Rozporządzenie wykonawcze 1292/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.329.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1292/2011
z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)(1) (rozporządzenie w sprawie IPA), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)(2) określa szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia w sprawie IPA.

(2) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 718/2007 dotyczące kwalifikowalności kosztów operacyjnych należy dostosować do umów ramowych podpisanych z organizacjami międzynarodowymi.

(3) Klauzulę odstępstwa dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kosztów operacyjnych, zawartą w szczegółowych przepisach regulujących komponent dotyczący współpracy transgranicznej, należy dostosować do klauzuli odstępstwa zawartej w przepisach regulujących komponent dotyczący pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego.

(4) W przepisach szczegółowych odnoszących się do komponentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich, w art. 160 i art. 188 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 określono warunki wypłat zaliczek w komponentach dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich. W świetle doświadczeń zebranych przy wprowadzaniu w życie tych zasad zaliczki wypłacane przez Komisję krajom beneficjentom komponentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich należy zwiększyć, a przepisy te należy dostosować do przepisów określających wypłatę zaliczek w komponencie dotyczącym rozwoju regionalnego.

(5) Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. IPA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 718/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 34 ust. 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) koszty operacyjne, o ile umowy ramowe z organizacjami międzynarodowymi nie stanowią inaczej;";

2)
w art. 89 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Koszty operacyjne, w tym koszty wynajmu, dotyczące wyłącznie okresu współfinansowania danego działania mogą być uznane za kwalifikowalne w poszczególnych przypadkach.";

3)
art. 160 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W charakterze uzupełnienia przepisów art. 42 zaliczki wynoszą 30 % wkładu Unii Europejskiej w ciągu trzech ostatnich lat trwania danego programu i są wypłacane z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1. Gdy okaże się to konieczne, w zależności od dostępności zobowiązań budżetowych, płatność zaliczki może nastąpić w dwóch ratach.";

4)
w art. 160 skreśla się ust. 4;
5)
art. 188 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów tego komponentu płatności zaliczkowe mogą wynosić 30 % wkładu Unii Europejskiej w ciągu trzech ostatnich lat trwania danego programu. W zależności od dostępności środków budżetowych płatność zaliczki może nastąpić w dwóch lub kilku ratach.".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(2) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.