Rozporządzenie wykonawcze 1366/2014 w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.368.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1366/2014
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych 2 , w szczególności jego art. 3 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy opublikować nomenklaturę refundacji w pełnej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2015 r. wersji, jaka wynika z przepisów wykonawczych regulujących mechanizmy dotyczące wywozu produktów rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany:

1)
załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r., a wygasa ono z dniem 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
1001Pszenica i meslin:
- Pszenica durum:
1001 11 00- - Nasiona1001 11 00 9000
1001 19 00- - Pozostałe1001 19 00 9000
- Pozostałe:
ex 1001 91- - Nasiona:
1001 91 20- - - Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin1001 91 20 9000
1001 91 90- - - Pozostałe1001 91 90 9000
1001 99 00- - Pozostałe1001 99 00 9000
1002Żyto:
1002 10 00- Nasiona1002 10 00 9000
1002 90 00- Pozostałe1002 90 00 9000
1003Jęczmień:
1003 10 00- Nasiona1003 10 00 9000
1003 90 00- Pozostałe1003 90 00 9000
1004Owies:
1004 10 00- Nasiona1004 10 00 9000
1004 90 00- Pozostałe1004 90 00 9000
1005Kukurydza:
ex 1005 10- Nasiona:
1005 10 90- - Pozostałe1005 10 90 9000
1005 90 00- Pozostałe1005 90 00 9000
1007Ziarno sorgo:
1007 10- Nasiona:
1007 10 10- - Hybrydy do siewu
1007 10 90- - Pozostałe1007 10 90 9000
1007 90 00- Pozostałe1007 90 00 9000
ex 1008Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:
- Proso:
1008 21 00- - Nasiona1008 21 00 9000
1008 29 00- - Pozostałe1008 29 00 9000
1101 00Mąka pszenna lub z meslin:
- Mąka pszenna:
1101 00 11- - Z pszenicy durum1101 00 11 9000
1101 00 15- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:
- - - O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g1101 00 15 9100
- - - O zawartości popiołu od 601 do 900 mg/100 g1101 00 15 9130
- - - O zawartości popiołu od 901 do 1 100 mg/100 g1101 00 15 9150
- - - O zawartości popiołu od 1 101 do 1 650 mg/100 g1101 00 15 9170
- - - O zawartości popiołu od 1 651 do 1 900 mg/100 g1101 00 15 9180
- - - O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g1101 00 15 9190
1101 00 90- Mąka z meslin1101 00 90 9000
ex 1102Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin:
ex 1102 90- Pozostałe:
1102 90 70- - Mąka żytnia:
- - - O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g1102 90 70 9500
- - - O zawartości popiołu od 1 401 do 2 000 mg/100 g1102 90 70 9700
- - - O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g1102 90 70 9900
ex 1103Kasze, mączki i granulki, zbożowe:
- Kasze i mączki:
1103 11- - Z pszenicy:
1103 11 10- - - Z pszenicy durum:
- - - - O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g:
- - - - - Mączka, której mniej niż 10 % masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm1103 11 10 9200
- - - - - Pozostałe1103 11 10 9400
- - - - O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g1103 11 10 9900
1103 11 90- - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:
- - - - O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g:1103 11 90 9200
- - - - O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g1103 11 90 9800

2. Ryż i ryż łamany

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 1006Ryż:
1006 20- Ryż łuskany (brązowy):
- - Parzony:
1006 20 11- - - Okrągłoziarnisty1006 20 11 9000
1006 20 13- - - Średnioziarnisty1006 20 13 9000
- - - Długoziarnisty:
1006 20 15- - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 31006 20 15 9000
1006 20 17- - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 31006 20 17 9000
- - Pozostały:
1006 20 92- - - Okrągłoziarnisty1006 20 92 9000
1006 20 94- - - Średnioziarnisty1006 20 94 9000
- - - Długoziarnisty:
1006 20 96- - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 31006 20 96 9000
1006 20 98- - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 31006 20 98 9000
1006 30- Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany:
- - Ryż półbielony:
- - - Parzony:
1006 30 21- - - - Okrągłoziarnisty1006 30 21 9000
1006 30 23- - - - Średnioziarnisty1006 30 23 9000
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 25- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 31006 30 25 9000
1006 30 27- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 31006 30 27 9000
- - - Pozostały:
1006 30 42- - - - Okrągłoziarnisty1006 30 42 9000
1006 30 44- - - - Średnioziarnisty1006 30 44 9000
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 46- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 31006 30 46 9000
1006 30 48- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 31006 30 48 9000
- - Ryż całkowicie bielony:
- - - Parzony:
1006 30 61- - - - Okrągłoziarnisty
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 61 9100
- - - - - Pozostały1006 30 61 9900
1006 30 63- - - - Średnioziarnisty
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 63 9100
- - - - - Pozostały1006 30 63 9900
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 65- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:
- - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 65 9100
- - - - - - Pozostały1006 30 65 9900
1006 30 67- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:
- - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 67 9100
- - - - - - Pozostały1006 30 67 9900
- - - Pozostały:
1006 30 92- - - - Okrągłoziarnisty
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 92 9100
- - - - - Pozostały1006 30 92 9900
1006 30 94- - - - Średnioziarnisty
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 94 9100
- - - - - Pozostały1006 30 94 9900
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 96- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:
- - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 96 9100
- - - - - - Pozostały1006 30 96 9900
1006 30 98- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:
- - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg1006 30 98 9100
- - - - - - Pozostały1006 30 98 9900
1006 40 00- Ryż łamany1006 40 00 9000

