Rozporządzenie wykonawcze 2020/1812 ustanawiające przepisy w sprawie wymiany danych online i zgłaszania homologacji typu UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.404.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1812
z dnia 1 grudnia 2020 r.
ustanawiające przepisy w sprawie wymiany danych online i zgłaszania homologacji typu UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 4 akapit drugi oraz art. 27 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858 zawiera wymóg, aby państwa członkowskie używały wspólnego bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany danych, tak by od dnia 1 września 2022 r. udostępniać publicznie wykaz homologacji typu UE dla pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, których to homologacji udzieliły, zmieniły, odmówiły udzielenia lub wycofały, a także wykaz służb technicznych, które przeprowadziły badania do celów odnośnych homologacji typu UE.

(2) Art. 27 rozporządzenia (UE) 2018/858 zawiera wymóg, aby organy udzielające homologacji używały tego samego systemu w celu udostępnienia niektórych dokumentów dotyczących homologacji typu UE organom udzielającym homologacji w pozostałych państwach członkowskich, organom nadzoru rynku i Komisji oraz w celu powiadomienia organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich i Komisji o odmowie lub cofnięciu homologacji typu UE, podając też uzasadnienie tych decyzji.

(3) Europejski system wymiany informacji o homologacji typu (ETAES) jest aplikacją dostępną za pośrednictwem internetu, opracowywaną przez państwa członkowskie, aby wesprzeć organy udzielające homologacji typu UE w praktycznym wdrażaniu określonych w aktach Unii wymogów w zakresie wymiany informacji, poprzez udostępnienie scentralizowanego mechanizmu komunikacji służącego usprawnieniu transgranicznej wymiany kopii świadectwa homologacji typu UE wraz z załącznikami. Podobny system, tzn. system oparty na bazie danych służącej wymianie dokumentacji i informacji dotyczących homologacji typu, został utworzony pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy zatem wyznaczyć ETAES jako wspólny bezpieczny elektroniczny system wymiany danych, o którym mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858.

(4) Aby chronić dane poufne, należy ustanowić wymogi dotyczące dostępu do ETAES i stosowania protokołów bezpiecznej wymiany danych.

(5) Aby zrobić z ETAES internetową bazę danych z funkcją przeszukiwania, należy określić wymogi dotyczące załadowywania dokumentów homologacji typu UE, o których mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858.

(6) Aby lepiej określić różne prawa dostępu do ETAES, organy udzielające homologacji powinny ładować dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, oddzielnie w ETAES uwzględniwszy charakter tych dokumentów i, w stosownych przypadkach, ich status.

(7) Biorąc pod uwagę, że w swojej obecnej wersji ETAES jest narzędziem komunikacji służącym współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, które nie jest publicznie dostępne, konieczna jest harmonizacja formatu i treści wykazów, o których mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, w celu zapewnienia publicznego dostępu do istotnych informacji.

(8) Uprawnienia ustanowione w art. 12 ust. 4 akapit drugi i w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858 określają wymogi dotyczące stosowania wspólnego bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany informacji dotyczących homologacji typu UE pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów. Ponieważ uprawnienia te są ściśle związane przez przedmiot, którego dotyczą, należy je powiązać na potrzeby niniejszego rozporządzenia.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wspólny bezpieczny elektroniczny system wymiany danych

Europejski system wymiany informacji o homologacji typu (ETAES) posłuży za wspólny bezpieczny elektroniczny system wymiany danych, o którym mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858.

Środki ochrony

Przestrzega się następujących środków bezpieczeństwa w ETAES, by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych:

a)
szyfrowanie komunikacji pomiędzy klientem ETAES a serwerem ETAES, wykorzystujące protokół https z certyfikatem Secure Sockets Layer;
b)
środki bezpieczeństwa sieci uniemożliwiające ataki przez wstrzykiwanie skryptów na strony internetowe po stronie klienta oraz przez wykorzystywanie wielu poziomów w celu skłonienia użytkownika do kliknięcia przycisku lub linku do innej strony;
c)
precyzyjny system kontroli dostępu, który umożliwia udzielenie zezwoleń dostępu osób uprawnionych w zakresie odczytu bądź wpisywania informacji.

