Rozporządzenie wykonawcze 1236/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 w odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.317.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1236/2011
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 w odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999(1), w szczególności jego art. 44 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Trwający wciąż kryzys ekonomiczny, który jak nigdy dotąd dotyka Unię Europejską, sprawia, że konieczne są nowe starania, aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy i zapewnić miejsca pracy.

(2) Inwestowanie w przedsiębiorstwa pomaga we wspieraniu wzrostu gospodarczego, w umacnianiu konkurencyjności i w tworzeniu miejsc pracy.

(3) Niezbędne jest wzmocnienie działań wspierających przedsiębiorstwa. Takie działania powinny umożliwić szerszy dostęp przedsiębiorstw do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej objętych zakresem art. 43 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(2); dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw będących na etapie powstawania, wczesnej działalności lub rozszerzania działalności.

(4) Takich inwestycji powinno się dokonywać jedynie w działania, które zarządzający instrumentami inżynierii finansowej uznają za potencjalnie gospodarczo rentowne, czyli powinny one ograniczać się do sytuacji, w których brak środków zapewnianych przez sektor finansowy zagraża dalszej działalności gospodarczo rentownych przedsiębiorstw.

(5) Środki takie powinno się stosować tylko w stosunku do inwestycji podlegających zwrotowi lub gwarancji dla takich inwestycji, utworzonych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jako część strategii inwestycyjnej przewidzianej przez dane umowy o finansowaniu. Dla umów o finansowaniu zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić przepisy przejściowe, co wymaga odpowiedniego dostosowania strategii inwestycyjnej.

(6) Komitet Koordynujący Fundusze nie wydał opinii będącej wynikiem głosowania w przedmiocie środków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 45 rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 45

Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw

Instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. a), inwestują tylko w działania, które zarządzający instrumentami inżynierii finansowej uznają za potencjalnie gospodarczo rentowne.

Nie inwestują one w przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw(*) od dnia 10 października 2004 r.

______

(*) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2".

Umowy o finansowaniu zawarte przed dniem 1 grudnia 2011 r. mogą być zmienione w celu włączenia nowych inwestycji podlegających zwrotowi lub nowych gwarancji dla inwestycji podlegających zwrotowi zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. Zmiany te obejmują zmienioną strategię inwestycyjną, o której mowa w art. 43 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

(2) Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.