Rozporządzenie wykonawcze 2021/1121 określające szczegółowo dane statystyczne, które państwa członkowskie mają przekazywać na temat kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.243.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1121
z dnia 8 lipca 2021 r.
określające szczegółowo dane statystyczne, które państwa członkowskie mają przekazywać na temat kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 1 , w szczególności jego art. 25 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/1020 zobowiązuje państwa członkowskie do przedstawiania Komisji szczegółowych danych statystycznych obejmujących kontrole przeprowadzone przez organy wyznaczone na podstawie art. 25 ust. 1 w odniesieniu do wprowadzanych na rynek Unii produktów podlegających prawu Unii. W szczególności rozporządzenie (UE) 2019/1020 nakłada wymóg, aby dane statystyczne obejmowały liczbę interwencji w ramach kontroli takich produktów w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami.

(2) Te dane statystyczne należy szczegółowo określić.

(3) W przypadku gdy interwencja organów nadzoru rynku wyznaczonych na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1020 spowodowała odmowę dopuszczenia do obrotu na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, dane statystyczne dotyczące liczby interwencji należy uzupełnić bardziej szczegółowymi informacjami na temat danego produktu, aby można było lepiej zrozumieć kwestie bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami oraz tendencje w tym zakresie. Przedkładane dane statystyczne mogą również przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem.

(4) Wprawdzie przedkładane Komisji dane statystyczne dotyczące interwencji w ramach przeprowadzonych kontroli powinny obejmować wszystkie kontrole produktów wprowadzanych na rynek Unii, niemniej jednak powinny one obejmować tylko te kontrole, w odniesieniu do których rzeczywiście miała miejsce interwencja wyznaczonych organów. Dane statystyczne nie powinny zatem obejmować danych z kontroli przeprowadzanych wyłącznie za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 43 rozporządzenia (UE) 2019/1020,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Dane statystyczne, które należy przedkładać na podstawie art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/1020, obejmują następujące szczegóły interwencji w ramach kontroli produktów podlegających prawu Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami:
a)
łączną liczbę interwencji;
b)
łączną liczbę interwencji, które doprowadziły do zawieszenia dopuszczenia do obrotu na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1020;
c)
w odniesieniu do każdej interwencji skutkującej określeniem przez właściwe organy wymogu podjęcia przez odpowiednie podmioty gospodarcze konkretnych działań albo wymogu niedopuszczenia produktu do obrotu zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2019/1020:
(i)
datę przyjęcia przez organy celne zgłoszenia celnego;
(ii)
w przypadku zgłoszenia celnego z ograniczonym zestawem danych zgodnie z art. 143a i 144 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 2  wskazanie typu zgłoszenia celnego;
(iii)
państwo pochodzenia (element danych 16 08 000 000) lub - jeżeli element ten nie jest dostępny - państwo wywozu (podelement danych 13 01 018 020);
(iv)
kod podpozycji systemu zharmonizowanego (podelement danych 18 09 056 000);
(v)
jeżeli jest dostępny, kod Nomenklatury scalonej (podelement danych 18 09 057 000);
(vi)
jednostki uzupełniające (element danych 18 02 000 000) lub - jeżeli element ten nie jest dostępny - masę netto (element danych 18 01 000 000);
(vii)
rodzaj transportu na granicy (element danych 19 03 000 000);
(viii)
główną kategorię przedmiotowych produktów;
(ix)
najważniejsze przepisy Unii, których naruszenie stwierdził organ nadzoru rynku;
(x)
wskazanie, czy produkt może zostać dopuszczony do obrotu po wykonaniu przez właściwy podmiot gospodarczy wszystkich konkretnych działań wymaganych przez właściwe organy.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują dane dotyczące wszystkich kontroli, z wyłączeniem kontroli przeprowadzanych wyłącznie za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.
3. 
Na potrzeby ust. 1, w przypadku gdy zgłoszenie celne obejmuje produkty objęte przynajmniej dwiema pozycjami tego zgłoszenia celnego, interwencję w odniesieniu do każdej z pozycji uznaje się za odrębną interwencję.
4. 
Na potrzeby ust. 1 lit. c) ppkt (iii)-(vii) niniejszego artykułu dane, które należy przedkładać, to informacje dostępne w zgłoszeniu celnym w ramach odpowiednich elementów danych w załączniku B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446. Jeżeli jednak państwa członkowskie, zgodnie z art. 2, 143a i 144 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 lub jakimikolwiek innymi przepisami przejściowymi określonymi w tym rozporządzeniu, stosują odmienne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do zgłoszenia celnego, dane, które należy przedkładać, to równoważne informacje dostępne w zgłoszeniu celnym objętym tymi wymogami dotyczącymi danych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lipca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.