Rozporządzenie wykonawcze 2018/886 w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.158.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/886
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze

(UE) 2018/724

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/724 2  Komisja upoważniona została do powiadomienia Rady WTO ds. Handlu Towarami na piśmie, nie później niż do dnia 18 maja 2018 r., że w przypadku braku sprzeciwu ze strony Rady ds. Handlu Towarami Unia zawiesza stosowanie w handlu ze Stanami Zjednoczonymi koncesji celnych wynikających z układu GATT z 1994 r. w odniesieniu do produktów wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia, tak aby umożliwić zastosowanie dodatkowych ceł na przywóz tych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

(2) W dniu 18 maja 2018 r. Komisja przekazała wspomniane wyżej powiadomienie, a Rada WTO ds. Handlu Towarami nie wyraziła w ciągu 30 dni sprzeciwu. Tym samym Unia zawiesiła w ramach WTO stosowanie koncesji celnych wynikających z układu GATT z 1994 r. w odniesieniu do tych produktów w handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

(3) W dniu 8 marca 2018 r. Stany Zjednoczone przyjęły środki ochronne w formie podwyżki ceł na przywóz niektórych produktów ze stali i aluminium, obowiązujące od dnia 23 marca 2018 r. i na czas nieokreślony. Po dwóch odroczeniach ostatecznego terminu podwyższenia taryf w odniesieniu do Unii Europejskiej wyższe taryfy weszły w życie w odniesieniu do UE w dniu 1 czerwca 2018 r., na czas nieokreślony.

(4) W związku z powyższym, uwzględniając art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/724, Komisja powinna nałożyć dodatkowe cła na produkty wymienione w załącznikach I i II, jak określono w motywach 6 i 12-15 tego rozporządzenia, i uwzględniając kryteria, o których mowa w motywach 7 i 16-19 tego rozporządzenia oraz terminy, o których mowa w motywie 5 tego rozporządzenia, a mianowicie:

a) dodatkowe cła ad valorem w stawkach 10 % i 25 % na przywóz produktów wymienionych w załączniku I należy stosować od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i do czasu, aż Stany Zjednoczone przestaną stosować środki ochronne w stosunku do produktów z Unii;

b) dodatkowe cła ad valorem w stawkach 10 %, 25 %, 35 % i 50 % na przywóz produktów wymienionych w załączniku II należy stosować od dnia 1 czerwca 2021 r. - lub wcześniej, jeżeli przed tą datą Organ Rozstrzygania Sporów WTO wyda orzeczenie, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub zostanie powiadomiony o orzeczeniu o tej treści - do czasu, aż Stany Zjednoczone przestaną stosować w odniesieniu do Unii swoje środki ochronne.

(5) Ze względu na błąd pisarski należy zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724. Przedmiotowy błąd pisarski dotyczy maksymalnego dodatkowego cła dla CN 9504 40 00 w załączniku I, które powinno wynosić 10 %, a nie 25 %. Należy również odpowiednio zmienić motyw 12 i art. 2 lit. a) oraz załącznik I do tego rozporządzenia. Produkty i stawki dodatkowego cła wymienione w załącznikach I i II są identyczne z wymienionymi w zmienionym rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/724 i w niniejszym rozporządzeniu.

(6) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla kwestii zgodności środków ochronnych Stanów Zjednoczonych z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO.

(7) Jeśli Komisja uzna to za właściwe, może zmienić niniejsze rozporządzenie, tak aby uwzględnić ewentualne zmiany lub poprawki do środków ochronnych Stanów Zjednoczonych, w tym poprzez wyłączenie produktu bądź przedsiębiorstwa.

(8) Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/724 stanowi, że produkty wymienione w jego załącznikach, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie z cła lub jego redukcję zostało wydane przed datą wejścia w życie tego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom. Rozporządzenie to stanowi również, że produkty wymienione w jego załącznikach, w odniesieniu do których importerzy mogą przedstawić dowody na to, że zostały wywiezione ze Stanów Zjednoczonych do Unii przed dniem zastosowania dodatkowego cła w odniesieniu do danego produktu, nie podlegają cłu dodatkowemu.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Barier Handlowych ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 3 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Unia stosuje dodatkowe cła na przywóz do Unii produktów wymienionych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia i pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ("Stany Zjednoczone").

Artykuł  2

Dodatkowe cła na te produkty stosowane są w następujący sposób:

a)
na pierwszym etapie dodatkowe cło ad valorem w stawkach 10 % i 25 % ma zastosowanie do przywozu produktów wymienionych w załączniku I od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
b)
na drugim etapie kolejne dodatkowe cło ad valorem w stawce 10 %, 25 %, 35 % lub 50 % ma zastosowanie do przywozu produktów wymienionych w załączniku II:
-
od dnia 1 czerwca 2021 r., lub
-
od piątego dnia następującego po dniu wydania przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO orzeczenia, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub przekazaniu powiadomienia temu organowi o orzeczeniu o tej treści, jeżeli nastąpi to wcześniej. W ostatnim przypadku Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie wskazujące datę wydania takiego orzeczenia lub przekazania powiadomienia o takim orzeczeniu.
Artykuł  3

