Rozporządzenie wykonawcze 2022/2253 udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych "Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.297.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2253
z dnia 14 listopada 2022 r.
udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych "Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 stycznia 2019 r. przedsiębiorstwo Colgate Palmolive Sp. Z.o.o złożyło do Europejskiej Agencji Chemikaliów ("Agencja"), zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek o udzielenie pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych o nazwie "Colgate-Palmolive_Lactic acid_PT 2", należącą do grupy produktowej 2 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Francji zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-HK051319-37.

(2) "Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2" zawiera L-(+)-kwas mlekowy jako substancję czynną, która figuruje w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, do stosowania w grupie produktowej 2.

(3) W dniu 25 sierpnia 2021 r. właściwy organ oceniający przedłożył Agencji, zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4) W dniu 23 marca 2022 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię 2 , projekt charakterystyki produktu biobójczego ("SPC") "Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2", a także ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5) W opinii stwierdzono, że "Colgate Palmolive Lactic acid PT 2" jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobój- czego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 1 i 6 tego rozporządzenia.

(6) W dniu 12 kwietnia 2022 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(7) Komisja zgadza się z opinią Agencji i uważa, że w związku z tym należy udzielić pozwolenia unijnego na "ColgatePalmolive Lactic acid PT 2".

(8) W opinii Agencja zaleca, aby w ramach warunków pozwolenia posiadacz zezwolenia przeprowadził badanie różnicowej kalorymetrii skaningowej w odniesieniu do produktów reprezentatywnych dla wszystkich meta SPC "ColgatePalmolive Lactic acid PT 2". Badanie to powinno potwierdzić, że produktów reprezentatywnych dla tych meta SPC nie należy klasyfikować jako mieszaniny samoreaktywnej. Komisja zgadza się z tym zaleceniem i uważa, że przedłożenie wyników tego badania powinno być warunkiem udostępnienia na rynku i stosowania rodziny produktów bio- bójczych "Colgate Palmolive Lactic acid PT 2" we wszystkich meta SPC na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Komisja uważa również, że fakt, iż dane mają być dostarczone po udzieleniu pozwolenia, nie wpływa na stwierdzenie, że warunek określony w art. 19 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia jest spełniony na podstawie istniejących danych.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedsiębiorstwu Colgate Palmolive Sp. Z.o.o udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0028421-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych "Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2" z zastrzeżeniem zgodności z warunkami określonymi w załączniku I i zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku II.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2032 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WARUNKI (EU-0028421-0000)

Posiadacz pozwolenia przeprowadza badanie różnicowej kalorymetrii skaningowej dla reprezentatywnych produktów wszystkich meta SPC "Colgate-Palmolive_Lactic acid_PT 2". Badanie przeprowadza się zgodnie z sekcją 1.6.2 wytycznych dotyczących rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, tom I: Tożsamość substancji czynnej/właściwości fizyko- chemiczne/metodologia analityczna - Wymogi informacyjne, ocena i ocena (ECHA, marzec 2022 r.) 3  w celu potwierdzenia, że produktów reprezentatywnych dla tych meta SPC nie należy klasyfikować jako mieszaniny samoreaktywnej.

Do dnia 5 czerwca 2023 r. posiadacz pozwolenia przedkłada wyniki badania Agencji.

ZAŁĄCZNIK Nr  II

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

COLGATE-PALMOLIVE_LACTIC ACID_PT2

Grupa produktowa 2 - Środki dezynfekujące lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt (Środki dezynfekujące)

Numer pozwolenia: EU-0028421-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0028421-0000