Procedura wymiany informacji dotyczących homologacji typu

1. 
Kiedy organy są powiadamiane o udzieleniu, zmianach, odmowie udzielania lub cofnięciu homologacji typu UE zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2018/858, organ udzielający homologacji umieszcza w ETAES wpis w zakresie co najmniej następujących parametrów:
a)
numer określający, zgodnie z pkt 2.1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/683 2 , państwo członkowskie, które wydało świadectwo homologacji typu UE;
b)
numer świadectwa homologacji typu UE 3 ;
c)
data wydania świadectwa homologacji typu UE;
d)
w stosownych przypadkach, nazwa służby technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań 4 ;
e)
nazwa producenta;
f)
typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, określony przez producenta w świadectwie homologacji typu UE;
g)
kategoria pojazdu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, w stosownych przypadkach;
h)
rozporządzenie mające zastosowanie do całego pojazdu, układu, oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu, które uzyskały homologację typu UE;
i)
status homologacji typu UE "granted" (udzielona), "amended" (zmieniona), "refused" (odmowa udzielenia) lub "withd- rawn" (cofnięta);
j)
numer referencyjny homologacji typu UE dla pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ udzielający homologacji załadowuje również oddzielnie do ETAES następujące dokumenty w formacie umożliwiającym wyszukiwanie elektroniczne:
a)
kopię świadectwa homologacji typu UE, z numerem świadectwa homologacji typu UE po oznaczeniu "CERT" 5 ( 6 ;
b)
informacje załączane do świadectwa homologacji typu UE, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a), c) i d) rozporządzenia (UE) 2018/858, z numerem świadectwa homologacji typu UE po oznaczeniu "IF" 7 ;
c)
sprawozdanie z badań lub arkusz wyników badań, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/ 858, z numerem świadectwa homologacji typu UE po oznaczeniu "TR" 8 ;
d)
wszelkie inne dokumenty inne niż te wymienione w literach a), b) i c), z numerem świadectwa homologacji typu UE po oznaczeniu "OTHER" 9 .
3. 
Gdy konieczne jest załadowanie wielu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, po oznaczeniach określonych w ust. 2 lit. b), c) i d) niniejszego artykułu podaje się dodatkowy numer porządkowy począwszy od 1 10 .
4. 
Gdy dokumenty są zmieniane w drodze poprawki, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/858, po oznaczeniach określonych w ust. 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego artykułu dodaje się oznaczenie Rev. oraz dwucyfrowy numer porządkowy począwszy od 01 11 .

Wykaz homologacji typu UE

1. 
Gdy państwa członkowskie udostępniają publicznie za pośrednictwem ETAES wykazy homologacji typu UE i służb technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, posłużą się w tym celu standardowym formatem umożliwiającym wyszukiwanie. Państwa członkowskie aktualizują te wykazy.
2. 
W wykazie(ach), o którym(-ch) mowa w ust. 1, należy zawrzeć następujące informacje:
a)
numer określający, zgodnie z pkt 2.1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683, państwo członkowskie, które wydało świadectwo homologacji typu UE;
b)
numer świadectwa homologacji typu UE;
c)
status homologacji typu UE "granted" (udzielona), "amended" (zmieniona), "refused" (odmowa udzielenia) lub "withd- rawn" (cofnięta);
d)
w stosownych przypadkach, nazwa służby technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań;
e)
data wydania świadectwa homologacji typu UE.
3. 
Wykaz homologacji typu UE oraz służb technicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/ 858, może zostać opublikowany na stronie internetowej Komisji.

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 163 z 26.5.2020, s. 1).
3 Jeśli odmówiono udzielenia homologacji typu UE i organ udzielający homologacji nie zarezerwował numeru świadectwa homologacji typu UE, posłuży się on zakładką NEWS w ETAES w celu powiadomienia o swojej odmowie organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich.
4 Organ udzielający homologacji wpisuje "nie dotyczy" w przypadku homologacji typu UE krok po kroku, gdy organ udzielający homologacji zbiera cały zestaw świadectw homologacji typu UE lub świadectw homologacji typu ONZ i organ ten zredagował ostateczne świadectwo homologacji typu UE całego pojazdu.
5 Przykład: "CERT e1*2018/858*00001*00".
6 Jeśli odmówiono udzielenia homologacji typu UE i organ udzielający homologacji nie zarezerwował numeru świadectwa homologacji, organ ten posłuży się zakładką NEWS w ETAES w celu powiadomienia o swojej odmowie organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich.
7 Przykład: "IF e4*2018/858*00004*02".
8 Przykład: "TR e24*2018/858*00001*00".
9 Przykład: "OTHER e1*2018/858*00001*00".
10 Przykład: "IF1 e9*2018/858*00001*00", "IF2 e9*2018/858*00001*00", etc.
11 Przykład: "CERT e5*2018/858*00001*00 Rev.01".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.