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/724 wprowadza się następujące zmiany:

1)
motyw 12 otrzymuje brzmienie:

"Przy uwzględnieniu wymogów dotyczących harmonogramu, opisanych w motywie 5, dodatkowe cła powinny być stosowane, w razie potrzeby lub w niezbędnym zakresie, w dwóch etapach. Na pierwszym etapie cła ad valorem w maksymalnych stawkach 10 % i 25 % na przywóz produktów wymienionych w załączniku I mogą być stosowane bezzwłocznie i do czasu, aż Stany Zjednoczone przestaną stosować środki ochronne w stosunku do produktów z Unii.";

2)
art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"na pierwszym etapie dodatkowe cło ad valorem w maksymalnych stawkach 10 % i 25 % może być stosowane na przywóz produktów wymienionych w załączniku I od dnia 20 czerwca 2018 r.";

3)
w załączniku I dodatkowe cło dla CN 9504 40 00 zmienia się w następujący sposób: "25 %" otrzymuje brzmienie "10 %".
Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Produkty podlegające dodatkowym cłom na pierwszym etapie

Kod CN w 2018 r. (1)Cło dodatkowe
0710 40 0025 %
0711 90 3025 %
0713 33 9025 %
1005 90 0025 %
1006 30 2125 %
1006 30 2325 %
1006 30 2525 %
1006 30 2725 %
1006 30 4225 %
1006 30 4425 %
1006 30 4625 %
1006 30 4825 %
1006 30 6125 %
1006 30 6325 %
1006 30 6525 %
1006 30 6725 %
1006 30 9225 %
1006 30 9425 %
1006 30 9625 %
1006 30 9825 %
1006 40 0025 %
1904 10 3025 %
1904 90 1025 %
2001 90 3025 %
2004 90 1025 %
2005 80 0025 %
2008 11 1025 %
2009 12 0025 %
2009 19 1125 %
2009 19 1925 %
2009 19 9125 %
2009 19 9825 %
2009 81 1125 %
2009 81 1925 %
2009 81 3125 %
2009 81 5925 %
2009 81 9525 %
2009 81 9925 %
2208 30 1125 %
2208 30 1925 %
2208 30 8225 %
2208 30 8825 %
2402 10 0025 %
2402 20 1025 %
2402 20 9025 %
2402 90 0025 %
2403 11 0025 %
2403 19 1025 %
2403 19 9025 %
2403 91 0025 %
2403 99 1025 %
2403 99 9025 %
3304 20 0025 %
3304 30 0025 %
3304 91 0025 %
6109 10 0025 %
6109 90 2025 %
6109 90 9025 %
6203 42 3125 %
6203 42 9025 %
6203 43 1125 %
6204 62 3125 %
6204 62 9025 %
6302 31 0025 %
6403 59 9525 %
7210 12 2025 %
7210 12 8025 %
7219 12 1025 %
7219 12 9025 %
7219 13 1025 %
7219 13 9025 %
7219 32 1025 %
7219 32 9025 %
7219 33 1025 %
7219 33 9025 %
7219 34 1025 %
7219 34 9025 %
7219 35 9025 %
7222 20 1125 %
7222 20 2125 %
7222 20 2925 %
7222 20 3125 %
7222 20 8125 %
7222 20 8925 %
7222 40 1025 %
7222 40 5025 %
7222 40 9025 %
7223 00 1125 %
7223 00 1925 %
7223 00 9125 %
7226 92 0025 %
7228 30 2025 %
7228 30 4125 %
7228 30 4925 %
7228 30 6125 %
7228 30 6925 %
7228 30 7025 %
7228 30 8925 %
7228 50 2025 %
7228 50 4025 %
7228 50 6925 %
7228 50 8025 %
7229 90 2025 %
7229 90 5025 %
7229 90 9025 %
7301 20 0025 %
7304 31 2025 %
7304 31 8025 %
7304 41 0025 %
7306 30 1125 %
7306 30 1925 %
7306 30 4125 %
7306 30 4925 %
7306 30 7225 %
7306 30 7725 %
7306 30 8025 %
7306 40 2025 %
7306 40 8025 %
7307 11 1025 %
7307 11 9025 %
7307 19 1025 %
7307 19 9025 %
7308 30 0025 %
7308 40 0025 %
7308 90 5125 %
7308 90 5925 %
7308 90 9825 %
7309 00 1025 %
7309 00 5125 %
7309 00 5925 %
7310 29 1025 %
7310 29 9025 %
7311 00 1325 %
7311 00 1925 %
7311 00 9925 %
7314 14 0025 %
7314 19 0025 %
7314 49 0025 %
7315 11 1025 %
7315 11 9025 %
7315 12 0025 %
7315 19 0025 %
7315 89 0025 %
7315 90 0025 %
7318 14 1025 %
7318 14 9125 %
7318 14 9925 %
7318 16 4025 %
7318 16 6025 %
7318 16 9225 %
7318 16 9925 %
7321 11 1025 %
7321 11 9025 %
7322 90 0025 %
7323 93 0025 %
7323 99 0025 %
7324 10 0025 %
7325 10 0025 %
7325 99 1025 %
7325 99 9025 %
7326 90 3025 %
7326 90 4025 %
7326 90 5025 %
7326 90 6025 %
7326 90 9225 %
7326 90 9625 %
7606 11 1025 %
7606 11 9125 %
7606 12 2025 %
7606 12 9225 %
7606 12 9325 %
8711 40 0025 %
8711 50 0025 %
8903 91 1025 %
8903 91 9025 %
8903 92 1025 %
8903 92 9125 %
8903 92 9925 %
8903 99 1025 %
8903 99 9125 %
8903 99 9925 %
9504 40 0010 %
(1) Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1) i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w momencie publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami ustawodawczymi, w tym ostatnio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 31.10.2017, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  II

