Rozporządzenie wykonawcze 2022/941 rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę ["Sopa da Pedra de Almeirim" (GTS)]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.164.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/941
z dnia 13 czerwca 2022 r.
rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę ["Sopa da Pedra de Almeirim" (GTS)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Portugalii o rejestrację nazwy "Sopa da Pedra de Almeirim" został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa "Sopa da Pedra de Almeirim" powinna zatem zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwa "Sopa da Pedra de Almeirim" (GTS) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 2.21 Dania gotowe zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 3 .

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2022 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. C 70 z 11.2.2022, s. 23.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.