnie przemysł papierniczy nadal identyfikowano jako "sektor promowany". Ponadto w toku prowadzonych niedawno dochodzeń Komisja ustaliła, że oprocentowanie kredytów preferencyjnych udzielanych sektorom promowanym było zdecydowanie niższe niż oprocentowanie, które zostałoby naliczone w przypadku braku zakłóceń na rynku finansowym, w tym braku ważnych ratingów kredytowych 45 .

(69) W związku z tym, bez potrzeby określania dokładnej wysokości kwoty subsydiowania przyznanego za pośrednictwem kredytów preferencyjnych Komisja stwierdziła, że rząd ChRL nadal udziela kredytów preferencyjnych z zastosowaniem korzystnych stóp procentowych zgodnie z polityką przewidzianą w planach szczegółowych i dyrektywach odnoszących się do przemysłu papierniczego. Bezpośredni transfer funduszy w formie kredytów preferencyjnych dalej był dostępny dla przedsiębiorstw działających w przemyśle papierniczym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.1.4. Szczególność

(70) Jak wykazano powyżej w motywach 66-69, szereg dokumentów prawnych, które dotyczą konkretnie przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji papieru, ukierunkowują działalność instytucji finansowych. Na podstawie tych dokumentów stwierdzono, że instytucje finansowe udzielają kredytów preferencyjnych jedynie ograniczonej liczbie sektorów, które realizują odpowiednie strategie rządu ChRL.

(71) Komisja stwierdziła zatem, że subsydia w formie kredytów preferencyjnych nie są powszechnie dostępne, lecz są szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Ponadto żadna z zainteresowanych stron nie przedstawiła żadnych dowodów sugerujących, że udzielanie kredytów preferencyjnych opiera się na obiektywnych kryteriach lub warunkach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

3.3.1.5. Wniosek

(72) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie kredytów preferencyjnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.2. Programy w zakresie podatku dochodowego

3.3.2.1. Preferencyjna polityka podatkowa dotycząca przedsiębiorstw uznanych za przedsiębiorstwa wykorzystujące zaawansowaną lub nową technologię

(73) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do przedmiotowego subsydium wynosiła 1,22 % w przypadku grupy APP i 0,58 % w przypadku grupy Chenming.

(74) Przedmiotowe subsydium umożliwia przedsiębiorstwu, które z pozytywnym skutkiem wnioskowało o certyfikat przedsiębiorstwa wykorzystującego zaawansowaną i nową technologię, skorzystanie z obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 15 % zamiast z normalnej stawki w wysokości 25 %.

3.3.2.1.1. Podstawa prawna

(75) Podstawą preferencyjnego traktowania podatkowego w ramach tego subsydium jest art. 28 ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw (nr 63, ogłoszonej w dniu 16 marca 2007 r.) 46 , który stanowi, że "stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane i nowe technologie, wymagających szczególnego wsparcia ze strony państwa, zostanie obniżona do 15 %". W art. 93 zasad wdrażania ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw wyjaśniono, że:

"Ważne przedsiębiorstwa wykorzystujące zaawansowane i nowe technologie, które mają być wspierane przez państwo, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, odnoszą się do przedsiębiorstw posiadających kluczowe prawa własności intelektualnej i spełniających następujące warunki:

1. zgodność z wymogami uwzględnienia w zakresie wspieranych przez państwo kluczowych obszarów wykorzystujących zaawansowane i nowe technologie;

2. część wydatków na badania i rozwój w dochodzie ze sprzedaży nie może być mniejsza niż określona część;

3. część dochodu z tytułu zaawansowanej technologii/produktu/usługi w całkowitym dochodzie przedsiębiorstwa nie może być mniejsza niż określona część;

4. udział personelu technicznego w ogólnej liczbie pracowników przedsiębiorstwa nie może być mniejszy niż określony udział;

5. inne warunki określone w Środkach administracyjnych dotyczących kwalifikowania przedsiębiorstw jako wykorzystujących zaawansowane technologie.

Środki zarządzania identyfikacją przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie oraz kluczowe wspierane przez państwo obszary zaawansowanych i nowych technologii zostaną wspólnie sformułowane przez departamenty ds. technologii, finansów i podatków podlegające Radzie Państwa i wejdą w życie po zatwierdzeniu przez Radę Państwa" 47 , 48 .

3.3.2.1.2. Kwalifikowalność

(76) Art. 10 środków administracyjnych służących zidentyfikowaniu przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowaną i nową technologię zawiera wykaz kryteriów kwalifikowalności przedsiębiorstw do korzystania z tej obniżonej stawki podatku dochodowego. Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszystkie warunki określone w art. 10, musi złożyć wniosek do właściwych organów zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 tego samego aktu.

3.3.2.1.3. Praktyczne zastosowanie

(77) Każde przedsiębiorstwo, które ma zamiar wnioskować o takie obniżenie stawki podatku dochodowego, musi złożyć wniosek online do lokalnego Biura Nauki i Technologii, które dokonuje wstępnej oceny. Następnie lokalne Biuro Nauki i Technologii przygotowuje rekomendację dla Wydziału ds. Nauki i Technologii w danej prowincji. Przed podjęciem decyzji o wydaniu certyfikatu przedsiębiorstwa wykorzystującego zaawansowaną i nową technologię wydział ten może także podjąć decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia bezpośrednio na terenie przedsiębiorstw wnioskodawców.

3.3.2.1.4. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonych dochodzeń

(78) Jak ustalono w toku pierwotnego dochodzenia, obniżoną stawkę podatku dochodowego należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Subsydium pozostaje szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę fakt, że w samych przepisach, na podstawie których działa organ udzielający subsydium, ograniczono dostęp do tej obniżonej stawki podatku dochodowego wyłącznie do określonych przedsiębiorstw i sektorów sklasyfikowanych jako promowane, takich jak przedsiębiorstwa należące do sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego.

(79) Komisja nie miała żadnych wskazań ani dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tej obniżonej stawki podatku dochodowego lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Dlatego też na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców 49  we wniosku oraz uzyskanych w toku prowadzonych niedawno dochodzeń 50 , jak i powszechnie dostępnych informacji 51  Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego dalej korzysta się z preferencyjnej polityki podatkowej przewidzianej dla przedsiębiorstw uznanych za należące do branży wykorzystującej zaawansowane i nowe technologie (do której zalicza się zatem także sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego).

(80) Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zawierał dodatkowe dowody na to, że niektórzy chińscy producenci cienkiego papieru powleczonego nadal korzystali z licznych zwolnień podatkowych i zwrotów podatku.

(81) W latach 2018, 2020 i pierwszej połowie 2021 r. grupa Chenming zgłosiła otrzymanie ulg podatkowych w wysokości odpowiednio około 61 mln RMB, 111 mln RMB i 1 mln RMB 52 .

(82) W latach 2018, 2019, 2020 i pierwszej połowie 2021 r. grupa Chenming zgłosiła w sekcji "Dotacje rządowe" zwroty podatku w wysokości odpowiednio 20 mln RMB, 80 mln RMB, 72 mln RMB i 9 mln RMB 53 .

(83) Łączna wartość tych ulg/zwrotów podatkowych wynosi około 81 mln RMB, 192 mln RMB, 72 mln RMB i 10 mln RMB, co stanowi odpowiednio 0,28 %, 0,63 %, 0,23 % i 0,06 % przychodów spółki oraz 3,32 %, 11,56 %, 4,19 % i 0,51 % jej zysku netto za lata 2018, 2019, 2020 i pierwszą połowę 2021 r. 54 . Podobnie w 2020 r. Gold East Paper (Jiangsu) zgłosił zwroty i ulgi podatkowe w wysokości 68 mln RMB, co stanowi 0,73 % jego przychodów i 2,18 % jego zysku za ten rok 55 . W związku z tym, nawet jeśli niemożliwe było ustalenie na podstawie publicznie dostępnych danych, w ramach którego konkretnego zwolnienia podatkowego lub zwrotu podatku świadczenia te były udzielane, oczywiste jest, że przedmiotowe świadczenia były udzielane i były znaczące.

(84) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń z poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 78, oraz informacji zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, o których mowa w motywach 79-83, i w związku z brakiem jakichkolwiek wskazań prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja stwierdziła, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia.

3.3.2.1.5. Wniosek

(85) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego dalej korzystał w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym z subsydiów w formie preferencyjnej polityki podatkowej dla przedsiębiorstw uznanych za należące do branży wykorzystującej zaawansowane i nowe technologie. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.2.2. Preferencyjna polityka podatkowa dotycząca badań i rozwoju

(86) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do przedmiotowego preferencyjnego traktowania podatkowego wynosiła 0,02 % w przypadku grupy APP i 0,05 % w przypadku grupy Chenming.

(87) Odliczenia od podatku za badania i rozwój uprawniają przedsiębiorstwa do preferencyjnego traktowania podatkowego w związku z ich działalnością badawczo-rozwojową w niektórych określonych przez państwo obszarach priorytetowych wykorzystujących zaawansowane technologie, gdy spełnione zostaną pewne progi dotyczące wydatków na badania i rozwój.

(88) Mówiąc dokładniej, wydatki na badania i rozwój poniesione w celu rozwijania nowych technologii, nowych produktów i nowych technik, które nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych i są ujmowane w bieżących zyskach i stratach, zostają dodatkowo pomniejszone o 75 % po odliczeniu w całości w świetle bieżącej sytuacji. Jeżeli wyżej wymienione wydatki na badania i rozwój stanowią aktywa niematerialne i prawne, podlegają one amortyzacji w oparciu o 175 % kosztów wartości niematerialnych i prawnych. Od stycznia 2021 r. dodatkowe odliczenie przed opodatkowaniem na wydatki na rzecz badań i rozwoju zostało zwiększone do 100 % 56 .

3.3.2.2.1. Podstawa prawna

(89) Podstawą preferencyjnego traktowania podatkowego są: art. 30 ust. 1 ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw (nr 63 ogłoszonej w dniu 16 marca 2007 r.), art. 95 rozporządzenia w sprawie wdrożenia ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, jak również następujące dokumenty:

- obwieszczenie Ministerstwa Finansów, Państwowego Urzędu Podatkowego oraz Ministerstwa Nauki i Technologii dotyczące poprawy polityki odliczania wydatków na badania i rozwój przed opodatkowaniem (Cai Shui [2015] nr 119);

- okólnik w sprawie zwiększenia udziału bardzo wysokich odliczeń przed opodatkowaniem wydatków na badania i rozwój (Cai Shui [2018] nr 99);

- ogłoszenie Państwowego Urzędu Podatkowego nr 97 z 2015 r. w sprawie istotnych kwestii dotyczących polityki przedsiębiorstw w zakresie dodatkowego odliczania wydatków na badania i rozwój przed opodatkowaniem;

- ogłoszenie Państwowego Urzędu Podatkowego nr 40 z 2017 r. w sprawie kwestii dotyczących kwalifikowalnego zakresu obliczeń dodatkowego odliczania wydatków na badania i rozwój przed opodatkowaniem oraz

- katalog zaawansowanych technologicznie dziedzin wspieranych przez państwo z 2016 r. 57

3.3.2.2.2. Kwalifikowalność

(90) Przedmiotowe preferencyjne traktowanie podatkowe zapewnia korzyść przedsiębiorstwom, które zostaną uznane za prowadzące projekty badawczo-rozwojowe. Do programu kwalifikują się tylko projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z branż wykorzystujących zaawansowaną i nową technologię, które otrzymują podstawowe wsparcie od państwa, oraz projekty wymienione w wytycznych dla kluczowych obszarów uprzemysłowienia z wykorzystaniem zaawansowanej technologii w ramach bieżącego priorytetu w zakresie rozwoju, ogłoszonych przez NDRC.

3.3.2.2.3. Praktyczne zastosowanie

(91) Każde przedsiębiorstwo, które zamierza wnioskować o preferencyjne traktowanie podatkowe, musi złożyć szczegółowe informacje o projektach badawczo-rozwojowych w lokalnym Biurze Nauki i Technologii. Po rozpatrzeniu wniosku biuro podatkowe wydaje pismo o zatwierdzeniu. Wartość podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest pomniejszana o 50 % faktycznych wydatków na zatwierdzone projekty.

3.3.2.2.4. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonego dochodzenia

(92) Jak ustalono w toku pierwotnego dochodzenia 58  oraz w toku poprzednich dochodzeń przeglądowych 59 , preferencyjne traktowanie podatkowe należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Subsydium pozostaje szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę fakt, że w samych przepisach, na podstawie których działa organ udzielający subsydium, ograniczono dostęp do tego programu wyłącznie do określonych przedsiębiorstw i sektorów klasyfikowanych jako promowane, takich jak przedsiębiorstwa należące do sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego.

