Rozporządzenie wykonawcze 2022/413 zmieniające po raz 330. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2022/413 zmieniające po raz 330. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.85.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/413
z dnia 10 marca 2022 r.
zmieniające po raz 330. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 7 marca 2022 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu wpisu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2022 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule "Osoby prawne, grupy i podmioty" dodaje się wpis w brzmieniu:

"KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) (pisownia oryginalna: Катиба ат-Таухид валь-Джихад) Inne nazwy: a) JANNAT OSHIKLARI; b) Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Znana jako: JANNAT OSHIKLARI. Adres: nie dotyczy. Inne informacje: Kha- tiba al-Tawhid wal-Jihad (dawniej: Jannat Oshiklari) jest organizacją terrorystyczną działającą pod auspicjami międzynarodowej organizacji terrorystycznej Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Grupa działa głównie w prowincjach Hama, Idlib i Ladhiqiyah w Syryjskiej Republice Arabskiej, a także prowadzi działania w Turcji, Kirgistanie, Uzbekistanie, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanie, Kazachstanie, Egipcie, Afganistanie i w Ukrainie. Liczba bojowników KTJ wynosi około 500. KTJ współpracuje również z takimi organizacjami terrorystycznymi jak Khatiba Imam al-Bukhari i Unia Islamskiego Dżihadu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 7.3.2022.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.