Rozporządzenie wykonawcze 2016/1047 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1047 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.170.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1047
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej "Nomenklaturą scaloną" lub CN), w celu jednoczesnego spełnienia wymogów zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, danych statystycznych handlu zewnętrznego Unii, jak i innych polityk unijnych dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

(2) Decyzja Rady (UE) 2016/971 2 przewiduje zniesienie lub obniżenie należności celnych za niektóre produkty. W celu wdrożenia środków przewidzianych w tej decyzji według Nomenklatury scalonej konieczne jest wskazanie odnośnych produktów z zastosowaniem kodów CN. W przypadku gdy obowiązujące kody CN obejmują większą grupę produktów niż te, których dotyczy zniesienie lub obniżenie należności celnych, zwolnienie z należności celnych lub ich obniżenie powinno być przyznawane tylko w odniesieniu do produktów wymienionych w decyzji.

(3) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(4) Ponieważ decyzja (UE) 2016/971 wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2016 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i obowiązywać od daty wejścia w życie decyzji.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 3

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

a)
W części pierwszej w sekcji II dodaje się pkt G w brzmieniu:

"G. Bezcłowe traktowanie wielokomponentowych układów scalonych (MCO):

1. Zwolnienie z należności celnych stosuje się do »wielokomponentowych układów scalonych« (MCO), które zostały zdefiniowane jako:

kombinacja jednego lub więcej monolitycznych, hybrydowych lub wielochipowych układów scalonych, z co najmniej jednym z następujących komponentów: czujniki na bazie krzemu, aktuatory, oscylatory, rezonatory lub ich kombinacje, lub komponenty wykonujące funkcje artykułów klasyfikowalnych do pozycji 8532, 8533, 8541, lub wzbudniki klasyfikowalne do pozycji 8504, uformowane pod każdym względem niepodzielnie w pojedynczy korpus, podobnie jak układ scalony, jako komponent w rodzaju stosowanych do montażu na płytce obwodów drukowanych (PCB) lub innym nośniku, poprzez podłączenie wtyków, wyprowadzeń, kulek, powierzchni styku, wypukłości lub pól kontaktowych.

Do celów tej definicji w poprzednim akapicie:

1. »Komponenty« mogą być dyskretne, wytworzone niezależnie, następnie montowane na podporze MCO lub zintegrowane w innych komponentach.

2. »Na bazie krzemu« oznacza zbudowane na podłożu krzemowym lub wykonane z materiałów krzemowych, lub wbudowane w strukturę półprzewodnikową układu scalonego.

3. a) »Czujniki na bazie krzemu« składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję wykrywania wielkości fizycznych lub chemicznych oraz przetwarzania ich na sygnały elektryczne, spowodowane powstaniem zmian we właściwościach elektrycznych lub przemieszczeniem struktury mechanicznej. »Wielkości fizyczne lub chemiczne« odnoszą się do zjawisk świata rzeczywistego, takich jak: ciśnienie, fale akustyczne, przyspieszenie, wibracja, ruch, orientacja, odkształcenie, natężenie pola magnetycznego, natężenie pola elektrycznego, światło, radioaktywność, wilgotność, przepływ, stężenie chemikaliów itp.

b) »Aktuatory na bazie krzemu« składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję przekształcania sygnałów elektrycznych w ruch fizyczny.

c) »Rezonatory na bazie krzemu« są komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur w odpowiedzi na wejście zewnętrzne.

d) »Oscylatory na bazie krzemu« są czynnymi komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur.

2. Towary kwalifikujące się do zwolnienia z należności celnych, o których mowa w ust. 1, mogą należeć do następujących podpozycji CN:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3. Po przedstawieniu organom celnym państwa członkowskiego zgłoszenia celnego o dopuszczenie MCO do swobodnego obrotu, zgłaszający zobowiązany jest wskazać kod »Y035« w polu 44 dokumentu SAD (rozporządzenie (UE) 341/2016 (załącznik 9)).".

b)
W części drugiej wprowadza się następujące zmiany:
(1)
wiersze dotyczące kodów CN od 3215 do 3215 90 00 otrzymują brzmienie:
"3215Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe:

- - Farba drukarska:

3215 11 00- - Czarna6,5 (1)-
3215 19 00- - Pozostała6,5 (3)-
3215 90 00- Pozostałe6,5 (5)-
(1) Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39, i obejmujące komponenty mechaniczne lub elektryczne: bez cła.

(3) Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39, i obejmujące komponenty mechaniczne lub elektryczne: bez cła.

(5) Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39 i obejmujące komponenty mechaniczne lub elektryczne; atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39: bez cła.";

(2)
wiersz dotyczący kodu CN 3506 91 00 otrzymuje brzmienie:
"3506 91 00- - Spoiwa na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie kauczuku6,5 (7)-
(7) Przezroczyste spoiwa w postaci filmu i przezroczyste utwardzane spoiwa płynne w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania płaskich wyświetlaczy panelowych lub ekranów dotykowych: 4,9 %.";
(3)
wiersz dotyczący kodu CN 3701 30 00 otrzymuje brzmienie:
"3701 30 00- Pozostałe płyty i filmy, o dowolnym boku przekraczającym 255 mm4,9m2";
(4)
wiersz dotyczący kodu CN 3701 99 00 otrzymuje brzmienie:
"3701 99 00- - Pozostałe4,9-";
(5)
wiersze dotyczące kodów CN 3705 90 10 i 3705 90 90 otrzymują brzmienie:
"3705 90 10- - Mikrofilmybez cła-
3705 90 90- - Pozostałebez cła-";
(6)
wiersze dotyczące kodów CN 3707 90 20 i 3707 90 90 otrzymują brzmienie:
"3707 90 20- - Wywoływacze i utrwalacze4,5 (8)-
3707 90 90- - Pozostałebez cła-
(8) Termoplastyczne lub elektrostatyczne kartrydże z tonerem (bez części ruchomych) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami HS 844331, 844332 lub 844339: bez cła.";
(7)
wiersze dotyczące kodów CN od 3907 99 do 3907 99 90 otrzymują brzmienie:
"3907 99- - Pozostałe:
3907 99 10- - - Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan etylenu)bez cła-
3907 99 90- - - Pozostałe6,5 (9)-
(9) Ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych na bazie poliestrów aromatycznych: 4,9.";
(8)
wiersz dotyczący kodu CN 3919 90 00 otrzymuje brzmienie:
"3919 90 00- Pozostałe6,5 (11)-
(11) Samoprzylepne okrągłe podkładki polerujące w rodzaju stosowanych do wytwarzania płytek półprzewodnikowych: bez cła.";
(9)
wiersz dotyczący kodu CN 3923 10 00 otrzymuje brzmienie:
"3923 10 00- Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły6,5 (13)-
(13) Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych, specjalnie dostosowane do transportu lub pakowania płytek półprzewodnikowych, masek lub siatek: bez cła.";
(10)
wiersz dotyczący kodu CN 5911 90 90 otrzymuje brzmienie:
"5911 90 90- - Pozostałe6(15)-
(15) Samoprzylepne okrągłe podkładki polerujące w rodzaju stosowanych do wytwarzania płytek półprzewodnikowych: bez cła.";
(11)
wiersze dotyczące kodów CN 8414 10 do 8414 10 89 otrzymują brzmienie:
"8414 10- Pompy próżniowe:
8414 10 20- - Do stosowania w produkcji półprzewodników - - Pozostałe:bez cłap/st
8414 10 25- - - Pompy rotacyjne tłokowe, pompy rotacyjne łopatkowe, pompy molekularne i pompy Roots'a