3. Przetwory zbożowe

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 1102Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin:
ex 1102 20- Mąka kukurydziana:
ex 1102 20 10- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy:
- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,3 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (2)1102 20 10 9200
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 %, ale nieprzekraczającej 1,5 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)1102 20 10 9400
ex 1102 20 90- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 1,7 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)1102 20 90 9200
ex 1102 90- Pozostałe:
1102 90 10- - Mąka jęczmienna:
- - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy1102 90 10 9100
- - - Pozostałe1102 90 10 9900
ex 1102 90 30- - Mąka owsiana:
- - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,8 % masy, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna1102 90 30 9100
ex 1103Kasze, mączki i granulki, zbożowe:
- Kasze i mączki:
ex 1103 13- - Z kukurydzy:
ex 1103 13 10- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej1,5 % masy:
- - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 0,9 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, z której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i z której część nieprzekraczająca 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)1103 13 10 9100
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 0,9 %, ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, z której część nieprzekraczająca 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i z której część nieprzekraczająca 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)1103 13 10 9300
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 %, ale nieprzekraczającej 1,5 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,0 % masy, z której część nieprzekraczająca 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i z której część nieprzekraczająca 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)1103 13 10 9500
ex 1103 13 90- - - Pozostałe:
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 1,7 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy, z której część nieprzekraczająca 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i z której część nieprzekraczająca 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)1103 13 90 9100
ex 1103 19- - Z pozostałych zbóż:
1103 19 20- - - Z żyta lub jęczmienia
- - - - Z żyta1103 19 20 9100
- - - - Z jęczmienia:
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy1103 19 20 9200
ex 1103 19 40- - - Z owsa:
- - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 %, oraz której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna1103 19 40 9100
ex 1103 20- Granulki:
ex 1103 20 25- - Z żyta lub jęczmienia:
- - - Z jęczmienia1103 20 25 9100
1103 20 60- - Z pszenicy1103 20 60 9000
ex 1104Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:
- Ziarna miażdżone lub płatkowane:
ex 1104 12- - Z owsa:
ex 1104 12 90- - - Płatkowane:
- - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 % oraz której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna1104 12 90 9100
- - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy przekraczającej 0,1 %, ale nieprzekraczającej 1,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 % oraz której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna1104 12 90 9300
ex 1104 19- - Z pozostałych zbóż:
1104 19 10- - - Z pszenicy1104 19 10 9000
ex 1104 19 50- - - Z kukurydzy:
- - - - Płatkowane:
- - - - - O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,7 % masy (3)1104 19 50 9110
- - - - - O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 %, ale nieprzekraczającej 1,3 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (3)1104 19 50 9130
- - - Z jęczmienia:
ex 1104 19 69- - - - Płatkowane:
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy1104 19 69 9100
- Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śruto-wane):
ex 1104 22- - Z owsa:
ex 1104 22 40- - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:
- - - - Łuszczone (łuskane lub obierane):
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,5 %, o wilgotności nieprzekra-czającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 22 40 9100
- - - - Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«):
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekra-czającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 22 40 9200
ex 1104 23- - Z kukurydzy:
ex 1104 23 40- - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane; perełkowane:
- - - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:
- - - - - O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3)1104 23 40 9100
- - - - - O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % ale nieprzekraczającej 1,3 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3)1104 23 40 9300
1104 29- - Z pozostałych zbóż:
- - - Z jęczmienia:
ex 1104 29 04- - - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy oraz o zawartości włókna surowego, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 29 04 9100
ex 1104 29 05- - - - Perełkowane:
- - - - - O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku):
- - - - - - Pierwsza kategoria odpowiadająca definicji podanej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 29 05 9100
- - - - - - Druga kategoria odpowiadająca definicji podanej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 29 05 9300
- - - Pozostałe:
ex 1104 29 17- - - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:
- - - - - Z pszenicy, niekrojone ani nieśrutowane, zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)1104 29 17 9100
- - - - Obrobione wyłącznie przez śrutowanie:
1104 29 51- - - - - Z pszenicy1104 29 51 9000
1104 29 55- - - - - Z żyta1104 29 55 9000
1104 30- Zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:
1104 30 10- - Z pszenicy1104 30 10 9000
1104 30 90- - Z pozostałych zbóż1104 30 90 9000
1107Słód, nawet palony:
1107 10- Niepalony: - - Z pszenicy:
1107 10 11- - - W postaci mąki1107 10 11 9000
1107 10 19- - - Pozostały: - - Pozostały:1107 10 19 9000
1107 10 91- - - W postaci mąki1107 10 91 9000
1107 10 99- - - Pozostały1107 10 99 9000
1107 20 00- Palony1107 20 00 9000
ex 1108Skrobie; inulina: - Skrobie (4):
ex 1108 11 00- - Skrobia pszenna:
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %1108 11 00 9200
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)1108 11 00 9300
ex 1108 12 00- - Skrobia kukurydziana:
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %1108 12 00 9200
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)1108 12 00 9300
ex 1108 13 00- - Skrobia ziemniaczana:
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %1108 13 00 9200
- - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 77 %, ale mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)1108 13 00 9300
ex 1108 19- - Pozostałe skrobie:
ex 1108 19 10- - - Skrobia z ryżu:
- - - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %1108 19 10 9200
- - - - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)1108 19 10 9300
ex 1109 00 00Gluten pszenny, nawet suszony:
- Suszony gluten pszenny o zawartości białka, w odniesieniu do suchej masy, 82 % lub więcej masy (N × 6,25)1109 00 00 9100
ex 1702Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
ex 1702 30- Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy:
- - Pozostałe:
1702 30 50- - - W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego1702 30 50 9000
1702 30 90- - - Pozostałe (6)1702 30 90 9000
ex 1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:
1702 40 90- - Pozostałe (6)1702 40 90 9000
ex 1702 90- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:
1702 90 50- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy:
- - - Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowana1702 90 50 9100
- - - Pozostałe (6)1702 90 50 9900
- - Karmel
- - - Pozostały:
1702 90 75- - - - W postaci proszku, nawet aglomerowanego1702 90 75 9000
1702 90 79- - - - Pozostały1702 90 79 9000
ex 2106Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
ex 2106 90- Pozostałe:
- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:
- - - Pozostałe:
2106 90 55- - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6)2106 90 55 9000
(1) Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 55.

(2) Metodę analityczną, którą należy stosować do określania zawartości tłuszczu stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy Komisji 84/4/EWG (Dz.U. L 15 z 18.1.1984, s. 28).

(3) Procedura, według której należy postępować w celu określenia zawartości substancji tłuszczowej jest następująca:

- próbkę należy skruszyć tak, aby 90 % lub więcej masy mogło przejść przez sito o oczkach 500 mikrometrów, a 100 % masy mogło przejść przez sito o oczkach 1 000 mikrometrów,

- metodę analityczną, którą należy następnie zastosować stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy 84/4/EWG.

(4) Zawartość suchej masy skrobi określa się za pomocą metody określonej w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 (Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20). Czystość skrobi określa się za pomocą zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa, podanej w załączniku III część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

(5) Refundacje wywozowe wypłacane w odniesieniu do skrobi dostosowuje się przy pomocy następującego wzoru:

1) Skrobia ziemniaczana: ((rzeczywisty % suchej masy)/80) × refundacja wywozowa.

2) Wszystkie pozostałe rodzaje skrobi: ((rzeczywisty % suchej masy)/87) × refundacja wywozowa.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość suchej masy produktu.

(6) Refundację wywozową wypłaca się w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 78 %. Refundację wywozową przewidzianą w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy mniejszej niż 78 % dostosowuje się przy pomocy poniższego wzoru: ((rzeczywista zawartość suchej masy)/78) × refundacja wywozowa.

Zawartość suchej masy określa się za pomocą metody nr 2 określonej w załączniku II do dyrektywy Komisji 79/796/EWG (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, s. 24) lub za pomocą innej odpowiedniej metody analitycznej dającej co najmniej takie same gwarancje.

4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 2309Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (1):
ex 2309 10- Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:
- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodek-strynowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:
- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto-dekstryny:
- - - - Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3):
2309 10 11- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy2309 10 11 9000
2309 10 13- - - - - Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 10 13 9000
- - - - Zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2):
2309 10 31- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy2309 10 31 9000
2309 10 33- - - - - Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 10 33 9000
- - - - Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (2):
2309 10 51- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy2309 10 51 9000
2309 10 53- - - - - Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 10 53 9000
ex 2309 90- Pozostałe:
- - Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:
- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop malto-dekstrynowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:
- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto-dekstryny:
- - - - - Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3):
2309 90 31- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy2309 90 31 9000
2309 90 33- - - - - - Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 90 33 9000
- - - - - Zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2):
2309 90 41- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy2309 90 41 9000
2309 90 43- - - - - - Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 90 43 9000
- - - - - Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi (2):
2309 90 51- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy2309 90 51 9000
2309 90 53- - - - - - Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych2309 90 53 9000
(1) Objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/95 (Dz.U. L 147 z 30.6.1995, s. 51).

(2) Do celów refundacji uwzględnia się jedynie skrobię pochodzącą z produktów zbożowych. Produkty zbożowe oznaczają produkty objęte podpozy-cjami 0709 99 60 i 0712 90 19, działem 10 i pozycjami 1101, 1102, 1103 i 1104 (nieprzetworzone i nieodtworzone) z wyjątkiem podpozycji 1104 30 oraz zboża wchodzące w skład produktów objętych podpozycjami 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury scalonej. Zawartość zbóż w produktach objętych podpozycjami 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury scalonej uważa się za równą masie danego produktu gotowego. Nie wypłaca się refundacji w odniesieniu do zbóż w przypadku, gdy pochodzenie skrobi nie może być wyraźnie ustalone na podstawie analizy.

(3) Refundacja będzie wypłacana jedynie w odniesieniu do produktów zawierających 5 % masy skrobi lub więcej.

