Rozporządzenie wykonawcze 2020/562 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.130.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/562 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008 1 , w szczególności jego art. 4i,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W dniu 2 maja 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 401/2013.

(2) Zgodnie z art. 4i rozporządzenia (UE) nr 401/2013 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych osób i podmiotów, zamieszczonego w załączniku IV do tego rozporządzenia.

(3) W odniesieniu do jednego z wykazów otrzymano zaktualizowane informacje.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wpis nr 3 w wykazie osób i podmiotów zamieszczonym w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 otrzymuje brzmienie:
NazwiskoInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData

umieszczenia

"3.Than OoData urodzenia: 12 paź dziernika 1973 r.

Płeć: mężczyzna.

Wojskowy numer identyfikacyjny: BC 25723

Generał brygady Than Oo był do maja 2018 r. dowódcą 99. dywizji piechoty lekkiej sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest on zatem odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione w drugiej połowie 2017 r. przez 99. dywizję piechoty lekkiej wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Czyny te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludu Rohingja.25.6.2018"
1 Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.