Rozporządzenie wykonawcze 2016/1153 ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1153 ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.190.76

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1153
z dnia 14 lipca 2016 r.
ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 ustanawia się rezerwę, przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego w przypadku poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję lub dystrybucję rolną, poprzez zmniejszenie - na początku każdego roku - płatności bezpośrednich przy użyciu mechanizmu dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 26 wspomnianego rozporządzenia.

(2) Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że aby zapewnić przestrzeganie rocznych pułapów określonych w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 2 w odniesieniu do finansowania wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich ustala się współczynnik korygujący płatności bezpośrednie, jeżeli prognozy wydatków na finansowanie środków finansowanych w ramach tego podpułapu w danym roku budżetowym wskazują, że zostaną przekroczone mające zastosowanie pułapy roczne.

(3) Kwota rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, która ma zostać włączona do opracowywanego przez Komisję projektu budżetu na 2017 r., wynosi 450,5 mln EUR w cenach bieżących. W celu pokrycia tej kwoty do płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 3 musi mieć zastosowanie mechanizm dyscypliny finansowej w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016.

(4) Prognozy dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem określone w projekcie budżetu sporządzonym przez Komisję na 2017 r. wskazują, że nie ma potrzeby dalszego stosowania dyscypliny finansowej.

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w dniu 22 marca 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 4 .

(6) Do dnia 30 czerwca 2016 r. Parlament Europejski i Rada nie określiły współczynnika korygującego. W związku z tym, zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja powinna w drodze aktu wykonawczego ustalić współczynnik korygujący oraz poinformować o tym niezwłocznie Parlament Europejski i Radę.

(7) Zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja może do dnia 1 grudnia 2016 r. dostosować współczynnik korygujący w oparciu o nowe informacje będące w jej posiadaniu. W przypadku nowych informacji Komisja weźmie je pod uwagę i przyjmie rozporządzenie wykonawcze dostosowujące współczynnik korygujący do dnia 1 grudnia 2016 r., w związku z listem w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2017.

(8) Zasadniczo rolnicy składający wnioski o przyznanie pomocy w zakresie płatności bezpośrednich w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego (N) otrzymują wypłatę w ustalonym terminie płatności przypadającym w roku budżetowym (N+1). Jednakże państwa członkowskie mogą, z zachowaniem pewnych limitów, realizować zaległe płatności na rzecz rolników po upływie tego terminu płatności. Takie zaległe płatności mogą być dokonywane w następnym roku budżetowym. W przypadku zastosowania dyscypliny finansowej w odniesieniu do danego roku kalendarzowego nie należy stosować współczynnika korygującego do płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w latach kalendarzowych innych niż rok kalendarzowy, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa. W związku z tym, aby zapewnić równe traktowanie rolników, należy ustanowić przepis mówiący, że współczynnik korygujący ma być stosowany wyłącznie do płatności, w odniesieniu do których wnioski o przyznanie pomocy złożono w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa, niezależnie od tego, kiedy dokonywana jest dana płatność na rzecz rolników.

(9) Art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że współczynnik korygujący stosowany do płatności bezpośrednich ustalony zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obowiązuje wyłącznie w przypadku płatności bezpośrednich przekraczających 2 000 EUR, które zostaną przyznane rolnikom w odnośnym roku kalendarzowym. Ponadto art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że w związku ze stopniowym wprowadzaniem płatności bezpośrednich współczynnik korygujący stosuje się do Chorwacji dopiero od dnia 1 stycznia 2022 r. Zatem współczynnik korygujący, określony w niniejszym rozporządzeniu, nie powinien mieć zastosowania do płatności dla rolników w tym państwie członkowskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
W celu ustalenia współczynnika korygującego zgodnie z art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 kwoty płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, które mają być przyznane rolnikom w wysokości przekraczającej 2 000 EUR na podstawie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016, ulegają zmniejszeniu o współczynnik korygujący wynoszący 1,366744 %.
2.
Zmniejszenie przewidziane w ust. 1 nie ma zastosowania w Chorwacji.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).
4 COM(2016) 159.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.