Rozporządzenie wykonawcze 2023/1622 w sprawie wzoru wspólnych logo służących identyfikacji uznanych w Unii dostawców usług pośrednictwa danych i organizacji altruizmu danych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.200.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1622
z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie wzoru wspólnych logo służących identyfikacji uznanych w Unii dostawców usług pośrednictwa danych i organizacji altruizmu danych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 9 akapit drugi oraz art. 17 ust. 2 akapit drugi,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Polityki w zakresie Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) w celu zapewnienia łatwej identyfikacji uznanych dostawców usług pośrednictwa danych i organizacji altruizmu danych w całej Unii, należy określić wzory wspólnych logo, które będą stosowane przez takich dostawców i takie organizacje uznane w Unii.

(2) Logo powinny służyć jako unijne znaki zaufania wyróżniające uznane usługi na tle innych usług, co przyczyni się do wzrostu zaufania w obszarze dobrowolnego udostępniania danych oraz do zwiększenia przejrzystości na rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł

Wzory wspólnych logo, o których mowa w art. 11 ust. 9 oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/868 muszą być zgodne ze wzorami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Wzory wspólnych logo, o których mowa w art. 1, są następujące:

a) Logo w orientacji poziomej są podstawowymi logo. Mogą być stosowane w wersji kolorowej - w kolorach niebieskim i turkusowym.

grafika

b) Kolory referencyjne:

Zielony: #00A99D | RGB: 0 169 157

Niebieski: #1743CE | RGB: 23 67 206

Żółty: #FFFF10 | RGB: 255 255 16

c) Minimalna szerokość wspólnych logo wynosi 40 mm w wersji drukowanej i 300 pikseli w aplikacjach cyfrowych.

d) W folderach, ulotkach, broszurach i innych drukowanych materiałach logo muszą występować w formacie wektorowym, mapy bitowej lub PDF, aby uniknąć zniekształceń.

e) Wspólne logo są statyczne, bez animacji.

f) Na ciemnym tle stosowane są poniższe negatywy logo w orientacji poziomej:

grafika

g) Logo w orientacji pionowej są wzorem alternatywnym dla standardowych logo w przypadkach, gdy możliwość użycia logo w orientacji poziomej jest ograniczona z powodu braku miejsca lub ze względów estetycznych. Mogą być stosowane w wersji kolorowej - w kolorach niebieskim i turkusowym.

grafika

h) Na ciemnym tle stosowane są poniższe negatywy logo w orientacji poziomej:

grafika

i) Pole chronione logo - margines wyznacza granice między logo a tłem i elementy otaczające logo. Margines nie powinien zawierać żadnych innych oznakowań; z każdej z czterech stron logo znajduje się symbol "n". Na przykład:

grafika

j) Zasady, które należy stosować, gdy logo używane są w przypadku zestawienia z innymi logo: logo powinny być spójne z innymi użytymi logo w wersji kolorowej lub w negatywie. Ponadto wszystkie logo powinny występować w jednym rozmiarze, być równomiernie rozmieszczone i jednolicie wyrównane, na przykład:

1 Dz.U. L 152 z 3.6.2022, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.