CZĘŚĆ  I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

1.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.1.
Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych
NazwaCOLGATE-PALMOLIVE_LACTIC ACID_PT2
1.2.
Grupa produktowa
Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
1.3.
Posiadacz pozwolenia
Nazwa i adres posiadacza pozwoleniaNazwaColgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o
AdresWybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa Polska
Numer pozwoleniaEU-0028421-0000
Numer zasobu w R4BPEU-0028421-0000
Data udzielenia pozwolenia5 grudnia 2022 r.
Data ważności pozwolenia30 listopada 2032 r.
1.4.
Producent (-ci) produktów biobójczych
Nazwa producentaColgate-Palmolive Industrial S.A.S
Adres producenta60 Avenue du Vermandois, 60200 Compiègne Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych60 Avenue du Vermandois, 60200 Compiègne Francja
Nazwa producentaColgate Palmolive (Hellas) SAIC
Adres producenta89 Athinon, 18541 Piraeus Grecja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych89 Athinon, 18541 Piraeus Grecja
Nazwa producentaColgate Palmolive Srl Italy
Adres producentaViale Palmolive, 18, 00042 Anzio Włochy
Lokalizacja zakładów produkcyjnychViale Palmolive, 18, 00042 Anzio Włochy
Nazwa producentaEURO WIPES
Adres producenta2 Rue du Grand Champ, 28400 Nogent-le-Rotrou Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych2 Rue du Grand Champ, 28400 Nogent-le-Rotrou Francja
Nazwa producentaHangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd
Adres producentaNo.8 Yunshun Road, - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Chiny
Lokalizacja zakładów produkcyjnychNo.8 Yunshun Road, - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Chiny
1.5.
Producent (-ci) substancji czynnych
Substancja czynnaL-(+)-kwas mlekowy
Nazwa producentaPurac Biochem bv
Adres producentaArkelsedijk 46, NL-4200 AA Gorinchem Niderlandy
Lokalizacja zakładów produkcyjnychArkelsedijk 46, NL-4200 AA Gorinchem Niderlandy
Substancja czynnaL-(+)-kwas mlekowy
Nazwa producentaPurac Bioquímica SA
Adres producentaGran Vial 19-25, 08160 Montmeló (Barcelona) Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnychGran Vial 19-25, 08160 Montmeló (Barcelona) Hiszpania
Substancja czynnaL-(+)-kwas mlekowy
Nazwa producentaJungbunzlauer International S.A.
Adres producentaSt. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box, CH-4002 Basel Szwajcaria
Lokalizacja zakładów produkcyjnychJungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32., FR-67390 Marckolsheim Francja
2.
SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW
2.1.
Informacje o składzie jakościowym i ilościowyme rodziny produktów
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
Min.Maks.
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,574,19
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-60,03,0
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,00,1
2.2.
Rodzaj(-e) postaci użytkowej
Postać użytkowaAL - Ciecz

CZĘŚĆ  II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY - META SPC

Meta SPC 1
1.
META SPC 1 - INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.1.
Meta SPC 1 - identyfikator
IdentyfikatorMETA SPC 1-2 PT2 BDC
1.2.
Rozszerzenie numeru pozwolenia
Numer1-1
1.3.
Grupa produktowa
Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
Postać użytkowaAL - Ciecz
2.
META SPC 1 - SKŁAD
2.1.
Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
Min.Maks.
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,572,93
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,03,0
2.2.
Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1
Postać użytkowaAL - Ciecz
3.
ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaDziała drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożnościW razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

Dokładnie umyć po użyciu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ/lekarzem/...

Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. I wyprać przed ponownym użyciem.

4.
ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1
4.1.
Opis użycia

Tabela 1

Zastosowanie # 1 - Dezynfekcja powierzchni twardych w gospodarstwach domowych

Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)Nazwa naukowa: Bakterie

Nazwa zwyczajowa: Bacteria Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowaniaWewnątrz

Gospodarstwa domowe - Powierzchnie porowate

i nieporowate w pomieszczeniach innych niż kuchnia.

Sposób (-oby) nanoszeniaMetoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

Nierozcieńczony produkt wylać na gąbkę, rozprowadzić na powierzchni przeznaczonej do dezynfekcji (bez czyszczenia wstępnego).

Koniecznie spłukać.

Stosowane dawki i częstotliwość stosowaniaStosowana dawka: 18 g produktu na m2 na gąbce.

Rozcieńczenie (%): -

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia.

Czas kontaktu: 15 minut

Temperatura pokojowa

Częstotliwość: Codziennie

Kategoria (-e) użytkownikówPowszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowanioweButelka PET 650, 750, 1000, 1250, 1300 i 1500 ml oraz butelka PE 2000 ml
4.1.1.
Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania
1/2 nakrętki produktu na gąbce odpowiada 18 g produktu na m2 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania
4.1.3.
Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach -
4.1.4.
Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania -
4.1.5.
Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania -
4.2.
Opis użycia

Tabela 2

Zastosowanie # 2 - Dezynfekcja powierzchni muszli klozetowych

Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)Nazwa naukowa: Bakterie

Nazwa zwyczajowa: Bacteria Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowaniaWewnątrz

Toalety w gospodarstwie domowym - Dezynfekcja powierzchni muszli klozetowych - Dezynfekcja twardych porowatych i nieporowatych powierzchni

Sposób (-oby) nanoszeniaMetoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

Nierozcieńczony produkt wylać na gąbkę, rozprowadzić na powierzchni przeznaczonej do dezynfekcji (bez czyszczenia wstępnego).

