Rozporządzenie wykonawcze 2019/791 zmieniające po raz 302. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.129.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/791
z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniające po raz 302. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) Dnia 14 maja 2019 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu jednego wpisu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, oraz o usunięciu jednego wpisu z tego wykazu. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2019 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule "Osoby prawne, grupy i podmioty" dodaje się wpis w brzmieniu: "Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie - Chorasan (ISIL- K) (alias a) ISIL Chorasan, b) Prowincja Chorasan Państwa Islamskiego, c) ISIS Wilajat Chorasan, d) Południowoazjatycki Oddział ISIL, e) Południowoazjatycka Sekcja ISIL). Dodatkowe informacje: Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie - Chorasan (ISIL - K) zostało utworzone w dniu 10 stycznia 2015 r. przez byłego dowódcę organizacji Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) i założone przez byłych dowódców frakcji talibskich, którzy złożyli przysięgę wierności wobec Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ujętego w wykazie jako Al-Kaida w Iraku). ISIL - K przyznało się do przeprowadzenia licznych ataków w Afganistanie i Pakistanie. Data wskazania, o której mowa w art. 7e lit. e): 14.5.2019 r.";
2)
w tytule "Osoby fizyczne" wykreśla się następujący wpis: "Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy; b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania, ostatni znany adres). Data urodzenia: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Miejsce urodzenia: a) Haidra Al-Qasreen, Tunezja; b) Liban; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001, utracił ważność dnia 27.9.2006). Dodatkowe informacje: a) do dnia 27.4.2012 przebywa w więzieniu we Włoszech; b) imię ojca: Mohamed Sharif; c) imię matki: Fatima. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003".
1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.