Rozporządzenie wykonawcze 1239/2011 otwierające stały przetarg na przywóz cukru objętego kodem CN 1701 z zastosowaniem obniżonej stawki celnej w roku gospodarczym 2011/2012

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.318.4

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2012 r.

zm.: Dz.U.UE.L.12.113.4 - 2012.04.25

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1239/2011

z dnia 30 listopada 2011 r.

otwierające stały przetarg na przywóz cukru objętego kodem CN 1701 z zastosowaniem obniżonej stawki celnej w roku gospodarczym 2011/2012

(Dz.U.UE L z dnia 1 grudnia 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 187 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ceny cukru na rynku światowym od kilku miesięcy utrzymują się na poziomie zbliżonym do unijnych cen na rynku wewnętrznym lub nawet powyżej tego poziomu. Prognozy dotyczące cen na rynku światowym, opierające się na rynkach kontraktów terminowych w Nowym Jorku i Londynie wskazują ponadto dla marca, maja i lipca 2012 r. stały wysoki poziom cen cukru na rynku światowym. Przewiduje się zatem, że przywozy z państw trzecich korzystających z niektórych umów preferencyjnych wzrosną jedynie umiarkowanie w ciągu roku gospodarczego 2011/2012.

(2) Prognozowany bilans sytuacji na rynku cukru w Unii w roku gospodarczym 2011/2012 wykazuje negatywną różnicę pomiędzy dostępnością a wykorzystaniem. Wynikający z tego niski poziom końcowych zapasów grozi zakłóceniem podaży cukru na rynku Unii.

(3) Z tego powodu, jak również w celu zwiększenia podaży, konieczne jest ułatwienie przywozu poprzez obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do określonych ilości cukru, w sposób podobny do przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 634/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. otwierającym stały przetarg na przywóz cukru objętego kodem CN 1701 z zastosowaniem obniżonej stawki celnej w roku gospodarczym 2010/2011(2). Przedmiotowe ilości oraz obniżkę należności przywozowych należy oszacować, biorąc pod uwagę obecną sytuację i jej przewidywany rozwój na unijnym i światowym rynku cukru. Szacowana ilość i obniżka należności przywozowych powinna się zatem opierać na systemie przetargów.

(4) Należy również określić minimalne wymogi kwalifikacyjne stosowane w przetargach.

(5) Każdej złożonej ofercie musi towarzyszyć zabezpieczenie. Zabezpieczenie oferty, która zwycięży w przetargu, staje się zabezpieczeniem wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, natomiast w przypadku odrzucenia oferty zostaje zwolnione.

(6) Właściwe organy państw członkowskich powinny powiadamiać Komisję o dopuszczalnych ofertach. Aby uprościć i ujednolicić wspomniane powiadomienia, należy udostępnić odpowiednie wzory.

(7) Dla każdego przetargu częściowego należy przyjąć przepisy umożliwiające Komisji ustalenie minimalnych stawek celnych oraz, w stosownych przypadkach, współczynnika przydziału w celu zmniejszenia przyjętych ilości lub podjęcia decyzji o nieustalaniu minimalnych stawek celnych.

(8) Państwa członkowskie powinny jak najszybciej poinformować oferentów o wynikach ich uczestnictwa w przetargu częściowym.

(9) Należy jasno stwierdzić, że w trakcie pierwszych trzech miesięcy roku gospodarczego pozwolenia na przywóz cukru surowego do rafinacji są wydawane jedynie na rzecz rafinerii przemysłowych.

(10) Właściwe organy powinny powiadomić Komisję o ilościach, w odniesieniu do których wydano pozwolenia na przywóz. W tym celu Komisja powinna udostępnić odpowiednie wzory.

(11) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Ogłasza się przetarg na rok gospodarczy 2011/2012 na przywóz cukru objętego kodem CN 1701 o numerze referencyjnym 09.4313 z zastosowaniem obniżonej stawki celnej.

Obniżona stawka celna zastępuje stawkę wspólnej taryfy celnej oraz dodatkowe cła przywozowe, o których mowa w art. 141 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006(3).

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008(4).