5. Wołowina i cielęcina

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 0102Bydło żywe:
- Bydło:
ex 0102 21- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe:
ex 0102 21 10- - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 21 10 9140
- - - - - Pozostałe0102 21 10 9150
ex 0102 21 30- - - Krowy:
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 21 30 9140
- - - - - Pozostałe0102 21 30 9150
ex 0102 21 90- - - Pozostałe:
- - - - O masie przedubojowej równej 300 kg lub powyżej0102 21 90 9120
ex 0102 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:
ex 0102 29 41- - - - - Do uboju:
- - - - - - O masie przekraczającej 220 kg0102 29 41 9100
- - - - O masie przekraczającej 300 kg:
- - - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
0102 29 51- - - - - - Do uboju0102 29 51 9000
0102 29 59- - - - - - Pozostałe0102 29 59 9000
- - - - - Krowy:
0102 29 61- - - - - - Do uboju0102 29 61 9000
0102 29 69- - - - - - Pozostałe0102 29 69 9000
- - - - - Pozostałe:
0102 29 91- - - - - - Do uboju0102 29 91 9000
0102 29 99- - - - - - Pozostałe - Bawoły:0102 29 99 9000
ex 0102 31 00- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe:
- - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 31 00 9100
- - - - - Pozostałe0102 31 00 9150
- - - Krowy:
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 31 00 9200
- - - - - Pozostałe0102 31 00 9250
- - - Pozostałe:
- - - - O masie przedubojowej równej 300 kg lub powyżej0102 31 00 9300
0102 39- - Pozostałe:
ex 0102 39 10- - - Gatunki domowe:
- - - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:
- - - - - Do uboju:
- - - - - - O masie przekraczającej 220 kg0102 39 10 9100
- - - - O masie przekraczającej 300 kg:
- - - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
- - - - - - Do uboju0102 39 10 9150
- - - - - - Pozostałe0102 39 10 9200
- - - - - Krowy:
- - - - - - Do uboju0102 39 10 9250
- - - - - - Pozostałe0102 39 10 9300
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Do uboju0102 39 10 9350
- - - - - - Pozostałe0102 39 10 9400
ex 0102 90- Pozostałe:
ex 0102 90 20- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe:
- - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 90 20 9100
- - - - - Pozostałe0102 90 20 9150
- - - Krowy:
- - - - O masie przedubojowej równej 250 kg lub powyżej:
- - - - - W wieku do 30 miesięcy0102 90 20 9200
- - - - - Pozostałe0102 90 20 9250
- - - Pozostałe:
- - - - O masie przedubojowej równej 300 kg lub powyżej:0102 90 20 9300
- - Pozostałe:
ex 0102 90 91- - - Gatunki domowe:
- - - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:
- - - - - Do uboju:
- - - - - - O masie przekraczającej 220 kg0102 90 91 9100
- - - - O masie przekraczającej 300 kg
- - - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):
- - - - - - Do uboju0102 90 91 9150
- - - - - - Pozostałe0102 90 91 9200
- - - - - Krowy:
- - - - - - Do uboju0102 90 91 9250
- - - - - - Pozostałe0102 90 91 9300
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Do uboju0102 90 91 9350
- - - - - - Pozostałe0102 90 91 9400
0201Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:
0201 10 00- Tusze i półtusze:
- - Przednia część tuszy lub półtuszy zawierająca wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami:
- - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 10 00 9110
- - - Pozostałe0201 10 00 9120
- - Pozostałe:
- - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 10 00 9130
- - - Pozostałe0201 10 00 9140
0201 20- Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi:
0201 20 20- - Ćwierci »kompensowane«:
- - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 20 20 9110
- - - Pozostałe0201 20 20 9120
0201 20 30- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone:
- - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 20 30 9110
- - - Pozostałe0201 20 30 9120
0201 20 50- - Ćwierci tylne rozdzielone lub nierozdzielone:
- - - Maksymalnie z ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber:
- - - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 20 50 9110
- - - - Pozostałe0201 20 50 9120
- - - Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber:
- - - - Z dorosłego bydła płci męskiej (1)0201 20 50 9130
- - - - Pozostałe0201 20 50 9140
ex 0201 20 90- - Pozostałe:
- - - O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka0201 20 90 9700
0201 30 00- Bez kości:
- - Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (3) lub do Kanady na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (4)0201 30 00 9050
- - Kawałki mięsa bez kości, włącznie z mięsem mielonym, o przeciętnej zawartości chudego mięsa wołowego (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub więcej (6)0201 30 00 9060
- - Pozostałe, każdy kawałek indywidualnie opakowany o średniej zawartości chudego mięsa wołowego (z wyłączeniem tłuszczu) 55 % lub więcej (6):
- - - z tylnych ćwierci dorosłego bydła płci męskiej, o maksymalnej liczbie ośmiu żeber lub ośmiu par żeber, kawałki proste lub kawałki »Pistola« (2):0201 30 00 9100
- - - z nierozdzielonych lub rozdzielonych przednich ćwierci dorosłego bydła płci męskiej, kawałki proste lub kawałki »Pistola« (2):0201 30 00 9120
- - Pozostałe0201 30 00 9140
ex 0202Mięso z bydła, zamrożone:
0202 10 00- Tusze i półtusze:
- - Przednia część tuszy lub półtuszy zawierająca wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami0202 10 00 9100
- - Pozostałe0202 10 00 9900
ex 0202 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10- - Ćwierci »kompensowane«0202 20 10 9000
0202 20 30- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone0202 20 30 9000
0202 20 50- - Ćwierci tylne rozdzielone lub nierozdzielone:
- - - Maksymalnie z ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber0202 20 50 9100
- - - Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber0202 20 50 9900
ex 0202 20 90- - Pozostałe:
- - - O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka0202 20 90 9100
ex 0202 30- Bez kości:
0202 30 90- - Pozostałe:
- - - Kawałki bez kości przeznaczone do wywozu do USA na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1643/2006 (3) lub do Kanady na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (4)0202 30 90 9100
- - - Pozostałe, włączając z mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % i większej (6)0202 30 90 9200
- - - Pozostałe0202 30 90 9900
ex 0206Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone:
ex 0206 10- Z bydła, świeże lub schłodzone: - - Pozostałe:
0206 10 95- - - Przepona gruba i przepona cienka0206 10 95 9000
- Z bydła, zamrożone:
ex 0206 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
0206 29 91- - - - Przepona gruba i przepona cienka0206 29 91 9000
ex 0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:
ex 0210 20- Mięso z bydła:
ex 0210 20 90- - Bez kości:
- - - Solone i suszone0210 20 90 9100
ex 1602Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:
ex 1602 50- Z bydła:
- - Pozostałe:
ex 1602 50 31- - - Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych;
- - - - Niezawierająca mięsa innego niż z bydła, ze stosunkiem kolagen/białko nie większym niż 0,35 (7) i o następującej zawartości wołowiny (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):
- - - - - 90 % masy i większej:
- - - - - - Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5)1602 50 31 9125
- - - - - 80 % masy i większej, ale mniej niż 90 % masy:
- - - - - - Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5)1602 50 31 9325
ex 1602 50 95- - - Pozostałe:
- - - - Niezawierające mięsa innego niż z bydła, w opakowaniach hermetycznych:
- - - - - Ze stosunkiem kolagen/białko nie większym niż 0,35 (7) i o następującej zawartości wołowiny (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):
- - - - - - 90 % masy i większej:
- - - - - - - Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5)1602 50 95 9125
- - - - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 90 % masy:
- - - - - - - Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5)1602 50 95 9325
(1) Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia świadectwa występującego w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3).

(2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21), oraz, gdzie stosowne, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7).

(3) Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7.

(4) Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 3.

(5) Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12.

(6) Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu określa się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39). Określenie »zawartość przeciętna« odnosi się do ilości próbki, której definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.

(7) Określenie zawartości kolagenu:

Zawartość kolagenu jest uwzględniana w celu określenia zawartości hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8. Zawartość hydroksyproliny musi być określona zgodnie z metodą ISO 3496-1978.

