Rozporządzenie wykonawcze 2017/2169 w sprawie formatu i zasad przekazywania europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.306.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2169
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie formatu i zasad przekazywania europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (UE) 2016/1952 ustanowiono wspólne ramy tworzenia porównywalnej europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi w Unii.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1952 państwa członkowskie powinny przekazywać dane statystyczne w formie elektronicznej, aby przestrzegać właściwego formatu technicznego, który ma zostać określony przez Komisję.

(3) Standard wymiany danych statystycznych i metadanych - SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) zapewnia standardy statystyczne i techniczne dla wymiany statystyki publicznej. Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi powinna zatem ustanowić w obrębie Europejskiego Systemu Statystycznego format techniczny zgodny z tymi standardami.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dane dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi w Unii są przekazywane do Eurostatu za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych, aby umożliwić Komisji (Eurostatowi) pozyskiwanie tych danych drogą elektroniczną.

Artykuł  2

Strukturę stosowaną do przekazywania danych Komisji (Eurostatowi) określono w załącznikach.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Struktura przekazywania danych statystycznych dotyczących cen gazu ziemnego

Informacje, które należy uwzględnić w przesyłanych plikach:

Informacje ogólne

PoleUwagiCzęstotliwość
PaństwoNazwa państwa sprawozdającegoPółrocze
OrganizacjaNazwa organizacji sprawozdającejPółrocze
Osoba odpowiedzialna za kontaktyImię i nazwisko urzędnika sprawozdającegoPółrocze
Adres e-mailAdres e-mail urzędnika sprawozdającegoPółrocze
RokRok odniesienia dla danych (2017, 2018 itd.)Półrocze
Półrocze1 lub 2Półrocze

Dla każdego zakresu zużycia należy przekazywać pola w tablicach 1, 2 i 4. Zakresy dla konsumentów będących gospodarstwami domowymi są następujące:

-
Zakres-D1 (małe): roczne zużycie poniżej 20 GJ,
-
Zakres-D2 (średnie): roczne zużycie równe 20 lub większe, ale mniejsze niż 200 GJ,
-
Zakres-D3 (duże): roczne zużycie równe 200 GJ lub większe.

Zakresy dla konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi są następujące:

-
Zakres-I1: roczne zużycie poniżej 1 000 GJ,
-
Zakres-I2: roczne zużycie równe 1 000 lub większe, ale mniejsze niż 10 000 GJ,
-
Zakres-I3: roczne zużycie równe 10 000 lub większe, ale mniejsze niż 100 000 GJ,
-
Zakres-I4: roczne zużycie równe 100 000 lub większe, ale mniejsze niż 1 000 000 GJ,
-
Zakres-I5: roczne zużycie równe 1 000 000 lub większe, ale mniejsze niż 4 000 000 GJ,
-
Zakres-I6: roczne zużycie równe 4 000 000 GJ lub większe.

Dane w tablicy 3 należy podać jako średnie obejmujące wszystkie zakresy zużycia łącznie.

Tablica 1: Główne poziomy cen

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufnościPółrocze
Cena bez podatków

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik "energia i dostawa" i składnik "sieć".Półrocze
Cena bez VAT i innych podatków podlegających zwrotowi

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik "energia i dostawa", składnik "sieć" oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom cen obejmuje składniki "energia" i "sieć" oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.Półrocze
Cena obejmująca wszystkie podatki i VAT (podlegające i niepodlegające zwrotowi)

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik "energia i dostawa", składnik "sieć" oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty, obciążenia i należności, łącznie z podatkiem VAT.Półrocze

Wartości podano w walucie krajowej na gigadżul (wartość opałowa brutto).

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 2: Szczegółowy podział cen według składników i składników podrzędnych

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Cena energii i dostawy

- wartość

- status obserwacji

Składnik ten obejmuje cenę nośników płaconą przez dostawcę za gaz ziemny lub cenę gazu ziemnego w punkcie wejścia do systemu przesyłowego, w tym, w stosownych przypadkach, następujące koszty ponoszone przez odbiorcę końcowego: koszty magazynowania plus koszty związane ze sprzedażą gazu ziemnego odbiorcom końcowym.W ujęciu rocznym
Cena sieci

- wartość

- status obserwacji

Cena sieci obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.W ujęciu rocznym
Podatek od wartości dodanej

- wartość

- status obserwacji

Podatek od wartości dodanej, zgodnie z definicją w dyrektywie Rady 2006/112/WE (1)W ujęciu rocznym
Podatki związane z odnawialnymi źródłami energii

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i CHP (kogeneracji).W ujęciu rocznym
Podatki od mocy

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane ze strategicznymi zapasami, opłatami za moc i bezpieczeństwem energetycznym; podatki za dystrybucję gazu ziemnego; koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku i systemu.W ujęciu rocznym
Podatki środowiskowe

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i na inne cele dotyczące środowiska; podatki od emisji CO2 lub innych gazów cieplarnianych.W ujęciu rocznym
Inne podatki:

- wartość

- status obserwacji

Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych czterech kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.W ujęciu rocznym
(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Okresem odniesienia dla wszystkich składników i składników podrzędnych jest rok. Wartości podano w walucie krajowej na gigadżul (GJ), na podstawie wartości opałowej brutto. Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 3: Koszty sieci

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Koszty przesyłu

- odsetek

- status obserwacji

Średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.W ujęciu rocznym
Koszty dystrybucji

- odsetek

- status obserwacji

Średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla kosztów przesyłu i dystrybucji jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 4: Zużycie

