Rozporządzenie wykonawcze 2015/21 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.4.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/21
z dnia 5 stycznia 2015 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Heinz ZOUREK
Dyrektor Generalny DG ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Komponent elektroniczny zawarty w prostokątnej obudowie z tworzywa sztucznego (tzw. kaseta z grą) o wymiarach 35 mm × 33 mm × 4 mm.

Kaseta z grą składa się z płytki obwodu drukowanego z układami scalonymi (pamięć tylko do odczytu ("ROM") i pamięć flash), elementów biernych (kondensatory, rezystory) oraz kilku wtyków kontaktowych.

Pamięć ROM mieści w sobie program użytkowy (gra wideo) i nie może być zmieniana ani modernizowana przez użytkownika. Pamięć flash wykorzystywana jest do przechowywania danych utworzonych podczas grania w grę, takich jak preferencje lub osiągnięte poziomy oraz wyniki.

Z powodu jej specjalnego kształtu i specyficznej konfiguracji wtyków kontaktowych kaseta może być używana tylko w konkretnej marce handlowej i typie konsoli do gier wideo objętych pozycją 9504.

Zob. ilustracja(*)

9504 50 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 3 do działu 95 oraz brzmienie kodów CN 9504 i 9504 50 00.

Kaseta zawiera nie tylko pamięć flash, ale również pamięć ROM, zawierającą grę. Pamięć flash przechowuje jedynie informacje potrzebne do grania w grę, takie jak preferencje graczy, osiągnięte poziomy i wyniki. Kaseta może być używana do grania w gry wideo wyłącznie w połączeniu z konsolą do gier. W związku z tym wyklucza się klasyfikację do pozycji 8523 jako nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8523, akapit szósty, lit. f)).

Ponieważ kaseta jest częścią lub akcesorium nadającym się do stosowania wyłącznie lub głównie z konsolą do gier objętą podpozycją 9504 50, należy ją klasyfikować do kodu CN 9504 50 00 (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9504, pkt (2), akapit trzeci).

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.