Rozporządzenie wykonawcze 2017/1109 znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2017/1109 znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.162.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1109
z dnia 21 czerwca 2017 r.
znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 891/2009 2  otwarto roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów cukrowniczych.

(2) Składanie wniosków o pozwolenia na przywóz, dotyczących numeru porządkowego 09.4320, zawieszono od dnia 28 września 2016 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1728 3 .

(3) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1085 4  zwiększono roczną ilość w odniesieniu do tego numeru porządkowego. Należy zatem znieść zawieszenie składania wniosków.

(4) W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Znosi się zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz dotyczących numeru porządkowego 09.4320, ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1728.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1728 z dnia 27 września 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 8 do dnia 14 września 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia (Dz.U. L 261 z 28.9.2016, s. 7).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1085 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 156 z 20.6.2017, s. 19).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.