Rozporządzenie wykonawcze 2016/1025 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 w odniesieniu do... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1025 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 w odniesieniu do definicji grup włoków ramowych w niektórych obszarach geograficznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.168.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1025
z dnia 24 czerwca 2016 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 w odniesieniu do definicji grup włoków ramowych w niektórych obszarach geograficznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004 1 , w szczególności jego art. 31,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 stanowi, że ograniczenia nakładu połowowego są nakładane na grupy nakładu połowowego określone przez grupy narzędzi i obszary geograficzne ustanowione w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Jednym z głównych celów wspólnej polityki rybołówstwa jest wyeliminowanie powodującej marnotrawstwo praktyki odrzutów. Obowiązek wyładunku będzie stopniowo wprowadzany w życie w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych, objętych obecnie systemem nakładów połowowych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1342/2008, począwszy od 2016 r. i najpóźniej do 2019 r.

(3) Do wdrożenia obowiązku wyładunku potrzebna jest większa elastyczność aktualnego systemu nakładu połowowego, aby umożliwiał on rybakom stosowania narzędzi, które są bardziej selektywne i mają większe oczka sieci. W związku z tym zaistniała potrzeba zbadania, czy obecna struktura grup nakładu jest wciąż opłacalna pod względem obciążenia administracyjnego związanego z wymogami ochrony.

(4) W związku z tym zwrócono się do Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) o wydanie opinii w sprawie możliwości połączenia grup włoków ramowych BT1 i BT2 stosowanych do zdefiniowania grup nakładu połowowego. STECF stwierdza 2 , że w przypadku połączenia grup narzędzi BT1 i BT2 występuje zwiększone ryzyko śmiertelności połowowej dorsza. Stwierdzono także, że nowo powstała grupa byłaby bardziej zróżnicowana pod względem schwytanych zasobów biologicznych niż przy odrębnych grupach BT1 i BT2. Według opinii STECF wzrost efektywności pod względem kosztów jest mało prawdopodobny, gdyż potrzebne byłoby zastosowanie dodatkowych środków przeciwdziałających potencjalnemu zwiększeniu śmiertelności połowowej dorsza. STECF jest jednak również zdania, że takie połączenie umożliwiłoby rybakom uzyskanie większej selektywności. Połączenie grup narzędzi mogłoby zmniejszyć niechciane połowy gładzicy i innych gatunków płastugokształtnych.

(5) STECF informuje również, że łączne połowy przy użyciu narzędzi BT1 i BT2 stanowią jedynie 5 % ogólnych połowów dorsza w Morzu Północnym, a ewentualny wpływ takiego połączenia na śmiertelność dorsza będzie ograniczony.

(6) Niedawne połączenie grup narzędzi włoków dennych i niewodów TR wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2324 3 miało negatywne skutki dla tych państw członkowskich, które regularnie dokonywały przekazania nakładu z grupy BT do grupy TR2. Połączenie grupy BT ma zaradzić tym ujemnym skutkom.

(7) Połączenie doprowadzi do znacznego zmniejszenia kosztów zarządzania poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez organy krajowe i rybaków. Stanie się tak w szczególności dlatego, że wielu rybaków używa różnych narzędzi połowowych i w związku z tym zalicza się ich do kilku grup nakładu połowowego, wskutek czego przy przydzielaniu im nakładu połowowego potrzebne są skomplikowane obliczenia.

(8) Zgodnie z opinią Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) 4 stan ochrony stad dorsza w Morzu Północnym w podobszarze ICES IV, obszarze ICES VIId oraz w zachodniej części rejonu ICES IIIa (cieśnina Skagerrak) znacznie się poprawił.

(9) Dlatego też nie należy utrzymywać odrębnych grup narzędzi BT1 i BT2 w następujących obszarach: cieśnina Skagerrak, część obszaru ICES IIIa leżąca poza cieśninami Skagerrak i Kattegat, obszar ICES IV i wody Unii obszaru ICES IIa oraz obszar ICES VIId. Biorąc pod uwagę zły stan stad dorsza w cieśninie Kattegat, obszarze ICES VIIa, obszarze ICES VIa i w wodach Unii obszaru ICES Vb, połączenie grup narzędzi nie powinno mieć zastosowania do tych obszarów.

(10) Komisja będzie ściśle monitorować wpływ połączenia grup narzędzi BT1 i BT2 na śmiertelność połowową dorsza. W razie potrzeby, w przypadku gdyby śmiertelność połowowa dorsza wzrosła w związku z dokonywaniem odrzutów, Komisja dostosuje odpowiednio strukturę grup narzędzi.

(11) Aby zezwolić Komisji i państwom członkowskim na monitorowanie rozwoju sytuacji bez dodatkowych kosztów administracyjnych, obowiązujący system sprawozdawczości należy pozostawić bez zmian.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2008.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 dodaje się punkt w brzmieniu:

"4. Na zasadzie odstępstwa od pkt 1, w odniesieniu do zarządzania nakładem połowowym w obszarze, o którym mowa w pkt 2 lit. b), grupy narzędzi BT2 i BT1 traktuje się jako jedną grupę narzędzi o rozmiarze oczka sieci wynoszącym co najmniej 80 mm. Państwa członkowskie nadal informują o stosowaniu nakładu połowowego oddzielnie w odniesieniu do grup narzędzi BT1 i BT2, zgodnie z wymogami art. 33 i 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.
2 Połączenie kategorii narzędzi połowowych BT1 i BT2 na Morzu Północnym (STECF-16-02).
3 Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 101.
4 Opinia ICES na temat uprawnień do połowów, wielkości połowów i nakładów - ekoregiony Morza Północnego i Morza Celtyckiego: 6.3.4 dorsz (Gadus morhua) w podobszarze IV i obszarach VIId i IIIa część zachodnia (Morze Północne, wschodnia część kanału La Manche i cieśnina Skagerrak), 30.6.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.