Rozporządzenie wykonawcze 2021/1708 dodające do kwot połowowych na 2021 r. określone ilości zatrzymane w roku 2020 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.339.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1708
z dnia 23 września 2021 r.
dodające do kwot połowowych na 2021 r. określone ilości zatrzymane w roku 2020 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania przyznanej im kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty.

(2) W rozporządzeniach Rady (UE) 2018/2025 2 , (UE) 2019/1838 3 , (UE) 2019/2236 4  i (UE) 2020/123 5  ustalono kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad na 2020 r. oraz określono, które stada mogą być objęte środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(3) W rozporządzeniach Rady (UE) 2020/1579 6 , (UE) 2021/90 7 , (UE) 2021/91 8  i (UE) 2021/92 9  ustalono kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad na 2021 r.

(4) Na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły przed dniem 31 października 2020 r. z wnioskiem o zatrzymanie części kwot przyznanych im na 2020 r. w odniesieniu do stad wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia i o przeniesienie ich na następny rok. Zatrzymane ilości należy dodać do kwot na 2021 r., z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5) Na potrzeby tej elastyczności sprawdzono i rozważono kwalifikowalność stad, których dotyczą wnioski o przeniesienie kwot, oraz stan eksploatacji odnośnych stad. W związku z tym stada te można objąć przeniesieniem zatrzymanych kwot z 2020 r. na 2021 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(6) Aby uniknąć nadmiernej elastyczności, która podważyłaby zasady racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniłaby realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa i pogorszyłaby biologiczny stan stad, w przypadku stad wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia wyklucza się elastyczność obejmującą kolejny rok przewidzianą w art. 15 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 10 .

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Kwoty połowowe ustanowione na 2021 r. w rozporządzeniach (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 zwiększa się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Kod państwaKod stadaGatunekNazwa obszaruOstateczna kwota na 2020 r. (1) (w tonach)Połowy w 2020 r. (w tonach)Połowy zgodnie z warunkiem szczególnym (2) w 2020 r. (w tonach)% ostatecznej kwotyPrzeniesiona ilość (w tonach)
BEANF/*8ABDEŻabnica8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)360,12882,82002336,013
BEANF/07.Żabnica72 761,5221 111,67582,82043,25276,152
BEHAD/*2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a (warunek szczególny dla HAD/5BC6A.)0,4450000,045
BEHAD/07A.Plamiak7a56,4473,61906,415,645
BEHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a236,00040,005016,9523,600
BEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 1428,5010002,850
BEHAD/7X7A34Plamiak7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1127,830107,184083,8512,783
BEHER/*04B.Śledź atlantycki4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)4 803,42710,90600,23480,343
BEHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)2,2000000,220
BEHER/4CXB7DŚledź atlantycki4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater133,811104,38910,90686,1613,381
BEHKE/*03A.Morszczuk europejski3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)6,3100000,631
BEHKE/*57-14Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla HKE/8ABDE.)4,5440000,454
BEHKE/*8ABDEMorszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)85,3270008,533
BEHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów 2a i 463,67425,622040,246,367
BEHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14646,93241,88006,4764,693
BEHKE/8ABDE.Morszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e21,41214,503067,732,141
BEJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 144,0760,05501,350,408
BELEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów 2a i 49,9920,85908,600,999
BEMAC/*02AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2A34.)83,7000008,370
BEMAC/*FRO1MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2A34.)85,8000008,580
BEMAC/2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-3289,44773,868082,588,945
BEMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 1456,16348,879087,035,616
BENEP/07.Homarzec73,4682,795080,590,347
BENEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów 2a i 41 517,321674,836044,48151,732
BENEP/8ABDE.Homarzec8a, 8b, 8d i 8e1,1550000,116
BEPLE/07A.Gładzica7a184,89084,258045,5718,489
BEPLE/2A3AX4Gładzica4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat6 183,2792 569,217041,55618,328
BEPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a8,5814,612053,750,858
BESOL/07E.Sola7e69,42158,017083,576,942
BESOL/24-C.Solawody Unii obszarów 2a i 41 570,085240,245015,30157,009
BESOL/7FG.Sola7f i 7 g1 183,9191 121,309094,7162,610
BESOL/8AB.Sola8a i 8b330,680299,178090,4731,502
BEWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a235,871211,374089,6123,587
BEWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k212,388127,086059,8421,239
DEANF/*8ABDEŻabnica8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)40,1800004,018
DEANF/07.Żabnica7480,770359,005074,6748,077
DEBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7126,20100012,620
DEGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 616,3040001,630
DEHAD/*2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a (warunek szczególny dla HAD/5BC6A.)0,5470000,055
DEHAD/03 A.Plamiak3 a121,72712,558010,3212,173
DEHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a779,741140,387231,53447,7077,974
DEHAD/5BC6A.Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a3,4660000,347
DEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 1431,2390003,124
DEHAD/7X7A34Plamiak7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.10,5000,273054,600,050
DEHER/*04B.Śledź atlantycki4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)356,955175,000049,0335,696
DEHER/*04-C.Śledź atlantyckiWody Unii obszaru 4 (warunek szczególny dla HER/03A.)94,1440009,414
DEHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)450,41226,83805,9645,041
DEHER/03A.Śledź atlantycki3a165,834155,239093,6110,595
DEHER/03A-BCŚledź atlantycki3a56,6660005,667
DEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 22 916,6922 774,26926,83896,04115,585
DEHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 32927,872835,268090,0292,604
DEHER/4CXB7DŚledź atlantycki4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater8 649,3838 421,322175,00099,3953,061
DEHER/7G-K.Śledź atlantycki7 g, 7h, 7j i 7k31,4570003,146
DEHKE/*03A.Morszczuk europejski3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)29,6803,291011,092,968
DEHKE/*8ABDEMorszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)0,0200000,002
DEHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów 2a i 4219,785137,5113,29164,0621,979
DEHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 1416,31414,691090,051,623
DEJAX/*07D.Ostroboki