(93) Ani rząd ChRL, ani producenci eksportujący nie przedstawili dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tego preferencyjnego traktowania podatkowego lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców 60  we wniosku Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta się z preferencyjnej polityki podatkowej dotyczącej badań i rozwoju w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Preferencyjne traktowanie podatkowe istotnie nadal zapewnia korzyść przedsiębiorstwom, które są formalnie uznane za przedsiębiorstwa wykorzystujące zaawansowaną i nową technologię.

(94) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń dokonanych w toku poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 92, ogólnych korzyści podatkowych stwierdzonych przez wnioskodawców, o których to korzyściach mowa w motywach 79-83, i w związku z brakiem jakichkolwiek informacji prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja uznała, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.2.2.5. Wniosek

(95) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie preferencyjnej polityki podatkowej dotyczącej badań i rozwoju w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.2.3. Zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych między kwalifikującymi się przedsiębiorstwami będącymi rezydentami

(96) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do tego programu wynosi 1,34 % w przypadku grupy APP i 0,21 % w przypadku grupy Chenming.

(97) Zwolnienie z opodatkowania dywidend dotyczy przedsiębiorstw będących rezydentami w ChRL, które są udziałowcami w innych przedsiębiorstwach będących rezydentami w ChRL. Pierwsze z nich są uprawnione do zwolnienia z podatku od dochodów z określonych dywidend wypłacanych przez te drugie przedsiębiorstwa.

3.3.2.3.1. Podstawa prawna

(98) Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania dywidend przewidziano w art. 25 i 26 ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw oraz dalej wyjaśniono w art. 83 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, dekret nr 512 Rady Państwa ChRL ogłoszony w dniu 6 grudnia 2007 r.

(99) Podstawę prawną tego programu stanowią art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw oraz zasady wdrażania ustawy ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw.

(100) Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, który stanowi część wstępną rozdziału IV "Preferencyjne polityki podatkowe", stanowi, że "Państwo przyzna preferencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego przedsiębiorstwom działającym w gałęziach przemysłu lub projektach, których rozwój otrzymuje szczególne wsparcie i jest szczególnie promowany przez państwo". Ponadto w art. 26 ust. 2 określono, że zwolnienie z podatku ma zastosowanie do dochodu z inwestycji kapitałowych między "kwalifikującymi się przedsiębiorstwami będącymi rezydentami", co wydaje się ograniczać zakres zastosowania jedynie do niektórych przedsiębiorstw będących rezydentami.

3.3.2.3.2. Kwalifikowalność

(101) Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania dywidend zapewnia korzyść wszystkim przedsiębiorstwom będącym rezydentami, które są udziałowcami innych przedsiębiorstw będących rezydentami w Chinach.

(102) Przedmiotowe subsydium ma charakter szczególny w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, ponieważ same przepisy ograniczają stosowanie tego zwolnienia tylko do kwalifikujących się przedsiębiorstw będących rezydentami, które cieszą się dużym poparciem i których rozwój wspiera państwo.

3.3.2.3.3. Praktyczne zastosowanie

(103) Przedsiębiorstwa mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend bezpośrednio w swoim zeznaniu podatkowym.

3.3.2.3.4. Ustalenia dokonane w toku prowadzonego dochodzenia

(104) W toku pierwotnego dochodzenia 61  i poprzednich dochodzeń przeglądowych 62  Komisja ustaliła, że zwolnienie z opodatkowania dywidend należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Przedmiotowe subsydium pozostaje szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę fakt, że same przepisy, na podstawie których działa organ udzielający subsydium, ograniczały dostęp do tego programu tylko do przedsiębiorstw będących rezydentami w ChRL, które otrzymują dochody z tytułu dywidend od innych przedsiębiorstw będących rezydentami w ChRL, w przeciwieństwie do tych przedsiębiorstw, które inwestują w przedsiębiorstwa zagraniczne.

(105) Komisja nie dysponowała dowodami, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tego zwolnienia z podatku od dywidend lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców we wniosku 63 oraz uzyskanych w toku prowadzonych niedawno dochodzeń 64  Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta się ze zwolnienia z opodatkowania dywidend.

(106) W świetle braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie posiadała żadnych informacji dotyczących konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń dokonanych w toku poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 104, ogólnych korzyści podatkowych stwierdzonych przez wnioskodawców, o których to korzyściach mowa w motywach 79 i 100, i w związku z brakiem jakichkolwiek informacji prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja uznała, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.2.3.5. Wniosek

(107) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych między kwalifikującymi się przedsiębiorstwami będącymi rezydentami w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.3. Programy w zakresie podatków pośrednich i należności celnych przywozowych

3.3.3.1. Zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zwolnienie celne w odniesieniu do przywożonego wyposażenia

(108) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do tego środka wynosi 1,17 % w przypadku grupy APP i 0,61 % w przypadku grupy Chenming.

(109) Przedmiotowy środek zapewnia korzyści w formie zwolnienia z VAT i bezcłowego przywozu dóbr kapitałowych przedsiębiorstwom z kapitałem zagranicznym lub przedsiębiorstwom krajowych, które mogą otrzymać certyfikat projektów promowanych przez państwo, wydawany przez władze chińskie zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie inwestycji, podatków i ceł.

3.3.3.1.1. Podstawa prawna

(110) Zwolnienie z podatku VAT oraz zwolnienie celne opierają się na zestawie przepisów prawnych, tj. na okólniku Rady Państwa ChRL nr 37/1997 w sprawie dostosowania polityki podatkowej w zakresie przywożonego wyposażenia, obwieszczeniu Ministra Finansów, Głównego Urzędu Ceł oraz Państwowego Urzędu Podatkowego nr 43 [2008], obwieszczeniu NDRC nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie odpowiednich zagadnień dotyczących doręczenia pism zatwierdzających projekty, których rozwój jest wspierany przez państwo, finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz katalogu niepodlegających zwolnieniu z ceł przywożonych artykułów dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym lub przedsiębiorstw krajowych z 2008 r.

3.3.3.1.2. Kwalifikowalność

(111) Kwalifikowalność jest ograniczona do wnioskodawców - zarówno przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, jak i krajowych przedsiębiorstw - którzy są w stanie uzyskać certyfikat projektu promowanego przez państwo.

3.3.3.1.3. Praktyczne zastosowanie

(112) Zgodnie z art. I.1 obwieszczenia NDRC nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie odpowiednich zagadnień dotyczących doręczenia pism zatwierdzających projekty, których rozwój jest wspierany przez państwo, finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, te zagraniczne projekty inwestycyjne, które są zgodne "z promowanymi projektami inwestycji zagranicznych wiążącymi się z transferem technologii określonymi w »Katalogu sektorów otwartych dla inwestycji zagranicznych wraz z wytycznymi« i »Branżowym katalogu inwestycji zagranicznych w regionie środkowo-zachodnim« są zwolnione z należności celnych i z VAT od przywozu; wyłączone ze zwolnienia są jednak te towary, które są wymienione w »Katalogu przywożonych towarów w ramach projektów inwestycji zagranicznych niezwolnionych z podatku«". Pisma zatwierdzające projekty dla zagranicznych projektów inwestycyjnych z promowanej kategorii o łącznej wartości inwestycji wynoszącej co najmniej 30 mln USD są wydawane przez NDRC. Pisma zatwierdzające projekty dla zagranicznych projektów inwestycyjnych z promowanej kategorii o łącznej wartości inwestycji poniżej 30 mln USD są wydawane na poziomie prowincji przez komisje lub gospodarcze organy samorządowe. Po otrzymaniu pisma zatwierdzającego projekt w promowanej kategorii przedsiębiorstwa przedkładają certyfikaty i inne dokumenty związane z wnioskiem lokalnym organom celnym, aby kwalifikować się do uzyskania zwolnienia z ceł i z VAT dla przywożonego wyposażenia.

3.3.3.1.4. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonego dochodzenia

(113) W toku pierwotnego dochodzenia 65 , poprzedniego dochodzenia przeglądowego 66  oraz innych dochodzeń 67  Komisja ustaliła, że zwolnienie z podatku VAT i zwolnienie celne należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Przedmiotowe subsydium pozostają szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę fakt, że same przepisy, na podstawie których działa organ udzielający subsydium, ograniczały dostęp do tego programu wyłącznie do przedsiębiorstw, które inwestują w określone kategorie działalności wyczerpująco zdefiniowane przez prawo (tj. katalog sektorów otwartych dla inwestycji zagranicznych wraz z wytycznymi oraz katalog kluczowych sektorów, produktów i technologii, których rozwój jest obecnie promowany przez państwo).

(114) Nie przedstawiono dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tego zwolnienia z podatku VAT i zwolnienia celnego lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Na podstawie dostępnych faktów, a zwłaszcza wniosków Komisji dotyczących tego subsydium wyciągniętych w toku poprzednich dochodzeń 68 , Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego dalej korzysta się ze zwolnienia z podatku VAT oraz ze zwolnienia celnego w odniesieniu do przywożonego wyposażenia.

(115) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń dokonanych w toku poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 113, ogólnych korzyści podatkowych stwierdzonych przez wnioskodawców, o których to korzyściach mowa w motywie 112, i w związku z brakiem jakichkolwiek informacji prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja uznała, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.3.1.5. Wniosek

(116) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie zwolnienia z podatku VAT i zwolnienia celnego w odniesieniu do przywożonego wyposażenia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.3.2. Obniżki VAT od wyposażenia wyprodukowanego w kraju

(117) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że stopa subsydiowania ad valorem w odniesieniu do tego subsydium wynosi 0,03 % w przypadku grupy APP i 0,05 % w przypadku grupy Chenming.

(118) Przedmiotowy środek pozwala na osiągnięcie korzyści w formie obniżek podatku VAT płaconego przy zakupie przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym wyposażenia wyprodukowanego w kraju.

3.3.3.2.1. Podstawa prawna

(119) Obniżki VAT opierają się na zestawie przepisów prawnych, tj.

- środkach tymczasowych dotyczących zarządzania zwrotami podatku za zakup wyposażenia produkcji krajowej przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym,

- środkach tymczasowych dotyczących zarządzania ulgami podatkowymi z tytułu zakupu wyposażenia produkcji chińskiej na potrzeby projektów z udziałem kapitału zagranicznego oraz

- obwieszczeniu Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Podatkowego w sprawie anulowania polityki ulg w odniesieniu do zakupu wyposażenia produkcji krajowej przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

3.3.3.2.2. Kwalifikowalność

(120) Kwalifikowalność ogranicza się do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które nabywają wyposażenie wyprodukowane w kraju i zaliczają się do promowanej kategorii.

3.3.3.2.3. Praktyczne zastosowanie

(121) Program ma na celu zwrot VAT zapłaconego przy zakupie wyposażenia wyprodukowanego w kraju przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, jeśli wyposażenia tego nie uwzględniono w katalogu środków niepodlegających zwolnieniu i jeśli wartość wyposażenia nie przekracza łącznego limitu inwestycji dla przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zgodnie z "tymczasowymi środkami administracyjnymi w zakresie nabycia wyposażenia wyprodukowanego w kraju".

(122) W toku pierwotnego dochodzenia 69  wszyscy współpracujący producenci korzystali z tego środka.

3.3.3.2.4. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonego dochodzenia

(123) W toku pierwotnego dochodzenia i poprzedniego dochodzenia przeglądowego 70  Komisja ustaliła, że obniżki VAT należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Przedmiotowe subsydium pozostaje szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. b) rozporządzenia podstawowego, zważywszy, że subsydium to jest uzależnione od wykorzystywania towarów krajowych kosztem towarów przywożonych.

(124) W toku prowadzonego dochodzenia wnioskodawcy przedstawili dowody na to, że zgodnie z Polityką preferencyjnych subsydiów na rzecz przedsiębiorczości masowej i innowacji obniżki VAT od zakupu wyposażenia wyprodukowanego w Chinach przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym stanowią jedno z 83 subsydiów dostępnych dla ważnych gałęzi przemysłu 71 .

(125) Ani rząd ChRL, ani producenci eksportujący nie przedstawili dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tych obniżek VAT i zwolnienia celnego lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Na podstawie prowadzonych niedawno dochodzeń 72  Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego dalej korzysta się z obniżek VAT przy zakupie wyposażenia produkcji krajowej.

