Rozporządzenie wykonawcze 2022/1371 w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.206.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1371
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE 1 , w szczególności jej art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bułgarska, czeska, duńska, estońska, fińska, francuska, łotewska, niderlandzka, niemiecka, portugalska, słoweńska, szwedzka i włoska wersja językowa rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 2  zawierają w art. 38 ust. 6 błąd zmieniający znaczenie przepisu lub sformułowania, które mogą prowadzić do mylnej interpretacji związanej ze wskazanym okresem i tym, do czego się on odnosi.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować bułgarską, czeską, duńską, estońską, fińską, francuską, łotewską, niderlandzką, niemiecką, portugalską, słoweńską, szwedzką i włoską wersję językową rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym są zgodne z opinią wydaną przez Komitet ds. Zmian Klimatu w dniu 9 lutego 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca Ursula VON DER LEYEN

1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz.U. L 334 z 31.12.2018, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.