Rozporządzenie wykonawcze 2022/2259 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.299.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2259
z dnia 14 listopada 2022 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Pierścień z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej około 4 cm i średnicy wewnętrznej około 2 cm. Pierścień ma dwa małe otwory od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Zawiera on pasek włókniny impregnowanej substancjami zapachowymi.

Produkt umieszczany jest w ustniku specjalnych butelek do picia, w celu aromatyzowania otaczającego powietrza, które jest zasysane w trakcie picia wody z ustnika. Aromatyzowane powietrze jest wyczuwalne retronosowo (tj. z wnętrza jamy ustnej), co sprawia, że konsument ma wrażenie, że pije napój aromatyzowany.

Produkt jest dostępny w różnych zapachach i jest pakowany w kompozytowe woreczki z folii aluminiowej do sprzedaży detalicznej w postaci aromatyzowanych kapsułek do wytwarzania zapachu.

3307 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 4 do działu 33 oraz brzmienie kodów CN 3307 i 3307 90 00.

Produkt nie jest ani w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle, ani nie jest preparatem w rodzaju stosowanych do produkcji napojów. Produkt nie dodaje płynowi aromatu, a zatem nie nadaje zapachu samemu napojowi. Zatem wyklucza się klasyfikację do pozycji 3302.

Produkt jest przeznaczony do aromatyzowania powietrza, które jest zasysane wraz z wodą z butelki do picia. Zawiera on pasek z włókniny impregnowanej preparatem perfumeryjnym w rozumieniu uwagi 4 do działu 33 (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3307, pkt V 5)).

Wskutek tego produkt należy klasyfikować do kodu CN 3307 90 00 jako pozostałe preparaty perfumeryjne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.

grafika

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.