(126) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń dokonanych w toku poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 123, ogólnych korzyści podatkowych stwierdzonych przez wnioskodawców, o których to korzyściach mowa w motywie 124, i w związku z brakiem jakichkolwiek informacji prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja uznała, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.3.2.5. Wniosek

(127) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie obniżek VAT od wyposażenia wyprodukowanego w kraju w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.4. Programy dotacji

3.3.4.1. Wprowadzenie

(128) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego korzystano z różnego rodzaju programów dotacji. W szczególności w toku pierwotnego dochodzenia Komisja oceniła pięć programów zgłoszonych przez współpracujących producentów eksportujących i wszystkie uznała za stanowiące podstawę środków wyrównawczych. Komisja wzięła również pod uwagę dalsze sześć programów zgłoszonych przez współpracujących producentów eksportujących, lecz nie poddała ich ocenie z uwagi na niewielkie korzyści z nimi związane.

3.3.4.2. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonego dochodzenia

(129) W toku pierwotnego dochodzenia 73 , poprzedniego dochodzenia przeglądowego 74  i innych dochodzeń 75  Komisja stwierdziła, że producenci cienkiego papieru powleczonego, objęci planami rządu ChRL mającymi na celu wsparcie przemysłu papierniczego, korzystali z szeregu dotacji, które należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (i) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci przyznanych środków pieniężnych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Ostatnio władze USA potwierdziły w Przeglądzie wygaśnięcia dotyczącym przywozu przez USA cienkiego papieru niepowleczonego ("cienki papier niepowleczony pochodzący z Chin"), że w dalszym ciągu udzielano dotacji 76 .

(130) Ani rząd ChRL, ani producenci eksportujący nie przedstawili dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tych dotacji lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. Na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców 77  we wniosku, jak również uzyskanych w toku prowadzonych niedawno dochodzeń 78  Komisja ustaliła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego dalej korzysta z dotacji jako sektor promowany.

(131) Zgodnie z wnioskiem wnioskodawców chińscy producenci cienkiego papieru powleczonego nadal korzystają z dotacji. Na przykład w latach 2019 i 2020 grupa Chenming otrzymała nagrody rządowe w wysokości 228 mln RMB i 800 000 RMB, co stanowi odpowiednio 0,75 % i 0,003 % przychodów grupy oraz 13,76 % i 0,05 % zysku za te okresy 79 .

(132) Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że rząd ChRL dalej wypłaca beneficjentom z sektora cienkiego papieru powleczonego różnego rodzaju dotacje i że producenci cienkiego papieru powleczonego w ChRL dalej korzystają z tych dotacji, przy czym nie uznała za konieczne precyzyjne określenie kwoty przyznanych korzyści. Przedmiotowe dotacje uznaje się za szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przy czym wydaje się także, że przyznaje się je na zasadzie ad hoc.

3.3.4.3. Wniosek

(133) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z subsydiów w formie dotacji w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.5. Dostarczanie towarów i świadczenie usług przez rząd za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia: oddanie terenów do dyspozycji

(134) W toku pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego w ChRL korzysta z gruntów, a dokładniej praw do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia.

(135) Stopa subsydiowania ustalona w pierwotnym dochodzeniu w odniesieniu do tego środka wynosiła 2,81 % w przypadku grupy APP i 0,69 % w przypadku grupy Chenming.

3.3.5.1. Podstawa prawna

(136) We wniosku wnioskodawcy przedstawili dowód świadczący o tym że w sektorze produkcji cienkiego papieru powlekanego rząd ChRL nadal przekazuje prawa do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia. Podstawę prawną tego twierdzenia stanowią następujące dokumenty 80 :

- prawo rzeczowe;

- ustawa o zarządzaniu gruntami;

- ustawa o zarządzaniu nieruchomościami miejskimi;

- przepisy przejściowe dotyczące przydziału i przenoszenia prawa do użytkowania gruntów państwowych na obszarach miejskich;

- rozporządzenie w sprawie wdrożenia ustawy o zarządzaniu gruntami;

- przepisy w sprawie przydzielania prawa do użytkowania będących własnością państwa gruntów pod budowę w drodze zaproszenia do przetargu, aukcji i postępowania ofertowego, nr 39 z dnia 28 września 2007 r.

3.3.5.2. Praktyczne zastosowanie

(137) Zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu gruntami wszystkie grunty są własnością państwa, ponieważ zgodnie z konstytucją Chin i odpowiednimi przepisami prawa grunty są wspólną własnością narodu Chin. Nie jest możliwa sprzedaż gruntów, ale prawa do użytkowania gruntów mogą zostać przydzielone zgodnie z ustawą: organy państwowe przydzielają je w drodze przetargów publicznych, ofert cenowych bądź aukcji.

3.3.5.3. Ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia, poprzedniego przeglądu wygaśnięcia oraz prowadzonego niedawno dochodzenia

(138) W toku pierwotnego dochodzenia 81  Komisja stwierdziła, że przyznawanie praw do użytkowania gruntów przez rząd ChRL należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (iii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w formie dostarczenia towarów, co stanowi korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami.

(139) Ani rząd ChRL, ani producenci eksportujący nie przedstawili dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z praw do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości.

(140) Ponadto Komisja stwierdziła także w kilku prowadzonych niedawno dochodzeniach, w tym w sprawie dotyczącej materiałów z włókna szklanego z Chin 82  i folii aluminiowej do dalszego przetwarzania z Chin 83 , że chińscy producenci są uprawnieni do otrzymania refundacji od władz lokalnych jako rekompensatę za ceny, które zapłacili za prawa do użytkowania gruntów. W tym zakresie w 2019 r. grupa Chenming zgłosiła zwiększenie kwoty za prawa do użytkowania gruntów do 163 mln RMB. W 2020 r. kwota ta wzrosła do 219 mln RMB, tj. o 56 mln RMB 84 .

(141) W związku z powyższym na podstawie dostępnych informacji Komisja stwierdziła, że stawki opłat z tytułu użytkowania gruntów nadal są subsydiowane, ponieważ w systemie wprowadzonym przez rząd ChRL zasady rynkowe nie są przestrzegane. Ponieważ sektor produkcji papieru nadal był "sektorem promowanym" zgodnie z 13. planem pięcioletnim i 14. planem pięcioletnim, Komisja na podstawie dostępnych informacji ustaliła, że nadal ma miejsce preferencyjny przydział gruntów. Zapewnianie praw do użytkowania gruntów przez rząd ChRL w sektorze produkcji papieru jako jednym z sektorów promowanych świadczy o tym, że subsydium ma charakter szczególny w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(142) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogłaby obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Niemniej w świetle ustaleń dokonanych w toku poprzednich dochodzeń, o których mowa w motywie 138, ogólnych korzyści podatkowych stwierdzonych przez wnioskodawców, o których to korzyściach mowa w motywie 136, i w związku z brakiem jakichkolwiek informacji prowadzących do przeciwnych wniosków Komisja uznała, że producenci cienkiego papieru powleczonego nadal otrzymywali subsydia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.5.4. Wniosek

(143) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.6. Programy dotyczące ubezpieczenia eksportu na rzecz sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego

3.3.6.1. Podstawa prawna

(144) Podstawy prawne, na których opiera się program, są następujące:

- obwieszczenie w sprawie realizacji strategii wspierania handlu poprzez naukę i technologię za pomocą ubezpieczania kredytów eksportowych (Shang Ji Fa [2004] nr 368) wydane wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Sinosure;

- katalog wywozowy chińskich produktów wykorzystujących zaawansowane i nowe technologie z 2006 r.;

- tzw. "plan 840" uwzględniony w obwieszczeniu Rady Państwa z dnia 27 maja 2009 r.;

- tzw. "plan 421" uwzględniony w obwieszczeniu w sprawie wdrożenia procedur szczególnych finansowania ubezpieczenia eksportu dużych, kompletnych zestawów sprzętowych, wydanym wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Ministerstwo Finansów w dniu 22 czerwca 2009 r.

3.3.6.2. Sinosure jest organem publicznym

(145) W poprzednim dochodzeniu przeglądowym 85  i w motywie 458 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72 Komisja stwierdziła, że Sinosure jest organem publicznym w rozumieniu art. 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego. W szczególności, podobnie jak w kontekście opisanych powyżej kredytów preferencyjnych, ustalenie, że Sinosure powierzono uprawnienia do wykonania funkcji rządowych, opiera się na dostępnych faktach odnoszących się do własności państwa, na formalnych znamionach kontroli rządu oraz na dowodach wskazujących, że rząd ChRL w dalszym ciągu w znaczący sposób sprawuje kontrolę nad działalnością Sinosure.

(146) Jak potwierdzono w poprzednim dochodzeniu przeglądowym oraz w innych niedawnych dochodzeniach 86 , rząd jest jedynym właścicielem przedsiębiorstwa Sinosure i ma nad nim pełną kontrolę finansową. Sinosure jest jednoosobową spółką skarbu państwa, w której 100 % udziałów ma Rada Państwa ChRL. Zgodnie ze statutem Sinosure Ministerstwo Finansów jest oddziałem spółki odpowiedzialnym za działalność biznesową, a Sinosure ma również obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych i księgowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu Ministerstwu Finansów w celu ich zbadania i zatwierdzenia.

(147) Jeżeli chodzi o kontrolę ze strony rządu, Sinosure, jako jednoosobowa spółka skarbu państwa, nie ma zarządu. Odnośnie do rady nadzorczej wszyscy jej członkowie wyznaczani są przez Radę Państwa ChRL i wykonują swoje obowiązki zgodnie z "rozporządzeniem tymczasowym w sprawie rad nadzorczych ważnych instytucji finansowych będących własnością państwa". Kierownictwo wyższego szczebla spółki Sinosure również wyznaczane jest przez rząd. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej spółki Sinosure 87  wynika, że prezesem Sinosure jest sekretarz komitetu partii, a większość kadry kierowniczej wyższego szczebla również stanowią członkowie komitetu partii.

(148) Podstawę prawną subsydiów udzielanych przez Sinosure stanowią:

- obwieszczenie w sprawie realizacji strategii wspierania handlu poprzez naukę i technologię za pomocą ubezpieczeń kredytów eksportowych (Shang JiFa [2004] nr 368) wydane wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Sinosure,

- katalog wywozowy chińskich produktów wykorzystujących zaawansowane i nowe technologie z 2006 r., tak zwany plan 840 uwzględniony w obwieszczeniu Rady Państwa z dnia 27 maja 2009 r.;

- tzw. plan 421 uwzględniony w obwieszczeniu w sprawie wdrożenia procedur szczególnych finansowania ubezpieczenia eksportu dużych, kompletnych zestawów sprzętowych, wydanym wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Ministerstwo Finansów w dniu 22 czerwca 2009 r. oraz

- obwieszczenie Rady Państwa w sprawie decyzji dotyczącej przyspieszenia tworzenia i rozwijania wschodzących sektorów strategicznych (GuoFa [2010] nr 32 z dnia 18 października 2010 r.) wydane przez Radę Państwa oraz wytyczne wdrożeniowe związane z tym obwieszczeniem (GuoFa [2011] nr 310 z dnia 21 października 2011 r.) 88 .

(149) Na swojej stronie internetowej Sinosure stwierdza, że promuje eksport towarów z Chin, w szczególności eksport produktów zaawansowanych technologicznie. Z badania przeprowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ("OECD") wynika, że 21 % wszystkich ubezpieczeń kredytów eksportowych udzielonych przez Sinosure zostało zapewnionych na rzecz chińskiego przemysłu zaawansowanych technologii, którego część stanowi przemysł ACF 89 . Ponadto Sinosure bierze aktywny udział w realizacji inicjatywy "Made in China 2025", doradzając przedsiębiorstwom, by korzystały z krajowych źródeł kredytowania, dokonując naukowych i technologicznych innowacji oraz modernizacji technologicznych, a także wspierając przedsiębiorstwa, które dokonują ekspansji zagranicznej, w stawaniu się bardziej konkurencyjnymi na rynku światowym 90 .

(150) Ponadto dalsza analiza ram instytucjonalnych i innych dokumentów wydanych przez rząd ChRL, na mocy których działa Sinosure, wykazała, że temu przedsiębiorstwu nadano uprawnienia do realizowania polityki rządu. W 2004 r. Ministerstwo Handlu i Sinosure wspólnie wydały obwieszczenie w sprawie realizacji strategii wspierania handlu poprzez naukę i technologię za pomocą ubezpieczania kredytów eksportowych (Shang Ji Fa [2004] nr 368 z dnia 26 lipca 2004 r.) i dokument ten nadal reguluje działalność Sinosure. Jednym z celów tego obwieszczenia jest wsparcie eksportu zaawansowanych i nowych technologii oraz produktów o dużej wartości dodanej poprzez dalsze wykorzystanie ubezpieczenia kredytu eksportowego.

