Rozporządzenie wykonawcze 2023/1631 wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych nałożonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/433 na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indonezji przez przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, oraz poddające rejestracji przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.202.10

Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1631
z dnia 11 sierpnia 2023 r.
wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych nałożonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/433 na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indonezji przez przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, oraz poddające rejestracji przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK

(1) Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała wniosek złożony na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego obchodzenia środków wyrównawczych nałożonych na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indonezji oraz o poddanie rejestracji przywozu niektórych płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu, Turcji i Wietnamu.

(2) Wniosek został złożony dnia 3 lipca 2023 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Hutnictwa Stali ("Eurofer" lub "wnioskodawca").

B. PRODUKT

(3) Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są płaskie wyroby walcowane ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, klasyfikowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/433 2  do kodów CN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80 i pochodzące z Indonezji ("produkt objęty postępowaniem"). Jest to produkt, do którego mają zastosowanie obecnie obowiązujące środki.

(4) Produktem objętym dochodzeniem jest taki sam produkt jak produkt określony w poprzednim motywie, obecnie objęty kodami CN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 i 7220 90 80, ale wysyłany z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, zgłoszony lub nie- zgłoszony jako pochodzący z Tajwanu, Turcji i Wietnamu (kody TARIC 7219 31 00 10, 7219 32 10 10, 7219 32 90 10, 7219 33 10 10, 7219 33 90 10, 7219 34 10 10, 7219 34 90 10, 7219 35 10 10, 7219 35 90 10, 7219 90 20 10, 7219 90 80 10, 7220 20 21 10, 7220 20 29 10, 7220 20 41 10, 7220 20 49 10, 7220 20 81 10, 7220 20 89 10, 7220 90 20 10 oraz 7220 90 80 10) ("produkt objęty dochodzeniem").

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(5) Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są obchodzone, są środki wyrównawcze wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/433 ("obowiązujące środki wyrównawcze"). Na produkt objęty postępowaniem nałożono ponadto rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/2012 3  środki antydumpingowe ("obowiązujące środki antydumpingowe"). Środki te są przedmiotem osobnego dochodzenia w sprawie obejścia środków.

D. PODSTAWY

(6) Wniosek zawiera wystarczające dowody na to, że obowiązujące środki wyrównawcze wprowadzone względem przywozu przedmiotowego produktu są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem. Dowody zawarte we wniosku wskazują, co następuje.

(7) Po nałożeniu obowiązujących środków antydumpingowych zaszła zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Indonezji, a także Tajwanu, Turcji i Wietnamu do Unii.

(8) Zmiana ta wydaje się wynikać z praktyki, dla której nie ma wystarczających racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia poza nałożonym cłem, a mianowicie wysyłki produktu objętego postępowaniem przez Tajwan, Turcję i Wietnam do Unii po poddaniu go montażowi/wykończeniu odpowiednio w Tajwanie, Turcji lub Wietnamie. Dowody przedstawione przez wnioskodawcę wskazują, że takie operacje montażowe/wykończeniowe, wykonywane na płytach ze stali nierdzewnej lub płaskich wyrobach ze stali nierdzewnej walcowanych na gorąco pochodzących z Indonezji, stanowią obejście środków, ponieważ operacje te rozpoczęły się lub znacznie zintensyfikowały od czasu wszczęcia pierwotnego dochodzenia antysubsydyjnego. Płyty ze stali nierdzewnej lub wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej pochodzące z Indonezji stanowią ponad 60 % całkowitej wartości części zmontowanego produktu, a wartość dodana w trakcie operacji montażowych/wykończeniowych jest niższa niż 25 % kosztów produkcji.

(9) Dowody wskazują również na fakt, że z powodu wyżej opisanych działań skutki naprawcze obowiązujących środków wyrównawczych nałożonych na produkt objęty postępowaniem są osłabiane zarówno w odniesieniu do ilości, jak i cen. Wydaje się, że na rynek unijny wprowadzono znaczne ilości pochodzącego z przywozu produktu objętego dochodzeniem. Istnieją ponadto wystarczające dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodzeniem odbywa się po cenach wyrządzających szkodę.