6. Wieprzowina

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 0103Świnie żywe:
- Pozostałe:
ex 0103 91- - O masie mniejszej niż 50 kg:
0103 91 10- - - Gatunki domowe0103 91 10 9000
ex 0103 92- - O masie 50 kg lub większej:
- - - Gatunki domowe:
0103 92 19- - - - Pozostałe0103 92 19 9000
ex 0203Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:
- Świeże lub schłodzone:
ex 0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10- - - Ze świń domowych (11)0203 11 10 9000
ex 0203 12- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
ex 0203 12 11- - - - Szynki i ich kawałki:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 12 11 9100
ex 0203 12 19- - - - Łopatki i ich kawałki (12):
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 12 19 9100
ex 0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
ex 0203 19 11- - - - Przodki i ich kawałki (13):
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 19 11 9100
ex 0203 19 13- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 19 13 9100
ex 0203 19 15- - - - Boczek i jego kawałki:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy0203 19 15 9100
- - - - Pozostałe:
ex 0203 19 55- - - - - Bez kości:
- - - - - - Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (1) (10) (12) (13) (14)0203 19 55 9110
- - - - - - Boczek i jego kawałki, o całkowitej zawartości chrząstek w masie mniejszej niż 15 % masy (1) (10)0203 19 55 9310
- Zamrożone:
ex 0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10- - - Ze świń domowych (11)0203 21 10 9000
ex 0203 22- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
ex 0203 22 11- - - - Szynki i ich kawałki:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 22 11 9100
ex 0203 22 19- - - - Łopatki i ich kawałki (12):
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 22 19 9100
ex 0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
ex 0203 29 11- - - - Przodki i ich kawałki (13):
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 29 11 9100
ex 0203 29 13- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0203 29 13 9100
ex 0203 29 15- - - - Boczek i jego kawałki:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy0203 29 15 9100
- - - - Pozostałe:
ex 0203 29 55- - - - - Bez kości:
- - - - - - Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1) (12) (13) (14) (15)0203 29 55 9110
ex 0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:
- Mięso ze świń:
ex 0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
ex 0210 11 11- - - - - Szynki i ich kawałki:
- - - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0210 11 11 9100
- - - - Suszone lub wędzone:
ex 0210 11 31- - - - - Szynki i ich kawałki:
- - - - - - »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (2)
- - - - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0210 11 31 9110
- - - - - - Pozostałe:
- - - - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0210 11 31 9910
ex 0210 12- - Boczek i jego kawałki:
- - - Ze świń domowych:
ex 0210 12 11- - - - Solone lub w solance:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy0210 12 11 9100
ex 0210 12 19- - - - Suszony lub wędzony:
- - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy0210 12 19 9100
ex 0210 19- - Pozostały:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solony lub w solance:
ex 0210 19 40- - - - - Schaby i ich kawałki:
- - - - - - O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy0210 19 40 9100
ex 0210 19 50- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Bez kości:
- - - - - - - Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1)0210 19 50 9100
- - - - - - - Boczek i jego kawałki, bez skóry (1):
- - - - - - - - O łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy0210 19 50 9310
- - - - Suszone lub wędzone:
- - - - - Pozostałe:
ex 0210 19 81- - - - - - Bez kości:
- - - - - - - »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (2)0210 19 81 9100
- - - - - - - Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1)0210 19 81 9300
ex 1601 00Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:
- Pozostałe (7):
1601 00 91- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej (4) (5):
- - - Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych1601 00 91 9120
- - - Pozostałe1601 00 91 9190
1601 00 99- - Pozostałe (3) (5):
- - - Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych1601 00 99 9110
- - - Pozostałe1601 00 99 9190
ex 1602Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:
- Ze świń:
ex 1602 41- - Szynki i ich kawałki:
ex 1602 41 10- - - Ze świń domowych (6):
- - - - Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (7) (8):
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (16)1602 41 10 9110
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg1602 41 10 9130
ex 1602 42- - Łopatki i ich kawałki:
ex 1602 42 10- - - Ze świń domowych (6):
- - - - Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (7) (8):
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (17)1602 42 10 9110
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg1602 42 10 9130
ex 1602 49- - Pozostałe, włącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:
ex 1602 49 19- - - - - Pozostałe (6) (9):
- - - - - - Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (7) (8):
- - - - - - - Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych
- - - - - - - - Zawierające produkt składający się z wyraźnie rozpoznawalnych kawałków mięśni, które z uwagi na swój rozmiar nie są rozpoznawalne jako uzyskane z szynek, łopatek, schabu lub karkówki, wraz z małymi cząstkami widocznego tłuszczu i małymi ilościami galaretowatego osadu1602 49 19 9130
(1) Produkty i ich kawałki mogą być klasyfikowane do tej podpozycji tylko w przypadku, gdy wielkość i cechy charakterystyczne spoistej tkanki mięsnej umożliwiają ich identyfikację jako elementów pochodzących z wymienionych kawałków podstawowych. Określenie »ich kawałki« stosuje się w odniesieniu do produktów o jednostkowej masie netto wynoszącej co najmniej 100 gramów lub do produktów krojonych w równe plastry, które mogą być jednoznacznie zidentyfikowane jako pochodzące z wymienionych kawałków podstawowych i które są pakowane razem posiadając łączną masę netto wynoszącą co najmniej 100 gramów.

(2) Z niniejszej refundacji mogą korzystać tylko produkty, których nazwa jest certyfikowana przez właściwe organy państwa członkowskiego będącego producentem tych produktów.

(3) W przypadku kiełbasy w pojemnikach zawierających płyn konserwujący, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto, po odliczeniu masy tego płynu.

(4) Masę osłonki parafinowej właściwej do normalnego użycia w handlu uważa się za element wchodzący w skład masy netto kiełbasy.

(5) Jeżeli złożone przetwory spożywcze (włącznie z daniami gotowymi) zawierające kiełbasę, klasyfikuje się do pozycji 1601 z uwagi na ich skład, to refundacje przyznawane są tylko w odniesieniu do masy netto kiełbasy, mięsa i podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, które stanowią element tych przetworów.

(6) W przypadku produktów zawierających kości, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto po odliczeniu kości.

(7) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 903/2008 (Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 3). W czasie spełnienia wywozowych formalności celnych eksporter oświadcza na piśmie, że przedmiotowe produkty spełniają te warunki.

(8) Zawartość mięsa i tłuszczu określa się zgodnie z procedurą analityczną określoną w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2004/2002 (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 22).

(9) Zawartość mięsa lub podrobów mięsnych dowolnego rodzaju, zawierających tłuszcz dowolnego rodzaju lub pochodzenia, określa się zgodnie z procedurą analityczną określoną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 226/89 (Dz.U. L 29 z 31.1.1989, s. 11).

(10) Niedopuszczalne jest zamrażanie produktów zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1)

(11) Tusze lub półtusze mogą być przedstawiana z żuchwami lub bez żuchw.

(12) Łopatki mogą być przedstawiane z żuchwami lub bez żuchw.

(13) Przodki mogą być przedstawiane z żuchwami lub bez żuchw.

(14) Podgardla, żuchwy lub żuchwy i podgardla razem, przedstawiane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji.

(15) Karkówki bez kości, przedstawiane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji.

(16) W przypadku, gdy klasyfikacja produktów jako szynki lub części szynek objęte pozycją 1602 41 10 9110 jest nieuzasadniona zgodnie z uwagą dodatkową 2 działu 16 CN, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 42 10 9110 lub, w odpowiednim przypadku, 1602 49 19 9130 może zostać przyznana, bez uszczerbku dla stosowania art. 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

(17) W przypadku, gdy klasyfikacja produktów jako łopatki i części łopatek objęte pozycją 1602 42 10 9110 jest nieuzasadniona zgodnie z uwagą dodatkową 2 działu 16 CN, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 49 19 9130 może zostać przyznana bez uszczerbku dla stosowania art. 48 rozporządzenia (WE) nr 612/2009.

7. Mięso drobiowe

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 0105Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- O masie nieprzekraczającej 185 g:
0105 11- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:
- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:
0105 11 11- - - - Nioski0105 11 11 9000
0105 11 19- - - - Pozostałe0105 11 19 9000
- - - Pozostałe:
0105 11 91- - - - Nioski0105 11 91 9000
0105 11 99- - - - Pozostałe0105 11 99 9000
0105 12 00- - Indyki0105 12 00 9000
0105 14 00- - Gęsi0105 14 00 9000
ex 0207Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:
- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:
ex 0207 12- - Niecięte na kawałki, zamrożone:
ex 0207 12 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«:
- - - - Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - Pozostałe0207 12 10 9900
ex 0207 12 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane:
- - - - »kurczaki 65 %«:
- - - - - Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - - Pozostałe0207 12 90 9190
- - - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami, i żołądkami, o zmiennym składzie:
- - - - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - - Pozostałe0207 12 90 9990
ex 0207 14- - Kawałki i podroby, zamrożone:
- - - Kawałki
- - - - Z kośćmi:
ex 0207 14 20- - - - - Połówki lub ćwiartki:
- - - - - - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - - - Pozostałe0207 14 20 9900
ex 0207 14 60- - - - - Nogi i ich kawałki:
- - - - - - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - - - Pozostałe0207 14 60 9900
ex 0207 14 70- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Połówki i ćwiartki, bez kupra:
- - - - - - - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi
- - - - - - - Pozostałe0207 14 70 9190
- - - - - - Kawałki składające się z całej nogi lub części nogi i części grzbietu, o masie grzbietu nieprzekraczającej 25 % masy całkowitej:
- - - - - - - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi kośćmi udowymi
- - - - - - - Pozostałe - Z indyków:0207 14 70 9290
0207 25- - Niecięte na kawałki, zamrożone:
0207 25 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«:0207 25 10 9000
0207 25 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane:0207 25 90 9000
ex 0207 27- - Kawałki i podroby, zamrożone:
- - - Kawałki:
ex 0207 27 10- - - - Bez kości:
- - - - - Mięso homogenizowane, włącznie z mięsem mechanicznie odkostnionym
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Inne niż kupry0207 27 10 9990
- - - - Z kośćmi:
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 27 60- - - - - - Podudzia i ich kawałki0207 27 60 9000
0207 27 70- - - - - - Pozostałe0207 27 70 9000