(151) Jak określono w motywach 46, 57 i 113, Komisja ustaliła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego jest traktowany przez rząd ChRL jako gałąź przemysłu o znaczeniu kluczowym, której rozwój jest aktywnie realizowany przez państwo w ramach celu polityki publicznej. Należy przypomnieć, że sektor produkcji papieru jest jednym z 26 sektorów, które są sklasyfikowane jako "promowane", jak stwierdzono w motywach 46 i 57 oraz powyżej. Komisja zauważyła, że działalność związana z ubezpieczaniem kredytów eksportowych prowadzona przez Sinosure stanowi integralną część szerzej pojętego sektora finansowego, w którym, jak ustalono, interwencja rządowa bezpośrednio zakłóca i zniekształca normalne funkcjonowanie rynku finansowego w ChRL, zob. również motywy 148 i 149.

(152) Komisja wie o istnieniu innych dokumentów stanowiących dowód na to, że Sinosure bezpośrednio realizuje politykę rządu na korzyść m.in. producentów eksportujących. Tak zwany "plan 840" opisano szczegółowo w obwieszczeniu Rady Państwa ChRL z dnia 27 maja 2009 r. 91  Nazwa ta odnosi się do wykorzystania 84 mld USD jako ubezpieczenia eksportu i jest to jeden z sześciu środków wprowadzonych przez Radę Państwa w 2009 r. w celu stabilizacji popytu eksportowego po kryzysie światowym i będącego jego konsekwencją większego popytu na ubezpieczenia kredytów eksportowych. Te sześć środków obejmuje w szczególności zwiększony zakres pokrycia ubezpieczenia kredytu eksportowego, zapewnienie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu eksportowego na skalę 84 mld USD w 2009 r. i obniżenie składek. Jako jedyna instytucja polityczna udzielająca ubezpieczeń kredytu eksportowego, przedsiębiorstwo Sinosure jest wskazane jako wykonawca planu. Jeżeli chodzi o obniżenie składek ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwo Sinosure musiało zapewnić zmniejszenie średniej stawki krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu eksportowego o 30 % w porównaniu z ogólną średnią stawką w 2008 r.

(153) Tzw. plan 421 uwzględniony w obwieszczeniu w sprawie wdrożenia procedur szczególnych finansowania ubezpieczenia eksportu dużych, kompletnych zestawów sprzętowych, wydanym wspólnie przez Ministerstwo Handlu i Ministerstwo Finansów w dniu 22 czerwca 2009 r. Była to również ważna strategia wspierająca chińską "politykę ekspansji", stanowiąca odpowiedź na światowy kryzys finansowy w 2009 r. W ramach tej strategii przeznaczono 42,1 mld USD na finansowanie ubezpieczeń w celu wsparcia eksportu dużych, kompletnych zestawów sprzętu. Fundusze te zapewnia i zarządza nimi Sinosure wraz z pewnymi innymi instytucjami finansowymi. Przedsiębiorstwa objęte zakresem tego dokumentu mogą korzystać z preferencyjnych środków finansowych, w tym ubezpieczenia kredytu eksportowego. Z powodu odmowy współpracy ze strony rządu ChRL Komisja nie była w stanie uzyskać dodatkowych informacji dotyczących stosowania tego obwieszczenia. Wobec braku dowodów wskazujących inaczej Komisja uznała, że przemysł papierniczy również jest objęty zakresem tego dokumentu.

(154) Do końca 2019 r. Sinosure wsparło eksport, handel krajowy i inwestycje o łącznej wartości ponad 4,6 bln USD. Sinosure ułatwiło również udzielenie pożyczek w wysokości 3,6 bln RMB przez ponad 200 banków 92 .

(155) Sinosure odgrywa również bardzo aktywną rolę we wspieraniu firm zaangażowanych w inicjatywę Pasa i Szlaku, takich jak APP. Podejmowane działania obejmują wprowadzenie środków szczególnych mających na celu zwiększenie szybkości rozstrzygania spraw w zakresie oceny szkód oraz wsparcie przedsiębiorstw eksportowych w kontrolowaniu ryzyka w największym stopniu i skutecznym łagodzeniu presji finansowej 93 .

(156) Na podstawie powyższych elementów oraz wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL Komisja stwierdziła, że Sinosure jest organem publicznym, ponieważ powierzono mu uprawnienia do wykonywania funkcji rządowych. Takie same wnioski wyciągnięto w poprzednim postępowaniu antysubsydyjnym dotyczącym sektorów promowanych w ChRL 94 .

(157) Ponieważ Sinosure jest organem publicznym, któremu powierzono władzę rządową, i realizuje rządowe ustawy i plany, udzielanie ubezpieczeń kredytów eksportowych producentom cienkiego papieru powleczonego stanowi wkład finansowy w formie potencjalnego bezpośredniego przekazania przez rząd środków finansowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia podstawowego.

3.3.6.3. Korzyść

(158) Wobec braku współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących Komisja nie dysponowała żadnymi informacjami dotyczącymi konkretnych przedsiębiorstw, na podstawie których mogła obliczyć kwotę subsydium przyznanego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.6.4. W oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz ustalenia poczynione w toku prowadzonych niedawno dochodzeń Komisja stwierdziła, że korzyść w rozumieniu art. 3 pkt 2 i art. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego istnieje, ponieważ Sinosure w ramach mandatu politycznego zapewnia ubezpieczenia kredytów eksportowych na warunkach bardziej korzystnych niż warunki, jakie beneficjent tego środka mógłby normalnie uzyskać na rynku, lub zapewnia ochronę ubezpieczeniową, która w innym wypadku byłaby na rynku w ogóle niedostępna. Szczególność

(159) Subsydia są uwarunkowane wynikami wywozu w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego, a zatem są to subsydia szczególne.

3.3.6.5. Wniosek

(160) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta z ubezpieczenia kredytów eksportowych zapewnianego przez Sinosure w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.3.7. Obniżki VAT na produkty składające się co najmniej w 70 % z włókna wtórnego i odpadów rolniczych

3.3.7.1. Podstawa prawna

(161) Począwszy od 1 lipca 2015 r. program zwrotu podatku VAT lub zwolnienia od podatku VAT w odniesieniu do produkcji i usług pracowniczych, w ramach których kompleksowo wykorzystuje się zasoby, został skonsolidowany zgodnie z "obwieszczeniem Ministra Finansów i Państwowego Urzędu Podatkowego w sprawie wydrukowania i wydania katalogu produktów i usług pracowniczych obejmujących kompleksowe wykorzystanie zasobów (CaiShui 2015, nr 78)". Na sprzedaż krajową cienkiego papieru powleczonego nałożony jest podatek VAT, którego stawka wynosi 17 %. Zgodnie z obwieszczeniem przedsiębiorstwa otrzymują 50 % zwrotu VAT z tytułu produkcji produktów składających się co najmniej w 70 % z włókna wtórnego i odpadów rolniczych, takich jak wytłoczyny z trzciny cukrowej, makulatura i słoma zbożowa.

3.3.7.2. Kwalifikowalność

(162) Według niezweryfikowanych informacji dostarczonych przez rząd ChRL w toku poprzedniego dochodzenia przeglądowego 95  i zgodnie z przywołanym powyżej obwieszczeniem politykę zwrotu VAT stosuje się przy sprzedaży produktów, do produkcji których wykorzystano materiały uzyskane z recyklingu, przetworzone lub pochodzące z nadwyżki lub energię z innych rodzajów produkcji.

3.3.7.3. Praktyczne zastosowanie

(163) Według niezweryfikowanych informacji przedstawionych przez rząd ChRL w toku poprzedniego dochodzenia przeglądowego 96  programem zarządza Państwowy Urząd Podatkowy Chińskiej Republiki Ludowej z pomocą innych właściwych organów i jest on wdrażany przez lokalne organy podatkowe w obrębie ich odpowiednich jurysdykcji. Przedsiębiorstwa ubiegające się o zwrot podatku VAT muszą przedłożyć organowi podatkowemu wniosek wraz z innymi odpowiednimi dokumentami do rozpatrzenia. Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawcy mogą otrzymać świadczenia.

3.3.7.4. Ustalenia dokonane w toku poprzedniego dochodzenia przeglądowego

(164) W toku poprzedniego dochodzenia przeglądowego 97  Komisja ustaliła, że wprowadzone przez rząd ChRL obniżki VAT na produkty składające się co najmniej w 70 % z włókna wtórnego i odpadów rolniczych należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawowego w postaci utraconych dochodów publicznych, które stanowią korzyść dla przedsiębiorstw będących beneficjentami. Na podstawie dostępnych informacji Komisja stwierdziła ponadto, że subsydium jest szczególne zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(165) Ani rząd ChRL, ani producenci eksportujący nie przedstawili dowodów, z których wynikałoby, że w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego zaprzestano korzystać z tej obniżki VAT lub że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości. W obwieszczeniu przywołanym w motywach 161, 162 i 163 istotnie wymieniono konkretnie papier jako produkt wykorzystujący zasoby, takie jak wytłoczyny z trzciny cukrowej, makulatura i słoma zbożowa, oraz stwierdzono, że producenci muszą przestrzegać przepisów technicznych mających zastosowanie do przemysłu celulozowo-papierniczego.

(166) Ponadto Komisja nie dysponowała dowodami na to, że program ten został zaniechany w stosunku do producentów cienkiego papieru powleczonego.

(167) Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że rząd ChRL udziela w sektorze produkcji cienkiego papieru powleczonego subsydiów w formie obniżek VAT na produkty składające się co najmniej w 70 % z włókna wtórnego i odpadów rolniczych, a producenci cienkiego papieru powleczonego w ChRL nadal korzystają z tych ulg w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.7.5. Wniosek

(168) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego nadal korzysta w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym z subsydiów w formie obniżek VAT na produkty składające się co najmniej w 70 % z włókna wtórnego i odpadów rolniczych. W świetle istnienia wkładów finansowych, korzyści dla producentów eksportujących oraz szczególności przedmiotowy program subsydiowania nadal uznaje się za stanowiący podstawę środków wyrównawczych.

3.4. Podsumowanie odnoszące się do kontynuacji subsydiowania

(169) Na podstawie wszystkich powyższych ustaleń Komisja stwierdziła, że producenci cienkiego papieru powleczonego w ChRL dalej korzystali z subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.5. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

3.5.1. Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL

(170) W celu przeprowadzenia analizy mocy produkcyjnych i wolnych mocy produkcyjnych w ChRL oraz biorąc pod uwagę brak współpracy ze strony rządu ChRL i chińskich producentów eksportujących, Komisja oparła się na informacjach dostarczonych przez wnioskodawców we wniosku o dokonanie przeglądu, jak określono w motywach poniżej, dotyczących sektora cienkiego papieru powleczonego, a także sektora papieru powleczonego bezdrzewnego, czyli sektora, do którego należy sektor cienkiego papieru powleczonego.

(171) Ponieważ dane dotyczące papieru powleczonego bezdrzewnego były łatwiej dostępne, wnioskodawcy wykorzystali je do obliczenia proporcji cienkiego papieru powleczonego w odniesieniu do wielkości produkcji i mocy produkcyjnych.

(172) Na podstawie wniosku wnioskodawców 98  w 2021 r. globalne zapotrzebowanie na papier powleczony bezdrzewny wynosiło około 17,3 mln ton, a globalne moce produkcyjne wynosiły około 20,7 mln ton. Wnioskodawcy obliczyli, że globalny popyt na cienki papier powleczony wynosi około 12,1 mln ton, a moce produkcyjne - około 14,5 mln ton.

(173) Według wnioskodawcy w 2021 r. popyt na papier powleczony bezdrzewny w EU wynosił około 3,2 mln ton, a unijne moce produkcyjne w zakresie papieru powleczonego bezdrzewnego wynosiły około 5 mln ton. Komisja obliczyła, że unijny popyt na cienki papier powleczony wynosi około 2,64 mln ton, a unijne moce produkcyjne w zakresie cienkiego papieru powleczonego - nieco ponad 4 mln ton.

(174) Chińskie moce produkcyjne w zakresie papieru powleczonego bezdrzewnego wynosiły w 2021 r. około 6,8 mln ton, a chiński popyt wyniósł 4,7 mln ton. Chińskie moce produkcyjne w zakresie cienkiego papieru powleczonego wyniosły zatem 4,8 mln ton, a popyt krajowy na produkt objęty postępowaniem wyniósł około 3,3 mln ton 99 .

