Rozporządzenie wykonawcze 2015/1885 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2,4-D, acibenzolar-S-metylowy, amitrol, bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, esfenwalerat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), glifosat, iprowalikarb, izoproturon, lambda-cyhalotryna, metalaksyl-M, metsulfuron metylowy, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, piraflufen etylowy, tiabendazol, tifensulfuron metylowy oraz triasulfuron

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.276.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1885
z dnia 20 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2,4-D, acibenzolar-S-metylowy, amitrol, bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, esfenwalerat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), glifosat, iprowalikarb, izoproturon, lambda-cyhalotryna, metalaksyl-M, metsulfuron metylowy, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, piraflufen etylowy, tiabendazol, tifensulfuron metylowy oraz triasulfuron
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2) Zatwierdzenia odnoszące się do substancji czynnych: 2,4-D, acibenzolar-S-metylowy, amitrol, bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, esfenwalerat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), glifosat, iprowalikarb, izoproturon, lambda-cyhalotryna, metalaksyl-M, metsulfuron metylowy, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, piraflufen etylowy, tiabendazol, tifensulfuron metylowy oraz triasulfuron wygasną w dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioski o odnowienie włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG 3 złożono zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1141/2010 4 .

(3) Ze względu na fakt, że ocena tych substancji opóźniła się z powodów, na które wnioskodawcy nie mieli wpływu, zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(4) Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 7 dotyczącym metsulfuronu metylowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

2) w wierszu 9 dotyczącym triasulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

3) w wierszu 10 dotyczącym esfenwaleratu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

4) w wierszu 11 dotyczącym bentazonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

5) w wierszu 12 dotyczącym lambda-cyhalotryny, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

6) w wierszu 14 dotyczącym amitrolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

7) w wierszu 15 dotyczącym dikwatu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

8) w wierszu 17 dotyczącym tiabendazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

9) w wierszu 19 dotyczącym DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

10) w wierszu 20 dotyczącym acibenzolaru-S-metylowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

11) w wierszu 23 dotyczącym pimetrozyny, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

12) w wierszu 24 dotyczącym piraflufenu etylowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

13) w wierszu 25 dotyczącym glifosatu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

14) w wierszu 26 dotyczącym tifensulfuronu metylowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

15) w wierszu 27 dotyczącym 2,4-D, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

16) w wierszu 28 dotyczącym izoproturonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

17) w wierszu 30 dotyczącym iprowalikarbu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

18) w wierszu 31 dotyczącym prosulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

19) w wierszu 34 dotyczącym cyhalofopu butylowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

20) w wierszu 35 dotyczącym famoksadonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

21) w wierszu 37 dotyczącym metalaksylu-M, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

22) w wierszu 38 dotyczącym pikolinafenu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.";

23) w wierszu 39 dotyczącym flumioksazyny, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę "31 grudnia 2015 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2016 r.".

1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
3 Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.