Rozporządzenie wykonawcze 2022/1354 dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.204I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/1354
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) Unia nadal potępia działania i polityki podważające integralność terytorialną Ukrainy.

(3) Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego

w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać dwie osoby w związku z ich rolą w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub w zagrażaniu im, a także w związku z uzyskiwaniem korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
M. BEK

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się następujące osoby:

Osoby

Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"209.Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.7.1973

Miejsce urodzenia: Jenakijewe, obwód doniecki, była Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: ukraińskie

Ołeksandr Janukowycz jest biznesmenem i synem byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Za prezydentury Wiktora Janukowycza, dzięki osobistym powiązaniom z grupą osób bliskich jego ojcu, wszedł w posiadanie udziałów w szeregu przedsiębiorstw i zgromadził znaczny majątek. Nadal prowadzi działalność gospodarczą w regionie Donbasu kontrolowanym przez grupy separatystyczne, zwłaszcza w sektorach: energetycznym, węglowym, budowlanym, bankowym i nieruchomości. W szczególności dzięki bliskim powiązaniom z prorosyjskimi separatystami nabył kluczowe aktywa gospodarcze w tzw. »Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej«, między innymi w sektorach energetyki, węgla i nieruchomości. Separatystyczny batalion »Opłot« (umieszczony w wykazie od lutego 2015 r.) chronił jego projekty deweloperskie w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«.

Tym samym Ołeksandr Janukowycz jest odpowiedzialny za wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także przeprowadzał transakcje z grupami separatystycznymi w regionie Donbasu na Ukrainie.

Ponadto jest on powiązany ze swoim ojcem, Wiktorem Janukowyczem, który jest odpowiedzialny za wspieranie lub realizację działań lub polityk zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy, a także stabilności i bezpieczeństwu państwa.

4.8.2022
210.Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

9.7.1950

Miejsce urodzenia: Jenakijewe, obwód doniecki, była Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: ukraińskie

Stanowisko: były prezydent Ukrainy, oligarcha

Od 2010 r. do 2014 r. Wiktor Janukowycz był prezydentem Ukrainy. Podczas sprawowania urzędu prowadził prorosyjską politykę. Ukraiński sąd uznał Wiktora Janukowycza winnym zdrady ze względu na zachęcanie Federacji Rosyjskiej do inwazji na Ukrainę. Po odsunięciu od władzy przeniósł się do Rosji, skąd kontynuował działania mające na celu destabilizację Ukrainy.

Wspierał rosyjską ingerencję wojskową na Ukrainie, wzywając prezydenta Federacji Rosyjskiej do wysłania rosyjskich oddziałów na Ukrainę w marcu 2014 r. Wiktor Janukowycz wspierał prorosyjskich polityków, którzy sprawowali funkcje publiczne na okupowanym Krymie. W 2021 r. w Ukrainie wszczęto nowe postępowanie przygotowawcze; zgodnie z ustaleniami poczynionymi w tym postępowaniu Wiktor Janukowycz wraz z dwoma byłymi ministrami obrony celowo ograniczył zdolność obronną Ukrainy, zwłaszcza w Republice Autonomicznej Krymu. Uważa się za prawowitego prezydenta Ukrainy, a w swoich wystąpieniach publicznych konsekwentnie prezentował prorosyjskie stanowisko. Według różnych źródeł Wiktor Janukowycz był częścią rosyjskiej operacji specjalnej mającej na celu zastąpienie nim ukraińskiego prezydenta w pierwszych fazach niczym niesprowokowanej bezprawnej agresji wojskowej wobec Ukrainy. Ponadto prezydent Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow zwrócił się do prezydenta Ukrainy o przekazanie wszystkich uprawnień Wiktorowi Janukowyczowi.

Tym samym Wiktor Janukowycz jest odpowiedzialny za wspieranie lub realizację działań lub polityk zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy, a także stabilności i bezpieczeństwu państwa.

4.8.2022"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.