Rozporządzenie wykonawcze 2020/606 wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.139I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (WPZiB) 2020/606
z dnia 4 maja 2020 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2019/1716 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 14 października 2019 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2019/1716.

(2) W dniu 14 października 2019 r. Rada przyjęła również konkluzje, w których przywołała swoje obawy w związku z pogarszającą się sytuacją polityczną i społeczną w Nikaragui oraz zdecydowanie potępiła trwające od kwietnia 2018 r. represje ze strony sił bezpieczeństwa i prorządowych ugrupowań zbrojnych wobec przeciwników politycznych, demonstrantów, niezależnych mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Unia potwierdziła także swoją determinację, aby wykorzystać wszystkie swoje instrumenty w celu wspierania pokojowego i wynegocjowanego rozwiązania kryzysu, jak również zamiar ścisłego monitorowania sytuacji w tym kraju, aby móc reagować w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji w zakresie praw człowieka i praworządności.

(3) Rada, podkreślając swoje obawy w związku z ogólną sytuacją w zakresie praw człowieka i demokratycznych rządów, przyjęła środki ograniczające i stwierdziła, że środki te będą wykorzystywane w sposób stopniowy i elastyczny oraz że konkretne umieszczenia w wykazie mogłyby zostać dodane w przypadku utrzymującego się impasu i dalszego pogarszania się sytuacji w zakresie praw człowieka i praworządności.

(4) W związku z utrzymującą się poważną sytuacją w Nikaragui do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi - zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1716 - należy włączyć sześć osób.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/1716,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1716 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Następujące wpisy dodaje się pod nagłówkiem "Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2" w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1716:
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData

umieszczenia w wykazie

"1.Ramón Antonio AVELLÁN MEDALData urodzenia: 11 listopada 1954 r.

Miejsce urodzenia: Jinotepe, Nikaragua

Numer paszportu: A0008696

Data wydania: 17 października 2011 r.

Data wygaśnięcia: 17 października 2021 r.

Płeć: mężczyzna

Zastępca komendanta głównego nikaraguańskiej policji krajowej (NNP) i były szef policji w Masaya. Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui, w tym poprzez koordynowanie represji wobec demonstrantów w Masaya w 2018 r.4.5.2020
2.Sonia CASTRO GONZÁLEZData urodzenia: 29 września 1967 r.

Miejsce urodzenia: Carazo, Nikaragua

Numer paszportu: A00001526

Data wydania: 19 listopada 2019 r.

Data wygaśnięcia: 19 listopada 2028 r.

Numer identyfikacyjny: 0422909670000N

Płeć: kobieta

Specjalna doradczyni prezydenta Nikaragui ds. zdrowia i była minister zdrowia. Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui, w tym poprzez utrudnianie rannym cywilom uczestniczącym w manifestacjach dostępu do pomocy medycznej w nagłych przypadkach oraz nakazywanie personelowi szpitali, aby denuncjował manifestantów umieszczonych w szpitalu przez policję.4.5.2020
3.Francisco Javier DIAZ MAD- RIZData urodzenia: 3 sierpnia 1961 r.

Płeć: mężczyzna

Komendant główny nikaraguańskiej policji krajowej (NNP) od dnia 23 sierpnia 2018 r. i były zastępca komendanta głównego NNP. Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui, w tym przez dowodzenie siłami policyjnymi stosującymi przemoc wobec ludności cywilnej, między innymi przez nadużywanie siły, arbitralne aresztowania oraz zatrzymania i tortury.4.5.2020
4.Néstor MONCADA LAUData urodzenia: 2 marca 1954 r.

Płeć: mężczyzna

Osobisty doradca prezydenta Nikaragui ds. bezpieczeństwa narodowego. Pełniąc tę funkcję od kwietnia 2018 r. jest bezpośrednio zaangażowany w proces decyzyjny w sprawach bezpieczeństwa narodowego i odpowiada za podejmowanie decyzji w tych sprawach oraz za ustanawianie represyjnych polityk realizowanych przez państwo nika- raguańskie wobec osób biorących udział w manifestacjach, przedstawicieli opozycji i dziennikarzy w Nikaragui.4.5.2020
5.Luís PÉREZ OLIVASData urodzenia: 8 stycznia 1956 r.

Płeć: mężczyzna

Komisarz generalny i główny urzędnik ds. pomocy prawnej w centrum penitencjarnym "El Chipote". Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury, nadużywanie siły, złe traktowanie zatrzymanych oraz inne formy poniżającego traktowania.4.5.2020
6.Justo PASTOR URBINAData urodzenia: 29 stycznia 1956 r.

Płeć: mężczyzna

Szef Działu Policji ds. Operacji Specjalnych. Brał bezpośredni udział we wdrażaniu represyjnej polityki wobec demonstrantów i opozycji w Nikaragui, w szczególności w Managui. W tym zakresie odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui.4.5.2020".
1 Dz.U. L 262 z 15.10.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.