(175) Chiny miały zatem wolne moce produkcyjne 100  w zakresie cienkiego papieru powleczonego wynoszące co najmniej 0,9 mln ton i nadwyżkę mocy produkcyjnych 101  wynoszącą około 1,5 mln ton w 2021 r., co odpowiada około 56 % całkowitego popytu na cienki papier powleczony w UE. Uwzględniając sektor papieru powleczonego bezdrzewnego ogółem, chińskie nadwyżki mocy produkcyjnych wyniosły w 2021 r. ponad 2 mln ton (ponad 80 % konsumpcji w UE). Nie zaobserwowano zmniejszenia nadwyżek mocy produkcyjnych. W związku z tym można założyć, że w przypadku wygaśnięcia środków jeszcze większe wolne moce produkcyjne będą mogły zostać z łatwością przekierowane z produkcji papieru powleczonego bezdrzewnego na produkcję cienkiego papieru powleczonego i produkt ten trafi na rynek unijny.

(176) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że chińscy producenci eksportujący mają znaczne wolne moce produkcyjne, które mogliby wykorzystać do produkcji jeszcze większych ilości cienkiego papieru powleczonego i które mogłyby zostać wywiezione na rynek unijny w przypadku uchylenia środków. Komisja ustaliła również, że ten potencjał eksportowy może wzrosnąć w wyniku oczekiwanego spadku popytu światowego i popytu krajowego w ChRL, zgodnie z rozwojem sytuacji w ostatnim dziesięcioleciu, jak opisano w sekcji 5 wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia.

3.5.2. Atrakcyjność rynku unijnego

(177) Jak wskazano w motywach 172-175, dochodzenie wykazało, że unijny popyt na cienki papier powleczony nadal jest znaczny. Chociaż konsumpcja w Unii zmniejszyła się w okresie badanym, rynek unijny pozostaje drugim co do wielkości rynkiem na świecie (po rynku chińskim), odpowiadając za około 20 % światowej konsumpcji. Ponadto prognozuje się spadek popytu krajowego w ChRL, co może stanowić silną zachętę dla chińskich producentów do poszukiwania alternatywnych rynków, które mogłyby wchłonąć te chińskie nadwyżki mocy produkcyjnych.

(178) Co więcej, kilka krajów wprowadziło przeciwko Chinom środki 102  w odniesieniu do produktów z papieru, między innymi Korea Południowa, Indie i USA, o czym mowa we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia.

(179) Dodatkowo, na podstawie dostępnych faktów, a w szczególności na podstawie wniosku, Komisja zidentyfikowała 27 państw, w których chińscy eksporterzy sprzedawali produkt objęty przeglądem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym po cenach niższych niż ceny docelowe przemysłu Unii. Chiński wywóz do tych państw stanowił około 10 % chińskiego wywozu do państw trzecich pod względem wielkości.

(180) W związku z powyższym, biorąc pod uwagę stwierdzone znaczne wolne moce produkcyjne, możliwość zwiększenia wolnych mocy produkcyjnych przez przestawienie na produkcję cienkiego papieru powleczonego z produkcji innych rodzajów papieru, ograniczony dostęp chińskich producentów cienkiego papieru powleczonego do ważnych rynków państw trzecich, cenę, po której chińscy producenci eksportujący mogliby sprzedawać na rynku unijnym, a także prognozowany spadek konsumpcji krajowej w ChRL, prawdopodobne jest, że przywóz towarów po cenach subsydiowanych zostanie przekierowany do Unii w przypadku wygaśnięcia środków. Dlatego też w przypadku wygaśnięcia środków przywóz towarów po cenach subsydiowanych prawdopodobnie trafi do Unii w większych ilościach i po cenach zaniżających ceny przemysłu Unii.

(181) Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, Komisja stwierdziła, że gdyby środki zostały uchylone, wywóz z ChRL zostałby prawdopodobnie skierowany na rynek unijny.

3.6. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji subsydiowania

(182) Na podstawie dostępnych faktów Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody na kontynuację subsydiowania sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego w ChRL w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym oraz że prawdopodobnie subsydiowanie będzie kontynuowane w przyszłości. Nie stwierdzono istnienia dowodów na to, że przedmiotowe subsydia i programy subsydiowania zostaną zakończone w najbliższej przyszłości.

(183) Subsydiowanie sektora produkcji cienkiego papieru powleczonego umożliwiło chińskim producentom utrzymanie zdolności produkcyjnych na poziomie znacząco przekraczającym popyt krajowy, pomimo kurczących się rynków w Chinach i na całym świecie.

(184) Komisja stwierdziła zatem, że uchylenie środków wyrównawczych prawdopodobnie doprowadzi do ponownego przywozu na rynek unijny znacznych ilości subsydiowanego produktu objętego postępowaniem. Rząd ChRL oferował sektorowi produkcji cienkiego papieru powleczonego różne programy subsydiowania i Komisja posiada wystarczające dowody na to, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym sektor produkcji cienkiego papieru powleczonego korzystał z szeregu programów tego rodzaju.

4. SZKODA

4.1. Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(185) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkt podobny był wytwarzany przez 17 producentów w Unii. Producenci ci reprezentują przemysł Unii w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(186) Zgodnie z ustaleniami całkowita produkcja unijna w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wyniosła około 3 700 000 ton. Komisja ustaliła tę wartość na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przemysł Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym danych makroekonomicznych. Jak wskazano w motywie 20, do próby wybrano trzech producentów unijnych, na których przypadało 41 % całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.2. Konsumpcja w Unii

(187) Komisja ustaliła poziom konsumpcji w Unii na podstawie przekazanych przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych oraz danych Eurostatu.

(188) Konsumpcja w Unii kształtowała się następująco:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii w tonach

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Całkowita konsumpcja w Unii3 433 6363 268 5842 453 9242 576 925
Indeks100957175
Źródło: przekazane przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych oraz dane Eurostatu.

(189) Konsumpcja w Unii zmniejszyła się w 2019 r. o 5 %, po czym nastąpił jej dalszy gwałtowny spadek o 24 punkty procentowe w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Rok 2021 charakteryzował się niewielkim wzrostem o 4 punkty procentowe, lecz był to wzrost zdecydowanie niewystarczający, aby przywrócić poziomy obserwowane przed kryzysem, co spowodowało ogólny spadek konsumpcji w Unii o 25 % w okresie badanym. Analizując tendencję w dłuższym terminie, szacowana konsumpcja w Unii była w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym o 44 % niższa niż konsumpcja ustalona w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (4 572 057 ton). Spadek konsumpcji w Unii odzwierciedla ogólnie malejący popyt na papier graficzny, co w dużej mierze jest następstwem rozwoju mediów cyfrowych, które zastępują tradycyjne media drukowane.

4.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

4.3.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(190) Komisja ustaliła wielkość przywozu na podstawie danych Eurostatu. Udział przywozu w rynku ustalono na podstawie przekazanych przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych oraz danych Eurostatu. Dane Eurostatu zostały wcześniej porównane z dostępnymi informacjami.

(191) W odniesieniu do eksporterów objętych obecnie cłami przywóz do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtował się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu (w tonach) i udział w rynku

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie (w tonach)232242127197
Indeks1001045485
Udział w rynku0,007 %0,007%0,005 %0,008 %
Indeks10010976113
Źródło: przekazane przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych oraz dane Eurostatu.

(192) W okresie badanym wielkość przywozu do Unii z ChRL była marginalna. Od czasu wprowadzenia środków w 2011 r. przywóz do Unii z ChRL spadł wręcz do nieznacznych poziomów.

4.3.2. Ceny importowe z państwa, którego dotyczy postępowanie

(193) Jak wskazano w motywie poprzednim, ze względu na pomijalną wielkość przywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ceny pobierane przy tej sprzedaży nie zostały uznane za reprezentatywne i nie mogły zostać wykorzystane do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków dotyczących cen przywozu z ChRL do Unii oraz polityki cenowej producentów eksportujących.

4.4. Przywóz z państw trzecich innych niż Chiny

(194) Przywóz cienkiego papieru powleczonego z państw trzecich innych niż Chiny pochodził głównie z Korei Południowej i USA.

(195) Wielkość (zagregowana) przywozu do Unii oraz udział w rynku i trendy cenowe dotyczące przywozu cienkiego papieru powleczonego z innych państw trzecich kształtowały się następująco:

Tabela 3

Przywóz z państw trzecich

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość sprzedaży (w tonach)7 5006 06535 58424 398
Indeks10081474325
Udział w rynku0,22 %0,19 %1,45 %0,95%
Indeks10085664433
Średnia cena (EUR/t)832931648685
Indeks1001127882
Źródło: Dane Eurostatu.

(196) Chociaż całkowita wielkość przywozu do Unii z państw innych niż ChRL w okresie badanym wzrosła, pozostała na bardzo niskim poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w całkowitym udziale tych państw w rynku, który wzrósł w tym okresie z 0,22 % do 0,95 %. Średnie ceny tego przywozu były wyższe niż średnie ceny przemysłu Unii. Wspomniany przywóz z państw trzecich nie przyczynił się zatem do powstania szkody w UE.

4.5. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

4.5.1. Uwagi ogólne

(197) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena warunków ekonomicznych przemysłu Unii obejmowała ocenę wszystkich wskaźników gospodarczych oddziałujących na stan tego przemysłu w okresie badanym.

(198) Jak wspomniano w motywie 20, w celu oceny warunków ekonomicznych przemysłu Unii zastosowano kontrolę wyrywkową.

(199) W celu określenia szkody Komisja wprowadziła rozróżnienie między makroekonomicznymi i mikroekonomicznymi wskaźnikami szkody. Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne na podstawie danych dotyczących wszystkich producentów unijnych, zawartych w przekazanych przez przemysł Unii odpowiedziach na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych. Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne na podstawie danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez objętych próbą producentów unijnych. Oba zestawy danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu Unii.

(200) Do wskaźników makroekonomicznych zalicza się: produkcję, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność, wysokość kwot subsydiów oraz poprawę sytuacji po wcześniejszym subsydiowaniu.

(201) Do wskaźników mikroekonomicznych zalicza się: średnie ceny jednostkowe, koszt jednostkowy, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału.

4.5.2. Wskaźniki makroekonomiczne

4.5.2.1. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(202) Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 4

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość produkcji (w tonach)4968 3374 582 9403 300 7053 703 442
Indeks100926675
Moce produkcyjne (w tonach)5 451 52851211384 595 7984 044 648
Indeks100948474
Wykorzystanie mocy produkcyjnych91,1 %89,5 %71,8 %91,6%
Indeks1009879100
Źródło: przekazane przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych.

(203) W okresie badanym produkcja i moce produkcyjne zmniejszyły się odpowiednio o 25 % i 26 %. Ten spadek produkcji i mocy produkcyjnych jest długoterminowym trendem związanym z dostosowywaniem się przemysłu do malejącego popytu w związku z postępującą cyfryzacją społeczeństwa.

(204) Już przed okresem badanym producenci unijni podjęli szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne mające na celu usunięcie strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych wynikającej z cyfryzacji i kontynuowali te działania w okresie badanym. W wyniku zarówno zamknięcia niektórych papierni, jak i przestawienia innych papierni na produkcję wyrobów papierowych innych niż cienki papier powleczony przemysł Unii zmniejszył w okresie badanym swoje moce produkcyjne w zakresie cienkiego papieru powleczonego o około 1 400 000 ton.

(205) Dzięki ciągłemu zmniejszaniu mocy produkcyjnych przemysł Unii był w stanie utrzymać w okresie badanym wykorzystanie mocy produkcyjnych na stosunkowo stabilnym poziomie. Wyjątkiem był rok 2020, w którym wykorzystanie mocy produkcyjnych było niższe w porównaniu z poprzednimi i kolejnymi latami, głównie ze względu na zmniejszenie produkcji po wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 r.

(206) W toku dochodzenia ustalono, że wysoki wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych jest ważnym czynnikiem warunkującym długoterminową rentowność przemysłu papierniczego ze względu na duże inwestycje w środki trwałe i wynikający z nich wpływ na średnie koszty produkcji.

4.5.2.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(207) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 5

Wielkość sprzedaży i udział w rynku (w tonach)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Całkowita wielkość sprzedaży na rynku unijnym (w tonach)3425903326227824182132 552 330
Indeks100957175
Udział w rynku99,8 %99,8 %98,5 %99,0%
Indeks1001009999
Źródło: przekazane przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych oraz dane Eurostatu.

