Rozporządzenie wykonawcze 2015/1815 zmieniające po raz 238. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.264.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1815
z dnia 8 października 2015 r.
zmieniające po raz 238. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniach 28, 29 i 30 września oraz 2 października 2015 r., w pięciu decyzjach przyjętych w dniach 28, 29 i 30 września oraz 2 października 2015 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) postanowił dodać do wykazu osób fizycznych, grup i podmiotów, które powinny być objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych, 18 osób fizycznych oraz dwa podmioty. W dniu 28 września 2015 r. Komitet ds. Sankcji podjął decyzję o wykreśleniu dwóch osób fizycznych znajdujących się w tym wykazie.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 października 2015 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu "Osoby fizyczne" dodaje się wpisy w brzmieniu:

a) "Aqsa Mahmood (alias Umm Layth); data urodzenia: 11.5.1994; miejsce urodzenia: Glasgow, Szkocja, Zjednoczone Królestwo; adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na listopad 2013 r.), b) Zjednoczone Królestwo (poprzedni adres); obywatelstwo: brytyjskie; nr paszportu: 720134834 (paszport brytyjski wydany dnia 27 czerwca 2012 r., utraci ważność dnia 27 czerwca 2022 r.); inne informacje: a) płeć: kobieta, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 28.9.2015.";

b) "Nasser Ahmed Muthana (alias a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna); data urodzenia: 29.4.1994; miejsce urodzenia: Heath, Cardiff, Zjednoczone Królestwo; adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na listopad 2013 r.), b) Zjednoczone Królestwo (poprzedni adres do listopada 2013 r.); obywatelstwo: brytyjskie; numer paszportu: 210804241 (paszport brytyjski wydany dnia 27 lipca 2010 r., utraci ważność dnia 27 lipca 2020 r.). Inne informacje: a) wygląd: kolor włosów: brązowy/czarny, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 28.9.2015.";

c) "Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani); data urodzenia: 21.3.1987; miejsce urodzenia: High Wycombe, Buckinghamshire, Zjednoczone Królestwo; adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na styczeń 2014 r.), b) Zjednoczone Królestwo (poprzedni adres do stycznia 2014 r.); obywatelstwo: brytyjskie; nr paszportu: 205939411 (paszport brytyjski wydany dnia 21 lipca 2004 r., utracił ważność dnia 21 kwietnia 2015 r.); inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: piwny; kolor włosów: brązowy/czarny, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 28.9.2015.";

d) "Sally-Anne Frances Jones (alias a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain); data urodzenia: 17.11.1968; miejsce urodzenia: Greenwich, Greater London, Zjednoczone Królestwo; adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na 2013 r.), b) Zjednoczone Królestwo (poprzednie miejsce pobytu do 2013 r.); obywatelstwo: brytyjskie; nr paszportu: 519408086 (paszport brytyjski wydany dnia 23 września 2013 r., utraci ważność dnia 23 września 2023 r.); inne informacje: a) płeć: kobieta, b) imię i nazwisko męża: Junaid Hussain, c) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 28.9.2015.";

e) "Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi); data urodzenia: 1.8.1983; miejsce urodzenia: Paryż, Francja; adres: Syryjska Republika Arabska (stan na wrzesień 2015 r.); obywatelstwo: a) francuskie b) tunezyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

f) "Peter Cherif; data urodzenia: 26.8.1982; miejsce urodzenia: Paryż, Francja; adres: Al Mukalla, prowincja Hadramawt, Jemen; obywatelstwo: francuskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

g) "Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi); data urodzenia: 13.3.1992; miejsce urodzenia: Normandia, Francja; adres: Syryjska Republika Arabska (stan na wrzesień 2015 r.); obywatelstwo: francuskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

h) "Amru Al-Absi (alias a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi); data urodzenia: w przybliżeniu 1979 r.; miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska; adres: Homs, Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu - stan na wrzesień 2015 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

i) "Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (alias a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); data urodzenia: 4.1.1973; miejsce urodzenia: Jeddah, Arabia Saudyjska; obywatelstwo: jemeńskie; nr paszportu: 01055336 (paszport jemeński); krajowy numer identyfikacyjny: numer identyfikacyjny cudzoziemca nadany w Arabii Saudyjskiej, 2054275397, z dnia 22 lipca 1998 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

j) "Tarad Mohammad Aljarba (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); data urodzenia: 20.11.1979; miejsce urodzenia: Irak; obywatelstwo: saudyjskie; nr paszportu: E704088 (paszport saudyjski wydany dnia 26 sierpnia 2003 r., utracił ważność dnia 2 lipca 2008 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

k) "Lavdrim Muhaxheri (alias a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo); data urodzenia: a) 3.12.1989, b) w przybliżeniu 1987 r.; miejsce urodzenia: Kaqanik/Kačanik; adres: Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu - stan na wrzesień 2015 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

l) "Aseel Muthana; data urodzenia: 22.11.1996; miejsce urodzenia: Cardiff, Zjednoczone Królestwo; adres: a) Syryjska Republika Arabska (stan na luty 2014 r.); obywatelstwo: brytyjskie; numer paszportu: 516088643 (paszport brytyjski wydany dnia 7 stycznia 2014 r., utraci ważność dnia 7 stycznia 2024 r.); inne informacje: wygląd: kolor włosów: brązowy/czarny. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 30.9.2015.";