8. Jaja

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 0407Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:
- Zapłodnione jaja do inkubacji (1):
0407 11 00- - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus0407 11 00 9000
ex 0407 19- - Pozostałe:
- - - Drobiu, inne niż ptactwa z gatunku Gallus domesticus:
0407 19 11- - - - Indycze lub gęsie0407 19 11 9000
0407 19 19- - - - Pozostałe0407 19 19 9000
- Pozostałe świeże jaja:
0407 21 00- - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus0407 21 00 9000
ex 0407 29- - Pozostałe:
0407 29 10- - - Drobiu, inne niż ptactwa z gatunku Gallus domesticus0407 29 10 9000
ex 0407 90- Pozostałe:
0407 90 10- - Drobiu0407 90 10 9000
ex 0408Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:
- Żółtka jaj:
ex 0408 11- - Suszone:
ex 0408 11 80- - - Pozostałe:
- - - - Nadające się do spożycia przez ludzi0408 11 80 9100
ex 0408 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
ex 0408 19 81- - - - Ciekłe:
- - - - - Nadające się do spożycia przez ludzi0408 19 81 9100
ex 0408 19 89- - - - Pozostałe, włącznie z zamrożonymi:
- - - - - Nadające się do spożycia przez ludzi0408 19 89 9100
- Pozostałe:
ex 0408 91- - Suszone:
ex 0408 91 80- - - Pozostałe:
- - - - Nadające się do spożycia przez ludzi0408 91 80 9100
ex 0408 99- - Pozostałe:
ex 0408 99 80- - - Pozostałe:
- - - - Nadające się do spożycia przez ludzi0408 99 80 9100
(1) Dotyczy tylko jaj drobiu, które spełniają warunki określone przez właściwe organy Unii Europejskiej i na których znajdują się stemple z numerem identyfikacyjnym firmy producenta lub innymi danymi szczegółowymi zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 617/2008 (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 5).

