Rozporządzenie wykonawcze 2022/1267 określające procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych do celów nadzoru rynku i weryfikacji zgodności produktów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.192.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1267
z dnia 20 lipca 2022 r.
określające procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych do celów nadzoru rynku i weryfikacji zgodności produktów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 1 , w szczególności jego art. 21 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jednym z celów unijnych jednostek badawczych jest wspieranie działań krajowych organów nadzoru rynku poprzez przyczynianie się do zwiększenia zdolności laboratoryjnych w odniesieniu do określonych kategorii produktów lub określonych rodzajów ryzyka związanych z daną kategorią produktów. Procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych powinny zapewniać w szczególności wyznaczenie unijnych jednostek badawczych w przypadku niedoboru zdolności w zakresie badań laboratoryjnych.

(2) Aby zapobiec niedoborowi zdolności badawczych laboratoriów, należy zapewnić szeroki dostęp do procedury wyznaczania. W celu zapewnienia takiego dostępu oraz w celu zapewnienia przejrzystości procesu prowadzącego do wyznaczenia unijnych jednostek badawczych, należy określić, które publiczne jednostki badawcze państw członkowskich mają zostać wyznaczone po uprzednim zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

(3) Wyznaczanie jednostek badawczych Komisji jako unijnych jednostek badawczych powinno odbywać się w drodze bezpośredniego mianowania przez Komisję.

(4) Ze względu na dużą liczbę kategorii produktów i określonych rodzajów ryzyka związanych z daną kategorią produktów należy skonsultować się z Unijną Siecią ds. Zgodności Produktów ustanowioną na podstawie art. 29 rozporządzenia (UE) 2019/1020 w celu zapewnienia prawidłowego ustalania priorytetów w zakresie takich kategorii produktów i rodzajów ryzyka.

(5) Wyznaczone unijne jednostki badawcze należy poddawać regularnym przeglądom w celu sprawdzenia, czy zapewniają one niezmiennie wysoki poziom badania produktów oraz wysoką jakość doradztwa technicznego i naukowego.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1020,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych

1. 
Publiczne jednostki badawcze państw członkowskich wyznacza się jako unijne jednostki badawcze w następstwie zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania określającego warunki ich wyznaczenia.
2. 
Jednostki badawcze Komisji wyznacza się jako unijne jednostki badawcze w następstwie bezpośredniego mianowania przez Komisję, która określa warunki ich wyznaczenia.
3. 
Przed wyznaczeniem przeprowadza się konsultacje z Unijną Siecią ds. Zgodności Produktów ustanowioną na mocy art. 29 rozporządzenia (UE) 2019/1020 ("Sieć") w odniesieniu do obu poniższych kwestii:
a)
określonych kategorii produktów i określonych rodzajów ryzyka związanych z daną kategorią produktów, dla której należy wyznaczyć unijne jednostki badawcze;
b)
warunków wyznaczania unijnych jednostek badawczych w celu zapewnienia niezmiennie wysokiego poziomu badania produktów oraz wysokiej jakości doradztwa technicznego i naukowego.
Artykuł  2

Przegląd wyznaczonych jednostek

1. 
Komisja, w porozumieniu z Siecią, dokonuje regularnego przeglądu wyznaczonych unijnych jednostek badawczych w celu upewnienia się, że unijne jednostki badawcze spełniają warunki ich wyznaczenia oraz wymogi określone w art. 21 ust. 3, 5 i 6 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
2. 
W decyzji o wyznaczeniu jednostki badawczej określa się termin przeglądu wyznaczenia unijnej jednostki badawczej.
3. 
Jeżeli unijna jednostka badawcza nie spełnia warunków wyznaczenia oraz wymogów określonych w art. 21 ust. 3, 5 i 6 rozporządzenia (UE) 2019/1020, Komisja, po konsultacji z Siecią, w stosownych przypadkach wycofuje jej wyznaczenie.
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
1 Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.