Rozporządzenie wykonawcze 2019/803 w sprawie wymogów technicznych co do treści raportów dotyczących jakości europejskiej statystyki na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.132.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/803
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wymogów technicznych co do treści raportów dotyczących jakości europejskiej statystyki na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/1952 określono ramy tworzenia porównywalnej europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

(2) Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1952 państwa członkowskie są zobowiązane dostarczać Komisji (Eurostatowi) co 3 lata standardowe raporty dotyczące jakości danych zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 2 . Raporty te powinny zawierać informacje o zakresie i gromadzeniu danych, kryteriach ich obliczania, metodologii i wykorzystanych źródłach danych oraz o wszelkich zmianach tych informacji.

(3) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1952 Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazywanych danych i wykorzystuje tę ocenę oraz analizę raportów dotyczących jakości w celu przygotowania i publikacji raportu dotyczącego jakości europejskiej statystyki będącej przedmiotem rozporządzenia (UE) 2016/1952.

(4) Po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2016/1952 Komisja (Eurostat) ściśle współpracowała z państwami członkowskimi w celu oceny odpowiednich technicznych wymogów zapewnienia jakości w odniesieniu do treści raportów dotyczących jakości oraz odpowiednich terminów ich przedstawiania.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Techniczne wymogi zapewnienia jakości w odniesieniu do treści raportów dotyczących jakości danych na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej określono w załączniku.
2. 
Państwa członkowskie przedkładają pierwsze raporty dotyczące jakości do dnia 15 czerwca 2019 r.
3. 
Zakres każdego raportu dotyczącego jakości obejmuje pełne lata, które upłynęły od daty poprzedniego sprawozdania dotyczącego jakości. Pierwsze raporty dotyczące jakości dotyczą jednak lat referencyjnych 2017 i 2018.
Artykuł  2

Raporty dotyczące jakości przekazuje się za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu zapewnianego przez Komisję (Eurostat), aby umożliwić Komisji (Eurostatowi) ich otrzymywanie drogą elektroniczną.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

TECHNICZNE WYMOGI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W ODNIESIENIU DO TREŚCI RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI EUROPEJSKIEJ STATYSTYKI NA TEMAT CEN GAZU ZIEMNEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Raporty dotyczące jakości winny zawierać informacje na temat wszystkich kryteriów jakości określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.
1.
PRZYDATNOŚĆ

W raportach dotyczących jakości państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a)
opis użytkowników oraz potrzeb poszczególnych użytkowników wraz z ich uzasadnieniem;
b)
procedury stosowane do pomiaru zadowolenia użytkowników i sporządzania wyników;
c)
zakres, w jakim wymagane dane statystyczne są dostępne.
2.
DOKŁADNOŚĆ

Raporty dotyczące jakości obejmują:

a)
ocenę dokładności, stanowiącą podsumowanie różnych składników zbioru danych;
b)
opis błędów próby;
c)
opis wszelkich innych błędów.
3.
AKTUALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

Państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje na temat:

a)
odstępu czasu między wydarzeniem lub zjawiskiem, którego dotyczą dane, a dostępnością danych (aktualność);
b)
odstępu czasu między wymaganym terminem przedstawienia danych a datą ich faktycznego przedstawienia (terminowość);
c)
liczby iteracji potrzebnych do uzyskania w pełni zweryfikowanych danych (iteracje w celu weryfikacji).
4.
DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje co do tego, na jakich warunkach i jakimi środkami użytkownicy mogą:

a)
uzyskiwać i wykorzystywać dane (m.in. komunikaty prasowe, publikacje, internetowe bazy danych, dostęp do mikrodanych);
b)
interpretować dane - np. przedstawianie dokumentacji dotyczącej metodologii i zarządzania jakością.
5.
PORÓWNYWALNOŚĆ

Państwa członkowskie informują, w jakim stopniu dane statystyczne są porównywalne:

a)
między obszarami geograficznymi;
b)
w czasie.
6.
SPÓJNOŚĆ

Państwa członkowskie informują, w jakim stopniu dane statystyczne są:

a)
możliwe do uzgodnienia z danymi uzyskanymi z innych źródeł (spójność zewnętrzna);
b)
spójne w ramach danego zbioru danych (spójność wewnętrzna).

Państwa członkowskie przedstawiają również w raportach informacje o następujących dodatkowych aspektach jakości:

1.
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Państwa członkowskie informują o systemach i ramach stosowanych w celu zarządzania jakością produktów i procesów statystycznych. Przedstawiają również informacje o wynikach oceny jakości danych.

2.
ZMIANY DANYCH

Państwa członkowskie wyjaśniają, dlaczego zweryfikowane dane zostały skorygowane. Przyczyną być np. informacje o nowym dostępnym źródle danych lub nowych metodach bądź inne istotne informacje. W raportach odnotowuje się również datę, zakres i wielkość zmian.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1952 raporty zawierają informacje o zakresie i gromadzeniu danych, kryteriach ich obliczania, metodologii i wykorzystywanych źródłach danych oraz o wszelkich zmianach tych informacji.

1.
PREZENTACJA STATYSTYCZNA

Państwa członkowskie przedstawiają następujący opis rozpowszechnianych danych, które mogą być przedstawiane użytkownikom w postaci tabel, wykresów lub map:

a)
opis danych;
b)
system klasyfikacji;
c)
zakres sektorowy;
d)
pojęcia i definicje statystyczne;
e)
jednostka statystyczna;
f)
populacja statystyczna;
g)
obszar odniesienia (zasięg geograficzny);
h)
zakres czasowy (okres, dla którego dane są dostępne);
i)
okres odniesienia (okres objęty raportem); j) jednostka miary.
2.
PRZETWARZANIE STATYSTYCZNE

W raportach dotyczących jakości ujmuje się opis wszelkich procedur zastosowanych w celu gromadzenia, weryfikacji i zestawiania danych oraz uzyskiwania nowych informacji.

3.
POLITYKA UDOSTĘPNIANIA

Raporty dotyczące jakości zawierają informacje na temat zasad rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym.

4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ROZPOWSZECHNIANIA

W raportach dotyczących jakości podaje się również częstotliwość rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym.

Zgodnie z zasadami statystycznymi określonymi w art. 2 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia (WE) nr 223/2009 państwa członkowskie przedstawiają w raportach informacje dotyczące następujących aspektów:

1.
POUFNOŚĆ

W raportach dotyczących jakości przedstawia się informacje na temat środków ustawodawczych lub innych formalnych procedur stosowanych w celu zapobieżenia przypadkom nieuprawnionego ujawnienia danych, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio spowodować identyfikację osoby lub podmiotu gospodarczego. Określa się w nich również zasady stosowane w celu zapewnienia poufności informacji statystycznych oraz zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu.

2.
KOSZTY I OBCIĄŻENIA

Raporty dotyczące jakości zawierają informacje na temat kosztów i obciążeń związanych z gromadzeniem i tworzeniem produktu statystycznego.

1 Dz.U. L 311 z 17.11.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.