(10) Dowody wskazują wreszcie na to, że w stosunku do produktu objętego dochodzeniem lub jego części nadal udzielane są subsydia. Produkt objęty dochodzeniem i jego części są mianowicie produkowane i wywożone do Tajwanu, Turcji i Wietnamu przez przedsiębiorstwa z Indonezji, w odniesieniu do których ustalono, że otrzymują one subsydia stanowiące podstawę środków wyrównawczych na produkcję i sprzedaż produktu objętego dochodzeniem w ramach obowiązujących środków.

(11) Jeżeli w trakcie dochodzenia stwierdzone zostaną praktyki związane z obchodzeniem środków objęte zakresem art. 23 rozporządzenia podstawowego, inne niż praktyka wymieniona powyżej, mogą one również zostać objęte dochodzeniem.

E. PROCEDURA

(12) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu produktu objętego dochodzeniem zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(13) W celu uzyskania informacji niezbędnych do dochodzenia Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony, by skontaktowały się z nią niezwłocznie, a najpóźniej w terminie określonym w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Termin określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron. Informacje mogą w stosownych przypadkach być pozyskiwane również od przemysłu unijnego.

(14) Władze Tajwanu, Turcji, Wietnamu i Indonezji zostaną powiadamiane o wszczęciu dochodzenia.

a) Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

(15) Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego:

a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu oraz

b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

(16) Wszystkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować "Sensitive" 4 . Strony przesyłające informacje w toku niniejszego dochodzenia są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności.

(17) Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego strony przedstawiające informacje oznakowane "Sensitive" powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane "For inspection by interested parties". Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności.

(18) Jeżeli strona przekazująca poufne informacje nie wskaże odpowiedniego powodu wniosku o traktowanie na zasadzie poufności lub nie dostarczy streszczenia informacji bez klauzuli poufności w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, Komisja może nie uwzględnić takich informacji, chyba że można wykazać w sposób zadowalający z właściwych źródeł, że informacje te są poprawne.

(19) Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym wniosków o rejestrację jako zainteresowana strona, zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, za pośrednictwem platformy TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

(20) Aby uzyskać dostęp do platformy TRON.tdi, zainteresowane strony muszą posiadać konto EU Login. Pełne instrukcje dotyczące rejestracji oraz stosowania platformy TRON.tdi są dostępne na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf Komunikując się za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym "CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES" ("Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu"), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: https://europa.eu/!7tHpY3.

(21) Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźnie zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

(22) Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie posiedzeń wyjaśniających

(23) Wszystkie zainteresowane strony, w tym przemysł Unii, importerzy i wszystkie odpowiednie zrzeszenia, są proszone o przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz o dostarczenie dowodów potwierdzających w terminie przewidzianym w art. 3 ust. 2. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o posiedzenie wyjaśniające, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

c) Wnioski o zwolnienie

(24) Zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony ze środków, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

(25) Ponieważ możliwe obchodzenie występuje poza Unią, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, producentom produktu objętego dochodzeniem w Tajwanie, Turcji i Wietnamie, którzy mogą wykazać, że nie uczestniczą w praktykach mających na celu obejście środków, określonych w art. 23 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Producenci, którzy mogliby być zainteresowani uzyskaniem zwolnienia, powinni zgłosić się w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Kwestionariusz dla producentów eksportujących w Indonezji, kwestionariusz zawierający formularz wniosku o zwolnienie dla producentów eksportujących w Tajwanie, Turcji i Wietnamie oraz kwestionariusz dla importerów w Unii dostępne są w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/ case-view?caseId=2675. Kwestionariusze należy przedłożyć w terminie określonym w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

F. REJESTRACJA

(26) Na podstawie art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem zostaje poddany obowiązkowej rejestracji w celu dopilnowania, by, jeśli w wyniku postępowania zostanie stwierdzone obchodzenie środków, cła wyrównawcze mogły zostać pobrane w odpowiedniej wysokości, nieprzekraczającej cła rezydualnego nałożonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/433, od dnia wprowadzenia rejestracji tego przywozu.

