Rozporządzenie wykonawcze 2019/936 zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014, (UE) nr 809/2014 i (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do instrumentów finansowych ustanowionych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.149.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/936
z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014, (UE) nr 809/2014 i (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do instrumentów finansowych ustanowionych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 36 ust. 6 i art. 62 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 3  do art. 38 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 4  wprowadzono możliwość ustanawiania instrumentów finansowych łączących wkłady z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z produktami finansowymi Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

(2) Ten nowy przepis ma zastosowanie również do instrumentów finansowych ustanowionych w ramach programów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Niektóre przepisy wykonawcze ustanowione w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 808/2014 5 , (UE) nr 809/2014 6  i (UE) nr 908/2014 7  zawierają odniesienia do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 przed jego zmianą rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046. W związku z tym do odpowiednich przepisów tych aktów należy wprowadzić odniesienie do nowej lit. c) w art. 38 ust. 1.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014, (UE) nr 809/2014 i (UE) nr 908/2014.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W części 1 pkt 10 lit. c) załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy działanie lub rodzaj operacji z określoną stawką wkładu EFRROW stanowi wkład na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tabela przedstawia oddzielnie stawki wkładu na rzecz instrumentów finansowych i innych operacji oraz orientacyjną kwotę z EFRROW odpowiadającą planowanemu wkładowi na rzecz danego instrumentu finansowego.".

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 809/2014 wprowadza się następujące zmiany:

a)
art. 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ust. 1-5 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wkładu na rzecz instrumentu finansowego, ani do wsparcia na rzecz ostatecznego odbiorcy. Zastosowanie mają jednak art. 58 i 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, jak również art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 * .";

b)
art. 51 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ust. 1-4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wkładu na rzecz instrumentu finansowego, ani do wsparcia na rzecz ostatecznego odbiorcy. Zastosowanie mają jednak art. 58 i 59 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, jak również art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.".

Art. 22. ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 otrzymuje brzmienie:

"W odniesieniu do instrumentów finansowych ustanowionych zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wydatki należy zgłaszać w odniesieniu do okresów referencyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, dopiero po spełnieniu warunków dotyczących każdego kolejnego wniosku o płatność okresową zgodnie z art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia.".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.