- - - Pozostałe:

1,7 (17)p/st
8414 10 81- - - - Pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne i pompy adsorpcyjne1,7 (17)p/st
8414 10 89- - - - Pozostałe1,7 (17)p/st
(17) W rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodników lub płaskich wyświetlaczy panelowych: bez cła.";
(12)
wiersze dotyczące kodów CN od 8414 59 do 8414 59 80 otrzymują brzmienie:
"8414 59- - Pozostałe:
8414 59 20- - - Wentylatory osiowe2,3 (18)p/st
8414 59 40- - - Wentylatory promieniowe2,3 (18)p/st
8414 59 80- - - Pozostałe2,3 (18)p/st
(18) Wentylatory w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do chłodzenia mikroprocesorów, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub zespołów do maszyn do automatycznego przetwarzania danych: bez cła.";
(13)
wiersz dotyczący kodu CN 8419 50 00 otrzymuje brzmienie:
"8419 50 00- Wymienniki ciepła1,7 (19)-
(19) Wymienniki ciepła wykonane z fluoropolimerów oraz z przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej 3 cm lub mniejszej: bez cła.";
(14)
wiersze dotyczące kodów CN od 8420 10 do 8420 10 80 otrzymują brzmienie:
"8420 10- Kalandry lub inne maszyny do walcowania:
8420 10 10- - W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym1,7-
8420 10 30- - W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym1,7-
8420 10 80- - Pozostałe1,7 (21)-
(21) Laminatory walcowane w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji podłoży obwodów drukowanych lub obwodów drukowanych: bez cła.";
(15)
wiersz dotyczący kodu CN 8421 29 00 otrzymuje brzmienie:
"8421 29 00- - Pozostałe1,7 (23)-
(23) Wykonane z fluoropolimerów oraz z filtrem lub membraną czyszczącą o grubości nieprzekraczającej 140 mikronów: bez cła.";
(16)
wiersze dotyczące kodów CN od 8421 39 do 8421 39 80 otrzymują brzmienie:
"8421 39- - Pozostałe:
8421 39 20- - - Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza1,7 (25)-
- - - Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów:
8421 39 60- - - - Metodą katalityczną1,7 (25)-
8421 39 80- - - - Pozostałe1,7 (25)-
(25) Z obudową ze stali nierdzewnej, oraz przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej nieprzekraczającej 1,3 cm: bez cła.";
(17)
wiersz dotyczący kodu CN 8421 99 00 otrzymuje brzmienie:
"8421 99 00- - Pozostałe1,7 (29)-
(29) Części następujących urządzeń i aparatury:

- urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy wykonanych z fluoropolimerów oraz z filtrem lub membraną czyszczącą o grubości nieprzekraczającej 140 mikronów: bez cła;

- urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania gazów z obudową ze stali nierdzewnej, oraz przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej nieprzekraczającej 1,3 cm: bez cła.";

(18)
wiersz dotyczący kodu CN 8423 20 00 otrzymuje brzmienie:
"8423 20 00- Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach1,7 (31)p/st
(31) Wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas: bez cła.";
(19)
wiersze dotyczące kodów CN od 8423 30 00 do 8423 90 00 otrzymują brzmienie:
"8423 30 00- Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe

- Pozostałe urządzenia do ważenia:

1,7 (33)p/st
8423 81- - O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg:
8423 81 10- - - Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną1,7 (35)p/st
8423 81 30- - - Urządzenia do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniach1,7 (35)p/st
8423 81 50- - - Wagi sklepowe1,7 (35)p/st
8423 81 90- - - Pozostałe1,7 (35)p/st
8423 82- - O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg:
8423 82 10- - - Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną1,7 (40)p/st
8423 82 90- - - Pozostałe1,7 (40)p/st
8423 89 00- - Pozostałe1,7 (43)p/st
8423 90 00- Wszelkiego rodzaju odważniki do wag; części wag1,7 (45)-
(33) Wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas: bez cła.

(35) Wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas: bez cła.

(40) Wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas, z wyłączeniem urządzeń do ważenia pojazdów silnikowych: bez cła.

(43) Wykorzystujące elektroniczne środki do określania mas: bez cła.

(45) Części urządzeń do ważenia wykorzystujących elektroniczne środki do określania mas, z wyłączeniem części urządzeń do ważenia pojazdów silnikowych: bez cła.";

(20)
wiersze dotyczące kodów CN 8424 89 00 do 8424 90 00 otrzymują brzmienie:
"8424 89 00- - Pozostałe1,7 (47)-
8424 90 00- Części1,7 (50)-
(47) Urządzenia mechaniczne do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych: bez cła.