i powiązane przyłowy

7d (warunek szczególny dla JAX/2A-14)266,74700026,675
DEJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 148 633,716944,62794,98012,04863,372
DELEZ/07.Smuklice70,0220000,002
DELEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów 2a i 45,7782,249038,920,578
DEMAC/*02AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2A34.)89,1270008,913
DEMAC/*2AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)2 058,188000205,819
DEMAC/*4A-ENMakrelawody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)14 979,95114 800,004098,80179,947
DEMAC/*8ABD.Makrela8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)989,015895,731090,5793,284
DEMAC/*8C910Makrela8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)6 268,850000626,885
DEMAC/*FRO1MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2A34.)90,9700009,097
DEMAC/*FRO2MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)2 104,887168,70708,02210,489
DEMAC/8C3411Makrela8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1989,4680895,73190,5393,737
DENEP/03A.Homarzec3a31,46617,345055,123,147
DENEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów 2a i 4435,277258,235059,3343,528
DEOTH/*07D.Przyłowy kaprosza i witlinka7d (warunek szczególny dla JAX/2A-14)15,7930001,579
DEOTH/*2A-14Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreliwody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2A-14)324,10994,980029,3032,411
DEPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak97,72649,454050,609,773
DEPLE/03AS.Gładzicacieśnina Kattegat12,8751,947015,121,288
DEPLE/2A3AX4Gładzica4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat5 428,8711 388,74611,54825,79542,887
DEPLE/3BCD-CGładzicaWody Unii podrejonów 22-321 203,6481 083,428090,01120,220
DEPLE/7DE.Gładzica7d i 7e2,0000,554027,700,200
DEPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a8 055,1426 878,514085,39805,514
DEPOK/56-14Czarniak6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 1444,9680004,497
DESOL/24-C.Solawody Unii obszarów 2a i 41 293,792915,597070,77129,379
DESOL/3ABC24Sola3a; wody Unii podrejonów 22-2426,31123,752090,272,559
DESPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-329 281,8288 927,746096,19354,082
DEWHB/*05-F.BłękitekWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla WHB/1X14)3 897,0072 120,256054,41389,701
DEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1445 723,05339 111,8542 120,25690,184 490,943
DEWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a237,286178,42535,82390,2923,038
DEWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k8,0000,54406,800,800
DKGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 615,5780001,558
DKHAD/03 A.Plamiak3a1 945,122307,499015,81194,512
DKHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a1 643,265553,909620,72771,48164,327
DKHER/*04B.Śledź atlantycki4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)449,26400044,926
DKHER/*04-C.Śledź atlantyckiWody Unii obszaru 4 (warunek szczególny dla HER/03A.)5 851,3564 750,019081,18585,136
DKHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)2 823,962000282,396
DKHER/03A-BCŚledź atlantycki3a6 324,353913,891014,45632,435
DKHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 217 254,9973 038,58413 484,83695,76731,577
DKHER/2A47DXŚledź atlantycki4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a9 821,2589 804,086099,8317,172
DKHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3210 729,3699 232,276086,051 072,937
DKHER/4CXB7DŚledź atlantycki4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater88,8850008,889
DKHKE/*03A.Morszczuk europejski3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)259,03900025,904
DKHKE/03A.Morszczuk europejski3a3 498,148503,754014,40349,815
DKHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów 2a i 42 590,431861,680033,26259,043
DKHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 140,5310,392073,820,053
DKJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 148 682,4475 544,006101,93665,03868,245
DKLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów 2a i 454,03824,999046,265,404
DKMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 143 016,5432 944,102097,6072,441
DKNEP/03A.Homarzec3a11 198,7563 980,089035,541 119,876
DKNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów 2a i 41 532,548200,439013,08153,255
DKOTH/*2A-14Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreliwody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2A-14)404,578101,936025,2040,458
DKPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak14 784,7425 068,120034,281 478,474
DKPLE/03AS.Gładzicacieśnina Kattegat1 183,195261,547022,11118,320
DKPLE/2A3AX4Gładzica4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat20 049,8843 362,7672 275,45928,122 004,988
DKPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-325 473,1602 754,146050,32547,316
DKPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a4 400,6583 790,835086,14440,066
DKPOK/56-14Czarniak6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 140,3610000,036
DKSOL/24-C.Solawody Unii obszarów 2a i 4723,091122,816016,9872,309
DKSOL/3ABC24Sola3a; wody Unii podrejonów 22-24484,418312,721064,5648,442
DKSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3228 441,40826 509,027093,211 932,381
DKWHB/*05-F.BłękitekWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla WHB/1X14)5 831,437000583,144
DKWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1463 233,76158 126,11510,82791,945 096,819
DKWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a773,933123,33086,45227,1177,393
DKWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k2,2102,171098,240,039
EEBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 718,9890001,899
EEHER/03D.RGŚledź atlantyckiPodrejon 28.113 922,79812 230,565087,851 392,280
EEHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3219 057,88916 377,400085,941 905,789
EESPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3225 510,71824 309,731095,291 200,987
ESANE/08.Sardela europejska828 447,87125 558,959089,842 844,787
ESANF/*8ABDEŻabnica8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)143,07400014,307
ESANF/07.Żabnica73 035,9092 864,065094,34171,844
ESANF/8ABDE.Żabnica8a, 8b, 8d i 8e1 383,530744,639053,82138,353
ESANF/8C3411Żabnica8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.13 681,024886,073024,07368,102
ESBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7397,670271,634068,3139,767
ESGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6109,70025,406023,1610,970
ESHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)8,5500000,855
ESHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 241,6540004,165
ESHKE/*57-14Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla HKE/8ABDE.)4 670,694000467,069
ESHKE/*8ABDEMorszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)3 424,552000342,455
ESHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 1421 873,30516 355,164074,772 187,331
ESHKE/8ABDE.Morszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e14 757,7348 086,758054,801 475,773
ESHKE/8C3411Morszczuk europejski8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.16 900,1746 552,227094,96347,947
ESJAX/*08C.Ostroboki

i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/2A-14)12 038,1729 912,610082,341 203,817
ESJAX/*08C2Ostroboki

