Rozporządzenie wykonawcze 2022/1252 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w celu aktualizacji wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.191.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1252
z dnia 19 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w celu aktualizacji wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 2  zawiera wykaz substancji czynnych, które spełniają kryteria określone w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia.

(2) Niektóre z tych substancji nie są już zatwierdzone lub ich zatwierdzenia zostały odnowione na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w związku z czym figurują one w wykazie w części E załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 . Wymienienie tych substancji w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 nie jest już właściwe. W celu zapewnienia jasności i przejrzystości należy je skreślić ze wspomnianego załącznika.

(3) Chizalofop-P (odmiana chizalofop-P tefurylowy) jest zatwierdzoną substancją czynną wymienioną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 jako substancja kwalifikująca się do zastąpienia ze względu na jej wcześniejszą zharmonizowaną klasyfikację jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 4 . Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1480 5  zaktualizowano tę klasyfikację i zaliczono tę substancję do substancji działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 2. W związku z tym chizalofop-P tefurylowy nie spełnia już kryteriów pozwalających uznać go za substancję kwalifikującą się do zastąpienia i należy go skreślić z załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 skreśla się pozycje w brzmieniu:

amitrol;

bifentryna;

bromadiolon;

karbendazym;

karbetamid;

związki miedzi (odmiany: wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi, ciecz bordoska i trójzasadowy siarczan miedzi);

cyprokonazol;

difenakum;

dimetoat;

dikwat;

epoksykonazol;

esfenwalerat;

etoprofos;

etoksazol;

famoksadon;

fenamifos;

tlenek fenbutacyny;

fipronil;

fluchinkonazol;

glufosynat;

haloksyfop-P;

imazamoks;

imazosulfuron;

izoproturon;

izopyrazam; lambda-cyhalotryna; linuron;

lufenuron;

mekoprop;

metomyl;

metsulfuron metylowy;

molinat;

myklobutanil;

oksadiargil;

oksadiazon;

pendimetalina;

prochloraz;

profoksydim;

propikonazol;

prosulfuron;

chinoksyfen;

chizalofop-P (odmiana chizalofop-P tefurylowy);

tepraloksydym;

tiaklopryd;

triasulfuron;

triazoksyd;

warfaryna.

1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/408 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania art. 80 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie ustalenia wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia (Dz.U. L 67 z 12.3.2015, s. 18).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 (Dz.U. L 251 z 5.10.2018, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.