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Zużycie

- odsetek

- status obserwacji

Względny udział gazu ziemnego w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla zużycia jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

ZAŁĄCZNIK  II

Struktura przekazywania danych statystycznych dotyczących cen energii elektrycznej

Informacje, które należy uwzględnić w przesyłanych plikach:

Informacje ogólne

PoleUwagiCzęstotliwość
PaństwoNazwa państwa sprawozdającegoPółrocze
OrganizacjaNazwa organizacji sprawozdającejPółrocze
Osoba odpowiedzialna za kontaktyImię i nazwisko urzędnika sprawozdającegoPółrocze
Adres e-mailAdres e-mail urzędnika sprawozdającegoPółrocze
RokRok odniesienia dla danych (2017, 2018 itd.)Półrocze
Półrocze1 lub 2Półrocze

Dla każdego zakresu zużycia należy przekazywać pola w tablicach 1, 2 i 4. Zakresy dla konsumentów będących gospodarstwami domowymi są następujące:

-
Zakres-DA (bardzo małe): roczne zużycie poniżej 1 000 kWh,
-
Zakres-DB (małe): roczne zużycie równe 1 000 lub większe, ale mniejsze niż 2 500 kWh,
-
Zakres-DC (średnie): roczne zużycie równe 2 500 lub większe, ale mniejsze niż 5 000 kWh,
-
Zakres-DD (duże): roczne zużycie równe 5 000 lub większe, ale mniejsze niż 15 000 kWh,
-
Zakres-DE (bardzo duże): roczne zużycie równe 15 000 kWh lub większe.

Zakresy dla konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi są następujące:

-
Zakres-IA: roczne zużycie poniżej 20 MWh,
-
Zakres-IB: roczne zużycie równe 20 lub większe, ale mniejsze niż 500 MWh,
-
Zakres-IC: roczne zużycie równe 500 lub większe, ale mniejsze niż 2 000 MWh,
-
Zakres-ID: roczne zużycie równe 2 000 lub większe, ale mniejsze niż 20 000 MWh,
-
Zakres-IE: roczne zużycie równe 20 000 lub większe, ale mniejsze niż 70 000 MWh,
-
Zakres-IF: roczne zużycie równe 70 000 lub większe, ale mniejsze niż 150 000 MWh,
-
Zakres-IG: roczne zużycie równe 150 000 MWh lub większe.

Dane w tablicy 3 należy podać jako średnie obejmujące wszystkie zakresy zużycia.

Tablica 1: Główne poziomy cen

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufnościPółrocze
Cena bez podatków:

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik "energia i dostawa" i składnik "sieć".Półrocze
Cena bez VAT i innych podatków podlegających zwrotowi

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik "energia i dostawa", składnik "sieć" oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom ceny obejmuje składniki "energia" i "sieć" oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.Półrocze
Cena obejmująca wszystkie podatki i VAT (podlegające i niepodlegające zwrotowi)

- wartość

- status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik "energia i dostawa", składnik "sieć" oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty, obciążenia i należności, łącznie z podatkiem VAT.Półrocze

Wartości są podane w walucie krajowej na kilowatogodzinę.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 2: Szczegółowy podział cen według składników i składników podrzędnych

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Cena energii i dostawy

- wartość

- status obserwacji

Składnik ceny całkowitej, dotyczący energii i dostawy, z wyłączeniem podatków.

Składnik ten obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: wytwarzanie, agregowanie, bilansowanie energii, koszty dostarczonej energii, obsługa klienta, zarządzanie obsługą klienta, pomiary i inne koszty związane z dostawą.

W ujęciu rocznym
Cena sieci

- wartość

- status obserwacji

Składnik ceny całkowitej, dotyczący cen sieci, z wyłączeniem podatków.

Cena sieci obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.

W ujęciu rocznym
Podatek od wartości dodanej

- wartość

- status obserwacji

Podatek od wartości dodanej, zgodnie z definicją w dyrektywie 2006/112/WE Rady.W ujęciu rocznym
Podatki związane z odnawialnymi źródłami energii

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji.W ujęciu rocznym
Podatki od mocy

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z opłatami za moc, bezpieczeństwem energetycznym i wystarczalnością mocy wytwórczych; podatki w zakresie restrukturyzacji przemysłu węglowego; podatki za dystrybucję energii elektrycznej; koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku i systemu.W ujęciu rocznym
Podatki środowiskowe

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i na inne cele dotyczące środowiska; podatki od emisji CO2 lub innych gazów cieplarnianych.W ujęciu rocznym
Podatki od energii jądrowej

- wartość

- status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z sektorem jądrowym, w tym opłaty związane z likwidacją obiektów jądrowych, opłaty z tytułu kontroli, opłaty związane z instalacjami jądrowymi.W ujęciu rocznym
Inne podatki:

- wartość

- status obserwacji

Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych pięciu kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla wszystkich składników i składników podrzędnych jest rok.

Wartości są podane w walucie krajowej na kilowatogodzinę.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 3: Koszty sieci

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Koszty przesyłu

- odsetek

- status obserwacji

Średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.W ujęciu rocznym
Koszty dystrybucji

- odsetek

- status obserwacji

Średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla kosztów przesyłu i dystrybucji jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 4: Zużycie

PoleUwagiCzęstotliwość
Status poufności
Zużycie

- odsetek

- status obserwacji

Względny udział energii elektrycznej w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla zużycia jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

1 Dz.U. L 311 z 17.11.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.