i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/2A-14)6 593,145000659,315
ESJAX/*09.Ostroboki9 (warunek szczególny dla JAX/08C.)1 178,295000117,830
ESJAX/08C.Ostroboki8c12 686,42111 417,780090,001 268,641
ESJAX/09.Ostroboki941 818,03917 203,0469 912,61064,844 181,804
ESJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 147 295,0961 128,397244,69718,82729,510
ESLEZ/*8ABDESmuklice8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla LEZ/07.)2 172,525000217,253
ESLEZ/07.Smuklice75 913,1762 281,804038,59591,318
ESLEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14750,461413,311055,0775,046
ESLEZ/8ABDE.Smuklice8a, 8b, 8d i 8e941,107719,935076,5094,111
ESLEZ/8C3411Smuklice8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.12 312,295869,491037,60231,230
ESMAC/*08B.Makrela8b (warunek szczególny dla MAC/8C3411)3 150,964000315,096
ESMAC/*8ABD.Makrela8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)9 379,337000937,934
ESMAC/*8C910Makrela8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)3 582,3981 181,183032,97358,240
ESMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 143 025,0001 843,8161 181,183100,000,001
ESMAC/8C3411Makrela8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.134 674,05031 092,921089,673 467,405
ESNEP/*07U16HomarzecJednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)667,00964,38509,6566,701
ESNEP/07.Homarzec71 021,65631,62364,3859,40102,166
ESNEP/5BC6.Homarzec6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b60,2000006,020
ESNEP/8ABDE.Homarzec8a, 8b, 8d i 8e146,1650,05000,0314,617
ESOTH/*08C2Przyłowy kaprosza i witlinka8c (warunek szczególny dla JAX/2A-14)324,27000032,427
ESOTH/*2A-14Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreliwody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2A-14)430,740244,697056,8143,074
ESSOL/7FG.Sola7f i 7 g1,0500,450042,860,105
ESSOL/8AB.Sola8a i 8b8,0007,200090,000,800
ESWHB/*05-F.BłękitekWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla WHB/1X14)2 178,066000217,807
ESWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 143 239,633623,980019,26323,963
ESWHB/8C3411Błękitek8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.139 857,58122 147,942055,573 985,758
ESWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k7,5004,286057,150,750
FIHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3234 415,92831 886,256092,652 529,672
FISPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3212 898,60712 498,052096,89400,555
FRANE/08.Sardela europejska82 698,59740,83601,51269,860
FRANF/*8ABDEŻabnica8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)2 310,961000231,096
FRANF/07.Żabnica721 281,82112 094,559056,832 128,182
FRANF/8ABDE.Żabnica8a, 8b, 8d i 8e8 561,3483 202,831037,41856,135
FRANF/8C3411Żabnica8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.158,88918,538031,485,889
FRBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 79 073,6701 566,233017,26907,367
FRGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6341,134136,515040,0234,113
FRHAD/*2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a (warunek szczególny dla HAD/5BC6A.)23,9570002,396
FRHAD/07A.Plamiak7 a257,11900025,712
FRHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a1 608,101146,24909,09160,810
FRHAD/5BC6A.Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a231,99587,114037,5523,200
FRHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 141 267,7942,44600,19126,779
FRHAD/7X7A34Plamiak7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.17 537,8623 840,932050,96753,786
FRHER/*04B.Śledź atlantycki4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)5 743,000000574,300
FRHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)103,59000010,359
FRHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 21,0020000,100
FRHER/2A47DXŚledź atlantycki4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a51,0430005,104
FRHER/4AB.Śledź atlantyckiwody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30' N13 846,97612 780,213092,301 066,763
FRHER/4CXB7DŚledź atlantycki4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater7 687,4816 973,537090,71713,944
FRHER/7G-K.Śledź atlantycki7 g, 7h, 7j i 7k90,1030,01100,019,010
FRHKE/*03A.Morszczuk europejski3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)57,3130005,731
FRHKE/*57-14Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla HKE/8ABDE.)7 288,111000728,811
FRHKE/*8ABDEMorszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)3 424,570000342,457
FRHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów 2a i 41 381,6351 305,008094,4576,627
FRHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 1431 919,52616 998,116053,253 191,953
FRHKE/8ABDE.Morszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e33 098,31211 649,236035,203 309,831
FRHKE/8C3411Morszczuk europejski8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1195,31149,247025,2119,531
FRJAX/*07D.Ostroboki

i powiązane przyłowy

7d (warunek szczególny dla JAX/2A-14)162,51485,828052,8116,251
FRJAX/*08C2Ostroboki