(50) Części urządzeń mechanicznych do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych: bez cła.";

(21)
wiersze dotyczące kodów CN od 8442 30 do 8442 50 80 otrzymują brzmienie:
"8442 30- Maszyny, urządzenia i wyposażenie:
8442 30 10- - Maszyny do fotoskładu - - Pozostałe:bez cłap/st
8442 30 91- - - Do odlewania i składania czcionek (na przykład linotypy, monotypy, intertypy), z użyciem lub bez użycia urządzeń do odlewaniabez cłap/st
8442 30 99- - - Pozostałebez cła-
8442 40 00- Części do powyższych maszyn, urządzeń i wyposażeniabez cła-
8442 50- Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane):
8442 50 20- - Z obrazem druku (gotowe do drukowania)bez cła-
8442 50 80- - Pozostałebez cła-";
(22)
wiersze dotyczące kodów CN od 8443 31 do 8443 99 90 otrzymują brzmienie:
"8443 31- - Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci:
8443 31 20- - - Maszyny, których podstawową funkcją jest kopiowanie cyfrowe, które następuje przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującegobez cłap/st
8443 31 80- - - Pozostałebez cłap/st
8443 32- - Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci:
8443 32 10- - - Drukarkibez cłap/st
8443 32 30- - - Telefaksybez cłap/st
- - - Pozostałe:
8443 32 91- - - - Maszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującegobez cłap/st
8443 32 93- - - - Pozostałe maszyny wykonujące funkcję kopiowania, zawierające układ optycznybez cłap/st
8443 32 99- - - - Pozostałebez cłap/st
8443 39- - Pozostałe:
8443 39 10- - - Maszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego

- - - Pozostałe kopiarki:

bez cłap/st
8443 39 31- - - - Zawierające układ optycznybez cłap/st
8443 39 39- - - - Pozostałebez cłap/st
8443 39 90- - - Pozostałe

- Części i akcesoria:

bez cłap/st
8443 91- - Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442:
8443 91 10- - - Aparatury objętej podpozycją 8443 19 40 (E0013) - - - Pozostałe:bez cła-
8443 91 91- - - - Z żeliwa lub staliwabez cła-
8443 91 99- - - - Pozostałebez cła-
8443 99- - Pozostałe:
8443 99 10- - - Zespoły elektronicznebez cła-
8443 99 90- - - Pozostałebez cła-
(E0013) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (zob. art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).";
(23)
wiersz dotyczący kodu CN 8456 10 00 otrzymuje brzmienie:
"8456 10 00- Działające na zasadzie lasera lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej4,5 (51)p/st
(51) Obrabiarki obrabiające za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517, lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych: bez cła.";
(24)
wiersze dotyczące kodów 8466 93, 8466 93 30 i 8466 93 70 otrzymują brzmienie:
"8466 93- - Do obrabiarek objętych pozycjami od 8456 do 8461:
8466 93 30- - - Do maszyn objętych podpozycją 8456 90 201,7-
8466 93 70- - - Pozostałe1,2 (54)-
(54) Części i akcesoria obrabiarek obrabiających laserem lub innym światłem, lub wiązką fotonów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517, lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych; części i akcesoria maszyn objętych podpozycjami 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 lub 8461 50 w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517, lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danych: bez cła.";
(25)
wiersz dotyczący kodu CN 8472 10 00 otrzymuje brzmienie:
"8472 10 00- Powielacze1,5p/st";
(26)
wiersze dotyczące kodów CN od 8472 90 do 8472 90 70 otrzymują brzmienie:
"8472 90- Pozostałe:
8472 90 10- - Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet1,7p/st
8472 90 30- - Bankomatybez cłap/st
8472 90 70- - Pozostałe1,7-";
(27)
wiersz dotyczący kodu CN 8473 10 19 otrzymuje brzmienie:
"8473 10 19- - - Pozostałebez cła-";
(28)
wiersz dotyczący kodu CN 8473 40 18 otrzymuje brzmienie:
"8473 40 18- - - Pozostałebez cła-";
(29)
wiersz dotyczący kodu CN 8475 21 00 otrzymuje brzmienie:
"8475 21 00- - Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcjibez cła-";
(30)
wiersz dotyczący kodu CN 8475 90 00 otrzymuje brzmienie:
"8475 90 00- Części1,7 (140)-
(140) Części maszyn objętych podpozycją 8475 21 00: bez cła.";
(31)
wiersze dotyczące kodów CN 8476 89 00 i 8476 90 00 otrzymują brzmienie:
"8476 89 00- - Pozostałe1,7 (57)p/st
8476 90 00- Części1,7 (59)-
(57) Automaty do rozmieniania pieniędzy: bez cła.

(59) Części automatów do rozmieniania pieniędzy: bez cła.";

(32)
wiersze dotyczące kodów CN od 8479 89 do 8479 90 80 otrzymują brzmienie:
"8479 89- - Pozostałe:
8479 89 30- - - Przemieszczające się obudowy górnicze z napędem hydraulicznym1,7-
8479 89 60- - - Centralne układy smarowania1,7-
8479 89 97- - - Pozostałe1,7 (61)-
8479 90- Części:
8479 90 20- - Z żeliwa lub staliwa1,7-
8479 90 80- - Pozostałe1,7 (63)-
(61) Automatyczne maszyny do umieszczania elektronicznych komponentów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych: bez cła.

(63) Części automatycznych maszyn do umieszczania elektronicznych komponentów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do wytwarzania zespołów obwodów drukowanych: bez cła.";

(33)
wiersze dotyczące kodów CN od 8486 20 do 8486 30 90 otrzymują brzmienie:
"8486 20- Maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych:
8486 20 10- - Obrabiarki działające na zasadzie ultradźwiękówbez cłap/st
8486 20 90- - Pozostałebez cła-
8486 30- Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych:bez cła-
8486 30 10- - Aparatura do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 30 30- - Urządzenia do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 30 50- - Aparatura do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 30 90- - Pozostałebez cła-";
(34)
wiersze dotyczące kodów CN od 8486 90 do 8486 90 90 otrzymują brzmienie:
"8486 90- Części i akcesoria:
8486 90 10- - Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych

- - Pozostałe:

bez cła-
8486 90 20- - - Części wirówek do pokrywania warstwą światłoczułą podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD)bez cła-
8486 90 30- - - Części maszyn usuwające rąbki, do czyszczenia metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych przed procesem elektrolitycznego powlekaniabez cła-
8486 90 40- - - Części aparatury do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 90 50- - - Części i akcesoria urządzeń do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 90 60- - - Części i akcesoria aparatury do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznychbez cła-
8486 90 70- - - Części i akcesoria obrabiarek działających na zasadzie ultradźwiękówbez cła-
8486 90 90- - - Pozostałebez cła-";
(35)
wiersze dotyczące kodów CN od 8504 40 55 do 8504 90 99 otrzymują brzmienie:
"8504 40 55- - - Urządzenia do ładowania akumulatorów - - - Pozostałe:2,5p/st
8504 40 82- - - - Prostowniki - - - - Falowniki:2,5-
8504 40 84- - - - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA2,5-
8504 40 88- - - - - O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA2,5-
8504 40 90- - - - Pozostałe2,5-
8504 50- Pozostałe wzbudniki:
8504 50 20- - W rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn do automatycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszynbez cła-
8504 50 95- - Pozostałe2,8-
8504 90- Części:

- - Transformatorów i wzbudników:

8504 90 05- - - Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 50 20

- - - Pozostałe:

bez cła-
8504 90 11- - - - Rdzenie ferrytowe1,7-
8504 90 18- - - - Pozostałe - - Przekształtników:1,7-
8504 90 91- - - Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 40 30bez cła-
8504 90 99- - - Pozostałe1,7-";
(36)
wiersze dotyczące kodów CN od 8505 90 do 8505 90 90 otrzymują brzmienie:
"8505 90- Pozostałe, włącznie z częściami:
8505 90 20- - Elektromagnesy; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące1,8 (70)-
8505 90 50- - Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe2,2-
8505 90 90- - Części1,8-
(70) Elektromagnesy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie w aparaturze diagnostycznej wykorzystującej rezonans magnetyczny inne niż elektromagnesy objęte pozycją 9018: bez cła.";
(37)
wiersz dotyczący kodu CN 8514 30 00 otrzymuje brzmienie:
"8514 30 00- Pozostałe piece2,2 (72)p/st
(72) W rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych: 1,7 %.";
(38)
wiersz dotyczący kodu CN 8514 90 00 otrzymuje brzmienie:
"8514 90 00- Części2,2 (75)-
(75) Pozostałych pieców w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanych: 1,7 %.";
(39)
wiersz dotyczący kodu CN 8515 19 00 otrzymuje brzmienie:
"8515 19 00- - Pozostałe2,7 (78)-
(78) Maszyny do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji zespołów obwodów drukowanych: 2 %.";
(40)
wiersz dotyczący kodu CN 8515 90 00 otrzymuje brzmienie:
"8515 90 00- Części2,7 (80)-
(80) Maszyn do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji zespołów obwodów drukowanych: bez cła.";
(41)
wiersz dotyczący kodu CN 8517 69 39 otrzymuje brzmienie:
"8517 69 39- - - - Pozostałebez cłap/st";
(42)
wiersze dotyczące kodów CN 8517 70 15 i 8517 70 19 otrzymują brzmienie:
"8517 70 15- - - Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub nadającej się do zamontowania w pojazdach silnikowychbez cła-
8517 70 19- - - Pozostałebez cła-";
(43)
wiersze dotyczące kodów CN od 8518 10 do 8518 90 00 otrzymują brzmienie:
"8518 10- Mikrofony i ich stojaki:
8518 10 30- - Mikrofony posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy nieprzekraczającej 10 mm i wysokości nieprzekraczającej 3 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunikacjibez cła-
8518 10 95- - Pozostałe

- Głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach:

1,9-
8518 21 00- - Głośniki zamontowane w obudowach, pojedynczebez cłap/st
8518 22 00- - Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie3,4p/st
8518 29- - Pozostałe:
8518 29 30- - - Głośniki posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy nieprzekraczającej 50 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunikacjibez cłap/st
8518 29 95- - - Pozostałe2,3p/st
8518 30- Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników:
8518 30 20- - Słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowychbez cła-
8518 30 95- - Pozostałe1,5-
8518 40- Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne:
8518 40 30- - Wzmacniacze telefoniczne i pomiarowe2,3-
8518 40 80- - Pozostałe3,4p/st
8518 50 00- Zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne1,5p/st
8518 90 00- Części1,5-";
(44)
wiersze dotyczące kodów CN od 8519 81 do 8519 81 21 otrzymują brzmienie:
"8519 81- - Wykorzystująca nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe:

- - - Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:

8519 81 11- - - - Urządzenia do przenoszenia informacji

- - - - Pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku:

bez cłap/st
8519 81 15- - - - - Kieszonkowe odtwarzacze kasetowe - - - - - Pozostałe, kasetowe:bez cłap/st
8519 81 21- - - - - - Z analogowym lub cyfrowym systemem odczytu6,8p/st";
(45)
wiersze dotyczące kodów CN od 8519 81 25 do 8519 89 90 otrzymują brzmienie:
"8519 81 25- - - - - - Pozostałe

- - - - - Pozostałe:

- - - - - - Z laserowym systemem odczytu:

bez cłap/st
8519 81 31- - - - - - - W rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, w rodzaju odtwarzających płyty o średnicy nieprzekraczającej 6,5 cm6,8p/st
8519 81 35- - - - - - - Pozostałe7,1p/st
8519 81 45- - - - - - Pozostałe - - - Pozostała aparatura:3,4p/st
8519 81 51- - - - Dyktafony nienadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii

- - - - Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku:

- - - - - Kasetowe:

- - - - - - Z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym jednym lub więcej głośnikami:

bez cłap/st
8519 81 55- - - - - - - Nadające się do działania bez zewnętrznego źródła energiibez cłap/st
8519 81 61- - - - - - - Pozostałebez cłap/st
8519 81 65- - - - - - Magnetofony kieszonkowebez cłap/st
8519 81 75- - - - - - Pozostałe - - - - - Pozostałe:bez cłap/st
8519 81 81- - - - - - Magnetofony szpulowe, pozwalające na zapis lub odtwarzanie dźwięku przy prędkości 19 cm/s lub przy kilku prędkościach, o ile posiadają prędkość 19 cm/s oraz niższe prędkościbez cłap/st
8519 81 85- - - - - - Pozostałebez cłap/st
8519 81 95- - - - Pozostałe1,5p/st
8519 89- - Pozostałe:

- - - Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:

8519 89 11- - - - Gramofony, inne niż te objęte podpozycją 8519 20bez cłap/st
8519 89 15- - - - Urządzenia do przenoszenia informacjibez cłap/st
8519 89 19- - - - Pozostałebez cłap/st
8519 89 90- - - Pozostałebez cłap/st";
(46)
wiersze dotyczące kodów CN 8521 10 do 8521 90 00 otrzymują brzmienie:
"8521 10- Stosujące taśmy magnetyczne:
8521 10 20- - O szerokości taśmy nieprzekraczającej 1,3 cm i pozwalające na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy nieprzekraczającej 50 mm/sbez cłap/st
8521 10 95- - Pozostałe6p/st
8521 90 00- Pozostałe12,2p/st";
(47)
wiersz dotyczący kodu CN 8522 90 49 otrzymuje brzmienie:
"8522 90 49- - - - Pozostałe3-";
(48)
wiersz dotyczący kodu CN 8522 90 80 otrzymuje brzmienie:
"8522 90 80- - - Pozostałe3 (90)-
(90) Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlanie podświetleń do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD): bez cła.";
(49)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 21 00 otrzymuje brzmienie:
"8523 21 00- - Karty zawierające pasek magnetycznybez cłap/st";
(50)
wiersze dotyczące kodów CN 8523 29 39 i 8523 29 90 otrzymują brzmienie:
"8523 29 39 8523 29 90- - - - - Pozostał

- - - Pozostałe

bez cła

bez cła

p/st

-";

(51)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 49 31 otrzymuje brzmienie:
"8523 49 31- - - - - O średnicy nieprzekraczającej 6,5 cmbez cłap/st";
(52)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 49 39 otrzymuje brzmienie:
"8523 49 39- - - - - O średnicy przekraczającej 6,5 cmbez cłap/st";
(53)
wiersze dotyczące kodów CN 8523 49 51 i 8523 49 59 otrzymują brzmienie:
"8523 49 51

8523 49 59

- - - - - - Uniwersalne dyski wideo (DVD)

- - - - - - Pozostałe

bez cła

bez cła

p/st

p/st";

(54)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 49 99 otrzymuje brzmienie:
"8523 49 99- - - - Pozostałebez cłap/st";
(55)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 51 99 otrzymuje brzmienie:
"8523 51 99- - - - Pozostałebez cłap/st";
(56)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 52 10 otrzymuje brzmienie:
"8523 52 10- - - Z dwoma lub więcej elektronicznymi układami scalonymibez cłap/st";
(57)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 59 99 otrzymuje brzmienie:
"8523 59 99- - - - Pozostałebez cłap/st";
(58)
wiersz dotyczący kodu CN 8523 80 99 otrzymuje brzmienie:
"8523 80 99- - - Pozostałebez cła-";
(59)
wiersze dotyczące kodów CN od 8525 50 00 do 8526 92 00 otrzymują brzmienie:
"8525 50 00- Aparatura nadawcza2,7p/st
8525 60 00- Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorcząbez cłap/st
8525 80- Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo:

- - Kamery telewizyjne:

8525 80 11- - - Z trzema lub większą liczbą lamp analizującychbez cłap/st
8525 80 19- - - Pozostałe4,1p/st
8525 80 30- - Kamery i aparaty cyfrowe - - Rejestrujące kamery wideo:bez cłap/st
8525 80 91- - - Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną4,1p/st
8525 80 99- - - Pozostałe10,5p/st
8526Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową:
8526 10 00- Aparatura radarowa - Pozostała:2,8-
8526 91- - Aparatura radionawigacyjna:
8526 91 20- - - Odbiorniki radionawigacyjne2,8p/st
8526 91 80- - - Pozostała2,8-
8526 92 00- - Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową2,8-";
(60)
wiersze dotyczące kodów CN od 8527 12 do 8527 13 91 otrzymują brzmienie:
"8527 12- - Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe:
8527 12 10- - - Z analogowym lub cyfrowym systemem odczytubez cłap/st
8527 12 90- - - Pozostałe7,5p/st
8527 13- - Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:
8527 13 10- - - Z laserowym systemem odczytu - - - Pozostała:9p/st
8527 13 91- - - - Kasetowa z analogowym i cyfrowym systemem odczytu10,5p/st";
(61)
wiersze dotyczące kodów CN od 8527 13 99 do 8527 99 00 otrzymują brzmienie:
"8527 13 99- - - - Pozostała7,5p/st
8527 19 00- - Pozostałe

- Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych:

bez cłap/st
8527 21- - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:

- - - Nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS):

8527 21 20- - - - Z laserowym systemem odczytu - - - - Pozostałe:12,3p/st
8527 21 52- - - - - Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu12,3p/st
8527 21 59- - - - - Pozostałe - - - Pozostałe:8,8p/st
8527 21 70- - - - Z laserowym systemem odczytu - - - - Pozostałe:14p/st
8527 21 92- - - - - Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu14p/st
8527 21 98- - - - - Pozostałe10p/st
8527 29 00- - Pozostałe - Pozostałe:10,5p/st
8527 91- - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku:

- - - Zawierające w tej samej obudowie jeden lub więcej głośników:

8527 91 11- - - - Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu10,5p/st
8527 91 19- - - - Pozostałe - - - Pozostałe:7,5p/st
8527 91 35- - - - Z laserowym systemem odczytu - - - - Pozostałe:9p/st
8527 91 91- - - - - Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytubez cłap/st
8527 91 99- - - - - Pozostałe7,5p/st
8527 92- - Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone z zegarem:
8527 92 10- - - Radiobudzikibez cłap/st
8527 92 90- - - Pozostałe6,8p/st
8527 99 00- - Pozostałe6,8p/st";
(62)
wiersze dotyczące kodów CN od 8528 49 do 8528 49 80 otrzymują brzmienie:
"8528 49- - Pozostałe:
8528 49 10- - - Monochromatyczne10,5p/st
8528 49 80- - - Kolorowe10,5p/st";
(63)
wiersz dotyczący kodu CN 8528 71 19 otrzymuje brzmienie:
"8528 71 19- - - - Pozostałe12,3p/st";
(64)
wiersz dotyczący kodu CN 8528 71 99 otrzymuje brzmienie:
"8528 71 99- - - - Pozostałe12,3p/st";
(65)
wiersze dotyczące kodów CN od 8529 10 do 8529 10 95 otrzymują brzmienie:
"8529 10- Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich:

