Rozporządzenie wykonawcze 2020/1546 ustanawiające strukturę i szczegółowe ustalenia dotyczące wykazu źródeł i metod wykorzystywanych do tworzenia agregatów dochodu narodowego brutto oraz ich składników zgodnie z europejskim systemem rachunków

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.354.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1546
z dnia 23 października 2020 r.
ustanawiające strukturę i szczegółowe ustalenia dotyczące wykazu źródeł i metod wykorzystywanych do tworzenia agregatów dochodu narodowego brutto oraz ich składników zgodnie z europejskim systemem rachunków (ESA 2010)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/516 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wykaz źródeł i metod, które mają być stosowane do tworzenia agregatów dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (DNB) oraz ich składników.

(2) Konieczne jest, aby agregaty DNB i ich składniki były porównywalne między wszystkimi państwami członkowskimi oraz aby wykaz źródeł i metod stosowanych do tworzenia agregatów DNB i ich składników był spójny z odpowiednimi definicjami i zasadami rachunkowości ESA 2010 2 .

(3) Konieczne jest, aby państwa członkowskie udokumentowywały i regularnie aktualizowały wykazy źródeł i metod wykorzystywanych do tworzenia agregatów DNB i ich składników.

(4) W celu ułatwienia porównywalnych analiz wykazy DNB powinny mieć wspólną strukturę, w skład której wchodzi z góry określona liczba rozdziałów i tabele procesu z szacunkami liczbowymi dla danego roku odniesienia.

(5) Aby można było weryfikować źródła, ich wykorzystanie oraz metody stosowane do tworzenia agregatów DNB i ich składników, państwa członkowskie powinny dostarczać Komisji (Eurostatowi) najnowszą wersję wykazów DNB, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Struktura wykazu

1. 
Państwa członkowskie sporządzają wykaz źródeł i metod stosowanych do tworzenia agregatów DNB i ich składników (wykaz DNB). Wykaz DNB składa się z 10 rozdziałów i z tabel procesu dotyczących DNB.
2. 
Rozdziały są następujące:
Rozdział 1: Przegląd systemu rachunków
Rozdział 2: Polityka rewizji i harmonogram rewizji i finalizowania danych szacunkowych. Istotne zmiany wprowadzone od ostatniej wersji wykazu DNB.
Rozdział 3: Podejście od strony produkcji
Rozdział 4: Podejście od strony przychodów
Rozdział 5: Podejście od strony rozdysponowania
Rozdział 6: Procedura bilansowania lub integracji i zatwierdzanie danych szacunkowych
Rozdział 7: Przegląd korekt w celu uzyskania wyczerpującego charakteru danych
Rozdział 8: Przejście od produktu krajowego brutto (PKB) do DNB
Rozdział 9: Zastosowane główne klasyfikacje
Rozdział 10: Główne wykorzystane źródła danych
3. 
Tabele procesu dotyczące DNB obejmują:
a)
informacje liczbowe dotyczące szacunków dokonanych na kolejnych etapach procesu zestawiania DNB w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wykorzystywanych źródeł i dokonanych korekt;
b)
informacje liczbowe dotyczące względnej wielkości poszczególnych rodzajów wykorzystanych źródeł oraz korekt dokonanych w tym procesie zestawiania;
c)
odniesienia do odpowiednich rozdziałów wykazu DNB.
Artykuł  2

Szczegółowe ustalenia

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)
opis źródeł i metod wykorzystywanych do szacowania DNB zawarty w wykazie DNB był zgodny z terminami i definicjami zawartymi w ESA 2010;
b)
opis źródeł i metod wykorzystywanych do szacowania DNB zawarty w wykazie DNB był wyczerpujący i jasny, odzwierciedlał procedury obowiązujące w momencie sporządzania wykazu DNB i zawierał informacje dotyczące przekształcania danych ze źródeł statystycznych i administracyjnych w szacunki rachunków narodowych, poprzez zastosowanie korekt w zakresie pojęć, wyczerpującego charakteru i bilansowania, także procedur walidacji;
c)
dla poszczególnych etapów procesu zestawiania DNB w wyżej wymienionym opisie podano dowody liczbowe, które są spójne z informacjami zawartymi w tabelach procesu;
d)
dowody liczbowe opierały się na ostatnim roku, za który dostępne są ostateczne szacunki (rok odniesienia);
e)
do zestawień kolejnych lat po roku odniesienia wykorzystywane były źródła i metody zastosowane do tworzenia agregatów DNB i ich składników.
Artykuł  3

Harmonogram aktualizacji i przekazywania

1. 
Państwa członkowskie przekazują wykaz DNB Komisji (Eurostatowi) do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. 
Kolejne aktualizacje wykazu DNB są dokonywane i przekazywane Komisji (Eurostatowi) w terminie 12 miesięcy od wszelkich istotnych zmian źródeł lub metod zestawiania DNB. W każdym razie wykaz DNB aktualizowany jest co najmniej raz na 5 lat.
3. 
Państwa członkowskie przekazują wykaz DNB drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Komisji (Eurostacie).
Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 19.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.