Koniecznie spłukać.

Stosowane dawki i częstotliwość stosowaniaStosowana dawka: 18 g produktu na m2 na gąbce

Rozcieńczenie (%): -

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia.

Czas kontaktu: 15 minut

Temperatura pokojowa

Częstotliwość: codziennie

Kategoria (-e) użytkownikówPowszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowanioweButelka PET 650, 750, 1000, 1250, 1300 i 1500 ml oraz butelka PE 2000 ml
4.2.1.
Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania
1/2 nakrętki produktu na gąbce odpowiada 18 g produktu na m2
4.2.2.
Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania -
4.2.3.
Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach -
4.2.4.
Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania -
4.2.5.
Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania -
5.
OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 4  Z META SPC 1
5.1.
Instrukcje stosowania
Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach stosowania.
Jeżeli działanie jest nieskuteczne, należy powiadomić podmiot odpowiedzialny.
Upewnić się, czy powierzchnie są całkowicie zwilżone, pozostawić na odpowiedni czas kontaktu.
Po spłukaniu pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
Po odmierzeniu dawki produktu umyć nakrętkę.
5.2.
Środki zmniejszające ryzyko
Umyć ręce po użyciu.
Unikać kontaktu z oczami.
Podczas nalewania unikać rozpryskiwania i rozlewania produktu.
Wypłukać gąbkę dużą ilością wody.
Nie dotykać powierzchni przed jej spłukaniem i wyschnięciem.
Dzieci i zwierzęta powinny być nieobecne w trakcie dezynfekcji aż do momentu, gdy powierzchnia została spłukana i wyschnie.
Butelki o pojemności większej niż 1 litr do 2 litry powinny zostać wyposażone w uchwyt.
Opakowanie powinno zostać wyposażone w zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci.
5.3.
Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Całą zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Umyć skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przynajmniej 15 minut.

Zadzwonić pod numer 112 lub po pogotowie ratunkowe.

Informacje dla personelu medycznego/lekarza:

W przypadku narażenia oczu na działanie zasadowych substancji chemicznych (pH > 11), amin i kwasów, takich jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy, należy również wielokrotnie płukać oczy w drodze do lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast wypłukać usta. Jeśli osoba narażona na kontakt jest w stanie przełykać, należy podać coś do picia. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwonić pod numer 112 lub po pogotowie ratunkowe.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W razie wystąpienia objawów lub dostania się dużych ilości do dróg oddechowych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

5.4.
Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
Nie wylewać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewu, toalety itd.) ani kanalizacji.
Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie inne odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
5.5.
Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
Okres ważności produktu: 2 lata
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 40 °C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt/zwierząt domowych niebędących zwalczanymi organizmami.
Chronić przed światłem.
6.
INNE INFORMACJE