- - Anteny:

8529 10 11- - - Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowych3,8-
- - - Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych:
8529 10 31- - - - Do odbioru satelitarnego2,7-
8529 10 39- - - - Pozostałe2,7-
8529 10 65- - - Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi3-
8529 10 69- - - Pozostałebez cła-
8529 10 80- - Filtry antenowe i separatory2,7-
8529 10 95- - Pozostałebez cła-";
(66)
wiersze dotyczące kodów CN od 8529 90 do 8529 90 97 otrzymują brzmienie:
"8529 90- Pozostałe:
8529 90 20- - Części aparatur objętych podpozycjami 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 i 8528 61 00bez cła-
- - Pozostałe:

- - - Skrzynki i obudowy:

bez cła-
8529 90 41- - - - Z drewnabez cła-
8529 90 49- - - - Z pozostałych materiałówbez cła-
8529 90 65- - - Zespoły elektroniczne - - - Pozostałe:2,6-
8529 90 92- - - - Do kamer telewizyjnych objętych podpozycjami 8525 80 11 i 8525 80 19 oraz aparatury objętej pozycjami 8527 i 85284,4 (145b)-
8529 90 97- - - - Pozostałe2,6 (145a)(145b)-
(145a) Moduły OLED (organiczne diody emitujące światło) oraz panele OLED do aparatur objętych podpozycjami 8528 72 lub 8528 73: 3 %.

(145b) Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlanie podświetleń do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD): bez cła.";

(67)
wiersze dotyczące kodów od CN 8531 80 do 8531 90 85 otrzymują brzmienie:
"8531 80- Pozostałe urządzenia:
8531 80 20- - Ekrany płaskiebez cła-
8531 80 95- - Pozostałabez cła (83)-
8531 90- Części:
8531 90 20- - Aparatury objętej podpozycjami 8531 20 i 8531 80 20bez cła-
8531 90 85- - Pozostałebez cła-
(83) Dzwonki, brzęczyki, gongi rurowe do drzwi i podobne: 2,2 %.";
(68)
wiersze dotyczące kodów CN od 8536 30 do 8536 30 90 otrzymują brzmienie:
"8536 30- Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne:
8536 30 10- - Do prądu nieprzekraczającego 16 A1,7-
8536 30 30- - Do prądu przekraczającego 16 A, ale nieprzekraczającego 125 A1,7-
8536 30 90- - Do prądu przekraczającego 125 A1,7-";
(69)
wiersze dotyczące kodów CN od 8536 50 11 do 8536 50 80 otrzymują brzmienie:
"8536 50 11- - - - Przyciskowe1,7-
8536 50 15- - - - Z pokrętłem1,7-
8536 50 19- - - - Pozostałe1,7-
8536 50 80- - - Pozostałe1,7-";
(70)
wiersz dotyczący kodu CN 8536 90 01 otrzymuje brzmienie:
"8536 90 01- - Elementy składowe do obwodów elektrycznych1,7-";
(71)
wiersz dotyczący kodu CN 8536 90 85 otrzymuje brzmienie:
"8536 90 85- - Pozostałe1,7 (87)-
(87) Klamry do akumulatorów w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, lub 8711: 2,3 %.";
(72)
wiersze dotyczące kodów CN od 8537 10 do 8537 10 99 otrzymują brzmienie:
"8537 10- Do napięć nieprzekraczających 1 000 V:
8537 10 10- - Panele sterowane numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego przetwarzania danych

- - Pozostałe:

2,1-
8537 10 91- - - Urządzenia sterujące z programowalną pamięcią2,1-
8537 10 99- - - Pozostałe2,1 (88)-
(88) Dotykowe urządzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez możliwości wyświetlania, do włączenia w urządzenie posiadające wyświetlacz, które działają poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wyświetlacza: bez cła.";
(73)
wiersz dotyczący kodu CN 8538 10 00 otrzymuje brzmienie:
"8538 10 00- Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturę1,7-";
(74)
wiersz dotyczący kodu CN 8539 39 00 otrzymuje brzmienie:
"8539 39 00- - Pozostała2,7 (89)p/st
(89) Lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) do podświetlania płaskich wyświetlaczy panelowych: 2 %.";
(75)
wiersze dotyczące kodów CN od 8543 20 00 do 8543 90 00 otrzymują brzmienie:
"8543 20 00- Generatory sygnałów2,8-
8543 30 00- Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy3,7 (100)-
8543 70- Pozostałe maszyny i aparatura:
8543 70 10- - Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymibez cła-
8543 70 30- - Wzmacniacze antenowe3,7-
8543 70 50- - Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania3,7p/st
8543 70 60- - Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych3,7-
8543 70 90- - Pozostałe3,7 (53) (88)

(102)(103)(104)

(105)(106)(107)

(108)

-
8543 90 00- Częścibez cła-
(53) Maszyny do czyszczenia plazmy, które usuwają organiczne zanieczyszczenia z próbek do mikroskopów elektronowych oraz uchwytów do próbek: 2,8 %.;

(88) Dotykowe urządzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez możliwości wyświetlania, do włączenia w urządzenie posiadające wyświetlacz, które działają poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wyświetlacza: bez cła.

(100) Maszyny do galwanotechniki i elektrolizy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych: bez cła.

(102) Artykuły zaprojektowane specjalnie do podłączenia do urządzeń lub instrumentów telefonicznych lub telegraficznych lub sieci telefonicznych lub telegraficznych: 2,8 %.

(103) Wzmacniacze mikrofalowe: 2,8 %.;

(104) Bezprzewodowe urządzenia na podczerwień do zdalnego sterowania do konsoli do gier: 2,8 %.

(105) Cyfrowe urządzenia rejestrujące dane lotu: 2,8 %.

(106) Przenośne elektroniczne czytniki, zasilane baterią, do nagrywania i odtwarzania tekstu, nieruchomych obrazów lub plików audio: 2,8 %.

(107) Cyfrowe urządzenie do przetwarzania sygnału, zdolne do podłączenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej do miksowania dźwięku: 2,8 %.