9. Mleko i produkty mleczne

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
0401Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (11):
0401 10- O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy:
0401 10 10- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów0401 10 10 9000
0401 10 90- - Pozostałe0401 10 90 9000
0401 20- O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy: - - Nieprzekraczającej 3 % masy:
0401 20 11- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:
- - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy0401 20 11 9100
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy0401 20 11 9500
0401 20 19- - - Pozostałe:
- - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy0401 20 19 9100
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy0401 20 19 9500
- - Przekraczającej 3 % masy:
0401 20 91- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów0401 20 91 9000
0401 20 99- - - Pozostałe0401 20 99 9000
0401 40- O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy:
0401 40 10- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów0401 40 10 9000
0401 40 90- - Pozostałe0401 40 90 9000
0401 50- O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy:
- - Nieprzekraczającej 21 % masy:
0401 50 11- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:
- - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 17 % masy0401 50 11 9400
- - - - - Przekraczającej 17 % masy0401 50 11 9700
ex 0401 50 19- - - Pozostałe:
- - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 17 % masy:0401 50 19 9700
- - Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:
0401 50 31- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:
- - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 35 % masy0401 50 31 9100
- - - - - Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy0401 50 31 9400
- - - - - Przekraczającej 39 % masy0401 50 31 9700
0401 50 39- - - Pozostałe:
- - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 35 % masy0401 50 39 9100
- - - - - Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy0401 50 39 9400
- - - - - Przekraczającej 39 % masy0401 50 39 9700
- - Przekraczającej 45 % masy:
0401 50 91- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:
- - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 68 % masy0401 50 91 9100
- - - - - Przekraczającej 68 % masy0401 50 91 9500
0401 50 99- - - Pozostałe:
- - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 68 % masy0401 50 99 9100
- - - - - Przekraczającej 68 % masy0401 50 99 9500
0402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (5):
ex 0402 10- W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekracza-jącej 1,5 % masy (7):
- - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (9):
0402 10 11- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg0402 10 11 9000
0402 10 19- - - Pozostałe0402 10 19 9000
- - Pozostałe (10):
0402 10 91- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg0402 10 91 9000
0402 10 99- - - Pozostałe0402 10 99 9000
- W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy (7):
ex 0402 21- - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (9):
- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:
0402 21 11- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy0402 21 11 9200
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0402 21 11 9300
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0402 21 11 9500
- - - - - - Przekraczający 25 % masy0402 21 11 9900
0402 21 18- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy0402 21 18 9100
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0402 21 18 9300
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0402 21 18 9500
- - - - - - Przekraczającej 25 % masy0402 21 18 9900
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:
0402 21 91- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 28 % masy0402 21 91 9100
- - - - - - Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy0402 21 91 9200
- - - - - - Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy0402 21 91 9350
- - - - - - Przekraczającej 45 % masy0402 21 91 9500
0402 21 99- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 28 % masy0402 21 99 9100
- - - - - - Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy0402 21 99 9200
- - - - - - Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 41 % masy0402 21 99 9300
- - - - - - Przekraczającej 41 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy0402 21 99 9400
- - - - - - Przekraczającej 45 % masy, ale nieprzekraczającej 59 % masy0402 21 99 9500
- - - - - - Przekraczającej 59 % masy, ale nieprzekraczającej 69 % masy0402 21 99 9600
- - - - - - Przekraczającej 69 % masy, ale nieprzekraczającej 79 % masy0402 21 99 9700
- - - - - - Przekraczającej 79 % masy0402 21 99 9900
ex 0402 29- - Pozostałe (10):
- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:
- - - - Pozostałe:
0402 29 15- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:
- - - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy:0402 29 15 9200
- - - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0402 29 15 9300
- - - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0402 29 15 9500
- - - - - - - Przekraczającej 25 % masy0402 29 15 9900
0402 29 19- - - - - Pozostałe:
- - - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0402 29 19 9300
- - - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0402 29 19 9500
- - - - - - - Przekraczającej 25 % masy0402 29 19 9900
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:
0402 29 91- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg0402 29 91 9000
0402 29 99- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 41 % masy0402 29 99 9100
- - - - - - Przekraczającej 41 % masy0402 29 99 9500
- Pozostałe:
ex 0402 91- - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (9):
ex 0402 91 10- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy:
- - - - O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy i większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy0402 91 10 9370
ex 0402 91 30- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy:
- - - - O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % i większej0402 91 30 9300
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy:
0402 91 99- - - - Pozostałe0402 91 99 9000
0402 99- - Pozostałe (10):
ex 0402 99 10- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy:
- - - - O zawartości sacharozy 40 % masy i większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % i większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy0402 99 10 9350
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:
0402 99 31- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy:
- - - - - - O zawartości sacharozy 40 % masy i większej i o zawartości suchej masy beztłuszczowej mleka 15 % i większej0402 99 31 9150
- - - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy0402 99 31 9300
- - - - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 39 % masy0402 99 31 9500
ex 0402 99 39- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy, o zawartości sacharozy 40 % masy i większej i o zawartości suchej masy beztłuszczowej mleka 15 % masy i większej0402 99 39 9150
ex 0403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:
ex 0403 90- Pozostałe:
- - Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:
- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci (5) (8):
- - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1):
0403 90 11- - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy0403 90 11 9000
0403 90 13- - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:
- - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy0403 90 13 9200
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0403 90 13 9300
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0403 90 13 9500
- - - - - - Przekraczającej 25 % masy0403 90 13 9900
0403 90 19- - - - - Przekraczającej 27 % masy0403 90 19 9000
- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu (3):
0403 90 33- - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0403 90 33 9400
- - - - - - Przekraczającej 25 % masy0403 90 33 9900
- - - Pozostałe:
- - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1):
ex 0403 90 51- - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy:
- - - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy0403 90 51 9100
ex 0403 90 59- - - - - Przekraczającej 6 % masy:
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 21 % masy0403 90 59 9170
- - - - - - Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 35 % masy0403 90 59 9310
- - - - - - Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy0403 90 59 9340
- - - - - - Przekraczającej 39 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy0403 90 59 9370
- - - - - - Przekraczającej 45 % masy0403 90 59 9510
ex 0404Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
0404 90- Pozostałe:
- - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1):
ex 0404 90 21- - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy:
- - - - W proszku lub w granulkach, o zawartości wody nieprzekraczającej 5 % i o zawartości białka mleka w suchej masie mlecznej beztłuszczowej:
- - - - - 29 % masy i większej, ale mniejszej niż 34 % masy0404 90 21 9120
- - - - - 34 % masy i większej0404 90 21 9160
ex 0404 90 23- - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy (5)
- - - - W proszku lub granulkach:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy0404 90 23 9120
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0404 90 23 9130
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0404 90 23 9140
- - - - - - Przekraczającej 25 % masy0404 90 23 9150
ex 0404 90 29- - - Przekraczającej 27 % masy (5):
- - - - W proszku lub granulkach, o zawartości tłuszczu:
- - - - - Nieprzekraczającej 28 % masy0404 90 29 9110
- - - - - Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy0404 90 29 9115
- - - - - Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy0404 90 29 9125
- - - - - Przekraczającej 45 % masy0404 90 29 9140
- - Pozostałe, o zawartości tłuszczu (3) (5):
ex 0404 90 81- - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy:
- - - - W proszku lub granulkach0404 90 81 9100
ex 0404 90 83- - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:
- - - - W proszku lub granulkach:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - Nieprzekraczającej 11 % masy0404 90 83 9110
- - - - - - Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy0404 90 83 9130
- - - - - - Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy0404 90 83 9150
- - - - - - Przekraczającej 25 % masy0404 90 83 9170
- - - - W proszku lub granulkach:
- - - - - O zawartości sacharozy 40 % masy i większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej nie mniejszej niż 15 % masy i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy0404 90 83 9936
ex 0405Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:
0405 10- Masło:
- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy:
- - - Masło naturalne:
0405 10 11- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 82 % masy0405 10 11 9500
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 11 9700
0405 10 19- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 82 % masy0405 10 19 9500
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 19 9700
0405 10 30- - - Masło odtwarzane:
- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 82 % masy0405 10 30 9100
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 30 9300
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 30 9700
0405 10 50- - - Masło z serwatki:
- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 50 9300
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu:
- - - - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 82 % masy0405 10 50 9500
- - - - - - 82 % masy i większej0405 10 50 9700
0405 10 90- - Pozostałe0405 10 90 9000
ex 0405 20- Produkty mleczarskie do smarowania:
0405 20 90- - O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy:
- - - O zawartości tłuszczu:
- - - - 75 % masy i większej, ale mniejszej niż 78 % masy0405 20 90 9500
- - - - 78 % masy i większej0405 20 90 9700
0405 90- Pozostałe:
0405 90 10- - O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekra-czającej 0,5 % masy0405 90 10 9000
0405 90 90- - Pozostałe0405 90 90 9000
Kod CNWyszczególnienieWymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktuKod produktu
Maksymalna zawartość wody w produkcie (%)Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%)
ex 0406Ser i twaróg (4) (6):
ex 0406 10- Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg:
0406 10 50- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy:
- - - Pozostałe0406 10 50 9100
- - - - Ser serwatkowy, z wyjątkiem solonego Ricotta
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości wody w substancji beztłuszczowej, przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy:
- - - - - - Ricotta, solony:
- - - - - - - Wyprodukowany wyłącznie z mleka owiec55450406 10 50 9230
- - - - - - - Pozostałe55390406 10 50 9290
- - - - - Twarożek600406 10 50 9300
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - - O zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - - Mniejszej niż 5 % masy600406 10 50 9610
- - - - - - - - 5 % masy i większej, ale mniejszej niż 19 % masy6050406 10 50 9620
- - - - - - - - 19 % masy i większej, ale mniejszej niż 39 % masy57190406 10 50 9630
- - - - - - - - Pozostałe, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:
- - - - - - - - - Przekraczającej 47 % masy, ale nieprze-kraczającej 52 % masy40390406 10 50 9640
- - - - - - - - - Przekraczającej 52 % masy, ale nieprze-kraczającej 62 % masy50390406 10 50 9650 0406 10 50 9660
- - - - - - - - - Przekraczającej 62 % masy
- - - - - O zawartości wody w substancji beztłuszczowej przekraczającej 72 % masy:
- - - - - - Ser śmietankowy o zawartości wody w substancji beztłuszczowej przekraczającej 77 % masy, ale nieprzekraczającej 83 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - 60 % masy i większej, ale mniejszej niż 69 % masy60600406 10 50 9830
- - - - - - - 69 % masy i większej59690406 10 50 9850 0406 10 50 9870 0406 10 50 9900
- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe
ex 0406 20 00- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:0406 20 00 9100
- - Sery wytwarzane z serwatki
- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 20 % masy, o zawartości laktozy mniejszej niż 5 % masy i o zawartości suchej masy:
- - - - 60 % masy i większej, ale mniejszej niż 80 % masy40340406 20 00 9913
- - - - 80 % masy i większej, ale mniejszej niż 85 % masy20300406 20 00 9915
- - - - 85 % masy i większej, ale mniejszej niż 95 % masy15300406 20 00 9917
- - - - 95 % masy i większej5300406 20 00 9919 0406 20 00 9990
- - - Pozostałe
ex 0406 30- Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany:
- - Pozostały:
- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:
ex 0406 30 31- - - - Nieprzekraczającej 48 % masy:
- - - - - O zawartości suchej masy:
- - - - - - 40 % masy i większej, ale mniejszej niż 43 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - Mniejszej niż 20 % masy600406 30 31 9710
- - - - - - - 20 % masy i większej60200406 30 31 9730
- - - - - - 43 % masy i większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - Mniejszej niż 20 % masy570406 30 31 9910
- - - - - - - 20 % masy i większej, ale mniejszej niż 40 % masy57200406 30 31 9930
- - - - - - - 40 % masy i większej57400406 30 31 9950
ex 0406 30 39- - - - Przekraczającej 48 % masy:
- - - - - O zawartości suchej masy:
- - - - - - 40 % masy i większej, ale mniejszej niż 43 % masy60480406 30 39 9500
- - - - - - 43 % masy i większej, ale mniejszej niż 46 % masy57480406 30 39 9700
- - - - - - 46 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - Mniejszej niż 55 % masy54480406 30 39 9930
- - - - - - - 55 % masy lub większej54550406 30 39 9950
ex 0406 30 90- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy54790406 30 90 9000
ex 0406 40- Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti:
ex 0406 40 50- - Gorgonzola53480406 40 50 9000
ex 0406 40 90- - Pozostały50400406 40 90 9000
ex 0406 90- Pozostałe sery:
- - Pozostałe:
ex 0406 90 13- - - Ementaler40450406 90 13 9000
ex 0406 90 15- - - Gruyère, Sbrinz:
- - - - Gruyère38450406 90 15 9100
ex 0406 90 17- - - Bergkäse, Appenzell:
- - - - Bergkäse38450406 90 17 9100
ex 0406 90 21- - - Cheddar39480406 90 21 9900
ex 0406 90 23- - - Edam47400406 90 23 9900
ex 0406 90 25- - - Tilsit47450406 90 25 9900
ex 0406 90 29- - - Kashkaval:
- - - - Wytworzony wyłącznie z mleka owiec lub kóz42500406 90 29 9100
- - - - Wytworzony wyłącznie z mleka krowiego44450406 90 29 9300
ex 0406 90 32- - - Feta (2):
- - - - Wytworzony wyłącznie z mleka owiec lub kóz:
- - - - - O zawartości wody w substancji beztłuszczowej nieprzekraczającej 72 % masy56430406 90 32 9119
ex 0406 90 35- - - Kefalo-Tyri:
- - - - Wytworzony wyłącznie z mleka owiec lub kóz38400406 90 35 9190
- - - - Pozostały:38400406 90 35 9990
ex 0406 90 37- - - Finlandia40450406 90 37 9000
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:
- - - - - - Nieprzekraczającej 47 % masy:
ex 0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano35320406 90 61 9000
ex 0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino:
- - - - - - - - Wytworzone wyłącznie z mleka owiec35360406 90 63 9100
- - - - - - - - Pozostałe35360406 90 63 9900
ex 0406 90 69- - - - - - - Pozostałe:0406 90 69 9100
- - - - - - - - Sery wytwarzane z serwatki
- - - - - - - - Pozostałe38300406 90 69 9910
- - - - - - Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekra-czającej 72 % masy:
ex 0406 90 73- - - - - - - Provolone45440406 90 73 9900
ex 0406 90 74- - - - - - - Maasdam45450406 90 74 9900
ex 0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano45390406 90 75 9900
ex 0406 90 76- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:
- - - - - - - - O zawartości tłuszczu w suchej masie 45 % masy i większej, ale mniejszej niż 55 % masy:
- - - - - - - - - O zawartości suchej masy 50 % i większej, ale mniejszej niż 56 %50450406 90 76 9300
- - - - - - - - - O zawartości suchej masy 56 % masy i większej44450406 90 76 9400
- - - - - - - - O zawartości tłuszczu w suchej masie 55 % masy i większej46550406 90 76 9500
ex 0406 90 78- - - - - - - Gouda:
- - - - - - - - O zawartości tłuszczu w suchej masie mniejszej niż 48 % masy50200406 90 78 9100
- - - - - - - - O zawartości tłuszczu w suchej masie 48 % masy i większej, ale mniejszej niż 55 % masy:45480406 90 78 9300
- - - - - - - - Pozostała:45550406 90 78 9500
ex 0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio56400406 90 79 9900
ex 0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monte-rey44450406 90 81 9900
ex 0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri:
- - - - - - - - O zawartości wody nieprzekraczającej 40 % masy40390406 90 85 9930
- - - - - - - - O zawartości wody przekraczającej 40 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy45390406 90 85 9970 0406 90 85 9999
- - - - - - - - Pozostałe
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:
ex 0406 90 86- - - - - - - - Przekraczającej 47 % masy, ale nieprze-kraczającej 52 % masy:0406 90 86 9100
- - - - - - - - - Sery wytwarzane z serwatki
- - - - - - - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - - - - Poniżej 5 % masy520406 90 86 9200
- - - - - - - - - - 5 % masy i większej, ale mniejszej niż 19 % masy5150406 90 86 9300
- - - - - - - - - - 19 % masy i większej, ale mniejszej niż 39 % masy47190406 90 86 9400
- - - - - - - - - - 39 % masy i większej40390406 90 86 9900
ex 0406 90 89- - - - - - - - Przekraczającej 52 % masy, ale nieprze-kraczającej 62 % masy:0406 90 89 9100
- - - - - - - - - Sery wytworzone z serwatki, z wyjątkiem Manouri
- - - - - - - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - - - - Poniżej 5 %600406 90 89 9200
- - - - - - - - - - 5 % masy większej, ale mniejszej niż 19 % masy5550406 90 89 9300
- - - - - - - - - - 19 % masy i większej, ale mniejszej niż 40 % masy53190406 90 89 9400
- - - - - - - - - - 40 % masy i większej
- - - - - - - - - - - Idiazabal, Manchego i Roncal, wytwarzane wyłącznie z mleka owczego45450406 90 89 9951
- - - - - - - - - - - Manouri43530406 90 89 9972
- - - - - - - - - - - Hushallsost46450406 90 89 9973
- - - - - - - - - - - Murukoloinen41500406 90 89 9974
- - - - - - - - - - - Gräddost39600406 90 89 9975
- - - - - - - - - - - Pozostałe47400406 90 89 9979
ex 0406 90 92- - - - - - - - Przekraczającej 62 % masy, ale nieprze-kraczającej 72 % masy:0406 90 92 9100
- - - - - - - - - Sery wytwarzane z serwatki
- - - - - - - - - Butterkäse52450406 90 92 9200
- - - - - - - - - Pozostałe:
- - - - - - - - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie:
- - - - - - - - - - - 10 % masy i większej, ale mniejszej niż 19 % masy60100406 90 92 9300
- - - - - - - - - - - 40 % masy i większej:
- - - - - - - - - - - - Akawi55400406 90 92 9500
(1) W przypadku gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.

Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % masy całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % masy całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji.

Jeżeli produkt objęty niniejszą podpozycją składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej lub serwatki, lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać:

- maksymalną zawartość w masie substancji niemlekowej lub serwatki, lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego, w szczególności

- zawartość laktozy w dodanej serwatce.

(2) W przypadku gdy produkt zawiera kazeinę lub kazeiniany, które zostały dodane przed procesem przetwarzana lub w trakcie tego procesu, refundacji się nie wypłaca. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt zawiera dodatek kazeiny i/kazeinianów, czy też nie.

(3) Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych:

a) kwoty za wykazane 100 kilogramów, pomnożonej przez masę substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % masy całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % masy całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji.

W przypadku gdy do produktu dodano serwatkę lub produkty pochodzące z serwatki, lub laktozę, lub kazeinę, lub kazeiniany, lub permeat, lub produkty objęte kodem CN 3504, kwotę za każdy wykazany kilogram mnoży się przez masę substancji mlekowej innej niż serwatka lub produkty pochodzące z serwatki lub laktoza, lub kazeina, lub kazeiniany, lub permeat, lub produkty objęte kodem CN 3504, dodane na 100 kilogramów produktu;

b) składnika obliczonego zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 (Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1).

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej lub serwatki, lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać:

- maksymalną zawartość w masie sacharozy lub innej substancji niemlekowej lub serwatki lub produktów pochodzących z serwatki lub laktozy lub kazeiny lub kazeinianów lub permeatu lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego, w szczególności

- zawartość laktozy w dodanej serwatce.

Jeżeli substancja mlekowa produktu składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej.

(4) a) W przypadku serów prezentowanych w opakowaniach bezpośrednich, które zawierają także roztwór konserwujący, zwłaszcza solankę, przyznaje się refundację w odniesieniu do masy netto, pomniejszonej o masę roztworu.

b) Plastikowa folia, parafina, popiół i wosk stosowane jako opakowanie nie są uważane za część masy netto produktu do celów refundacji.

c) W przypadku sera przedstawianego w plastikowej folii oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii kwota refundacji zostaje obniżona o 0,5 %.

Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca określa czy ser jest zapakowany w plastikową folię oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii.

d) W przypadku sera przedstawianego w parafinie lub popiele oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę parafiny lub popiołu kwota refundacji zostaje obniżowana o 2 %.

Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca określa czy ser jest zapakowany w parafinę lub popiół oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę popiołu czy parafiny.

e) W przypadku sera przedstawianego w wosku, przy wypełnianiu formalności celnych wnioskodawca musi określić w deklaracji masę netto sera nie włączając w to masy wosku.

(5) W przypadku produktów objętych tym kodem, gdy zawartość białka mleka (zawartość azotu × 6,38) w suchej masie beztłuszczowej mleka jest mniejsza niż 34 %, refundacji się nie wypłaca. W przypadku proszkowanych produktów objętych niniejszym kodem, gdy zawartość wody w masie produktu jest większa niż 5 %, refundacji się nie wypłaca.

Podczas wypełniania formalności celnych, strona zainteresowana musi wskazać na odpowiedniej deklaracji minimalną zawartość białka mleka w suchej masie beztłuszczowej mleka oraz, w przypadku produktów proszkowanych, maksymalną zawartość wody.

(6) a) W przypadku gdy produkt zawiera składniki niemlekowe inne niż przyprawy lub zioła, takie jak w szczególności szynka, orzechy, krewetki, łosoś, oliwki czy rodzynki, kwota refundacji zostaje obniżona o 10 %.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, że produkt zawiera dodatek takich składników niemlekowych.

b) W przypadku gdy produkt zawiera zioła i przyprawy, takie jak w szczególności gorczyca, bazylia, czosnek, oregano, kwota refundacji zostaje obniżona o 1 %.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, że produkt zawiera dodatek ziół lub pzypraw.

c) W przypadku gdy produkt zawiera kazeinę lub kazeiniany, lub serwatkę, lub produkty pochodzące z serwatki, lub laktozy, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, do celów obliczania refundacji nie będzie się uwzględniać dodatku kazeiny lub kazeinianów, lub serwatki, lub produktów pochodzących z serwatki (z wyłączeniem masła z serwatki objętego kodem CN 0405 10 50), lub laktozy, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera kazeinę lub kazeiniany, lub serwatkę lub produkty pochodzące z serwatki, lub laktozy, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, i gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość w masie kazeiny lub kazeinianów, lub serwatki, lub produktów pochodzących z serwatki (z określeniem, w stosownym przypadku, zawartości masła z serwatki), lub laktozy, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego.

d) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia, takie jak sól, podpuszczka lub pleśń.

