Rozporządzenie wykonawcze 1204/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1204/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Mołdawii w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.316.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1204/2013
z dnia 25 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Mołdawii w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 1 , w szczególności formułę wprowadzającą art. 8, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 2 , w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2002/99/WE ustanowiono ogólne przepisy w zakresie wymagań zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję w Unii oraz wprowadzanie z państw trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przewidziano ustanawianie szczegółowych zasad i certyfikacji dotyczących tranzytu.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych 3 stanowi, że niektóre towary mogą być przywożone do Unii i być przedmiotem tranzytu przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w tabeli w części 1 załącznika I do wyżej wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie to określa również wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych obowiązujące w odniesieniu do tych towarów. W wymogach tych uwzględniono również wymagania dotyczące dodatkowych gwarancji w związku ze statusem tych państw trzecich, terytoriów, stref lub grup w odniesieniu do chorób. Dodatkowe gwarancje dotyczące tych towarów określone są w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(3) Republika Mołdawii wymieniona jest w decyzji Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE 4 i posiada plan w zakresie kontroli pozostałości zatwierdzony w odniesieniu do jaj.

(4) Republika Mołdawii zwróciła się do Komisji o objęcie jej zezwoleniem na przywóz do Unii produktów jajecznych i przedłożyła odpowiednie informacje. Obróbka termiczna produktów jajecznych zmniejsza do znikomego poziomu potencjalne ryzyko dla zdrowia zwierząt związane z tymi produktami. Należy zatem włączyć to państwo trzecie do wykazu znajdującego się w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 798/2008.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 po pozycji "KR - Republika Korei" dodaje się pozycję dotyczącą Republiki Mołdawii w brzmieniu:

"MD - Republika MołdawiiMD-0Cały krajEP"
1 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.
3 Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.
4 Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.