Rozporządzenie wykonawcze 164/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.49.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 164/2013
z dnia 21 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka(2), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95(3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj.

(2) Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4) Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 8.

(3) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Kod CNOpis produktuReprezentatywna cena (w EUR/100 kg)Zabezpieczenie, o którym mowa

w art. 3 ust. 3 (w EUR/100 kg)

Pochodzenie(1)
0207 12 10Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc,158,20AR
wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone121,70BR
0207 12 90Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc,153,10AR
wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone150,00BR
0207 14 10Kawałki bez kości z drobiu z 271,69AR
gatunku Gallus domesticus,241,218BR
mrożone318,40CL
223,023TH
0207 27 10Kawałki bez kości z indyków, 280,05BR
mrożone323,60CL
0408 11 80Żółtka jaj569,20AR
0408 91 80Żółtka jaj486,00AR
1602 32 11Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus266,76BR
206,324TH
3502 11 90Albumina jaja suszona750,30AR
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« odpowiada »innym pochodzeniom«."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.