Produkty podlegające dalszym dodatkowym cłom na drugim etapie

Kod CN w 2018 r. (1)Cło dodatkowe
2008 93 1125 %
2008 93 1925 %
2008 93 2925 %
2008 93 9125 %
2008 93 9325 %
2008 93 9925 %
2208 30 1125 %
2208 30 1925 %
2208 30 8225 %
2208 30 8825 %
3301 12 1010 %
3301 13 1010 %
3301 90 1010 %
3301 90 3010 %
3301 90 9010 %
3302 90 1010 %
3302 90 9010 %
3304 10 0010 %
3305 30 0010 %
4818 20 1025 %
4818 20 9135 %
4818 20 9925 %
4818 30 0025 %
4818 50 0035 %
4818 90 1025 %
4818 90 9035 %
5606 00 9110 %
5606 00 9910 %
5907 00 0010 %
5911 10 0010 %
5911 20 0010 %
5911 31 1110 %
5911 31 1910 %
5911 31 9010 %
5911 32 1110 %
5911 32 1910 %
5911 32 9010 %
6203 42 1150 %
6203 42 3350 %
6203 42 3550 %
6203 42 5150 %
6203 42 5950 %
6203 43 1950 %
6203 43 3150 %
6203 43 3950 %
6203 43 9050 %
6204 62 1150 %
6204 62 3350 %
6204 62 3950 %
6204 62 5150 %
6204 62 5950 %
6205 30 0050 %
6301 30 1050 %
6301 30 9050 %
6402 19 0025 %
6402 99 1050 %
6402 99 3125 %
6402 99 3925 %
6402 99 5025 %
6402 99 9125 %
6402 99 9325 %
6402 99 9625 %
6402 99 9825 %
6403 59 0525 %
6403 59 1125 %
6403 59 3125 %
6403 59 3525 %
6403 59 3925 %
6403 59 5025 %
6403 59 9125 %
6403 59 9925 %
6601 10 0050 %
6911 10 0050 %
6911 90 0050 %
6912 00 2150 %
6912 00 2350 %
6912 00 2550 %
6912 00 2950 %
6912 00 8150 %
6912 00 8350 %
6912 00 8550 %
6912 00 8950 %
6913 10 0050 %
6913 90 1050 %
6913 90 9350 %
6913 90 9850 %
6914 10 0050 %
6914 90 0050 %
7005 21 2525 %
7005 21 3025 %
7005 21 8025 %
7007 19 1010 %
7007 19 2010 %
7007 19 8010 %
7007 21 2010 %
7007 21 8010 %
7007 29 0010 %
7009 10 0025 %
7009 91 0010 %
7013 28 1010 %
7013 28 9010 %
7102 31 0010 %
7113 11 0025 %
7113 19 0025 %
7113 20 0025 %
7228 50 6125 %
7326 90 9810 %
7604 29 9025 %
7606 11 9325 %
7606 11 9925 %
8422 11 0050 %
8450 11 1150 %
8450 11 1950 %
8450 11 9050 %
8450 12 0050 %
8450 19 0050 %
8506 10 1110 %
8506 10 1810 %
8506 10 9110 %
8506 10 9810 %
8506 90 0010 %
8543 70 0150 %
8543 70 0250 %
8543 70 0350 %
8543 70 0450 %
8543 70 0550 %
8543 70 0650 %
8543 70 0750 %
8543 70 0850 %
8543 70 0950 %
8543 70 1050 %
8543 70 3050 %
8543 70 5050 %
8543 70 6050 %
8543 70 9025 %
8704 21 1010 %
8704 21 3110 %
8704 21 3910 %
8704 21 9110 %
8704 21 9910 %
8711 40 0025 %
8711 50 0025 %
8901 90 1050 %
8901 90 9050 %
8902 00 1050 %
8902 00 9050 %
8903 10 1010 %
8903 10 9010 %
8903 92 9125 %
8903 92 9925 %
9401 61 0050 %
9401 69 0050 %
9401 71 0050 %
9401 79 0050 %
9401 80 0050 %
9404 90 1025 %
9404 90 9025 %
9405 99 0025 %
(1) Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1) i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w momencie publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami ustawodawczymi, w tym ostatnio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 31.10.2017, s. 1).
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 50).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 14).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z dnia 6 października 2015 r. ustanawiające procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.