Rozporządzenie wykonawcze 2020/1668 określające szczegóły i funkcje systemu informacyjnego i komunikacyjnego, który ma być stosowany do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.377.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1668
z dnia 10 listopada 2020 r.
określające szczegóły i funkcje systemu informacyjnego i komunikacyjnego, który ma być stosowany do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/515 do celów przekazywania określonych informacji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/515 należy stosować system informacyjny i komunikacyjny określony w art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 2 , znany jako system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku ("ICSMS"). Art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 3  ma zastąpić art. 23 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 ze skutkiem od dnia 16 lipca 2021 r.

(2) Z rozporządzenia (UE) 2019/515 wynika, że ICSMS ma być stosowany między innymi przez właściwe organy i punkty kontaktowe ds. produktów. Państwa członkowskie powinny zatem wprowadzić do ICSMS dane identyfikacyjne tych właściwych organów i punktów kontaktowych ds. produktów.

(3) W celu zapewnienia, aby informacje potrzebne Komisji do celów oceny i składania sprawozdań, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/515, były łatwe do wyszukania i mogły podlegać dalszemu przetwarzaniu w ICSMS, właściwe organy powinny, poza wprowadzaniem do tego systemu decyzji administracyjnych lub czasowych zawieszeń, być zobowiązane do przekazywania określonych informacji na temat tych decyzji w ustrukturyzowanej formie.

(4) W celu zapewnienia, aby dane zawarte w ICSMS były dokładne i aktualne, właściwe organy powinny wprowadzać do ICSMS wszelkie zmiany decyzji administracyjnej przekazanej na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/515 lub wszelkie zmiany tymczasowego zawieszenia, o którym powiadomiono na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515.

(5) W celu zapewnienia, aby dane osobowe zawarte w zgłoszeniach wprowadzanych do ICSMS i dane osobowe dotyczące osób fizycznych wyznaczonych jako użytkownicy ICSMS podlegały usunięciu, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, dla których dane te wprowadzono do systemu, należy określić przepisy dotyczące okresów przechowywania tych danych.

(6) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 4  skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię dnia 6 czerwca 2020 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/515,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zawartość systemu informacyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku ("ICSMS")

Do celów rozporządzenia (UE) 2019/515 ICSMS obejmuje:

a)
kierowane do Komisji i pozostałych państw członkowskich powiadomienia o decyzjach administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/515;
b)
kierowane do Komisji i pozostałych państw członkowskich powiadomienia o tymczasowych zawieszeniach, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515;
c)
kierowane do wszystkich państw członkowskich powiadomienia o opiniach Komisji, o których mowa w art. 8 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/515;
d)
wymianę informacji między właściwymi organami i punktami kontaktowymi ds. produktów w poszczególnych państwach członkowskich, o której to wymianie informacji mowa w art. 5 ust. 7, art. 10 ust. 1 lit. a) i art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/515.
Artykuł  2

Dostęp do ICSMS

Państwa członkowskie wskazują właściwe organy i punkty kontaktowe ds. produktów, które mają dostęp do ICSMS zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/515, oraz wprowadzają do ICSMS dane identyfikacyjne tych organów i punktów kontaktowych.

Artykuł  3

Powiadamianie o decyzjach administracyjnych odmawiających dostępu do rynku lub ograniczających taki dostęp

Powiadamiając o decyzji administracyjnej na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/515, właściwy organ, oprócz wprowadzenia do ICSMS elektronicznej kopii danej decyzji administracyjnej, wprowadza do tego systemu następujące informacje:

a)
krajowy przepis techniczny, na podstawie którego przeprowadzono ocenę;
b)
nazwę państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy twierdzi, że zgodnie z prawem wprowadza towary do obrotu;
c)
odnośne uzasadnione względy interesu publicznego, o których mowa w krajowym przepisie technicznym.

Właściwy organ wprowadza do ICSMS każde unieważnienie lub cofnięcie decyzji administracyjnej, o której powiadomiono na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/515.

Artykuł  4

Powiadamianie o tymczasowych zawieszeniach

Powiadamiając o tymczasowym zawieszeniu na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515, właściwy organ, oprócz wprowadzenia do ICSMS elektronicznej kopii tymczasowego zawieszenia, wprowadza do tego systemu następujące informacje:

a)
krajowy przepis techniczny, na podstawie którego przeprowadzona zostanie ocena;
b)
nazwę państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy twierdzi, że zgodnie z prawem wprowadza towary do obrotu;
c)
uzasadnione względu interesu publicznego, w oparciu o które dokonano czasowego zawieszenia dostępu do rynku, jak określono w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/515.

Właściwy organ wprowadza do ICSMS każde unieważnienie lub cofnięcie tymczasowego zawieszenia, o którym powiadomiono na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515.

Artykuł  5

Okresy przechowywania danych osobowych zawartych w zgłoszeniach wprowadzanych do ICSMS

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach wprowadzanych do ICSMS i przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie osób, których dane dotyczą, podlegają automatycznemu usunięciu z ICSMS po upływie pięciu lat od:

a)
powiadomienia o tymczasowym zawieszeniu na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515; lub
b)
powiadomienia o decyzji administracyjnej na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/515, jeżeli danej decyzji administracyjnej nie przekazano do systemu SOLVIT; lub
c)
ostatniej wymiany informacji na podstawie art. 5 ust. 7, art. 10 ust. 1 lit. a) i art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/515; lub
d)
rozstrzygnięcia sprawy przekazanej do systemu SOLVIT.

Komisja zapewnia, przy użyciu środków technicznych, usuwanie danych osobowych zgodnie z akapitem pierwszym.

Artykuł  6

Okres przechowywania danych osobowych użytkowników ICSMS

Dane osobowe dotyczące osoby fizycznej wyznaczonej przez właściwy organ lub punkt kontaktowy ds. produktów jako użytkownik ICSMS podlegają usunięciu najpóźniej w terminie jednego miesiąca po poinformowaniu Komisji o tym, że dana osoba fizyczna przestała być użytkownikiem ICSMS.

Komisja zapewnia, przy użyciu środków technicznych, usuwanie danych osobowych zgodnie z akapitem pierwszym.

Artykuł  7

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.