Rozporządzenie wykonawcze 2022/942 zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy ["Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre" (ChNP)]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.164.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/942
z dnia 13 czerwca 2022 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy ["Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l'Ebre" (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Hiszpanii o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l'Ebre", zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1059/2008 2  zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 563/2013 3 .

(2) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 .

(3) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l'Ebre" (ChNP).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2022 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2008 z dnia 27 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Arroz del Delta del Ebro lub Arros del Delta de l'Ebre (ChNP)) (Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 34.).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l'Ebre (ChNP)] (Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 15).
4 Dz.U. C 70 z 11.2.2022, s. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.