i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/2A-14)2 427,258000242,726
FRJAX/08C.Ostroboki8c206,0150,41100,2020,602
FRJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 144 985,5422 884,9585,82859,59498,554
FRLEZ/*2AC4CSmukliceWody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla LEZ/56-14)143,5656,13804,2814,357
FRLEZ/*8ABDESmuklice8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla LEZ/07.)2 633,577462,501017,56263,358
FRLEZ/07.Smuklice77 545,7983 362,219462,50150,69754,580
FRLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów 2a i 4104,02076,264073,3210,402
FRLEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 142 897,750162,1316,1385,81289,775
FRLEZ/8ABDE.Smuklice8a, 8b, 8d i 8e1 040,159743,509071,48104,016
FRLEZ/8C3411Smuklice8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.198,5000,97500,999,850
FRMAC/*02AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2A34.)267,48100026,748
FRMAC/*08B.Makrela8b (warunek szczególny dla MAC/8C3411)20,5930002,059
FRMAC/*2AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla

MAC/2CX14-)

1 370,644000137,064
FRMAC/*3A4BCMakrela3a i 4bc (warunek szczególny dla MAC/2A34.)568,70200056,870
FRMAC/*4A-ENMakrelawody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)10 197,1977 023,249068,871 019,720
FRMAC/*8ABD.Makrela8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)2,1590000,216
FRMAC/*8C910Makrela8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)4 179,600000417,960
FRMAC/*FRO1MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2A34.)272,82800027,283
FRMAC/*FRO2MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)1 403,628000140,363
FRMAC/2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-321 958,9171 847,787094,33111,130
FRMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 1420 615,22611 484,0427 023,24989,772 061,523
FRMAC/8C3411Makrela8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1188,621122,5064,9518,862
FRNEP/*07U16HomarzecJednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)157,68600015,769
FRNEP/07.Homarzec74 647,529127,63502,75464,753
FRNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów 2a i 479,02817,440022,077,903
FRNEP/5BC6.Homarzec6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b142,32800014,233
FRNEP/8ABDE.Homarzec8a, 8b, 8d i 8e4 166,9552 307,013055,36416,696
FROTH/*07D.Przyłowy kaprosza i witlinka7d (warunek szczególny dla JAX/2A-14)8,1300000,813
FROTH/*08C2Przyłowy kaprosza i witlinka8c (warunek szczególny dla JAX/2A-14)122,35300012,235
FROTH/*2A-14Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreliwody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2A-14)173,53700017,354
FRPLE/07A.Gładzica7 a56,0130005,601
FRPLE/2A3AX4Gładzica4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat1 155,44124,84402,15115,544
FRPLE/7DE.Gładzica7d i 7e5 553,8861 063,11019,14555,389
FRPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a19 734,3409 782,782049,571 973,434
FRPOK/56-14Czarniak6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 143 860,7421 283,35033,24386,074
FRSOL/07E.Sola7e458,741194,394042,3845,874
FRSOL/24-C.Solawody Unii obszarów 2a i 4343,72436,836010,7234,372
FRSOL/7FG.Sola7f i 7 g63,72943,565068,366,373
FRSOL/8AB.Sola8a i 8b3 752,7512 901,092077,31375,275
FRWHB/*05-F.BłękitekWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla WHB/1X14)3 661,363495013,52366,136
FRWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1413 862,40611 757,603495,00088,391 386,241
FRWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a2 131,637677,414031,78213,164
FRWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k7 512,8953 977,612052,94751,290
IEANF/07.Żabnica74 268,7003 749,680087,84426,870
IEBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 734,6340003,463
IEGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 60,0110000,001
IEHAD/07A.Plamiak7 a1 541,462759,029049,24154,146
IEHAD/5BC6A.Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a676,517440,958065,1867,652