(7) Refundacja w odniesieniu do mleka zagęszczonego zamrożonego jest taka sama, jak w odniesieniu do produktów objętych pozycjami 0402 91 i 0402 99.

(8) Refundacje w odniesieniu do produktów zamrożonych objętych kodami CN od 0403 90 11 do 0403 90 39 są takie same, jak w odniesieniu do produktów objętych odpowiednio kodami CN od 0403 90 51 do 0403 90 69.

(9) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % masy całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % masy całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w takim przypadku musi podać maksymalną zawartość, w masie, substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów produktu gotowego.

(10) Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego tą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych:

a) kwoty za wykazane 100 kilogramów, pomnożonej przez masę substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % masy całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % masy całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji;

b) składnika obliczonego zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 (Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1).

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, maksymalną zawartość sacharozy oraz czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, maksymalną zawartość substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów gotowego produktu.

(11) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % masy całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % masy całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dane produkty zostały dodane, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość dodatku.

10. Cukier biały i cukier surowy nierafinowany

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 1701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
- Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:
ex 1701 12- - Cukier buraczany:
ex 1701 12 90- - - Pozostały:
- - - - Cukier kandyzowany1701 12 90 9100
- - - - Pozostały cukier surowy:
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg netto produktu1701 12 90 9910
ex 1701 13- - Cukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do tego działu:
1701 13 90- - - Pozostały:
- - - - Cukier kandyzowany1701 13 90 9100
- - - - Pozostały cukier surowy:
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg netto produktu1701 13 90 9910
ex 1701 14- - Pozostały cukier trzcinowy:
1701 14 90- - - Pozostały:
- - - - Cukier kandyzowany1701 14 90 9100
- - - - Pozostały cukier surowy:
- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg netto produktu1701 14 90 9910
- Pozostały:
1701 91 00- - Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących1701 91 00 9000
ex 1701 99- - Pozostały:
1701 99 10- - - Cukier biały:
- - - - Cukier kandyzowany1701 99 10 9100
- - - - Pozostały:
- - - - - O całkowitej ilości nieprzekraczającej 10 ton1701 99 10 9910
- - - - - Pozostały1701 99 10 9950
ex 1701 99 90- - - Pozostały:
- - - - Zawierający dodane substancje inne niż aromatyzujące lub barwiące1701 99 90 9100

11. Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

Kod CNWyszczególnienieKod produktu
ex 1702Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
ex 1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:
ex 1702 40 10- - Izoglukoza:
- - - Zawierająca w stanie suchym 41 % lub więcej masy fruktozy1702 40 10 9100
1702 60- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:
1702 60 10- - Izoglukoza1702 60 10 9000
1702 60 95- - Pozostałe1702 60 95 9000
ex 1702 90- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:
1702 90 30- - Izoglukoza1702 90 30 9000
- - Karmel:
1702 90 71- - - Zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej1702 90 71 9000
ex 1702 90 95- - Pozostały:
- - - Sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym1702 90 95 9100
- - - Pozostałe, z wyłączeniem sorbozy1702 90 95 9900
2106Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
ex 2106 90- Pozostałe:
- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:
2106 90 30- - - Syropy izoglukozowe2106 90 30 9000
- - - Pozostałe:
2106 90 59- - - - Pozostałe2106 90 59 9000"

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II

Kody miejsc przeznaczenia dla refundacji wywozowych
A00Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz z Unii Europejskiej).
A01Pozostałe miejsca przeznaczenia.
A02Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
A03Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii.
A04Wszystkie państwa trzecie.
A05Pozostałe państwa trzecie.
A10Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

A11Państwa AKP (Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku strony Konwencji z Lomé)

Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Republika Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea, Gwinea Równikowa Gwinea Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory (z wyjątkiem Majotty), Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Republika Dominikańska, Ruanda, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Saint Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Salomona, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Zimbabwe.

A12Państwa i terytoria basenu Morza Śródziemnego

Ceuta i Melilla, Gibraltar, Turcja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowo na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt, Liban, Syria, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania.

A13Państwa OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową)

Algieria, Libia, Nigeria, Gabon, Wenezuela, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja.

A14Państwa ASEAN (Stowarzyszanie Narodów Azji Południowo-Wschodniej)

Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny.

A15Państwa Ameryki Łacińskiej

Meksyk, Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Haiti, Republika Dominikańska, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A16Państwa SAARC (Południowo Azjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej)

Pakistan, Indie, Bangladesz, Malediwy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17Państwa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) inne niż Unia Europejska

Islandia, Norwegia, Liechtenstein.

A18Państwa lub terytoria CEEC (Państwa lub terytoria Środkowo-Wschodniej Europy)

Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowo na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii.

A19Państwa NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk.

A20Państwa Mercosur (Wspólny Rynek Południa)

Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A21Nowo uprzemysłowione państwa Azji

Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong SRA.

A22Dynamiczne gospodarki azjatyckie

Tajlandia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong SRA.

A23Państwa APEC (Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku)

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Chile, Tajlandia, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hong Kong SRA, Australia, Papua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia.

A24Wspólnota Niepodległych Państw

Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan.

A25Państwa OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) nienależące do UE

Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Korea Południowa, Japonia, Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A26Państwa lub terytoria europejskie poza Unią Europejską

Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Państwo Watykan, Turcja, Albania, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowo na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii.

A27Afryka (A28) (A29)

Państwa lub terytoria Afryki Północnej, pozostałe państwa Afryki.

A28Państwa lub terytoria Afryki Północnej.

Ceuta i Melilla, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt

A29Pozostałe państwa Afryki

Sudan, Sudan Południowy, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesotho.

A30Ameryka (A31) (A32) (A33)

Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Antyle, Ameryka Południowa.

A31Ameryka Północna

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Grenlandia, Saint Pierre i Miquelon.

A32Ameryka Środkowa i Antyle

Meksyk, Bermudy, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Haiti, Bahamy, Wyspy Turks i Caicos, Republika Dominikańska, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antigua i Barbuda, Dominika, Wyspy Kajmany, Jamajka, St. Lucia, St. Vincent, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Barbados, Montserrat, Trynidad i Tobago, Grenada, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, niderlandzkie wyspy na Morzu Karaibskim (Bonaire, St Eustatius, Saba).

A33Ameryka Południowa

Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Surinam, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Falklandy.

A34Azja (A35) (A36)

Bliski i Środkowy Wschód, pozostałe państwa Azji.

A35Bliski i Środkowy Wschód

Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen.

A36Pozostałe państwa Azji

Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan, Pakistan, Indie, Bangladesz, Malediwy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Kambodża, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Mongolia, Chiny, Korea Północna, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hongkong SRA, Makau.

A37Oceania i regiony polarne (A38) (A39)

Australia i Nowa Zelandia, pozostałe państwa Oceanii i regionów polarnych.

A38Australia i Nowa Zelandia

Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A39Pozostałe państwa Oceanii i regionów polarnych

Papua Nowa Gwinea, Nauru, Wyspy Salomona, Tuvalu, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Amerykańskie Terytoria Pacyfiku, Wyspy Wallis i Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidżi, Vanuatu, Tonga, Samoa, Wyspy Północne Mariany, Polinezja Francuska, Federacja Mikronezji (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Wyspy Marshalla, Palau, regiony polarne.

A40Kraje i terytoria zamorskie (OCT)

Saint Barthélemy, Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie Terytoria Południowe, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, niderlandzkie wyspy na Morzu Karaibskim (Bonaire, St Eustatius, Saba), Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, Antarktyka.

A96Gminy Livigno i Campione d'Italia, Helgoland.
A97Zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz z Unii Europejskiej

Miejsca przeznaczenia określone w art. 33, 41 i 42 rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1)."

1 Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.
3 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/2296 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.324.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 grudnia 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.