(208) W okresie badanym wielkość sprzedaży na rynku unijnym zmalała o 25 %. W latach 2018-2019 sprzedaż spadła o 5 %, a w 2020 r., ze względu na pandemię COVID-19, odnotowano gwałtowny spadek sprzedaży o kolejne 24 punkty procentowe. W 2021 r. nastąpiło niewielkie odbicie o 4 punkty procentowe, ale sprzedaż nie wróciła do poziomu odnotowanego w 2018 r. Spadek sprzedaży był związany ze spadkiem popytu na produkt objęty postępowaniem, który to spadek można powiązać z postępującą cyfryzacją społeczeństwa.

(209) Ponieważ w okresie badanym przywóz produktu objętego postępowaniem niemalże nie miał miejsca, udział w rynku przemysłu Unii utrzymywał się na stałym poziomie około 99 %.

4.5.2.3. Wzrost

(210) W okresie badanym w przemyśle Unii nie odnotowano wzrostu produkcji i sprzedaży. Przeciwnie, wspomniane wskaźniki gospodarcze ściśle korelowały ze spadkową tendencją konsumpcji w Unii.

4.5.2.4. Zatrudnienie i wydajność

(211) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 6

Zatrudnienie i wydajność

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Liczba pracowników6 6776 4055 7935 175
Indeks100968778
Wydajność (w tonach na pracownika)744716570716
Indeks100967796
Źródło: przekazane przez przemysł Unii odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący danych makroekonomicznych.

(212) W okresie badanym liczba pracowników zmniejszyła się o 22 %. Spadek ten był stały i regularny w tym okresie. Stanowi to odzwierciedlenie długoterminowych działań restrukturyzacyjnych podjętych przez przemysł Unii w celu rozwiązania problemu strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, jak wyjaśniono w motywie 204.

(213) Znacznemu ograniczeniu zatrudnienia towarzyszyło porównywalne zmniejszenie produkcji. W rezultacie w okresie badanym odnotowano jedynie niewielki spadek (o 4 %) wydajności mierzonej jako produkcja (w tonach) na osobę zatrudnioną rocznie. W 2020 r. wydajność gwałtownie spadła o 19 punktów procentowych ze względu na nagły spadek popytu spowodowany pandemią COVID-19. W efekcie wydajność spadła w 2020 r. do najniższego poziomu.

4.5.2.5. Wielkość subsydiowania i poprawa sytuacji po wcześniejszym subsydiowaniu

(214) Jak wyjaśniono w motywie 142, nie można było stwierdzić wielkości subsydiowania w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W dochodzeniu skupiono się zatem na prawdopodobieństwie kontynuacji subsydiowania w przypadku uchylenia środków wyrównawczych (zob. motywy 182, 183 i 184).

(215) W poprzednim przeglądzie wygaśnięcia przemysł Unii wykazywał oznaki poprawy po wcześniejszym subsydiowaniu. W okresie badanym w toku przedmiotowego dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia nie odnotowano takich oznak poprawy, ponieważ przemysł Unii znajdował się w trudnej sytuacji, a konieczność restrukturyzacji jeszcze bardziej pogłębiła negatywne skutki pandemii COVID-19.

4.5.3. Wskaźniki mikroekonomiczne

4.5.3.1. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(216) Średnie ważone jednostkowe ceny sprzedaży stosowane przez producentów unijnych objętych próbą wobec klientów w Unii kształtowały się w okresie badanym w następujący sposób:

Tabela 7

Ceny sprzedaży i koszt produkcji w Unii (EUR/t)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii654667616650
Indeks1001029499
Jednostkowy koszt produkcji674662639712
Indeks1009895106
Źródło: zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(217) Średnia jednostkowa cena sprzedaży stosowana przez przemysł Unii wobec klientów niepowiązanych w Unii pozostawała w okresie badanym stosunkowo stabilna i spadła jedynie o 1 %. Po niewielkim wzroście o 2 % w 2019 r. ceny spadły o 8 punktów procentowych w 2020 r., tj. roku wybuchu pandemii COVID-19, kiedy to niższy popyt pociągnął ceny w dół. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ceny ponownie wzrosły o 5 punktów procentowych ze względu na wzrost popytu.

(218) Jednostkowy koszt produkcji przemysłu Unii spadł nieznacznie o 2 % w latach 2018-2019. Dalszy spadek o 3 punkty procentowe w 2020 r. wynikał ze spadku cen surowców i energii. W 2021 r. ceny surowców i energii znacznie wzrosły, pociągając za sobą wzrost kosztów produkcji o 11 punktów procentowych, co spowodowało ogólny wzrost o 6 % w okresie badanym.

4.5.3.2. Koszty pracy

(219) Średnie koszty pracy objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 8

Średnie koszty pracy na pracownika

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)72 90772 70468 78076 280
Indeks10010094105
Źródło: zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(220) Średnie koszty pracy na pracownika utrzymały się w latach 2018-2019 na stałym poziomie. W 2020 r. zmniejszyły się one o 6 % w porównaniu z 2019 r. Bezpośrednio potem, w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, koszty te wzrosły do poziomu o 5 % wyższego niż w 2018 r.

4.5.3.3. Zapasy (221) Stan zapasów objętych próbą producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Zapasy

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)151882139168122 377107146
Indeks100928171
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji3,06 %3,04 %3,71 %2,89%
Indeks1009912195
Źródło: zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(222) Stan zapasów przemysłu Unii na koniec okresu sprawozdawczego spadł w okresie badanym o 29 %. Jest to spójne ze spadkiem produkcji i mocy produkcyjnych.

(223) Pod względem odsetka produkcji stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się w tym okresie na poziomie około 3 %.

4.5.3.4. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(224) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (w % obrotu ze sprzedaży)- 3,6 %- 0,8 %- 5,6 %- 9,5 %
Indeks- 100- 24- 158- 267
Przepływy środków pieniężnych (w EUR)53 230 72811653195568 541 38930 295 619
Indeks10021912957
Inwestycje (w EUR)21 327 97039 328 57320 843 09732 601 304
Indeks10018498153
Zwrot z inwestycji- 7,2 %- 1,7 %- 8,7 %- 24,5 %
Indeks- 100- 23- 122- 341
Źródło: zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(225) Komisja określiła rentowność producentów unijnych objętych próbą, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży. Przemysł Unii ponosił przez cały okres badany straty. Należy zauważyć, że w pierwotnym dochodzeniu jego zysk docelowy określono na 8 % 103 , co stanowi punkt odniesienia. W okresie badanym rentowność przemysłu Unii zmniejszyła się z -3,6 % do -9,5 %. Rok 2019 był w tym okresie najlepszym rokiem - rentowność przemysłu Unii osiągnęła wówczas -0,8 % ze względu na niższe koszty produkcji i wysokie ceny sprzedaży. W 2020 r. rentowność gwałtownie spadła do poziomu -5,6 %, po czym jeszcze bardziej się zmniejszyła w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym do poziomu -9,5 %.

(226) Przepływy środków pieniężnych netto to zdolność producentów unijnych do samofinansowania swojej działalności. W okresie badanym przepływy środków pieniężnych były dodatnie, a ich tendencja w dużej mierze odzwierciedlała zmiany w zakresie rentowności, przy czym 2019 r. był pod tym względem najlepszym rokiem.

(227) W związku ze spadkiem popytu na cienki papier powleczony zarówno w Unii, jak i za granicą w okresie badanym w przemyśle unijnym nie inwestowano w nowe moce produkcyjne. Dokonując inwestycji, skupiono się na utrzymaniu, zastąpieniu dotychczasowych środków trwałych, poprawie efektywności energetycznej i działaniach mających na celu restrukturyzację i zapewnienie zgodności z normami ochrony środowiska.

(228) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. Kształtował się on w okresie badanym podobnie do zysku.

(229) Biorąc pod uwagę koszt obsługi istniejącego zadłużenia, rentowność przemysłu Unii i stale spadający popyt na cienki papier powleczony, zdolność przemysłu Unii do pozyskiwania kapitału pozostała w okresie badanym ograniczona.

4.6. Wnioski dotyczące szkody

(230) Wszystkie wskaźniki szkody wskazywały na negatywny obraz sytuacji w okresie badanym. Spadały nie tylko moce produkcyjne i produkcja, ale także sprzedaż i zatrudnienie. Zysk i zwrot z inwestycji były ujemne w całym okresie objętym postępowaniem, przy czym lata 2020 i 2021 były najgorszymi latami tego okresu.

(231) Negatywne tendencje wielkości produkcji i sprzedaży wynikały z ciągłego spadku popytu na cienki papier powleczony zarówno w Unii, jak i za granicą, co zmusiło przemysł Unii do dalszej restrukturyzacji, w tym zamykania niektórych papierni i przestawiania innych na produkcję innych rodzajów papieru.

(232) Należy się spodziewać, że w przyszłości popyt na cienki papier powleczony będzie spadał, a sytuacja przemysłu Unii pozostanie trudna, co spowoduje konieczność dalszego zmniejszania produkcji i mocy produkcyjnych.

(233) Obowiązujące środki zapewniły ochronę przemysłu Unii i umożliwiły mu utrzymanie wysokiego udziału w rynku w okresie badanym. Przemysł Unii nie był jednak w stanie podnieść cen cienkiego papieru powleczonego na tyle powyżej poziomów pokrywających koszty, aby wygenerować zysk. Było to spowodowane w latach 2018-2019 wzrostem cen surowców (zwłaszcza masy drzewnej) i trudnościami w przeniesieniu rosnących cen na klientów przemysłu Unii. W 2020 r. spadek popytu i cen związany z pandemią COVID-19 uderzył w przemysł Unii, który odnotował znaczne straty. Rok 2021 charakteryzował się natomiast wzrostem cen surowców i energii, co doprowadziło do wzrostu kosztów produkcji o 11 % i dalszego pogorszenia wyników. Ponadto w całym okresie badanym przemysł Unii musiał zrestrukturyzować swoją działalność, a moce produkcyjne zostały zmniejszone w tym okresie o 26 %. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami.

(234) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przemysł Unii poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Szkoda poniesiona przez przemysł Unii w tym okresie nie mogła jednak zostać spowodowana przywozem towarów po cenach subsydiowanych z ChRL z powodu jego bardzo ograniczonej wielkości. Główną przyczyną był spadek popytu na cienki papier powleczony i powiązane wysokie koszty restrukturyzacji, które to czynniki wywarły znaczący wpływ na rentowność przemysłu Unii.

5. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(235) W motywie 234 Komisja stwierdziła, że przemysł Unii poniósł istotną szkodę w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W motywie 234 Komisja stwierdziła ponadto, że szkoda poniesiona przez przemysł Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym nie mogła zostać spowodowana przywozem towarów po cenach subsydiowanych z ChRL z powodu jego bardzo ograniczonej wielkości. W związku z tym Komisja oceniła, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody pierwotnie wyrządzonej przywozem towarów po cenach dumpingowych z ChRL w przypadku wygaśnięcia obowiązujących środków.

(236) Jak wspomniano w motywie 177, rynek unijny jest drugim co do wielkości rynkiem cienkiego papieru powleczonego na świecie. Jego ogólna wielkość i istnienie szerokiego grona nabywców cienkiego papieru powleczonego sprawiają, że rynek ten jest bardzo atrakcyjny dla chińskich producentów tego papieru, ponieważ tak duże dostawy umożliwiłyby im wykorzystanie nadmiarowych mocy produkcyjnych, co z kolei obniżyłoby jednostkowe koszty produkcji. Zatem gdyby uchylono środki, to biorąc pod uwagę korzyści gospodarcze płynące z wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych w ChRL, prawdopodobne jest, że chińscy producenci eksportujący zaproponowaliby sprzedaż cienkiego papieru powleczonego na rynku unijnym po niskich cenach, wywierając presję na ceny i rentowność przemysłu Unii.

(237) Komisja przeanalizowała również politykę cenową chińskich producentów eksportujących na rynkach państw trzecich w celu określenia skutków cenowych dla przemysłu Unii w przypadku wygaśnięcia środków.

(238) Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących Komisja wykorzystała dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia chińskich cen eksportowych stosowanych przy wywozie do państw trzecich. W tym celu wykorzystano dane zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu, oparte na danych Svan Data 104 , oraz w szczególności chińskie dane dotyczące wywozu związanego z kodem towarowym 4810 19. Powodem było to, że wnioskodawca wyjaśnił we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, iż wywóz produktu objętego postępowaniem odbywał się głównie z wykorzystaniem chińskiego kodu towarowego 4810 19.

(239) Dla celów porównawczych Komisja ustaliła następujące ceny:

- średnią ważoną cenę sprzedaży pobieraną przez przemysł Unii od klientów niepowiązanych w Unii, skorygowaną do poziomu cen ex-works: 661 EUR/t 105 ;

- cenę docelową UE: 774 EUR/t 106  oraz

- chińskie ceny eksportowe zgłoszone przez wnioskodawcę we wniosku, obejmujące ten sam okres co okres objęty dochodzeniem przeglądowym, z dostosowanymi kosztami frachtu morskiego 107  w celu uzyskania prawdopodobnej unijnej ceny wraz z kosztami wyładunku 108 .

