Rozporządzenie wykonawcze 2021/1983 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2021/1983 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.402I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/1983
z dnia 15 listopada 2021 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2) Zważywszy na powagę sytuacji w Syrii oraz ze względu na ostatnie zmiany w składzie rządu Syrii, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać cztery osoby. Należy ponadto zaktualizować informacje dotyczące pięciu osób już umieszczonych w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w sekcji A (Osoby) wykazu dodaje się wpisy w brzmieniu:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"312.Amr SALEM

Data urodzenia: styczeń 1958 r.;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Powołany w sierpniu 2021 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

15.11.2021
313.Boutros AL-HALLAQ

Miejsce urodzenia: Damaszek Okolice, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister informacji. Powołany w sierpniu 2021 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

15.11.2021
314.Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din)

Płeć: mężczyznaMinister pracy i spraw społecznych. Powołany w sierpniu 2021 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

15.11.2021
315.Diala BARAKAT

Data urodzenia: 1980;

Płeć: kobieta

Sekretarz stanu. Powołany w sierpniu 2021 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej."

15.11.2021
2)
w sekcji A (Osoby) poniższe wpisy otrzymują brzmienie:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"167.Dr Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)Data urodzenia: 1968;

Płeć: mężczyzna

Były minister pracy i spraw społecznych.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
229.Abdullah ABDULLAH

Data urodzenia: 1956;

Płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu. Powołany w sierpniu 2021 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

14.11.2016
259.Imad Abdullah SARA

Data urodzenia: 1968;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister informacji. Powołany w styczniu 2018 r.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

26.2.2018
296.Talal AL-BARAZI (alias Barazi)

Data urodzenia: 1963;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

16.10.2020
309.Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN)

Data urodzenia: 1950;

Miejsce urodzenia: Al-Hasaka, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były sekretarz stanu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020"
1 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.