Rozporządzenie wykonawcze 2015/50 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do wprowadzenia... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2015/50 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do wprowadzenia nowych unijnych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT na czekoladę, wyroby cukiernicze i herbatniki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.9.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI
z dnia 14 stycznia 2015 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do wprowadzenia nowych unijnych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT na czekoladę, wyroby cukiernicze i herbatniki

(UE) 2015/50

(Dz.U.UE L z dnia 15 stycznia 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 32/2000 otwarto i ustalono zarządzanie przyjętymi w ramach GATT unijnymi kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych.

(2) Decyzją 2014/116/UE 2 Rada zatwierdziła Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej.

(3) W Porozumieniu w formie wymiany listów przewidziano nowe roczne kontyngenty taryfowe na czekoladę, wyroby cukiernicze i herbatniki. W celu wdrożenia tych nowych rocznych kontyngentów taryfowych konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 32/2000.

(4) Jako że Porozumienie w formie wymiany listów weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r., odnośne części niniejszego rozporządzenia powinny obowiązywać od tego samego dnia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 dodaje się wiersze w brzmieniu:

"09.00521806 20

1806 31

1806 32

1806 90

CzekoladaOd dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca2 026 ton38
09.00531704Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakaoOd dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca2 289 ton35
09.00541905 90Niezawierające chleba chrupkiego, piernika z dodatkiem imbiru i tym podobne, słodkich herbatników, gofrów i wafli, sucharków, tostów z chleba i podobnych wyrobów tostowychOd dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca409 ton40"
1 Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1.
2 Decyzja Rady 2014/116/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 64 z 4.3.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.