(108) Przenośne interaktywne urządzenia elektroniczne do nauki zaprojektowane głównie dla dzieci: bez cła.";

(76)
wiersze dotyczące kodów 8548 90, 8548 90 20 i 8548 90 90 otrzymują brzmienie:
"8548 90- Pozostałe:
8548 90 20- - Pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM i modułybez cła-
8548 90 90- - Pozostałe2,7 (110)-
(110) Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlanie podświetleń do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD): bez cła.";
(77)
wiersze dotyczące kodów 8802 60, 8802 60 10 i 8802 60 90 otrzymują brzmienie:
"8802 60- Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych
8802 60 10- - Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity)4,2 (113)p/st
8802 60 90- - Stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych4,2p/st
(113) Satelity telekomunikacyjne: 3,2 %.;"
(78)
wiersze dotyczące kodów CN od 8803 90 do 8803 90 90 otrzymują brzmienie:
"8803 90- Pozostałe:
8803 90 10- - Latawców1,7-
8803 90 20- - Statków kosmicznych (włączając sztuczne satelity)1,7 (115)-
8803 90 30- - Stacji orbitalnych i pojazdów nośnych statków kosmicznych1,7-
8803 90 90- - Pozostałe2,7 (E0166)-
(115) Satelitów telekomunikacyjnych: bez cła. (E0166) Cło tymczasowo zawieszone, na autonomicznych podstawach, w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w statkach powietrznych cięższych od powietrza przywożonych bez cła lub budowanych w Unii Europejskiej. To zawieszenie podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (zob. art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).";
(79)
wiersze dotyczące kodów CN 8805 21 00 i 8805 29 00 otrzymują brzmienie:
"8805 21 00

8805 29 00

- - Symulatory walki powietrznej i ich części

- - Pozostałe

bez cła

bez cła

-

-";

(80)
wiersz dotyczący kodu CN 9001 20 00 otrzymuje brzmienie:
"9001 20 00- Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących2,2-";
(81)
wiersz dotyczący kodu CN 9001 90 00 otrzymuje brzmienie:
"9001 90 00- Pozostałe2,4-";
(82)
wiersze dotyczące kodów CN 9002 19 00, 9002 20 00 i 9002 90 00 otrzymują brzmienie:
"9002 19 00- - Do pozostałych5p/st
9002 20 00- Filtry5p/st
9002 90 00- Pozostałe5,9-";
(83)
wiersze dotyczące kodów CN od 9010 50 00 do 9010 90 00 otrzymują brzmienie:
"9010 50 00- Pozostała aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne); negatywoskopybez cła-
9010 60 00- Ekrany projekcyjne2-
9010 90 00- Części i akcesoria2,7 (118)-
(118) Urządzeń i wyposażenia objętych podpozycjami 9010 50 00 lub 9010 60 00: bez cła.";
(84)
wiersz dotyczący kodu CN 9011 10 90 otrzymuje brzmienie:
"9011 10 90- - Pozostałe5p/st";
(85)
wiersz dotyczący kodu CN 9011 80 00 otrzymuje brzmienie:
"9011 80 00- Pozostałe mikroskopy5p/st";
(86)
wiersz dotyczący kodu CN 9011 90 90 otrzymuje brzmienie:
"9011 90 90- - Pozostałe5-";
(87)
wiersz dotyczący kodu CN 9012 10 90 otrzymuje brzmienie:
"9012 10 90- - Pozostałe2,8-";
(88)
wiersz dotyczący kodu CN 9012 90 90 otrzymuje brzmienie:
"9012 90 90- - Pozostałebez cła-";
(89)
wiersze dotyczące kodów CN 9013 10 00 i 9013 20 00 otrzymują brzmienie:
"9013 10 00- Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI4,7 (120)-
9013 20 00- Lasery, inne niż diody laserowebez cła-
(120) Teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI: 3,5 %.";
(90)
wiersze dotyczące kodów CN od 9013 90 do 9013 90 90 otrzymują brzmienie:
"9013 90- Części i akcesoria:
9013 90 10- - Urządzeń ciekłokrystalicznychbez cła-
9013 90 90- - Pozostałebez cła (122)-
(122) Do celowników teleskopowych do montażu na broni lub do peryskopów: 4,7 %.;"
(91)
wiersz dotyczący kodu CN 9014 10 00 otrzymuje brzmienie:
"9014 10 00- Kompasy, busole2-";
(92)
wiersze dotyczące kodów CN od 9014 20 do 9014 90 00 otrzymują brzmienie:
"9014 20- Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż kompasy):
9014 20 20- - Inercyjne systemy nawigacyjnebez cłap/st
9014 20 80- - Pozostałebez cła-
9014 80 00- Pozostałe przyrządy i urządzeniabez cła-
9014 90 00- Części i akcesoriabez cła-";
(93)
wiersze dotyczące kodów CN od 9015 10 do 9015 20 90 otrzymują brzmienie:
"9015 10- Dalmierze:
9015 10 10- - Elektroniczne2,8-
9015 10 90- - Pozostałebez cła-
9015 20- Teodolity i tachymetry:
9015 20 10- - Elektroniczne2,8-
9015 20 90- - Pozostałebez cła-";
(94)
wiersze dotyczące kodów CN od 9015 40 do 9015 80 11 otrzymują brzmienie:
"9015 40- Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych:
9015 40 10- - Elektronicznebez cła-
9015 40 90- - Pozostałebez cła-
9015 80- Pozostałe przyrządy i urządzenia:
- - Elektroniczne:
9015 80 11- - - Przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne i geofizycznebez cła-";
(95)
wiersze dotyczące kodów CN od 9015 80 19 do 9015 90 00 otrzymują brzmienie:
"9015 80 19- - - Pozostałebez cła-
- - Pozostałe:
9015 80 91- - - Przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, miernictwie lub niwelacji; przyrządy hydrograficznebez cła-
9015 80 93- - - Przyrządy i aparatura meteorologiczna, hydrologiczna i geofizycznabez cła-
9015 80 99- - - Pozostałebez cła-
9015 90 00- Części i akcesoriabez cła-";
(96)
wiersze dotyczące kodów CN 9022 29 00 i 9022 30 00 otrzymują brzmienie:
"9022 29 00

9022 30 00

- - Do innych zastosowań

- Lampy rentgenowskie

bez cła

bez cła

p/st

p/st";