(240) Po pierwsze, Komisja porównała średnią ważoną cenę sprzedaży pobieraną przez przemysł Unii od klientów niepowiązanych w Unii, dostosowaną do poziomu cen ex-works, z chińskimi cenami eksportowymi stosowanymi przy wywozie do państw trzecich innych niż Unia, dostosowanymi do unijnej ceny wraz z kosztami wyładunku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Porównanie cen na podstawie danych określonych w motywie 239 wykazało, że w przypadku wywozu do 8 państw trzecich ceny eksportowe były niższe niż ceny przemysłu Unii. Wywóz ten stanowił około 1 % chińskiego wywozu pod względem wielkości. Ten niewielki odsetek wynika ze spadku cen cienkiego papieru powleczonego w Unii.

(241) Po drugie, Komisja przeanalizowała również, czy chińskie ważone ceny eksportowe stosowane przy wywozie do państw trzecich innych niż Unia, dostosowane do unijnej ceny wraz z kosztami wyładunku, były niższe od cen docelowych stosowanych przez przemysł Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich eksporterów Komisja oparła swoją analizę na danych zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia. W wyniku analizy zidentyfikowano 27 państw trzecich, w których chińscy producenci eksportujący sprzedawali produkt objęty postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym po cenach niższych niż średnia cena docelowa przemysłu Unii. Chiński wywóz do tych państw stanowił około 10 % całkowitego chińskiego wywozu do innych państw trzecich pod względem wielkości. Ponadto, jak wskazano w motywie 178, główne rynki państw trzecich są zamknięte dla wywozu z Chin ze względu na obowiązujące w nich cła.

(242) Podsumowując, analiza wykazała - na podstawie dostępnych faktów - że chińscy producenci eksportujący byli w stanie sprzedawać po cenach niższych niż unijna cena docelowa. Ze względu na znaczne wolne moce produkcyjne dostępne w Chinach zauważono również, że duże ilości cienkiego papieru powleczonego mogłyby potencjalnie zostać wyprodukowane w celu sprzedaży na rynku UE. Komisja stwierdziła zatem, że w przypadku wygaśnięcia środków chińscy eksporterzy będą w stanie wywierać znaczną presję cenową i w ten sposób wyrządzić szkodę przemysłowi Unii.

(243) Dochodzenie wykazało również, że przemysł Unii poniósł szkodę i znalazł się w trudnej sytuacji. Zauważono również, że przemysł jest obecnie w trakcie restrukturyzacji, co znajduje odzwierciedlenie w spadku mocy produkcyjnych w okresie badanym, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa przestawiły niektóre ze swoich linii produkcyjnych na produkcję innych rodzajów papieru.

(244) Dochodzenie potwierdziło również ustalenia pierwotnego dochodzenia, zgodnie z którymi wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych jest istotnym czynnikiem warunkującym długoterminową rentowność działalności producentów papieru, ponieważ proces produkcji jest kapitałochłonny. Każde wznowienie przywozu towarów po cenach subsydiowanych i wynikająca z niego presja cenowa pozbawiłyby przemysł Unii przepływów środków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w celu dostosowania się do malejącego światowego popytu na cienki papier powleczony. Osłabiłoby to również pozytywne skutki wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych i doprowadziło do dalszego pogorszenia się wszystkich wskaźników szkody.

(245) Na tej podstawie stwierdza się, że brak środków prawdopodobnie doprowadziłby do znacznego wzrostu przywozu towarów po cenach subsydiowanych z ChRL po wyrządzających szkodę cenach, a istotna szkoda najpewniej wystąpiłaby ponownie.

6. INTERES UNII

(246) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie istniejących środków antysubsy- dyjnych nie zaszkodzi wyraźnie interesom Unii jako całości. Interes Unii określono na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu Unii, importerów niepowiązanych, przedsiębiorstw handlowych i użytkowników.

6.1. Interes przemysłu Unii

(247) Dochodzenie wykazało, że przemysł Unii poniósł szkodę i znalazł się w trudnej sytuacji. Wyzwania stwarzane przez stale malejący popyt na cienki papier powleczony będą wymagały kontynuowania planów restrukturyzacyjnych, w tym zamykania niektórych papierni i przestawiania innych na produkcję innych rodzajów papieru.

(248) W sytuacji presji cenowej wynikającej z przywozu towarów po cenach subsydiowanych z ChRL przemysł Unii nie byłby w stanie uzyskać cen cienkiego papieru powleczonego powyżej poziomów pokrywających koszty produkcji ani wygenerować dochodu koniecznego do sfinansowania działań restrukturyzacyjnych i dostosować się do wyzwań stawianych przez stale malejący popyt na cienki papier powleczony.

(249) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że kontynuacja obowiązujących środków antysubsydyjnych leży w interesie przemysłu Unii.

6.2. Interes niepowiązanych importerów i przedsiębiorstw handlowych

(250) Nie było współpracy ze strony niepowiązanych importerów i przedsiębiorstw handlowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie badanym przywóz cienkiego papieru powleczonego z ChRL niemal w ogóle nie miał miejsca, Komisja stwierdziła, że przywóz produktu objętego postępowaniem nie stanowi znacznej części działalności gospodarczej niepowiązanych importerów i przedsiębiorstw handlowych i że nie wystąpiły czynniki, które pozwalałyby stwierdzić, że podmioty te niewspółmiernie by ucierpiały, gdyby utrzymano wspomniane środki.

6.3. Interes użytkowników

(251) Żaden indywidualny użytkownik nie podjął współpracy i nie przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(252) Komisja otrzymała natomiast dwa oświadczenia pisemne: jedno od Unitedprint.com, unijnego użytkownika cienkiego papieru powleczonego, a drugie od stowarzyszenia przemysłu poligraficznego Intergraf 109  (wspieranego przez The Royal Dutch Association of Printing and Allied Industries).

(253) W swoim oświadczeniu Intergraf wyjaśnił, że unijny przemysł drukarski ponosi szkodę w wyniku wypierania mediów papierowych przez media cyfrowe, jak również w wyniku masowego przywozu materiałów drukowanych, w szczególności z ChRL. Według Intergrafu środki antydumpingowe i antysubsydyjne podważają konkurencyjność unijnych drukarni, które nie są chronione podobnymi środkami handlowymi i muszą przestrzegać surowych norm środowiskowych.

(254) Intergraf twierdził, że rocznie z Chin do UE wywozi się papier zadrukowany o wartości ponad 700 mln EUR. Wywóz ten obejmuje różnego rodzaju materiały drukowane, których nie drukuje się na cienkim papierze powleczonym. Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie była w stanie ocenić, jaką część produktów przywożonych z ChRL wydrukowano na cienkim papierze powleczonym, a jaką na innych rodzajach papieru.

(255) W pierwotnym dochodzeniu ustalono, że większość produktów, które drukuje się na cienkim papierze powleczonym, to produkty ulegające szybkiej dezaktualizacji, takie jak czasopisma, broszury, przesyłki marketingowe i ulotki reklamowe, które ze względu na czas potrzebny do ich transportu są raczej rzadziej przywożone z ChRL. Informacje przedłożone przez wnioskodawców w bieżącym przeglądzie potwierdziły, że ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia są nadal aktualne.

(256) Komisja stwierdziła zatem, że chociaż jest prawdopodobne, że ze względu na cła antydumpingowe i wyrównawcze niektóre materiały drukowane drukuje się na cienkim papierze powleczonym poza Unią, to ich wpływ na sytuację gospodarczą unijnego przemysłu drukarskiego jest ograniczony.

(257) Intergraf wskazywał również na niedobory dostaw cienkiego papieru powleczonego i duży wzrost cen, zwłaszcza od połowy 2021 r. Tę samą kwestię podniósł także w swoim oświadczeniu Unitedprint.com. Na podstawie dostarczonych informacji Komisja nie była w stanie ocenić odpowiednich wielkości podaży i popytu, a tym samym domniemanej nierównowagi na rynku. Komisja nie była również w stanie ocenić, czy wspomniany wzrost cen można przenieść na klientów. Komisja zauważa również, że w 2021 r., tj. po wybuchu pandemii COVID-19, na wielu rynkach surowców występowały niedobory.

6.4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(258) W związku z powyższym Komisja doszła do wniosku, że nie ma przekonujących powodów, by twierdzić, że utrzymanie istniejących środków w odniesieniu do przywozu cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chin nie leży w interesie Unii.

7. ŚRODKI ANTYSUBSYDYJNE

(259) Na podstawie wniosków Komisji dotyczących kontynuacji subsydiowania, ponownego wystąpienia szkody oraz interesu Unii należy utrzymać środki antysubsydyjne dotyczące cienkiego papieru powleczonego z Chin.

(260) W celu zminimalizowania ryzyka obchodzenia cła związanego z różnicą w stawkach celnych potrzebne są środki szczególne gwarantujące stosowanie indywidualnych ceł wyrównawczych. Przedsiębiorstwa, na które nałożono indywidualne cła wyrównawcze, muszą przedstawić ważną fakturę handlową organom celnym państwa członkowskiego. Faktura musi spełniać wymogi określone w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, powinien zostać objęty cłem wyrównawczym obowiązującym wobec "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw".

(261) Mimo że przedstawienie tej faktury jest konieczne, aby organy celne państw członkowskich zastosowały indywidualne stawki cła wyrównawczego wobec przywozu, nie jest ona jedynym elementem branym pod uwagę przez organy celne. Organy celne państw członkowskich muszą bowiem przeprowadzić zwykłą kontrolę, nawet jeśli otrzymają fakturę spełniająca wszystkie wymogi określone w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, i podobnie jak we wszystkich innych przypadkach mogą one żądać dodatkowych dokumentów (dokumentów przewozowych itp.) do celów weryfikacji dokładności danych zawartych w oświadczeniu oraz zapewnienia zasadności późniejszego zastosowania stawki należności celnej zgodnie z prawem celnym.

(262) W przypadku gdy wywóz dokonywany przez jedno z przedsiębiorstw korzystających z niższej indywidualnej stawki celnej wzrośnie w znacznym stopniu po wprowadzeniu wspomnianych środków, tego rodzaju wzrost wielkości wywozu może zostać uznany za stanowiący sam w sobie zmianę w strukturze handlu ze względu na wprowadzenie środków w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W takich okolicznościach oraz pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, może zostać wszczęte dochodzenie dotyczące obchodzenia środków. Podczas tego dochodzenia można między innymi zbadać potrzebę zniesienia indywidualnych stawek celnych, a następnie nałożyć cło ogólnokrajowe.

(263) Poszczególne stawki cła wyrównawczego określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego przeglądem pochodzącego z Chin i wytworzonego przez wymienione osoby prawne. Przywożony produkt objęty przeglądem, wytworzony przez dowolne inne przedsiębiorstwo, które nie zostało konkretnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, podlega stawce cła stosowanej względem "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw". Produkty takie nie powinny być objęte żadną z indywidualnych stawek cła wyrównawczego.

(264) Przedsiębiorstwo może wnioskować o zastosowanie wymienionych indywidualnych stawek cła wyrównawczego w przypadku zmiany jego nazwy. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji 110 . Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje, które pozwolą wykazać, że zmiana nie wpływa na prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze stawki celnej, która ma wobec niego zastosowanie. Jeśli zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na prawo do korzystania ze stawki należności celnej, która ma do niego zastosowanie, rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(265) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyznaczono również stronom termin do przedstawienia uwag dotyczących ujawnionych informacji.

(266) Komisja otrzymała od przemysłu Unii uwagi, które dodatkowo uzasadniały ustalenia Komisji, zgodnie z którymi chińscy producenci eksportujący byli w stanie sprzedawać po cenach niższych niż unijna cena docelowa. W związku z tym zmiana tekstu niniejszego rozporządzenia nie była konieczna.

(267) Zgodnie z art. 109 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 111 , gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do wypłaty należnych odsetek stosuje się stopę oprocentowania stosowaną przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinansujących, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą pierwszego kalendarzowego dnia każdego miesiąca.