1.
Okres składania ofert w odpowiedzi na pierwszy przetarg częściowy upływa dnia 7 grudnia 2011 r. o godzinie 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli.
2. 1
Terminy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego okresu. Upływają one o godz. 12 w południe czasu obowiązującego w Brukseli 2 maja 2012 r., 23 maja 2012 r. i 6 czerwca 2012 r.
3.
Komisja może zawiesić składanie ofert w odniesieniu do jednego częściowego przetargu bądź większej ich liczby.
1.
Oferty składane są przez podmioty gospodarcze mające siedzibę w Unii. Oferty składa się do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym podmiot gospodarczy jest zarejestrowany dla celów podatku VAT.
2.
Oferty składa się przy użyciu formularza wniosku o pozwolenie na przywóz określonego w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 376/2008.
3.
Formularz wniosku można składać drogą elektroniczną, przy użyciu metody udostępnionej podmiotom przez dane państwo członkowskie. Właściwe organy państw członkowskich mogą wymagać, aby oferty składane drogą elektroniczną były opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(5).
4.
Oferta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a)
oferty zawierają następujące informacje:
(i)
w polu 4 - nazwę/imię i nazwisko, adres oraz numer rejestracji VAT oferenta;
(ii)
w polach 17 i 18 - ilość cukru, której dotyczy oferta, wynoszącą co najmniej 20 ton i nie przekraczającą 45 000 ton, bez miejsc po przecinku;
(iii)
w polu 20 - proponowaną kwotę należności celnych, w euro na tonę cukru, zaokrągloną do najwyżej dwóch miejsc po przecinku;
(iv)
w rubryce 16: ośmiocyfrowy kod CN cukru;
b)
przed upływem terminu składania ofert zostanie dostarczony dowód, że oferent wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1;
c)
oferta została sporządzona w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym wniosek został złożony;
d)
oferta zawiera odniesienie do niniejszego rozporządzenia oraz ostateczny termin składania ofert;
e)
oferta nie zawiera żadnych dodatkowych warunków wprowadzonych przez oferenta, innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu.
5.
Nie dopuszcza się ofert, które nie zostały złożone zgodnie z ust. 1 i 2.
6.
Oferenci nie mogą składać więcej niż jednej oferty na ośmiocyfrowy kod CN w ramach tego samego przetargu częściowego.
7.
Złożona oferta nie może zostać wycofana ani zmieniona.
1.
Zgodnie z przepisami tytułu III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(6) każdy oferent składa zabezpieczenie w kwocie 150 EUR na tonę cukru przywożonego na mocy niniejszego rozporządzenia.
2.
W przypadku wygrania przetargu, zabezpieczenie to staje się zabezpieczeniem pozwolenia na przywóz.
3.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje zwolnione w przypadku oferentów, których oferty zostały odrzucone.
1.
W oparciu o warunki ustanowione w art. 3 właściwe organy państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie ważności ofert.
2.
Osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania ofert są zobowiązane do nieujawniania żadnych szczegółów z tym związanych osobom nieupoważnionym.
3.
W przypadku stwierdzenia nieważności oferty przez właściwe organy danego państwa członkowskiego informują one o tym oferenta.
4.
Właściwy organ powiadamia Komisję faksem o dopuszczalnych ofertach, złożonych w ciągu dwóch godzin po upływie terminu składania ofert, ustanowionym w art. 2 ust. 1 i 2. Powiadomienie nie zawiera danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 lit. a) ppkt (i).
5.
Formę i treść powiadomień określa się na podstawie wzorów udostępnionych państwom członkowskim przez Komisję. W przypadku braku ofert właściwy organ informuje o tym Komisję faksem w tym samym terminie.

W ramach przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego - w stosownych przypadkach - Komisja ustala również współczynnik przydziału mający zastosowanie do ofert wprowadzonych na poziomie minimalnych stawek celnych. W tym przypadku zabezpieczenie, o którym mowa w art. 4, zostaje zwolnione proporcjonalnie do przydzielonych ilości.

1.
W przypadku nieustalenia minimalnych stawek celnych, odrzuca się wszystkie oferty.
2.
Właściwy organ powiadamia oferentów w ciągu trzech dni roboczych od dnia opublikowania rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 6, o wyniku ich uczestnictwa w przetargu częściowym.
1.
Nie później niż ostatniego dnia roboczego tygodnia następującego po tygodniu, w którym opublikowano rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w art. 6, właściwy organ wydaje pozwolenia na przywóz oferentom, których oferty dla ośmiocyfrowego kodu CN sytuują się na poziomie minimalnych stawek celnych ustalonych dla tego ośmiocyfrowego kodu CN lub na poziomie wyższym. Przy określaniu przyznanych ilości uwzględnia się współczynnik przydziału ustalony przez Komisję zgodnie z art. 6.