IEHAD/6B1214Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 14966,844679,481070,2896,684
IEHAD/7X7A34Plamiak7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.12 918,3582 651,852090,87266,506
IEHER/07A/MMŚledź atlantycki7 a2 351,9651 933,970082,23235,197
IEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 22 998,6872 703,594090,16295,093
IEHER/4AB.Śledź atlantyckiwody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30' N257,429234,576091,1222,853
IEHER/7G-K.Śledź atlantycki7 g, 7h, 7j i 7k750,000136,828018,2475,000
IEHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 143 995,1123 594,3340,20789,97399,511
IEJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 1420 555,56817 357,985084,442 055,557
IELEZ/07.Smuklice73 415,3711 861,256054,50341,537
IELEZ/56-14Smuklicewody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14950,054716,278075,3995,005
IEMAC/*2AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)6 863,698000686,370
IEMAC/*4A-ENMakrelawody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)50 633,34715 453,633030,525 063,335
IEMAC/*FRO2MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)7 017,736000701,774
IEMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 1476 657,05059 019,56215 453,63397,152 183,855
IENEP/*07U16HomarzecJednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)1 590,4831 433,368090,12157,115
IENEP/07.Homarzec77 166,9154 085,6281 433,36877,01716,692
IENEP/5BC6.Homarzec6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b237,287147,202062,0423,729
IEPLE/07A.Gładzica7 a1 588,546177,225011,16158,855
IEPOK/56-14Czarniak6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14435,457125,263028,7743,546
IESOL/7FG.Sola7f i 7 g58,72850,837086,565,873
IEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1443 029,78739 180,089091,053 849,698
IEWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k3 883,1732 657,978068,45388,317
LTMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14749,0694,15300,5574,907
NLANF/*8ABDE.Żabnica8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)46,5910004,659
NLANF/07.Żabnica737,2304,652012,503,723
NLBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 77,7000000,770
NLGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 61,4260,204014,310,143
NLHAD/03 A.Plamiak3a3,0090,824027,380,301
NLHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a260,50590,727127,33083,7126,051
NLHAD/5BC6A.Plamiakwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a25,42623,377091,942,049
NLHAD/7X7A34Plamiak7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.162,99642,392067,296,300
NLHER/*04B.Śledź atlantycki4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)10 081,4116 447,295063,951 008,141
NLHER/*25B-FŚledź atlantycki2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (warunek szczególny dla HER/1/2-)940,200446,187047,4694,020
NLHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 25 510,5871 562,1463 398,03090,01550,411
NLHER/2A47DXŚledź atlantycki4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a92,21892,126099,900,092
NLHER/7G-K.Śledź atlantycki7 g, 7h, 7j i 7k75,4350,15400,207,544
NLHKE/*03A.Morszczuk europejski3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)14,76012,920087,531,476
NLHKE/*8ABDE.Morszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)43,0940004,309
NLHKE/2AC4-CMorszczuk europejskiwody Unii obszarów 2a i 4136,35138,20012,92037,4913,635
NLHKE/571214Morszczuk europejski6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14346,132134,032038,7234,613
NLHKE/8ABDE.Morszczuk europejski8a, 8b, 8d i 8e43,0230004,302
NLJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 1421 318,12614 065,3562 336,90776,942 131,813
NLLEZ/07.Smuklice70,4570,390085,340,046
NLLEZ/2AC4-CSmuklicewody Unii obszarów 2a i 469,3351,72602,496,934
NLMAC/*02AN-MakrelaWody Norwegii obszaru 2a (warunek szczególny dla MAC/2A34.)248,00000024,800
NLMAC/*3A4BCMakrela3a i 4bc (warunek szczególny dla MAC/2A34.)1 622,290918,086056,59162,229