-

7.
TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1
7.1.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-1342-0015Obszar rynku: EU
Ajax APC Antibacterial Blue @ 1.3 % LA (ref B029-1342-0015)Obszar rynku: EU
Ajax AntibakteriellObszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh; Ajax Απολυμαντικό Clean FreshObszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Antibactérien Fraîcheur Océan; Ajax Multisurfaces Antibactérien Fraîcheur Océan; Ajax Antibacterial Ocean FreshObszar rynku: EU
Ajax AntibakteriellObszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh; Ajax Απολυμαντικό Clean FreshObszar rynku: EU
Ajax Disinfettante Clean FreshObszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Ultra FrescuraObszar rynku: EU
Ajax AntibacterianoObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial BlueObszar rynku: EU
Ajax Désinfectant/Ajax Desinfecterend; Ajax Désinfectant Clean Fresh/Ajax Desinfecterend Clean Fresh; Ajax Désinfectant Fraîcheur Océan/Ajax Desinfecterend Oceaan Frisheid; Ajax Antibactérien/Ajax AntibacterieelObszar rynku: EU
Ajax Desinfectant; Ajax Desinfectant Clean Fresh; Ajax Desinfectant Oceaan Frisheid; Ajax AntibacterieelObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0001 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,57
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.2.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-1342-0014Obszar rynku: EU
Ajax APC Antibacterial Blue @ 2.6 % LA (B029-1342-0014)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Disinfettante Clean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Ultra Frescura + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Ultra FrescuraObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Blue PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0002 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-22,93
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.3.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-4339-0011Obszar rynku: EU
Ajax APC Liquid Blue @ 1.3 % LA (ref B029-4339-0011)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean FreshObszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Ocean FreshObszar rynku: EU
Ajax Maison PureObszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Ocean FreshObszar rynku: EU
Ajax Disinfettante Ocean FreshObszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Frescura do OceanoObszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Frescura del OcéanoObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Pure HomeObszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean FreshObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0003 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,57
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.4.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-4339-0010Obszar rynku: EU
Ajax APC Liquid Blue @ 2.6 % LA (B029-4339-0010)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax BluObszar rynku: EU
Ajax Disinfettante Ocean Fresh + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Pure HomeObszar rynku: EU
Ajax AntibacterianoObszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Frescura do Oceano + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Antibacteriano Frescura del Océano + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Pure Home PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0004 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-22,93
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.5.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-7583-0003Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 1.3 % LA (B029-7583-0003)Obszar rynku: EU
Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten and Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten andAjax Pure Home Salbei & Apfelblüten and Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten and Ajax Pureté Essentielle Salbei & ApfelblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & ΜήλοObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge et notes de Fleurs de Pommier; Ajax Pure Home Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Maison Pure Sauge & Fraîcheur Fleurs de PommierObszar rynku: EU
Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten; Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & ApfelblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο;Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fior di Mela; Ajax Pure Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Fior di MelaObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pure Home Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Sauge & notes de Fleur de PommierObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Maison Pure Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Essential Purity Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pureté Essentielle Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pure Home Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salva & Flor de MacieiraObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de ManzanaObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Pureté Essentielle Salbei & ApfelblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sauge & Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier Antibactérien/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid AntibacterieelObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple BlossomObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid AntibacterieelObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0005 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,57
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.6.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-7583-0002Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 2.6 % LA (B029-7583-0002)Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fiore Allegro; Ajax Casa Sana Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fiore Allegro.Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0006 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-22,93
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.7.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-7582-0000Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Sage & Elder Flower @ 1.3 % LA (B029-7583-0000)Obszar rynku: EU
Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & HolunderblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy Home Sage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο;Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge et Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Maison Pure Sauge & Fraîcheur Fleurs de SureauObszar rynku: EU
Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & HolunderblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy HomeSage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο &Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Άνθη Ακτέας & ΦασκόμηλοObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Casa Sana Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Pure Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fiore di Sambuco;Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de SureauObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Maison Pure Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Essential Purity Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pureté Essentielle Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pure Home Sage & ElderflowerAjax Pure Home Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salva & Flor de SabugueiroObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de SaúcoObszar rynku: EU
Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pureté Essentielle Salbei & HolunderblütenObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elder FlowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau Antibactérien/Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid AntibacterieelObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & ElderflowerObszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid AntibacterieelObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0007 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-21,57
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0
7.8.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB029-7582-0001Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Sage & Elder Flower @ 2.6 % LA (B029-7582-0001)Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Healthy Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά + (Plus); Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο+ (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Healthy Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά + (Plus); Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο+ (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Healthy Home Salvia e Fiore di Sambuco + (Plus); Ajax Casa Sana Salvia e fiore di Sambuco + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Salva & Flor de Sabugueiro + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Saúco + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax Pure Home Sage & Elder Flower PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0008 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-22,93
Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)Substancja niebędąca substancją czynną26183-52-8500-046-63,0

Meta SPC 2

1.
META SPC 2 - INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.1.
Meta SPC 2 - identyfikator
IdentyfikatorMETA SPC5 PT2 WIPES
1.2.
Rozszerzenie numeru pozwolenia
Numer1-2
1.3.
Grupa produktowa
Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
2.
META SPC 2 - SKŁAD
2.1.
Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
Min.Maks.
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-23,674,19
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,10,1
2.2.
Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2
Postać użytkowaAL - Ciecz
3.
ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaDziała drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożnościW razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

Dokładnie umyć po użyciu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ/lekarzem/....

Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Wyprać przed ponownym użyciem.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

4.
ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 2
4.1.
Opis użycia

Tabela 3

Zastosowanie # 1 - Dezynfekcja twardych powierzchni - pomieszczenia w gospodarstwach domowych w pomieszczeniach innych niż kuchnia

Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)Nazwa naukowa: Bakterie

Nazwa zwyczajowa: Bacteria Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowaniaWewnątrz

Gospodarstwa domowe - Łazienki oraz powierzchnie nieporowate w pomieszczeniach innych niż kuchnia

Sposób (-oby) nanoszeniaMetoda: Przecieranie

Szczegółowy opis:

Bez czyszczenia wstępnego

Koniecznie spłukać

Stosowane dawki i częstotliwość stosowaniaStosowana dawka: -

Rozcieńczenie (%): -

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia

Czas kontaktu: 5 minut

Temperatura pokojowa

Częstotliwość: Codziennie

Kategoria (-e) użytkownikówPowszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowanioweZamykany laminowany worek PE/PET typu flow-pack z nacięciem na otwór i plastikowym zamknięciem, zawierający 25, 35, 40, 50, 60 chusteczek
4.1.1.
Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania
W przypadku opakowań zawierających wiele chusteczek zamknąć opakowanie zbiorcze po otwarciu.
4.1.2.
Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania
4.1.3.
Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach -
4.1.4.
Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania -
4.1.5.
Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania -
4.2.
Opis użycia

Tabela 4

Zastosowanie # 2 - Dezynfekcja powierzchni muszli klozetowych

Grupa produktowaGr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)Nazwa naukowa: Bakterie

Nazwa zwyczajowa: Bacteria Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowaniaWewnątrz

Toalety w gospodarstwie domowym - Dezynfekcja powierzchni muszli klozetowych - Dezynfekcja twardych nieporowatych powierzchni

Sposób (-oby) nanoszeniametoda: Przecieranie

Szczegółowy opis:

Bez czyszczenia wstępnego Koniecznie spłukać

Stosowane dawki i częstotliwość stosowaniaStosowana dawka: -

Rozcieńczenie (%): -

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia

Czas kontaktu: 5 minut Częstotliwość: Codziennie

Kategoria (-e) użytkownikówPowszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowanioweZamykany laminowany worek PE/PET typu flow-pack z nacięciem na otwór i plastikowym zamknięciem, zawierający 25, 35, 40, 50, 60 chusteczek
4.2.1.
Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania
4.2.2.
Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania -
4.2.3.
Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
4.2.4.
Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania -
4.2.5.
Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania -
5.
OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 5  Z META SPC 2
5.1.
Instrukcje stosowania
Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach stosowania.
Jeżeli działanie jest nieskuteczne, należy powiadomić podmiot odpowiedzialny.
Nanosić na powierzchnie nieporowate.
Upewnić się, czy powierzchnie są całkowicie zwilżone, pozostawić na odpowiedni czas kontaktu.
W przypadku opakowań zawierających wiele chusteczek zamknąć opakowanie zbiorcze po otwarciu.
Po spłukaniu pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
5.2.
Środki zmniejszające ryzyko
Umyć ręce po użyciu.
Unikać kontaktu z oczami.
Nie dotykać powierzchni przed jej spłukaniem i wyschnięciem.
Dzieci i zwierzęta powinny być nieobecne w trakcie dezynfekcji aż do momentu, gdy powierzchnia została spłukana i wyschnie.
5.3.
Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Całą zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Umyć skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przynajmniej 15 minut.

Zadzwonić pod numer 112 lub po pogotowie ratunkowe.