(268) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Niniejszym nakłada się ostateczne cło wyrównawcze na przywóz cienkiego papieru powleczonego, tj. papieru lub tektury powleczonych jednostronnie lub obustronnie (z wyłączeniem papieru siarczanowego i tektury siarczanowej), w arkuszach lub zwojach, o gramaturze co najmniej 70 g/m2, lecz nieprzekraczającej 400 g/m2, i białości większej niż 84 (mierzonej zgodnie z ISO 2470-1), obecnie objętego kodami CN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 oraz ex 4810 99 80 (kody TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 oraz 4810 99 80 20), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Ostatecznego cła wyrównawczego nie nakłada się na zwoje nadające się do stosowania w prasach zwojowych. Zwoje nadające się do stosowania w prasach zwojowych definiuje się jako zwoje, które zgodnie z testem standardowym ISO 3783:2006 dotyczącym określenia odporności na skubanie - metodą wyższej prędkości z zastosowaniem testera IGT (model elektryczny) - dają wynik mniejszy niż 30 N/m przy pomiarze w kierunku poprzecznym w stosunku do papieru (CD) oraz wynik mniejszy niż 50 N/m przy pomiarze zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (MD). Ostatecznego cła wyrównawczego nie nakłada się na wielowarstwowy papier ani wielowarstwową tekturę.

2. 
Stawki ostatecznego cła wyrównawczego mające zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. 1 i produkowanego przez wymienione przedsiębiorstwa, są następujące:
PrzedsiębiorstwoCło wyrównawcze (w %)Dodatkowy kod TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, miasto Zhenjiang, prowincja Jiangsu, ChRL; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, miasto Suzhou, prowincja Jiangsu, ChRL12%B001
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL;

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL

4%B013
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa12%B999
3. 
Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi zawierać opatrzone datą oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego taką fakturę, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska, przy czym takie oświadczenie sporządza się w sposób następujący: "Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) (produktu objętego przeglądem) sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w [państwo, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.". W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje cło mające zastosowanie do "Wszystkich pozostałych przedsiębiorstw".
4. 
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2023 r.

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.
2 Dz.U. L 128 z 14.5.2011, s. 18.
3 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 128 z 14.5.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1187 z dnia 3 lipca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 134).
5 Dz.U. C 398 z 1.10.2021, s. 18.
6 Dz.U. C 248 z 30.6.2022, s. 119.
7 Dz.U. C 248 z 30.6.2022, s. 130.
8 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
12 Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych Światowej Organizacji Handlu
13 WT/DS437/AB/R, United States - "Countervailing Duty Measures on Certain Products from China", sprawozdanie Organu Apelacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., pkt 4.178-4.179. Sprawozdanie Organu Apelacyjnego nr WT/DS295/AB/R, Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice, sprawozdanie Organu Apelacyjnego z dnia 29 listopada 2005 r., pkt 293; oraz nr WT/DS436/AB/R, United States - "Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India", sprawozdanie Organu Apelacyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r., pkt 4.416-4.421.
14 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 452/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antysubsydyjne na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 128 z 14.5.2011, s. 18).
15 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1187 z dnia 3 lipca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 134).
16 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1690 z dnia 9 listopada 2018 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych i o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 283 z 12.11.2018, s. 1).
17 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5).
18 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/688 z dnia 2 maja 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz.U. L 116 z 3.5.2019, s. 39).
19 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/72 z dnia 18 stycznia 2022 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 12 z 19.1.2022, s. 34).
20 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2287 z dnia 17 grudnia 2021 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2170 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 458 z 22.12.2021, s. 344).
21 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/776 z dnia 12 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu (Dz.U. L 189 z 15.6.2020, s. 1).
22 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/328 z dnia 24 lutego 2021 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz produktów z włókien szklanych ciągłych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz.U. L 65 z 25.2.2021, s. 1);
23 Zob. motyw 60 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 452/2011.
24 Grupa APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co. Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd, Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co. Ltd, Ningbo Zhonghua Paper Industry Co. Ltd, Ningbo Asia Pulp & Paper Co. Ltd.
25 Grupa Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co.Ltd.
26 12. plan pięcioletni Chin (2011-2015) przyjęto w dniu 14 marca 2011 r.
27 14. plan pięcioletni na lata 2021-2025 uchwalony przez chiński parlament, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, w marcu 2021 r.
29 Decyzja Rady Państwa nr 40 w sprawie promulgacji i wdrożenia tymczasowych przepisów w zakresie promowania dostosowania struktury przemysłowej.
30 Zob. załącznik 19 do wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia dotyczącego decyzji Rady Państwa w sprawie promulgacji i wdrożenia "tymczasowych przepisów w zakresie promowania dostosowania struktury przemysłowej".
31 Podobny wniosek można znaleźć w motywie 76 rozporządzenia 452/2011 i motywie 45 rozporządzenia 2017/1187, w których stwierdzono, że decyzja nr 40 jest prawnie wiążąca dla organów publicznych i podmiotów gospodarczych w Chinach.
32 Zob. dochodzenie w sprawie produktów z włókien ciągłych szklanych, motyw 76.
33 Zob. motywy 82-89 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 452/2011 oraz motywy 55-59 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1187.
34 Zob. motyw 100 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/969.
35 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/969 z dnia 8 czerwca 2017 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/649 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 17) ("sprawa dotycząca wyrobów płaskich walcowanych na gorąco"), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1690 z dnia 9 listopada 2018 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych i o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1579 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/163 (Dz.U. L 283 z 12.11.2018, s. 1) ("sprawa dotycząca opon") oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5) ("sprawa dotycząca rowerów elektrycznych"), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/776 z dnia 12 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu (Dz.U. L 189 z 15.6.2020, s. 33) ("sprawa dotycząca materiałów z włókna szklanego").
36 Zob. motyw 226 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
37 Introduction_The Export-Import Bank of China (eximbank.gov.cn).
38 Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/328, motyw 75.
39 Zob. motyw 266 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
40 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 20.
41 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 20.
42 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 16.
43 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 16.
44 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 16.
45 Zob. motyw 274 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
46 Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wdrożenia ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o podatku dochodowym od przedsiębiorstw - zarządzenie Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej nr 714.
47 Zob. motyw 466 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
48 Zob. motyw 476 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287.
49 Zob. wniosek wnioskodawców, motywy 221, 223 oraz 224.
50 Zob. motyw 503 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287 oraz motyw 496 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
51 Sprawozdanie roczne grupy Chenming za 2015 r., s. 14.
52 Sprawozdanie roczne grupy Chenming za 2018 r., s. 157, sprawozdanie roczne za 2019 r., s. 146, i sprawozdanie śródroczne z 2021 r., s. 159.
53 Sprawozdanie roczne grupy Chenming za 2018 r., s. 254, sprawozdanie roczne za 2019 r., s. 253, sprawozdanie roczne za 2020 r., s. 266, i sprawozdanie śródroczne z 2021 r., s. 160.
54 Sprawozdanie roczne grupy Chenming za 2018 r., s. 5, 157 i 254, sprawozdanie roczne za 2019 r., s. 5, 146 i 253, sprawozdanie roczne za 2020 r., s. 6 i 266, oraz sprawozdanie śródroczne z 2021 r., s. 6, 159 i 160.
55 Sprawozdanie roczne Gold East Paper (Jiangsu) 2020, s. 65, 69 i 97.
56 Obwieszczenie [2021] nr 13 Ministerstwa Finansów oraz Państwowego Urzędu Podatkowego dotyczące dalszego doskonalenia polityki ważonego odliczenia przed opodatkowaniem wydatków na badania i rozwój.
57 Zob. motyw 487 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287.
58 Zob. motyw 335 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
59 Zob. motyw 82 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
60 Zob. pkt 221 wniosku wnioskodawców.
61 Zob. motyw 129 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
62 Zob. motyw 91 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
63 Zob. motywy 211, 216, 233 i 235 wniosku wnioskodawców.
64 Zob. motyw 499 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287 oraz motyw 571 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/776.
65 Zob. motyw 142 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
66 Zob. motyw 100 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
67 Zob. motyw 189 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/688.
68 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., pierwotne dochodzenie w sprawie paneli fotowoltaicznych, motywy 336-342; rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 215/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrobów ze stali powlekanej organicznie, motywy 293-298.
69 Zob. motyw 152 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
70 Zob. motyw 111 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
71 Zob. Polityka preferencyjnych subsydiów na rzecz przedsiębiorczości masowej i innowacji, subsydia 47-49, wniosek wnioskodawców, załącznik 34 - Przedsiębiorczość masowa i innowacje.
72 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., przegląd wygaśnięcia w sprawie paneli fotowoltaicznych, motyw 384-392; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/688 w sprawie wyrobów ze stali powlekanej organicznie, motyw 189.
73 Zob. motyw 176 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
74 Zob. motyw 119 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
75 Zob. motyw 445 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287 oraz motyw 192 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
76 Zob. Stany Zjednoczone, przegląd wygaśnięcia dotyczący cła wyrównawczego nałożonego na papier niepowleczony pochodzący z Chin (2022) https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5275.pdf, s. 9.
77 Zob. motywy 43, 46 i 56 wniosku wnioskodawców.
78 Zob. motyw 445 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287 oraz motyw 192 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
79 Zob. sprawozdanie roczne grupy Chenming za 2019 r., s. 5 i 253, oraz sprawozdanie roczne za 2020 r., s. 6 i 266.
80 Zob. motyw 125 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/328 oraz motyw 539 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2287.
81 Zob. motyw 251 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 452/2011.
82 Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/776 w sprawie materiałów z włókna szklanego, motyw 498.
83 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2287, ACF, motyw 544.
84 Zob. sprawozdanie śródroczne grupy Chenming z lat 2019 i 2020, s. 217 i 229 odpowiednio.
85 Zob. motyw 130 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
86 Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/72 w sprawie przewodów światłowodowych, motyw 453, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1690 w sprawie opon, motyw 429.
88 Zob. motyw 105 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/328.
89 Badanie OECD dotyczące chińskich polityk i programów w zakresie kredytów eksportowych, s. 7, pkt 32, dostępne pod adresem: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ostatni dostęp 18 sierpnia 2021 r.
90 Zob. strona internetowa Sinosure, profil przedsiębiorstwa, wspieranie inicjatywy "Made in China", https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ostatni dostęp w dniu 17 sierpnia 2021 r.
93 Axton Global, "China Credit Insurance Corporation (SINOSURE) Releases the National Risk Analysis Report for 2020"["Chińska korporacja ubezpieczeń kredytów (SINOSURE) publikuje krajowy raport z analizy ryzyka za 2020 r."]
94 Zob. motyw 112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/328 oraz motyw 458 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/72.
95 Zob. motyw 148 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
96 Zob. motyw 149 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
97 Zob. motyw 150 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1187.
98 Zob. wniosek wnioskodawców, załącznik 7, sprawozdania RISI dotyczące mocy produkcyjnych i popytu w odniesieniu do papieru powleczonego bezdrzewnego.
99 Zob. wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, załącznik 7, sprawozdania RISI dotyczące mocy produkcyjnych i popytu w odniesieniu do papieru powleczonego bezdrzewnego.
100 Uznaje się, że "wolne moce produkcyjne" stanowią różnicę między istniejącymi chińskimi mocami produkcyjnymi w zakresie cienkiego papieru powleczonego, chińskim popytem na cienki papier powleczony a chińskim wywozem cienkiego papieru powleczonego wg danych zawartych we wniosku (zob. załącznik 8, Svan Data).
101 Uznaje się, że "nadwyżki mocy produkcyjnych" stanowią różnicę między istniejącymi chińskimi mocami produkcyjnymi w zakresie cienkiego papieru powleczonego a krajowym chińskim popytem na cienki papier powleczony.
102 Zob. załącznik 10 do wniosku wnioskodawców.
103 Motyw 158 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 451/2011.
104 Svan Data jest firmą konsultingową zajmującą się badaniami rynku (https://svandata.com/).
105 Na podstawie danych od producentów unijnych objętych próbą.
106 Na podstawie ibidem. Są to koszty produkcji objętych próbą producentów unijnych, do których to kosztów dodano zysk docelowy.
107 W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym koszty transportu utrzymywały się na nienormalnie wysokim poziomie. W związku z tym Komisja wykorzystała koszty frachtu z 2019 r. do obliczenia teoretycznych chińskich cen wraz z kosztami wyładunku. Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia (załącznik 28) koszty frachtu z Chin do UE wyniosły w 2019 r. średnio 63 EUR za tonę, a koszty obsługi celnej - 8 EUR za tonę.
108 Dane z wniosku wnioskodawcy. Unijną cenę wraz z kosztami wyładunku obliczono jako chińskie ceny FOB, do których dodano koszty frachtu morskiego i obsługi celnej.
109 Intergraf reprezentuje 21 krajowych stowarzyszeń poligraficznych. Drukarnie europejskie reprezentowane przez Intergraf są użytkownikami cienkiego papieru powleczonego i potencjalnymi importerami cienkiego papieru powleczonego z Chin.
110 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgia.
111 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.