NLMAC/*4A-ENMakrelawody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)20 383,81515 673,174076,892 038,382
NLMAC/*8C910Makrela8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)5 756,725000575,673
NLMAC/*FRO1MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2A34.)254,00000025,400
NLMAC/*FRO2MakrelaWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)2 841,000000284,100
NLMAC/2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-322 560,6581 635,849918,35499,756,455
NLMAC/2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 1427 881,9839 792,60515 673,17491,332 416,204
NLNEP/07.Homarzec72,5100,00300,120,251
NLNEP/2AC4-CHomarzecwody Unii obszarów 2a i 41 378,250930,659067,52137,825
NLOTH/*07D.Przyłowy kaprosza i witlinka7d (warunek szczególny dla JAX/2A-14)63,3530006,335
NLPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak2 515,2992 111,838083,96251,530
NLPLE/07A.Gładzica7 a0,0100000,001
NLPLE/2A3AX4Gładzica4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat41 488,82014 370,4872 639,83141,004 148,882
NLPLE/7DE.Gładzica7d i 7e114,05349,985043,8311,405
NLPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a237,735180,532075,9423,774
NLPOK/56-14Czarniak6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 141,5720,186011,830,157
NLSOL/24-C.Solawody Unii obszarów 2a i 413 929,9306 706,835048,151 392,993
NLSOL/3ABC24Sola3a; wody Unii podrejonów 22-2452,00044,489085,565,200
NLWHB/*05-F.BłękitekWody Wysp Owczych (warunek szczególny dla WHB/1X14)5 658,807000565,881
NLWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1468 833,09861 946,216089,996 883,310
NLWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a993,017770,6419,12578,5299,302
NLWHG/7X7A-CWitlinek7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k532,924460,676086,4453,292
PLBLI/5B67-Molwa niebieskawody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 73,4000000,340
PLGHL/2A-C46Halibut niebieskiwody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 630,8000003,080
PLHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3242 143,52636 963,658087,714 214,353
PLJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 142 819,600989,35025,00035,97281,960
PLPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-32902,639369,699040,9690,264
PLSPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3263 519,30960 607,717095,422 911,592
PLWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1451 681,79145 341,2641 224,38490,105 116,143
PTANF/8C3411Żabnica8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1743,369739,131099,434,238
PTHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 20,0230000,002
PTJAX/08C.Ostroboki8c347,50089,574025,7834,750
PTJAX/09.Ostroboki985 091,04117 267,137020,298 509,104
PTJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 140,2480000,025
PTLEZ/8C3411Smuklice8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1112,063105,315093,986,748
PTMAC/8C3411Makrela8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.15 569,3904 841,74634,68487,56556,939
PTWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 141,2860,214016,640,129
PTWHB/8C3411Błękitek8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.19 950,2632 687,716027,01995,026
SEHAD/03 A.Plamiak3a228,68757,157024,9922,869
SEHAD/2AC4.Plamiak4; wody Unii obszaru 2a156,43227,2500,45917,7115,643
SEHER/03A.Śledź atlantycki3a16 459,07610 864,9885 187,38997,53406,699
SEHER/03A-BCŚledź atlantycki3a1 017,768778,230076,46101,777
SEHER/1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 23 272,520223,4832 946,90396,88102,134
SEHER/2A47DXŚledź atlantycki4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a69,70854,962078,856,971
SEHER/3D-R30Śledź atlantyckiWody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 3248 739,63744 099,887090,484 639,750
SEHER/4AB.Śledź atlantyckiwody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30' N7 007,6316 920,03471,31299,7716,285
SEHKE/03A.Morszczuk europejski3a303,15037,034012,2230,315
SEJAX/2A-14Ostroboki