m) "Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (alias a) Abu Banat, b) Abu al Banat); data urodzenia: 24.11.1974; miejsce urodzenia: wieś Khadzhalmahi, okręg lewaszyński, Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska; obywatelstwo: rosyjskie; numer paszportu: 515458008 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego, utraci ważność dnia 30 maja 2017 r.); krajowy numer identyfikacyjny: 8200203535 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego); adres: a) Turcja (możliwe miejsce pobytu), b) Syryjska Republika Arabska (poprzednie potwierdzone miejsce pobytu od września 2012 r.); inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: piwny, kolor włosów: ciemny, budowa ciała: masywna, prosty nos, wzrost: 180-185 cm, posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i arabskim, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

n) "Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad); data urodzenia: 29.9.1983; miejsce urodzenia: Ust-Dzheguta, Republika Karaczajsko-Czerkieska, Federacja Rosyjska; obywatelstwo: rosyjskie; numer paszportu: 620169661 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego); krajowy numer identyfikacyjny: 9103314932 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego wydanego w dniu 15 sierpnia 2003 r. przez Departament Federalnej Służby ds. Migracji Federacji Rosyjskiej dla Republiki Karaczajsko-Czerkieskiej); adres: a) Moscovskiy Microrayon 6, lokal no. 96, Ust-Dzheguta, Republika Karaczajsko-Czerkieska, Federacja Rosyjska, b) Syryjska Republika Arabska (zlokalizowany w sierpniu 2015 r.); inne informacje: zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

o) "Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); data urodzenia: 14.7.1980; miejsce urodzenia: wieś Vedeno, okręg wedeński, Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska; adres: a) Syryjska Republika Arabska (zlokalizowany w sierpniu 2015 r.), b) Irak (możliwe inne miejsce pobytu - stan na sierpień 2015 r.); krajowy numer identyfikacyjny: 9600133195 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego wydanego przez Departament Spraw Wewnętrznych - okręg wedeński, Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska); inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: piwny, kolor włosów: czarny, budowa ciała: masywna, znaki szczególne: owalna twarz, broda, brak prawej ręki i lewej nogi, posługuje się językiem rosyjskim, czeczeńskim oraz potencjalnie niemieckim i arabskim, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

p) "Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); data urodzenia: 11.11.1965; miejsce urodzenia: wieś Bugaroy, okręg itum-kaliński, Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska; adres: a) Syryjska Republika Arabska (zlokalizowany w sierpniu 2015 r.), b) Irak (możliwe inne miejsce pobytu - stan na sierpień 2015 r.); obywatelstwo: (nie zarejestrowany jako obywatel Republiki Rosyjskiej); numer paszportu: 620169661 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego); inne informacje: zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

q) "Zaurbek Salimovich Guchaev (alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz); data urodzenia: 7.9.1975; miejsce urodzenia: wieś Chegem-1, okręg czegemski, Republika Kabardyjsko-Bałkarska, Federacja Rosyjska; adres: a) Syryjska Republika Arabska (zlokalizowany w sierpniu 2015 r.), b) Irak (możliwe inne miejsce pobytu - stan na sierpień 2015 r.); obywatelstwo: rosyjskie; numer paszportu: 622641887 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego); krajowy numer identyfikacyjny: 8304661431 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego); inne informacje: zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

r) "Shamil Magomedovich Ismailov (alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa); data urodzenia: 29.10.1980; miejsce urodzenia: Astrachań, Federacja Rosyjska; adres: a) Syryjska Republika Arabska (zlokalizowany w sierpniu 2015 r.), b) Irak (możliwe inne miejsce pobytu - stan na sierpień 2015 r.); obywatelstwo: rosyjskie; numer paszportu: 514448632 (numer rosyjskiego paszportu zagranicznego, wydanego dnia 8 września 2010 r. w Aleksandrii, Egipt, przez Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej); krajowy numer identyfikacyjny: 1200075689 (numer rosyjskiego paszportu wewnętrznego wydanego dnia 15 grudnia 2000 r. przez Federację Rosyjską); inne informacje: a) wygląd: kolor oczu: piwny, kolor włosów: czarny, budowa ciała: szczupła, wzrost 175-180 cm, znaki szczególne: podłużna twarz, wada wymowy, b) zdjęcie dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 2.10.2015.";

2) do tytułu "Osoby prawne, grupy i podmioty" dodaje się wpisy w brzmieniu:

a) "Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (alias a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia); adres: Indonezja; inne informacje: prowadzi działalność na Jawie i Sulawesi (Indonezja), jak również we wschodnich prowincjach Indonezji. Przywódcą tej organizacji jest Abu Wardah, znany również jako Santoso (nie figuruje w wykazie). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

b) "Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); adres: region Kabylia, Algieria. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015.";

3) w tytule "Osoby fizyczne" wykreśla się następujące wpisy:

a) "Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 30.4.1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Obywatelstwo: jordańskie palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) E778675 (paszport Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.); b) H401056, JOR 9731050433 (paszport Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r.). Uwaga: inne informacje: a) nazwisko ojca: Abdullah Shalabi; b) nazwisko matki: Ammnih Shalabi; c) związany z Djamelem Moustfą, Mohamedem Abu Dhessem i Aschrafem Al-Dagmą. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003.";

b) "Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adres: Niemcy. Data urodzenia: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Miejsce urodzenia: a) Irbid, Jordania; b) Hasmija; c) Hashmija, Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Nr paszportu: a) niemiecki międzynarodowy dokument podróży nr 0695982, utracił ważność; b) niemiecki międzynarodowy dokument podróży nr 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) nazwisko ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) nazwisko matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) związany z Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Djamelem Moustfą i Aschrafem Al-Dagmą. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.