Właściwe organy państw członkowskich nie wydają pozwolenia dla ofert, o których nie powiadomiono zgodnie z art. 5 ust. 4.

2.
Pozwolenia na przywóz zawierają następujące informacje:
a)
w rubryce 16: ośmiocyfrowy kod CN cukru;
b)
w rubrykach 17 i 18: ilość przyznanego cukru;
c)
w rubryce 20: co najmniej jeden z zapisów wymienionych w części A załącznika;
d)
w rubryce 24: stawkę celną stosowaną przy użyciu jednego z zapisów wymienionych w części B załącznika.
3.
W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, uprawnienia wynikające z pozwoleń na przywóz nie podlegają przeniesieniu.
4.
Stosuje się przepisy art. 153 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze i akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu częściowego obowiązują od dnia ich wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące przetargu częściowego, o którym mowa w art. 6.

Właściwe organy powiadamiają Komisję o ilościach, w odniesieniu do których zostały wydane pozwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia, nie później niż ostatniego dnia roboczego drugiego tygodnia następującego po tygodniu, w którym zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w art. 6. Powiadomienia te przekazywane są drogą elektroniczną zgodnie ze wzorami i metodami udostępnionymi państwom członkowskim przez Komisję.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie traci moc dnia 30 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 170 z 30.6.2011, s. 21.

(3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(4) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(5) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

(6) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

ZAŁĄCZNIK 

A. Zapisy, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. c)

w języku bułgarskim: Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент (ЕС) № 1239/2011; референтен номер 09.4313

w języku hiszpańskim: Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011; Número de referencia 09.4313

w języku czeskim: Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011; Referenční číslo 09.4313

w języku duńskim: Importeret til en nedsat toldsats i henhold til forordning (EU) nr. 1239/2011; Referencenummer 09.4313

w języku niemieckim: Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2011; Referenznummer 09.4313

w języku estońskim: Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313

w języku greckim: Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011 αριθμός αναφοράς 09.4313

w języku angielskim: Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 1239/2011; reference number 09.4313

w języku francuskim: Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) no 1239/2011; numéro de référence 09.4313

w języku włoskim: Importato applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011; Numero di riferimento 09.4313

w języku łotewskim: Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011; atsauces numurs 09.4313

w języku litewskim: Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2011; Nuorodos numeris 09.4313

w języku węgierskim: Behozatal csökkentett vámtétel mellett az 1239/2011/EU rendelet alapján; hivatkozási szám 09.4313

w języku maltańskim: Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2011; Numru ta' referenza 09.4313

w języku niderlandzkim: Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011; referentienummer 09.4313

w języku polskim: Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011; numer referencyjny 09.4313

w języku portugalskim: Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 1239/2011; Número de referência 09.4313

w języku rumuńskim: Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011; Număr de referinț ă 09.4313

w języku słowackim: Dovoz so zníženým clom podľa nariadenia (EÚ) č. 1239/2011; referenčné číslo 09.4313

w języku słoweńskim: Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011; referenčna številka 09.4313

w języku fińskim: Tuonti alennetuin tullein asetuksen (EU) N:o 1239/2011 mukaisesti; Viitenumefro 09.4313

B. Zapisy, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. d)

w języku bułgarskim: Мито (мито върху приетата оферта)

w języku hiszpańskim: Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

w języku czeskim: Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

w języku duńskim: Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

w języku niemieckim: Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

w języku estońskim: Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

w języku greckim: Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

w języku angielskim: Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

w języku francuskim: Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

w języku włoskim: Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

w języku łotewskim: Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

w języku litewskim: Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

w języku węgierskim: Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

w języku maltańskim: Dazju doganali: (dazju doganali tal-offerta magħżula)

w języku niderlandzkim: Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

w języku polskim: Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

w języku portugalskim: Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

w języku rumuńskim: Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecț ionate)

w języku słowackim: Clo: (clo vybranej ponuky)

w języku słoweńskim: Carina: (carina dodeljene ponudbe)

w języku fińskim: Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

w języku szwedzkim: Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)

1 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 356/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.113.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.