i powiązane przyłowy

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14162,3661,64701,0116,237
SEMAC/2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-323 941,9103 342,000346,58093,57253,330
SENEP/03A.Homarzec3a4 006,6181 792,927044,75400,662
SEPLE/03AN.GładzicaCieśnina Skagerrak784,18565,7808,3978,419
SEPLE/03AS.Gładzicacieśnina Kattegat132,83817,475013,1613,284
SEPLE/3BCD-CGładzicawody Unii podrejonów 22-32398,17319,02404,7839,817
SEPOK/2C3A4Czarniak3a i 4; wody Unii obszaru 2a508,246340,73067,0450,825
SESOL/3ABC24Sola3a; wody Unii podrejonów 22-2418,8909,019047,741,889
SESPR/3BCD-CSzprotwody Unii podrejonów 22-3244 396,30541 863,569094,302 532,736
SEWHB/1X14Błękitekwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 1485,86879,339092,406,529
SEWHG/2AC4.Witlinek4; wody Unii obszaru 2a27,05320,092074,272,705
(1) Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów, po uwzględnieniu: wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przenoszenia kwot z 2019 na 2020 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) oraz z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(2) Warunek szczególny określony w załącznikach do odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów.

1 Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2025 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające na lata 2019 i 2020 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 325 z 20.12.2018, s. 7).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 281 z 31.10.2019, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2236 z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 14).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 362 z 30.10.2020, s. 3).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/90 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 1).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/91 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustanawiające na lata 2021 i 2022 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 20).
9 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.