Rozporządzenie wykonawcze 2020/1628 wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.366.12

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1628
z dnia 3 listopada 2020 r.
wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu 1 , w szczególności jego art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich 2 , w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem ds. Środków Ochronnych i Wspólnych Reguł Wywozu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/478 Francja poinformowała Komisję, że tendencje w przywozie etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych wydają się wymagać nadzoru. W szczególności Francja zwróciła się o wprowadzenie następczego (wstecznego) nadzoru.

(2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/478 nadzór unijny może zostać wprowadzony w przypadku, gdy tendencja w przywozie danego produktu grozi spowodowaniem szkody dla producentów unijnych oraz gdy wymaga tego interes Unii. W art. 7 rozporządzenia (UE) 2015/755 umożliwiono wprowadzenie nadzoru, jeżeli wymaga tego interes Unii. Następczy (wsteczny) nadzór może zostać wprowadzony na mocy obu rozporządzeń, odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. a).

(3) Na podstawie informacji przedłożonych przez Francję przywóz do Unii etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych wzrósł w latach 2017-2019 o 512 % (z 87,6 tys. ton do 536,2 tys. ton). Ponadto w 2019 r. ceny przywozu etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych z sześciu głównych źródeł przywozu podcinały ceny producentów unijnych średnio o 15 %.

(4) Szacowana konsumpcja etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych w UE wzrosła w latach 2017-2019 o 10 % (z 3,9 mln ton do 4,3 mln ton). W tym samym okresie światowa produkcja etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych wzrosła natomiast z 80,6 mln ton do 87,5 mln ton. Ze względu na wielkość światowej produkcji w porównaniu z całkowitą konsumpcją w UE uznaje się, że nawet niewielkie zakłócenia na światowym rynku etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych mogą mieć bardzo poważny wpływ na podaż na rynku UE, zarówno pod względem ilości, jak i cen.

(5) Ponadto około 84 % całkowitej światowej produkcji etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych (ponad 70 mln ton) koncentruje się w Stanach Zjednoczonych (54 %) i Brazylii (30 %). Te dwa państwa dysponują tak dużą zdolnością produkcyjną, że nawet ograniczona nadwyżka ich rocznej produkcji może przekładać się na nadmierną podaż na rynku światowym, co może mieć negatywne skutki dla znacznie mniejszych rynków, takich jak UE. W ciągu ostatnich trzech lat przywóz z USA do UE stale wzrastał, a przywóz z Brazylii gwałtownie wzrósł w pierwszych miesiącach 2020 r.

(6) Należy również przypomnieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat na rynku USA zaobserwowano niewielką nadwyżkę mocy produkcyjnych, co skłoniło wiele krajów (np. Brazylię, Chiny, Peru, Kolumbię) do wprowadzenia lub przywrócenia środków w celu ograniczenia przywozu etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych z USA. Oczywiście ilości wcześniej wywożone z USA na te rynki mogą obecnie zostać przekierowane na inne rynki, np. rynek UE. Należy ponadto przypomnieć, że unijne środki antydumpingowe dotyczące etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych zostały uchylone w maju 2019 r.

(7) Ponieważ w ostatnich latach przywóz powiększył się, udział przemysłu Unii w rynku zmniejszył się. W ostatnich miesiącach popyt w UE spadł, a sytuacja gospodarcza przemysłu Unii pogorszyła się. Gdy sytuacja na rynku poprawi się, można się spodziewać masowego wywozu do UE istniejących niewykorzystanych zapasów w państwach spoza UE będących głównymi producentami, co uniemożliwi przemysłowi Unii przezwyciężenie problemów. Ponadto nie można wykluczyć, że w celu utrzymania działalności produkcyjnej niektóre rządy mogą wprowadzić subsydia lub inne formy wsparcia na rzecz sektora produkcji etanolu. Niektóre projekty dotyczące wsparcia są już przedmiotem dyskusji w USA.

(8) Z analizy ostatnich tendencji w przywozie etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych oraz obecnej nadwyżki mocy produkcyjnych wynika, że szkodliwe skutki dla producentów unijnych mogą pojawić się szybko w najbliższej przyszłości.

(9) Interes Unii wymaga zatem, aby przywóz etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych podlegał następczemu (wstecznemu) nadzorowi unijnemu w celu dostarczania informacji statystycznych, przed opracowaniem oficjalnych statystyk dotyczących przywozu, pozwalających na szybką analizę tendencji przywozowych z wszystkich państw trzecich. Szybka dostępność i przewidywalność danych dotyczących handlu jest konieczna, aby móc skutecznie reagować na problem dużej wrażliwości unijnego rynku etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych na nagłe zmiany na światowych rynkach.

(10) Ponieważ etanol paliwowy może być klasyfikowany w ramach różnych pozycji CN obejmujących inne produkty, należy stworzyć specjalne kody TARIC w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru ograniczonego wyłącznie do odpowiedniego produktu. Zakres następczego (wstecznego) nadzoru powinien obejmować produkty wymienione w załączniku.

(11) System nadzoru należy wprowadzić na okres jednego roku, który uznaje się za wystarczający do monitorowania zmian przywozu podczas ożywienia na rynku, do czasu ustabilizowania się sytuacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych wymienionego w załączniku do niniejszego rozporządzenia podlega następczemu (wstecznemu) nadzorowi unijnemu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/478 i rozporządzeniem (UE) 2015/755.
2. 
Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem opiera się na TARIC. Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 3 .
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje przez jeden rok.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK 4  

Wykaz produktów podlegających następczemu (wstecznemu) nadzorowi unijnemu

Produktem podlegającym następczemu (wstecznemu) nadzorowi jest etanol paliwowy ze źródeł odnawialnych, tj. alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych (wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), skażony lub nieskażony, z wyłączeniem produktów zawierających ponad 0,3 % (m/m) wody mierzonej zgodnie z normą EN 15376, ale z uwzględnieniem alkoholu etylowego produkowanego z produktów rolnych (wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) w mieszankach z benzyną o zawartości alkoholu etylowego ponad 10 % (v/v), przeznaczony do użycia jako paliwo. Produkt podlegający nadzorowi obejmuje również alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych (wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) zawarty w eterze etylo-tertbutylowym (ETBE).

Zakres produktu jest ograniczony wyłącznie do etanolu ze źródeł odnawialnych wykorzystywanego do celów paliwowych. W związku z tym etanol syntetyczny i etanol ze źródeł odnawialnych przeznaczone do zastosowań innych niż paliwowe, tj. do zastosowań przemysłowych i do napojów, nie są objęte niniejszą procedurą.

Produkt podlegający nadzorowi jest obecnie sklasyfikowany pod następującymi kodami CN i TARIC:

KODY CNROZSZERZENIA KODÓW TARIC
ex2207 10 0011
ex 2207 20 0011
ex 2208 90 9911
ex 2710 12 2110
ex 2710 12 2510
ex 2710 12 3110
ex 2710 12 4110
ex 2710 12 4510
ex 2710 12 4910
ex 2710 12 5010
ex 2710 12 7010
ex 2710 12 9010
ex 2909 19 1010
ex 3814 00 1010
ex 3814 00 9070
ex 3820 00 0010
ex 3824 99 9266
1 Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 16.
2 Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
4 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2198/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.434.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2020 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.