Informacje dla personelu medycznego/lekarza:

W przypadku narażenia oczu na działanie zasadowych substancji chemicznych (pH > 11), amin i kwasów, takich jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy, należy również wielokrotnie płukać oczy w drodze do lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast wypłukać usta. Jeśli osoba narażona na kontakt jest w stanie przełykać, należy podać coś do picia. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwonić pod numer 112 lub po pogotowie ratunkowe.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W razie wystąpienia objawów lub dostania się dużych ilości do dróg oddechowych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

5.4.
Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
Nie wylewać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewu, toalety itd.) ani kanalizacji.
Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie inne odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
5.5.
Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
Okres ważności produktu: 1 rok
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt/zwierząt domowych niebędących zwalczanymi organizmami
6.
INNE INFORMACJE

-

7.
TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2
7.1.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB023-1874-0010Obszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Wipes Bathroom and Toilet @ 3.5 % (ref B023-1874-0010)Obszar rynku: EU
Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Power Anticalcaire; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WCObszar rynku: EU
Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WCObszar rynku: EU
Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Salviettine Bagno e WC; Salviette Ajax Plant Based BagnoObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC, Ajax Łazienka i WCObszar rynku: EU
Toalhitas Ajax Casa de Banho Frescura Pura; Ajax Plant Based Casa de Banho & Ação AntibacterianaObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WCObszar rynku: EU
Ajax BañosObszar rynku: EU
Ajax antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Bain & WCObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Pure FreshnessObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WCObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WCObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0009 1-2
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-23,67
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,1
7.2.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB023-1874-0011Obszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Wipes Bathroom and Toilet @ 4 % (ref B023-1874-0011)Obszar rynku: EU
Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Plant Based Μπάνιο & WC ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Plant Based Μπάνιο & WC ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Salviettine Bagno e WC + (Plus); Salviette Ajax Plant Base BagnoObszar rynku: EU
Toalhitas Ajax Casa de Banho Frescura Pura + (Plus); Ajax Plant Based Casa de Banho & Ação AntibacterianaObszar rynku: EU
Ajax Baños + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Bain & WCObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Pure Freshness PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0010 1-2
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-24,19
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,1
7.3.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB023-1873-0006Obszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Wipes Multisurfaces @ 3.5 % (ref B023-1873-0006)Obszar rynku: EU
Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Power Antibakterielle ReinigungstücherObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες; Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Surfaces Grasses Antibactérien; Ajax Surfaces Grasses; Ajax Power; Ajax Multisurfaces, Ajax Lingettes Antibactériennes Multi-Surfaces; Ajax Lingettes Désinfectantes MultiSurfacesObszar rynku: EU
Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Power Antibakterielle ReinigungstücherObszar rynku: EU
Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες; Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Salviettine Multiuso; Salviette Ajax Plant Based MultiusoObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Toalhitas Ajax Multiusos Frescura Intensa; Ajax Plant Based Multiusos & Ação AntibacterianaObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax MultisurfaceObszar rynku: EU
Ajax Toallitas MultiusosObszar rynku: EU
Ajax antibakterielle Allzweck- Tücher/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Multi-UsagesObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Intense FreshnessObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Multisurface; Ajax Lingettes Antibactériennes Multi-Surfaces/ Ajax Antibacteriële Doekjes Multi- Oppervlakken; Ajax Lingettes Désinfectantes Multi-Surfaces/Ajax Desinfecterende Doekjes Multi- OppervlakkenObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Multisurface; Ajax Antibacteriële Doekjes Multi-Oppervlakken; Ajax Desinfecterende Doekjes Multi- OppervlakkenObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0011 1-2
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-23,67
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,1
7.4.
Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaB023-1873-0005Obszar rynku: EU
Ajax Optimal 7 Wipes Multisurfaces @ 4 % (ref B023-1873-0005)Obszar rynku: EU
Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & ΑπολυμαντικόObszar rynku: EU
Ajax Salviettine Multiuso; Ajax Optimal 7 Salviettine Multiuso+; Ajax Salviettine Multiuso+; Salviette Ajax Plant Base MultisupObszar rynku: EU
Toalhitas Ajax Multiusos Frescura Intensa + (Plus); Ajax Plant Based Multiusos & Ação AntibacterianaObszar rynku: EU
Ajax Toallitas Multiusos + (Plus)Obszar rynku: EU
Ajax antibakterielle Allzweck- Tücher/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Multi-UsagesObszar rynku: EU
Ajax Antibacterial Wipes Intense Freshness PlusObszar rynku: EU
Numer pozwoleniaEU-0028421-0012 1-2
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowySubstancja czynna79-33-4201-196-24,19
Propan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-70,1
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Opinia ECHA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie pozwolenia unijnego na "Colgate-Palmolive Lactic acid PT2" (ECHA/BPC/317/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.
4 Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.
5 Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.