G. TERMINY

(27) W celu zapewnienia dobrej administracji należy określić terminy, w których:

- zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedłożyć kwestionariusze, przedstawić swoje opinie na piśmie lub wszelkie inne informacje, które powinny zostać uwzględnione w trakcie dochodzenia,

- producenci w Tajwanie, Turcji i Wietnamie mogą wnioskować o zwolnienie ze środków,

- zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przez Komisję posiedzenia wyjaśniającego z ich udziałem.

(28) Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

H. BRAK WSPÓŁPRACY

(29) W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego.

(30) W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te będą pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego.

(31) Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

I. HARMONOGRAM DOCHODZENIA

(32) Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

J. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(33) Należy zauważyć, że wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas przedmiotowego dochodzenia będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 5 .

(34) Nota na temat ochrony danych, za pośrednictwem której informuje się wszystkie osoby fizyczne o przetwarzaniu danych osobowych w ramach działań Komisji w zakresie ochrony handlu, jest dostępna na stronie internetowej DG ds. Handlu: https://europa.eu/!vr4g9W.

K. RZECZNIK PRAW STRON

(35) Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wszelkie inne wnioski dotyczące prawa do obrony zainteresowanych stron i osób trzecich, jakie mogą się pojawić w toku postępowania.

(36) Rzecznik praw stron może zorganizować posiedzenie wyjaśniające i podjąć się mediacji między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony. Wniosek o posiedzenie wyjaśniające z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem wniosków. Posiedzenia wyjaśniające powinny odbywać się wyłącznie wtedy, gdy w należytym czasie nie rozstrzygnięto przedmiotowych kwestii ze służbami Komisji.

(37) Wszelkie wnioski należy przedkładać terminowo i szybko, tak aby nie zakłócać dobrze zorganizowanego przebiegu procedury. W tym celu zainteresowane strony powinny zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron możliwie jak najwcześniej po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego taką interwencję. Zasadniczo określone w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia terminy składania wniosków o posiedzenie wyjaśniające z udziałem służb Komisji mają zastosowanie mutatis mutandis do wniosków o posiedzenie wyjaśniające z udziałem rzecznika praw stron. W przypadku wniosków o posiedzenie wyjaśniające przedłożonych po terminie rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem również takich wniosków, charakterem poruszonych w nich kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończenie dochodzenia.

(38) Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1037 w celu ustalenia, czy przywóz do Unii płaskich wyrobów walcowanych ze stali nierdzewnej, nieobrobionych więcej niż walcowanych na zimno, obecnie objętych kodami CN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 oraz 7220 90 80, wysyłanych z Tajwanu, Turcji i Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu, Turcji i Wietnamu (kody TARIC 7219 31 00 10, 7219 32 10 10, 7219 32 90 10, 7219 33 10 10, 7219 33 90 10, 7219 34 10 10, 7219 34 90 10, 7219 35 10 10, 7219 35 90 10, 7219 90 20 10, 7219 90 80 10, 7220 20 21 10, 7220 20 29 10, 7220 20 41 10, 7220 20 49 10, 7220 20 81 10, 7220 20 89 10, 7220 90 20 10 oraz 7220 90 80 10), stanowi obejście środków nałożonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/433.

Artykuł  2
1. 
Na podstawie art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1037 organy celne państw członkowskich podejmują właściwe kroki w celu rejestrowania przywozu do Unii określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.
2. 
Obowiązek rejestracji wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3
1. 
Zainteresowane strony muszą zgłosić się do Komisji w terminie 15 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wnioski o zwolnienie lub wszelkie inne informacje w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.
3. 
Zainteresowane strony mogą także, w tym samym terminie 37 dni, składać wnioski do Komisji o posiedzenie wyjaśniające. Wnioski o posiedzenie wyjaśniające dotyczące wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wszelkie wnioski o posiedzenie wyjaśniające należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie.
Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2023 r.

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/433 z dnia 15 marca 2022 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2012 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji (Dz.U. L 88 z 16.3.2022, s. 24).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2012 z dnia 17 listopada 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji (Dz.U. L 410 z 18.11.2021, s. 153).
4 Dokument oznakowany "Sensitive" jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 29 rozporządzenia podstawowego i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (porozumienie SCM). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.