(97)
wiersze dotyczące kodów CN od 9022 90 00 do 9023 00 80 otrzymują brzmienie:
"9022 90 00- Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami2,1 (125)-
9023 00Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań:
9023 00 10- W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznychbez cła-
9023 00 80- Pozostałebez cła-
(125) Części i akcesoria aparatury wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie: bez cła.";
(98)
wiersze dotyczące kodów CN od 9024 10 do 9024 90 00 otrzymują brzmienie:
"9024 10- Maszyny i urządzenia do testowania metali: - - Elektroniczne:
9024 10 11- - - Uniwersalne lub do prób na rozciąganiebez cła-
9024 10 13- - - Do prób twardościbez cła-
9024 10 19- - - Pozostałebez cła-
9024 10 90- - Pozostałebez cła-
9024 80- Pozostałe maszyny i urządzenia:
- - Elektroniczne:
9024 80 11- - - Do testowania materiałów włókienniczych, papieru lub tekturybez cła-
9024 80 19- - - Pozostałe2,4-
9024 80 90- - Pozostałe1,6-
9024 90 00- Części i akcesoriabez cła-";
(99)
wiersze dotyczące kodów CN 9025 19 20 i 9025 19 80 otrzymują brzmienie:
"9025 19 20- - - Elektronicznebez cłap/st
9025 19 80- - - Pozostałe1,6p/st";
(100)
wiersz dotyczący kodu CN 9025 90 00 otrzymuje brzmienie:
"9025 90 00- Części i akcesoria2,4-";
(101)
wiersze dotyczące kodów CN 9027 10 10 i 9027 10 90 otrzymują brzmienie:
"9027 10 10- - Elektroniczne1,9p/st
9027 10 90- - Pozostałe1,9p/st";
(102)
wiersz dotyczący kodu CN 9027 80 05 otrzymuje brzmienie:
"9027 80 05- - Światłomierze1,9-";
(103)
wiersze dotyczące kodów CN od 9027 90 10 do 9027 90 80 otrzymują brzmienie:
"9027 90 10- - Mikrotomy1,9p/st
- - Części i akcesoria:
9027 90 50- - - Aparatury objętej podpozycjami od 9027 20 do 9027 80bez cła-
9027 90 80- - - Mikrotomów lub aparatury do analizy gazu lub dymu1,9-";
(104)
wiersze dotyczące kodów CN od 9028 30 do 9028 90 90 otrzymują brzmienie:
"9028 30- Liczniki energii elektrycznej: - - Do prądu zmiennego:
9028 30 11- - - Jednofazowe1,8p/st
9028 30 19- - - Wielofazowe1,8p/st
9028 30 90- - Pozostałe1,8p/st
9028 90- Części i akcesoria:
9028 90 10- - Do liczników energii elektrycznej1,6-
9028 90 90- - Pozostałe1,6-";
(105)
wiersze dotyczące kodów CN od 9030 10 00 do 9030 33 99 otrzymują brzmienie:
"9030 10 00- Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującegobez cła-
9030 20- Oscyloskopy i oscylografy:
9030 20 10- - Katodowebez cła-
9030 20 30- - Pozostałe, z urządzeniem rejestrującymbez cła-
- - Pozostałe:
9030 20 91- - - Elektronicznebez cła-
9030 20 99- - - Pozostałebez cła-
- Pozostałe przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy:
9030 31 00- - Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestrującego3,2-
9030 32 00- - Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującymbez cła-
9030 33- - Pozostałe, bez urządzenia rejestrującego:
9030 33 10- - - Elektroniczne3,2-
- - - Pozostałe:
9030 33 91- - - - Woltomierze1,6-
9030 33 99- - - - Pozostałe1,6 (127)-
(127) Przyrządy do pomiaru rezystancji: 2,1 %.";
(106)
wiersz dotyczący kodu CN 9030 89 90 otrzymuje brzmienie:
"9030 89 90- - - Pozostałe1,6-";
(107)
wiersz dotyczący kodu CN 9030 90 85 otrzymuje brzmienie:
"9030 90 85- - Pozostałebez cła-";
(108)
wiersz dotyczący kodu CN 9031 10 00 otrzymuje brzmienie:
"9031 10 00- Maszyny do wyważania części mechanicznych2,1-";
(109)
wiersze dotyczące kodów CN od 9031 49 do 9031 49 90 otrzymują brzmienie:
"9031 49- - Pozostałe:
9031 49 10- - - Projektory profilowebez cłap/st
9031 49 90- - - Pozostałebez cła-";
(110)
wiersze dotyczące kodów CN od 9031 80 do 9031 90 85 otrzymują brzmienie:
"9031 80- Pozostałe przyrządy, urządzenia i maszyny:
- - Elektroniczne:
- - - Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych:
9031 80 32- - - - Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowychbez cła-
9031 80 34- - - - Pozostałebez cła-
9031 80 38- - - Pozostałebez cła-
- - Pozostałe:
9031 80 91- - - Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznychbez cła-
9031 80 98- - - Pozostałebez cła-
9031 90- Części i akcesoria:
9031 90 20- - Aparatury objętej podpozycją 9031 41 00 lub do przyrządów i urządzeń optycznych, do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych płytek półprzewodnikowych objętych podpozycją 9031 49 90bez cła-
9031 90 30- - Aparatury objętej podpozycją 9031 80 32bez cła-
9031 90 85- - Pozostałebez cła-";
(111)
wiersz dotyczący kodu CN 9032 20 00 otrzymuje brzmienie:
"9032 20 00- Manostaty2,1p/st";
(112)
wiersz dotyczący kodu CN 9032 81 00 otrzymuje brzmienie:
"9032 81 00- - Hydrauliczne lub pneumatycznebez cła-";
(113)
wiersz dotyczący kodu CN 9033 00 00 otrzymuje brzmienie:
"9033 00 00Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 903,7 (130)-
(130) Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlanie podświetleń do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD): bez cła.";
(114)
wiersz dotyczący kodu CN 9503 00 95 otrzymuje brzmienie:
"9503 00 95- - - Z tworzyw sztucznych4,7 (133)-
(133) Przenośne interaktywne urządzenia elektroniczne do nauki zaprojektowane głównie dla dzieci: bez cła.".
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Decyzja Rady (UE) 2016/971 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji, dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 2).
3 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 27 września 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.259.79/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.