Rozporządzenie wykonawcze 2022/1412 dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.217.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1412
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG 2 .

(2) Olejek ylang ylang został dopuszczony bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek paszowy dla wszystkich gatunków zwierząt. Dodatek ten został następnie wpisany do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wniosek o ponowną ocenę olejku eterycznego ylang ylang z kwiatów Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt.

(4) Wnioskodawca wystąpił o sklasyfikowanie tego dodatku w kategorii "dodatki sensoryczne" i w grupie funkcjonalnej "substancje aromatyzujące". Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(5) Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie dodatku również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwolenia na stosowanie substancji aromatyzujących w wodzie do pojenia. W związku z tym nie należy zezwalać na stosowanie olejku eterycznego ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson w wodzie do pojenia.

(6) W opinii z dnia 27 stycznia 2022 r. 3  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania olejek eteryczny ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, zdrowia konsumentów ani środowiska. Urząd stwierdził również, że olej eteryczny ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson należy uznać za substancję drażniącą dla skóry i oczu oraz działającą uczulająco na skórę i drogi oddechowe. W związku z tym Komisja uważa, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w odniesieniu do użytkowników dodatku.

(7) Urząd stwierdził również, że olejek eteryczny ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jest uznawany za środek aromatyzujący do żywności, a jego funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, w związku z czym ponowne wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(8) Ocena olejku eterycznego ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9) Należy przewidzieć pewne warunki, aby umożliwić ściślejszą kontrolę. W szczególności na etykietach dodatków należy wskazać zalecaną zawartość. W przypadku przekroczenia tej zawartości niektóre informacje powinny być podane na etykietach premiksów.

(10) Fakt, że olejek eteryczny ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson nie jest dopuszczony do stosowania jako środek aromatyzujący w wodzie do pojenia, nie wyklucza jego stosowania w mieszankach paszowych podawanych z wodą.

(11) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowej substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zezwolenie

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii "dodatki sensoryczne" i do grupy funkcjonalnej "substancje aromatyzujące", zostaje dopuszczona jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Środki przejściowe

1. 
Substancja wyszczególniona w załączniku oraz premiksy zawierające tę substancję wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 11 marca 2023 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 11 września 2022 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
2. 
Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancję wyszczególnioną w załączniku wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 11 września 2023 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 11 września 2022 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.
3.  4
 Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancję wyszczególnioną w załączniku wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 11 września 2024 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 11 września 2022 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności.
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData ważności zezwolenia
mg dodatku/kg mieszanki

paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne

Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b103-eoOlejek eteryczny ylang ylangSkład dodatku

Olejek eteryczny ylang ylang otrzymywany z kwiatów Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson

Postać płynna

Estragol < 0,008 %

Charakterystyka substancji czynnej

Olejek eteryczny ylang ylang otrzymywany w drodze destylacji parą wodną z kwiatów Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson zgodnie z definicją Rady Europy (1)

Germakra-1(10),4(14),5-trien: 9,5-28 % a-farnezen: 3-21 %

Linalol: 2-19 %

Octan benzylu: 0,5-14 %

Benzoesan benzylu: 4,2-10 %

p-kariofylen: 4-17 %

Numer CAS: 8006-81-3

Numer EINECS: 281-092-1

Numer FEMA: 3199

Numer CoE: 103

Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem kotów---1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3. Mieszanie z innymi dodatkami zawierającymi estragol nie jest dozwolone.

4. Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

"Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

- kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego: 1 mg,

- kury nioski i inne podrzędne gatunki drobiu nieśnego i hodowlanego, indyki rzeźne i króliki: 1,5 mg,

- prosięta wszystkich gatunków świnio- watych: 2 mg,

- wszystkie świniowate rzeźne: 2,5 mg,

11 września 2032 r.
Koty--1
Metoda analityczna (2)

Do oznaczania p-kariofylenu (markera fitochemicznego) w dodatku paszowym (olejek eteryczny ylang ylang):

- chromatografia gazowa z detekcją płomie- niowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3063)

- lochy i przeżuwacze mleczne: 3 mg, - przeżuwacze rzeźne i konie: 4,5 mg, - cielęta (preparat mlekozastępczy), psy, ryby i ryby ozdobne: 5 mg,

- inne gatunki z wyjątkiem kotów: 1 mg."

5. Jeżeli stosowanie zgodnie z poziomem podanym na etykiecie premiksu skutkuje przekroczeniem poziomu, o którym mowa w pkt 4, na etykiecie premiksu podaje się grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej.

6. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

(1) Natural sources of flavourings (Naturalne źródła aromatów) - sprawozdanie nr 2 (2007).

(2) Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).
3 Dziennik EFSA 2022; 20(2):7159.
4 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/257 z dnia 6 lutego 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.35.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2023 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.